Smash you against the wall


Pjanti u qisien frott ir-ricerka li kont qed naghmel fuq il-knisja li kien hemm fil-Mosta qabel dik tallum li l-Pulizija dawruhom fi "vjolazzjoni tal-oqbra"


Designs and measurements from the research I was doing on the church there was in Mosta before the present one which the Police turned into "violation of tombs"


Plan
Pjanta tal-Kennierja u parti mill-osswarju.
Plan of the Crypt and part of the ossuary.

Plan Knejjes Ohra
Pjanta ta' whud mil-knejjes l-ohra tal-perit Tumas Dingli.
Plans of other churches of architect Tommaso Dingli.

Plan Tombs
Pjanta ta' parti mill-kennierja.
Plan of part of the crypt.

Kennierja 1
Pjanta ta' parti mill-kennierja u ta' wiehed mill-imhazen
Plan of part of the crypt and of one of the warehouses.

Kennierja 2
Pjanta ta' parti mill-osswarju u parti mill-Kennierja.
Plan of part of the ossuary and part of the Crypt.

Kennierja 3
Pjanta ta' parti mill-kennierja: il-kuritur principali.
Plan of part of the Crypt: the main corridor.

Salib ta' quddiem il-Knisja
Mil-knisja l-qadima ma fadalx hafna imma fadal aktar minn bizzejjed biex stajt insib fejn seta' kien is-salib li kien hemm quddiema (li taf jimmarka l-post tal-knisja erga ta' qabila li jsemmi l-inkwizitur Pietru Duzina meta zar il-Mosta fl-1575) u addirittura fejn seta' kien il-pittur li pingiha. Mir-ricerka hareg ukoll li tal-Mosta, li x'aktarx kienet l-ewwel wahda li hazz il-perit Tumas Dingli, kienet l-unika wahda f'forma ta' salib grieg kuntrarju ghall-ohrajn tal-istess perit li ghamilhom f'forma ta' salib latin.
From the old church remained not that much but there is more than enough to have found where could possibly had been located the cross there was in front of it (that probably marked the site of an even earlier church mentioned by Inquisitor Pietro Dusina when he visited Mosta in 1575) and even where possibly was the painter who painted it. From the research came out also that the one in Mosta, that probably was the first to be commissioned to architect Tommaso Dingli, was in the form of a Greek cross contrary to the others by the same architect which were made in the form of a Latin cross.

Sagristija l-antika
Il-bieb hekk kif tidhol fl-osswarju li kien jaghti ghas-sagristija tal-knisja l-qadima. Minn dan ir-ritratt harget id-dicerija tal-Pulizija li l-media rreferew ghaliha bhala "desacration of tomb within the ossurary". Hemm differenza kbira bejn tiftah sempliciment bieb ghal tiftah qabar. Hi haga ovvja li fl-osswarju ma jkunx hemm oqbra ... imma donnu mhux daqstant ovvja ghal xi whud.
The door you find once you enter the ossuary that used to lead to the sacristy of the old church. From this photo originated the hearsay of the Police which the media referred to as "desecration of tomb within the ossuary." There is a big difference to simply opening a door to opening a tomb. It is something obvious that in an ossuary there are no tombs ... but it seems was not so obvious to some.

Kennierja Altar
Ghar-ricerka, tidhol fil-kennierja ma tifhem kwazi xejn, bil-hitan kollox mghotti taht diversi passati ta' zebgha, bl-iskultura li xi darba kien hemm mal-pilastri tal-knisja l-qadima addirittura gabuhom fuq il-lixx. Biex tifhem xi haga trid tidhol fl-osswarju (dak il-bieb isfar, dejjaq u tawwali) fejn kollox ghadu fl-istat naturali fuq il-gebla. Qatt ghaddielek minn mohhok nies bla kultura x'jifhmu b'ricerka bhal wahda li minnha hargu diversi pjanti u qisien? Semplici hafna jekk tqabbel ma wiehed li dahal f'cimiterju biex jirricerka l-kappella antika li hemm go fih u haga tal-iskantament jispicca akkuzat bi vjolazzjoni tal-oqbra, jew addirittura wiehed li mar jirricerka l-fortizza tal-Inglizi li hemm Delimara li ghal diversi snin spiccat abbandunata uzata bhala maqjel tal-majjali u jispicca akkuzat bi vjolazzjoni tal-istalel.
For the research, you enter the crypt you understanding nearly nothing, with the walls painted over and the sculpture which once stood on the pilasters of the old church wiped out. To understand something you have to enter the ossuary (that tall slim yellow door) where the walls are still in their natural state not painted over. Ever wondered what men without culture understand with research like one consisting of lots of drawings and measurements? It's easy if you compare with one who entered the cemetery to research the ancient chapel within and surprisingly ended accused to have violated the tombs, or yet with one who went to research the Delimara fort of the English period which for many years was abandoned as a pigsty and ended accused with violation of the mangers.