The way Magistrate Carol Peralta had threatened me in a court sitting


ARA MA TIRRISPONDINIX GHAX INSABBTEK MAL-HAJT

- Magistrat Carol Peralta f'seduta tal-Qorti fl-4 ta' Frar 2002

... u 4 xhur wara

L-imputat kien qed ibati minn psikozi tad-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni ...

- minn dak il-frodista, crime-launderer u prim giddieb ta' Psikjatra David Cassar f'seduta messa 'n scena quddiem l-istess Magistrat, fit-12 ta' Gunju 2002

... u b'dan il-mod, fuq xhieda falza, spiccajt ghall-ewwel darba maqful sekwestrat l-isptar Monte Carmeli mill-Magistrat Carol Peralta nnifsu

Jekk issib l-isem ta' din il-website ingurjuz, immagina kemm hu iktar li tigi mhedded b'dan il-mod imkien hlief f'awla tal-Qorti, minn hadd hlief mill-Magistrat innifsu. Ghal dawn is-snin kollha, inzammejt ostagg minn dak is-sadist, frodist u prim giddieb ta' Psikjatra David Cassar li jekk nazzarda nikxef xi haga mill-hafna abbuzi li ilni nsofri, mill-ewwel idawwarhom li qed insofri minn deluzjonijiet ta' persekuzzjoni, li qed niddeterjora minn sahhti, u skuza biex izommni maqful, biex johrog l-ennezima restriction of freedom of communication order (1, 2, 3, 4) , u biex jiddrugani u jkissirni aktar bil-pirmli u njections u s-side effects tal-biza taghhom.

Narcissist criminal of ex-Magistrate Carol PeraltaIn-narcissist kriminal ta' dak li llum hu l-ex Magistrat Carol Peralta, bil-bandiera tal-Bosnia warajh, fejn kellu jmur jahdem jezilja ruhu ghal kwazi 9 snin wara li kont irrapurtajtu. Meta fit-tieni kaz tieghi tal-Qorti spiccajt kelli nerga niffacjah, flok irrikuza ruhu, hataf l-opportunita biex jaghmel l-akbar vendetta minni.
Most sadistic criminal Psychiatrist David CassarL-akbar kriminal sadist, frodist, kidnapper, drug-pusher, qattiel ta' l-ewwel grad, oppressur tal-verita, crime-launderer, tamperer of evidence, perjurer, u prim giddieb ta' Psikjatra David Cassar. F'Malta korrotta ssib dan il-Brutali Bla Qalb bhala Kap tal-Psikjatrija fl-Universita u espert tal-Qorti.

Kieku kont jien li heddejt lill-Magistrat, ibqa' cert li kienet tispicca front page fil-gurnali kollha, headline news fuq l-istazzjonijiet Televizivi kollha, imma bil-maqlub, xejn hlief silenzju li jtarrax. S'issa diga ghaddew mindu waqqaft il-website lura fit-28-Apr-2018 09:56:27 CET u giet indexed mill-Google ftit jiem wara. Website diga fiha madwar 0.7GB ta' dokumenti u evidenza inkriminatorja, apparti 0.5GB ohra li ddedikajt ghall-istorja ta' rahli l-Mosta. Sallum u ghadni nghodd, diga qattghajt maqful innocent sekwestrat (ekwivalenti ghal 37d fl-2002, 2m fl-2005 u mill-2014), li minnhom minghajr access ghall-arja ta' barra (anki spiccajt mcahhad milli nzur lill-ghaziza ommi qedgha tmut anki fl-ahhar 3 xhur t'agunija taghha - minflok harguli din: 3 - omm qedgha tmut mcahhda anki darba biss ghal ftit minuti minn binha u vice-versa: qatt tissottovaluta l-hdura u l-velenu tal-Psikjatrija), mit-22-Feb-23 meta gie apposta jkellimni l-Kummissarju ghas-Sahha fi hdan l-Ombudsman Raymond Galea f'dik li kienet messa 'n scena (aqta' ghaliex, issib lil dan it-truffatur imnizzel hawn qalb xebgha frodisti ohra ta' Psikjatri, u raw dan id-daqstant iehor frodist hu nnifsu maghhom, hargulu din: 4, gimgha biss wara), kwazi kompletament izolat mid-dinja minghajr access ghall-internet u mail (l-ahhar updates bl-ghajnuna ta' xi hbieb), gejt trasferit f'9 swali differenti (MW10-MiW, Sec-MW3A, For-MiW-MW3A-MW1-HWH-MW1-HWH-MW7-StJA-MW7-MW1), laqqghat 67 drug-induced depression / parkinsonism injections, u fost il-bizibilju ta' pirmli li kont sfurzat nibla', kelli nibla bil-konsegwenza li spiccajt insofri minn aphasia u erga aktar mil-parkinsonism fost hafna side effects terribli ohra, u kelli npoggi lili nnifsi fuq dieta ta' tqallieh niekol haxix biss u nixrob hafna litri t'ilma tal-vit kuljum minhabba dik it-terribli drug-induced constipation. Kollha velenu ta' drogi, pirmli u njections ghall-mard originarjament ivvintat b'daqqa ta' pinna biex salvaw karriera lill-Magistrat Carol Peralta u fl-isforz taghhom biex ifittxu joqtluni jimmankawli l-menti jzommuli halqi maghluq u jaghmu cover-up ghall-bizibilju t'abbuzi li gew wara.


