Smash you against the wall


Il-Pets li kelli u li ghad ghandi u li baqghu qatt ma gew investigati minn hadd minkejja li akkuzawni li kont nahqar u addirittura li noqtol l-annimali


The Pets I had and still have and which were never investigated by anyone despite being accused that I used to maltreat and even kill animals


My Pets
Qattus A tax-xellug li gibt mix-xoghol lejn fl-2002, Qattus B tan-nofs li wkoll gibt mix-xoghol fl-2003 u Qattusa C tal-lemin li sibt il-Mosta lejn 2006. Qattus B jmutli f'Jannar 2015 meta maqful l-isptar fit-tieni kaz. Qattusa C mititli fl-24/04/09 - kienet qabdita bhal marda ma bditx tiflah izzomm fuq saqajja, kont hadtha ghand il-Vet kemm lahqet tata njection imma ghalxejn ghax mititli qabel kelli nerga nihodha biex ittiha njection ohra.
Cat A on the left I had brought from work in year 2002, Cat B in the middle which also brought from work in year 2003 and Cat C on the right which found in Mosta towards year 2006. Cat B died in January 2015 when I was locked in hospital in the second case. Cat C died on 24-Apr-09 - it got sick unable to stand on its feet, I took it to the Vet just managed to give her an injection but in vain because it died when I had to take her again for yet another injection.

My Pets
Qattusa C, Qattus A u Qattus B. Dak li kullhadd laqqam bhala l-'Mosta cat killer', il-'Qattiel tal-annimali', fosthom sforz l-akkuzi nfondati li saruli mil-Pulizija meghjuna bit-timbru ta' mentali li kelli mill-ewwel kaz li per konsegwenza facli hafna li dak li jivvintaw fuqek jitwemmen, kien hekk jobghod l-annimali li l-pets tieghu kien ihallihom jorqdu fuq is-sodda, ihallihom jieklu mill-istess platt mieghu u meta jkollu cans johroghom fit-triq iduqu l-arja ta' barra (irid ikun hemm il-veru rabta intima bejn is-sid u l-qtates pets tieghu biex dawn imorru jimxu warajh meta johrog barra u kien l-ewwel pass ghall-Pulizija biex jikkonvincu lilhom infushom fuq kemm verament kont inhobb l-annimali). Dawn kienu r-ritratti ta' mohqrija t'annimali li l-Pulizija sabuli fil-laptop.
Cat C, Cat A and Cat B. The one everyone labelled as the "Mosta animal killer" mainly because of the unfounded accusations the Police made me, helped with the label of a mental from the first case which as a consequence whatever they invent on you is very easily believed, used to hate so much the animals that he used to leave his pets to sleep on his bed, leave them to eat with him from his same plate and when he had chance used to take them out for fresh air (there must exist a great affection between the owner and his cats pets for these to go follow him outside and was the first step for the Police in convincing themselves how much I truly loved animals). These were the photos of cruelty of animals the Police found in my laptop.

My Pets
Qattus A u Qattusa C
Cat A and Cat C

My Pets
Qattus B, Qattus A u Qattusa C. Sabuha komda s-sodda tieghi, nista' mhux naghmillhom bixkilla biex jorqdu fiha ghax kollu ghalxejn.
Cat B, Cat A and Cat C. They found it comfortable my bed, it was all in vain doing them a basket to sleep in.

My Pets
Qattus B u Qattus A f'ritratt mehud f'Mejju '10. Qattusa C kienet mititli sena qabel.
Cat B and Cat A in a photo taken near May '10. Cat C had died about a year before.

My Pets
Qattus A u Qattus B.
Cat A and Cat B.

My Pets
Il-qtates li fadalli fl-2018 meta bdejt nohrog ftit sieghat fil-gimgha bil-leave. Qattusa C kienet ilha mejta mil-2009 waqt li Qattus B mitli f'Jannar '15 meta kont maqful l-isptar fit-tieni kaz. Kien baqa' Qattus A minn tal-bidu, u Qattus D li kont sibt abbandunat Ta' Qali lejn Settembru 2012, sena u nofs qabel arrestawni.
The cats that remained in year 2018 when I began going some hours on leave to home. Cat C had died way back in 2009 while Cat B died in January '15 when locked in hospital in the second case. Was left Cat A and Cat D which I had found abondoned at Ta' Qali towards September 2012, one and a half years before the arrest.

My Pets
Qattus A u Qattus D ghadhom mhux mittiefsa d-dar (issa kellhom jikkuntentaw jibdew jorqdu fil-bixkilla fin-nuqqas tieghi) minghajr ma hadd investigahom - l-akbar prova tal-innocenza tieghi u tal-assassinju tal-karattru li l-Pulizija ghamlu minni meta ghamluli akkuzi ta' mohqrija u qtil t'annimali meta mhux sempliciment konvinti kienu imma konvintissimi li m'ghamilt xejn minn dan - frame-up fil-veru sens tal-kelma - imma ghalihom m'hemmx gustizzja ta' reati kriminali gravissimi bhal dawk, minni ghamlu krucjata gabuni qisni kkommettejt l-akbar delitt. Hemm differenza kbira bejn li tigbor annimali mejtin mit-toroq li qatel irresponsabilment haddiehor ghal li jdawruha li hqarthom u qtilthom int - qisu wiehed li dahal fis-sotterran tal-knisja uzata bhala kennierja biex jirricerka l-fdalijiet ta' knisja ohra li kien hemm qabilha tigi tghid li dahal biex jiftah, jaghmel vjolazzjoni tal-oqbra. Dan qisu akkuzawni li kont nahtaf, nabbuza u noqtol it-tfal, u mbaghad kelli tliet itfal addottati d-dar li fl-ebda hin ma hassew li kellhom jinvestigawhom jew jibghatu lil tal-Appogg biex jaghmlu dan: daqshekk kienet ironika, kontradittorja u tinten il-haga biex tara xi frame-up ghamlu meta ghamluli akkuzi ta’ mohqrija u qtil t’annimali meta kienu konvintissimi li m’ghamilt xejn minn dan.
Cat A and Cat D still untouched at home (now had to content sleep in the basket in my absence) without anyone dared to examine them - the greatest proof of my innocence and of the character assassination the Police made of me when they made me accusations of maltreatment and killing of animals when they were not simply convinced but more than convinced that I had done nothing of this - they framed me up - but for them does not exist justice for such severe criminal acts, on me they made a crusade they made it appear as if I did the greatest crime. There is a big difference to collecting animals already dead from the roads which were killed irresponsibly by others, to turning it that you maltreated and killed them yourself - it is as if one entered the sub terrain of a church used as a crypt to research the remains of an earlier church you say he entered to open, violate the tombs. It is as if they accused me that I use to kidnap, abuse and kill children, and then I had 3 adopted children at home and at no time did they feel the necessity to investigate them or send Support Groups to do this: so much was ironic, contradictory and stinks from kilometers away the thing to see what a frame-up they did on me when they accused me of maltreatment and killing of animals when they were more than convinced that I had done nothing of this sort.


My Pets
Ritratt li hadt fl-24 t'Ottubru 2019 juri lil Qattus D, Qattus A u tidher ftit ommi isfel lemin. Ma kellhomx jghaddu wisq jiem biex il-mewt tigi thabbat il-bieb.
Photo I took on 24th October 2019 showing Cat D, Cat A and is seen a little my mother bottom right. Not many days were to pass for death to come knocking the door.