Jien sirt maghruf mill-kaz tal-annimali, li kont insib mejtin fit-toroq, msallba, u mdendla fil-Mosta li ghalih il-Qorti disputabilment baghtitni l-isptar Monte Carmeli. Eskluzi dawk li habtu fi Frar, kollha dendilthom fis-16 tax-xahar u qisu gabuni li kelli marda hekk partikulari affetwata mill-kalendarju u l-istaguni bis-sintomi tal-marda nkredibilment dejjem johorgu fis-16 tax-xahar waqt li unikament ghax-xahar ta' Frar kienu varjabbli, mirakolozament fid-diversi jiem bejniethom ma johorgu l-ebda sintomi, u addirittura fis-Sajf ma johorgux lanqas b'pawza ta' xejn anqas minn 5 sa 6 xhur li gieli hadt.

Din li jien mentali originat mil-gideb sfaccat tal-Psikjatra David Cassar minn kaz iehor li kelli l-Qorti addirittura 13-il sena qabel fl-2001 fl-isforz tieghu biex jiskreditani u jnaqqasli l-kredibilta jekk nigi li nikxef l-abbuzi li kienu sehhew fuqi. Fosthom kien hemm seduta fl-4/2/02 fejn il-Magistrat Carol Peralta, li quddiemu kien qed jinstema l-kaz, kien sejjahli fil-bank quddiemu, b'jien kemm ilhaqt ghidtlu li f'seduta ohra, dik tal-5/7/01, kienet saret xhieda falza, u r-reazzjoni tieghu flok investiga kien li heddidni bil-kliem "Ara ma tirrispondinix ghax insabbtek mal-hajt" (hasil tal-flus krimini a la Peralta). Sussegwentament mill-kliem gie ghal-fatti ghax f'seduta ohra li saret ta' malajr fit-12/6/02 bl-iskuza orkestrata minn David Cassar li ma ridtx niehu l-pirmli li ordnali, qafluni ssekwestrawni (kidnapped me) l-isptar Monte Carmeli f'Ward 10 ghal 37 jum biex ikomplu jintimidawni u jiskreditawni jekk nigi li nikxef dak it-theddid ta' Carol Peralta fost l-ohrajn, b'David Cassar vilment idawwarha li kelli "psikozi tad-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni" (hasil tal-flus krimini a la l-Psikjatrija / Psikjatra David Cassar). Jien wahdi kontra kulhadd u b'riskju li jergghu jaqfluni ghazilt li nirraporta lil Carol Peralta lill-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja li wara li semghet ix-xhieda, f'ittra datata 4/10/04, meta Carol Peralta kien ormaj hobzu mahbuz f'xoghol barra minn Malta (kellu jezilja ruhu hemm minhabba fija ghax kont irrapurtajtu), tatni ragun meta rreferit ghat-theddid li kien ghamilli Carol Peralta "minn fuq it-tribuna" bhala "kliem li seta' ma nghadx ghax ma kienx utli ghall-andament tal-kawza," kixfet kemm David Cassar kien hekk inganna meta mmanipula l-kaz dawwarhom li kienu deluzjonijiet tieghi, izda waqfet hemm bla ma hadet assolutament l-ebda passi kontra Carol Peralta hekk li snin wara nkredibilment dan Carol Peralta rega' lura Malta u sab postu fil-gudikatura qisu qatt ma kien xejn, fl-istess xoghol li kellu meta kkommetta l-krimini tieghu, u erga ghar minn hekk, jishel ikolli kaz iehor il-Qorti 13-il sena wara fl-2014 u nerga nispicca quddiem l-istess omnipotenti tal-impunita Carol Peralta li minkejja li ghex hajja mimlija kontroversji dejjem spicca ghaddiha lixxa, u li flok irrikuza ruhu, hataf l-opportunita biex ipattijili talli kont irrapurtajtu lill-imsemmija Kummissjoni billi hatar l-istess Psikjatri li fl-ewwel kaz tieghi tal-Qorti kienu salvawlu l-karriera (kelli miscarriage of justice ghat-2 darba). Fil-fatt dan kollu taf ifisser li Carol Peralta hu ezempju klassiku ta’ wiehed li hu psikopatiku hu stess li ghandu bzonn il-kura biex jikkontrolla l-emozzjonijiet u l-gaffes tieghu, u jien ezempju klassiku ta’ wiehed li spiccajt vittma ta’ mohh hekk marid, tant li anki d-data meta nghatat is-sentenza, 26-Jun-14, la gurnata qabel la gurnata wara, kienet maghzula specifikament biex jurini l-vendetta li minn zmien kellu ppjanata ghalija mill-ewwel kaz tieghi tal-Qorti.

David Cassar ma kienx ikkonvincini bis-sewwa biex niehu l-pirmli tista' tahseb kemm ikkonvincini bid-dnewwa billi innocentament u hekk malinjament qafilni l-isptar (fl-2002) biex fost l-ohrajn salva lill-Magistrat Carol Peralta l-karriera. Mad-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni kompla attribwili mard relatat mal-paranoia, thewdin, biex aktar inaqqasli l-kredibilta fosthom b'mard mentali kronaku u gravissimu bhal paranoid psychosis, schizophrenia, alterazzjoni mentali, u addirittura li kont immankat bid-dopamine nieqsa minn mohhi, kollha frott il-gideb sfaccat tieghu minghajr ebda bazi xjentifika bhal nghidu ahna originaw minn xi test tad-demm, awrina, CT scan, MRI, ultrasound, X-ray, Neuroimaging (brain scan), etc., sempliciment daqqa ta' pinna kull ma kien hemm bzonn. Ir-realta hi li ghamilt 15-il sena u nofs nahdem f'xoghol ta' responsabilta sal-arrest fit-tieni kaz fl-2014 u minkejja li qatt ma hadt il-pirmli ghal dan il-mard mentali kronaku u gravissimu li vvinta li ghandi, irnexxieli ma niehu qatt gurnata sick leave wahda li hi wahda hlief meta kienu qafluni l-isptar fl-2002. Fit-tieni kaz li kelli l-Qorti, 13-il sena wara, ma stajtx nehlisa milli nerga nigi kundannat ta' mentali meta diga mcappas malizjozament ittimbrat hekk, bil-kaz pregudikat ukoll mill-bidunett mil-Pulizija u mil-media, u ghidtilhom li kien biss fic-cirka 3 snin ta' qabel l-arrest meta kont qed indendel l-annimali li kont waqaft niehu l-kura, li kull ma kienet tikkonsisti kienet f'pirmla zghira nsinifikanti wahda kuljum. Konvint li kien impossibli li nikxef l-intricci minn taht tal-ewwel kaz li kelli l-Qorti, tajthom il-lixka biex jikkundannawni ta' mentali fuq fatti foloz meta d-dar kelli l-provi b'pirmli li jmorru lura mill-bidunett li juru li qatt ma kont hadt pirmli fi 12-il sena li suppost kont nihodhom (mill-2002 meta beda jarani David Cassar). U l-5 li huma, il-Psikjatra George Debono, il-Kriminologa Roberta Holland u mbaghad kollha flimkien il-Psikjatri David Casar, Peter Muscat u Ethel Felice, waqghu ghall-lixka tieghi bhalma kien jigrilu l-akbar bahnan, ghax taf int, dawn is-suppost esperti jippretendu li jaqrawlek mohhok meta fir-realta l-anqas huma kapaci jindunaw jekk intix qed tigdbilhom, jekk qedx tghaddihom biz-zmien tiddettalhom x’ghandhom jiktbu zbaljatament!

Mkisser bis-side effects tal-injections li Cassar ordnali, f'ittra datata 9/10/16 ninforma lil David Cassar li fil-fatt qatt ma kont hadt il-pirmli li kien ordnali propju mill-bidunett u li dan kien jaqleb kollox ta' taht fuq wara li kulhadd kien ibbaza ghemili "ghax waqaf jiehu l-kura." Izda hu qalli li m'ghandux x'jaqsam kontx niehodhom jew le ghax akkost ta' kollox ried li nibqa' kunsidrat ta' mentali biex ma jikkrollalux il-kastell tar-ramel li bena tul dawn is-snin meta pingini hekk, biex ma jigix jidher li ntenzjonalment ghamel dijanjozi ghal kollox zbaljata tieghi (bhal kif se jispjega li fid-9 snin ta' qabel m'ghamilt xejn hazin minkejja li wkoll ma hadt l-ebda kura), biex ma jigix jidher li gideb u ilu jigdeb fuqi mill-2002, biex ma jinkixifx ta’ nkompetenti li hu jkollu jirtira l-konkluzjonijiet zbaljati li wasal ghalihom fil-perizja wara li kien kwotat mill-media kollha, fost l-ohrajn. Fuq din biss ukoll ghandhom fejn jinbdew proceduri legali kontrih talli naqas li jinforma mmedjatament lill-Qorti b'din ix-xhieda gdida u li l-konkluzjonijiet li waslu ghalihom fil-perizja tat-tieni kaz kienu ghal kollox zbaljati, hallini maqful innocentament go sptar mentali, u kompla jillupjani u jisperimenta fuqi b'pirmli u njections li qed jirrovinawli sahhti bis-side effects taghhom. Irrapurtajtu fosthom lill-Kunsill Mediku imma meta wara diversi xhur baqghu ma hadux azzjoni, fittixt u sibt li hafna mill-membri tal-Kunsill pubblikament huma facebook friends mieghu jew mal-mara tieghu li hi wkoll membru tal-Kunsill, bl-ohrajn taf ukoll hbieb tieghu imma ghazlu li ma jaghmlux il-haga hekk pubblika. Ktibt ukoll lill-Kummissarju ghas-sahha mentali ghal darba tnejn seba' darbiet, lic-Chairman tal-Psikjatrija erba' darbiet, lill-Ombudsman u dan l-ahhar lill-Kummissarju ghall-istandards fil-hajja pubblika, fosthom fuq dan il-fatt li l-perizja hi bbazata fuq konkluzjonijiet zbaljati imma hadd ma ha passi u ppreferew jaghmlu reat kriminali huma stess jaghmlu cover-up. Dan qisu kellek wiehed li fuq tali xhieda kien instab hati u ntbaghat il-habs, u mbaghad meta wara rrizulta li din ix-xhieda kienet falza u sahansitra qalulhom li hemm provi biex isostni dan, ghazlu li jhalluh maqful innocentament xorta wahda (ara din il-link ghall-emails u l-ittri li ktibt).

Kollox jinftiehem ahjar meta dan l-ahhar mort l-arkivji tal-Qorti biex ingib kopja tar-rapporti u nsib li l-kaz tieghi (tal-2014), nahseb wiehed mill-aktar kazijiet celebri li qatt kien hawn, inkredibilment sparixxa ghal kollox minn taht ghajnejn l-istess Qorti u baqghu ma jistghux isibuh, sparixxa biex jahbu l-evidenza li tista' tinkriminahom (qabbel mal-kaz ricenti ta’ Keith Schembri li qal li ma sabx il-mobile). U jekk mhux bizzejjed "ma nstabx" l-anqas il-file mediku tieghi tal-Isptar Monte Carmeli u trid tkun il-veru bahnan biex ma tirrejalizzax xi haga hekk malinja ntenzjonalment hazina. Fortunatament il-konkluzjonijiet tal-Psikjatri kienu lahqu gew ikkwotati mill-media meta nqatghet is-sentenza fl-2014 u b'xi mod irnexxieli nakkwista kopja ta' whud mir-rapporti mod iehor, bl-aktar haga importanti tkun li r-rapporti li ghandi f’idejja huma kkumplimentati bl-impronti digitali fil-kaz li jippruvaw jibdlu dak li kien lahaq inkiteb. Partikolarment interessati huma l-ahhar 3 pagni tar-rapport ewlieni ghax apparti l-gideb sfaccat, hemm imnizzla dik il-famuza konkluzjoni zbaljata li apparti li tinkriminahom, turi kemm mhumiex professjonisti f'xogholhom, kif flok jivverifikaw il-fatti, jivvintaw il-gideb lill-istess Qorti (ghamlu perjury) u litteralment waqqghu l-professjoni taghhom ghaz-zufjett (biex jivvintaw il-gideb u jaslu ghall-konkluzjonijiet zbaljati, il-Qorti vallapena tqabbad lil Cikku tar-rahal minflok).

F'pajjiz minn dejjem korrot, stenna l-Qorti jkolla sehem tajjeb ukoll f'din il-korruzjoni. Ghax bhalma l-Qorti gieli baghtet nies il-habs innocentament fuq xhieda falza, nsemmu dak il-kaz celebri ta' Emanuel Camilleri li fuq xhieda falza ta' bintu li kienet qalet li ghamilla penetrazzjoni u wara rrizulta li kienet ommha li geghlita tixhed falz u habba f'hekk dak Camilleri spicca ghamel fuq sena maqful il-habs ghalxejn, daqstant iehor bhal fil-kaz tieghi, il-Qorti gieli baghtet nies innocentament l-isptar Monte Carmeli fuq xhieda falza tal-Psikjatri. U jekk kien difficli ghal dak Camilleri biex jipprova l-innocenza tieghu, biex iwaqqa' x-xhieda ta' semplici tifla, minkejja l-prova tal-verginita taghha, u li l-Qorti ghazlet vilment li tinjora, u li mhux ghax it-tifla kixfet lilha nfisha taf kien ikollu jaghmel it-terminu kollu, immagina kemm hu aktar difficli ghalija, darba skreditat tal-mentali kulhadd jispicca johodni with a pinch of salt, biex inwaqqa' l-kelma ta' Psikjatra / Psikjatri li kull ma jghidu qishom l-oraklu hadd ma jizzarda jsaqsihom fuq il-kontradizzjonijiet li jkunu qed jghidu u jien nista' mhux nipprezenta dokumenti u evidenza iswed fuq l-abjad ghax xorta jibqghu jizirghu d-dubju ghax jien vilment stigmatizzat tal-mentali.

Call you crazy when you are onto something

Dan li gej hu ftit aktar fid-dettal tal-ingustizzji, abbuzi u tas-saga donnha bla tmiem li kelli nghaddi u ghadni ghaddej minnha, skreditat ta' bicca mentali spiccut biex haddiehor ikun jista jghaddiha lixxa jevadi l-gustizzja w il-krimini taghhom jghattuhom taht it-tapit qisu qatt ma kien xejn. Ormaj qlajt bizzejjed taghjir fosthom li jien psikopatiku u qattiel tal-annimali meta fir-realta m'jien xejn minn dan u wasal iz-zmien li nikser is-silenzju, li nitkellem. Il-Pulizija bl-assasinar tal-karattru tieghi u bil-frame-up li ghamluli rnexxielhom isalvaw wicchom f’dak li kien l-aktar kaz umiljanti u mbarazzanti fl-istorja kollha taghhom ta' kull zmien addirittura anki ta' li ghadu gej. Il-fatt biss li l-media kienu kontinwament jirreferu ghalija bhala "cat killer" qabel biss gejt misjub hati, apparti li kelli trial by the media, kien minnu nnifsu nstigar ta' mibgheda lejja (dan, l-illustru tas-social wellbeing Andrew Azzopardi, mar oltre ghax talab li ninqatel nissallab) imma kif tippretendi li l-Pulizija jiehdu passi meta kienu huma stess li bdew b'din l-instigar ta' mibgheda lejja fosthom bil-mod kif ghamluli l-akkuzi nfondati ghamluhom jidhru l-aktar makabri possibli. Bhalma haddiehor donnu ghandu xi dritt jivvinta u jrawwem gideb fuqi (fosthom billi akkuzawni b'mohqrija u qtil t'annimali w imbaghad kelli 3 qtates pets id-dar fl-ebda hin ma hassew li kellhom jinvestigawhom, u kif ricerka li kont qed naghmel dawruha fi vjolazzjoni tal-oqbra fost l-ohrajn), kemm aktar ghandu jkolli dritt jien li nohrog il-verita u naghti l-verzjoni tieghi ta' x'fil-fatt gara w innaddaf ismi. Sfortunatament fil-process biex nikxef il-kontradizzjonijiet u gideb sfaccat kollu, u nsostni kollox bil-fatti, evidenza u bi provi fuq provi, spiccat giet xi ftit twila zzejjed, imma biss zomm f’mohhok int li qed taqra li dak kollu li vilment ghaddejt minnu jien, jista’ daqstant facilment ghada pitghada tghaddi minnu int, uliedek, l-gheziez tieghek. F'din il-website litteralment ghamilt xoghol il-Pulizija ta' nvestigazzjoni. Izda minkejja dan il-Pulizija jibqghu ma jiehdux passi ghax il-ligijiet ma jezistux ma dawk stmati ta' allat u l-krimini, in-nuqqasijiet taghhom jinkinsu anki jekk akkost li jigu ffrejmjati l-innocenti. Ukoll ibqa' cert li kieku azzardajt ktibt xi haga mhux vera, kieku kienu jimmassakrawni bil-kawzi ta' libell bil-Qorti l-ghalqa taghhom (mhux jigu jintimidawni b'dawn biex spiccaw qatluli lill-ommi minflok: 1, 2, 3, 4). Aqta' kieku zgur hadd hlief dak it-tirann ta' Psikjatra David Cassar kien jigi hu l-ewwel wiehed jikkonfrontani qed maqful 24x7 fl-isptar ghad-dispozizzjoni tieghu, ma tghidx ma jistghax jaghmilha ghax shilna qedghin fuq pjaneti differenti. Fil-fatt, IS-SILENZJU TAGHHOM JIKKONFERMA erga aktar IL-KRIMINI TAGHHOM (QUI TACET CONSENTIRE VIDETUR, UBI LOQUI DEBUIT AC POTUIT - Wiehed li baqa' sieket, meta kellu u seta' jitkellem, jigi meqjus li qabel [ma jichadx]). Li mhux ghax kelli hekk bazi konkreta u hafna evidenza x'nuri (is-silenzju taghhom ikompli jzid fuq il-bizibilju t'evidenza li jinkriminahom), kont nibqa’ sieket naccetta l-ingustizzji li sofrejt bhala parti mill-hajja, altru ma kontx noqghod nirriskja kollox, imma ghax ghax altru mhux il-kaz kont inkun qed nonqos bil-kbir kieku zammejt kollox go fija u allura minflok hu obbligu tieghi li niggieled dawn l-ingustizzji ghall-beneficcju ta’ kulhadd u fuq kollox tas-socjeta ‘n generali, bit-tama li xi darba l-impunita li jigu ‘l fuq mill-ligi tant persuni f’pozizzjonijiet gholja f’Malta ilhom igawdu minn dejjem issir xi haga tal-passat, bhalma suppost ilu li kien il-kaz minn zmien zmien ilu.


Nicholas Grech in the ward on which Male Ward 10 was copied

Ma ntikomx tort jekk tahsbu li dawn huma xi pitturi tal-hajja ta' kuljum kif kienet fil-Medju Evu ghax fil-Psikjatrija din hi l-era li sfortunatament ghadna qed nghixu fiha. Fil-fatt dan hu jien, min jaf forsi fis-sena 2020, f'dik li kienet il-ward tal-biza Male Ward 10 fl-isptar Monte Carmeli (propjament skoprejt dan l-ahhar li hi l-ward li fuqha l-MW10 li jien esperjenzajt giet ikkupjata bi ftit varjazzjonijiet), mhux tant differenti minn kif kienet fis-sena 2002 meta dak il-giddieb sfaccat u frodista kbir ta' Psikjatra David Cassar u Magistrat Carol Peralta kienu malizjozament qafluni bl-iskuza li kont qed insofri minn "deluzjonijijet ta' persekuzzjoni," ghax ghal wiehed li jimmanipula l-fatti hekk sfaccatament bhal Cassar, li tkun mhedded f'awla tal-Qorti mill-Magistrat innifsu li jsabbtek mal-hajt hi hekk ma titwemminx li qatt setghet sehhet li trid tkun xi illuzjoni ta' wiehed b'mohh il-vera marid jahseb li qed jigi ppersegwitat. Ghalissa, ghax dak biss nista' nghid, irnexxieli nghix it-turment biex inkun nista' nirrakkonta parti mill-istorja ghax ghadni qed nahdem fuqha; possibilment hafna ohrajn, vittmi ta' Cassar, vittmi ta' dik is-sezzjoni falza tal-medicina li jsejhula Psikjatrija, ilhom zmien twil midfuna u minsija, iddrugati bil-pirmli u bl-injectons qishom kienu xi guinea pigs, u maqtula bil-mod il-mod bis-side effects koroh ta' din il-kura bla bazi u falza. Il-gakketta li liebes f'dawn ir-ritratti hi relikwa ta' xi Ewropew tal-Lvant li ramiha maz-zibel wara li lesta xogholu fuq il-bini tal-impjant tal-BWSC fl-Enemalta. Qatt tissottovaluta dak li ohrajn ramew maz-zibel - dejjem iccekja l-fatti int stess flok toqghod fuq il-prezunzjonijijet ta' haddiehor. Ghalissa, ... ejja nghidu li, bhalma waqqghajt ghall-lixka tieghi qatta' esperti tal-Qorti foloz biex intenzjonalment jigu ghall-konkluzjoni zbaljata fir-rapporti tal-Qorti taghhom bhala prova ta' kemm huma nkompetenti u ta' kemm falza l-Psikjatrija fil-fatt hi, gejt b'ideja simili biex ingieghel din id-darba lill-inkompetenti Amministrazzjoni ta' dan l-isptar falz jemmnu li kont xi espert tal-manutenzjoni minn kumpanija barranija biex nikseb access f'din Ward 10, ... xi darba nispera li jirnexxieli nghix biex inkun nista' nghid l-istorja kollha. Fil-hajja ccedi QATT quddiem l-ingustizzja, ibqa' emmen fik innifsek sakemm, mhux qabel ikunu ghamlulek hajtek infern, forsi xi darba tirbhilha.


Il-gideb sfaccat tal-Mard Mentali

Greta Thunberg labeled the mental, it is all that easyMeta trid tkisser lil xi hadd imma ma tistghax tinnega l-fatti, ma tistghax tinnega l-ovvju, imma madanakollu trid akkost ta’ kollox taghlaqlu halqu, triq minnhom hi li tittimbrah mentali, tghid li ghandu bzonn kura Psikjatrika, u mbaghad anki l-akbar gideb fabrikat fuqu jinxtered hafna aktar facilment u jitwemmen minghajr ma jqajjem dubji, bhalma ghamlu lili, bhalma ilhom jaghmlu mal-attivista dwar il-bidla fil-klima Greta Thunberg. Dan il-pruzuntuz Dr. Michael Carr-Gregg deskritt bhala ‘psikologu prominenti, wiehel mill-aktar psikologi nfluenti fl-Awstralja’ taf uza xi tip ta’ teknologija ta’ x-ray ultra innovativa u ghadha mhix maghrufa biex ghamel brain scan ta’ Greta min-naha l-opposta tal-Globu biex sab li hi marida mentalment u tehtieg tiehu l-kura. Ghax taf inti l-Psikjatrija hi hekk sorprendentament xjentifika li ghall-kuntrarju hi bbazata principalment fuq prezunzjonijiet aktar milli fuq fatti, aktar tixbah lil wiehed li jaqralek ix-xorti / l-oroskopu milli qasam tax-xjenza / medicina (ara artiklu nteressanti "The Lie of Mental Illness" fejn fosthom jissemma li: No longer do people feel “sad” or “depressed”—now they are all “mentally ill”, they are “bipolar ” u artikli ohra: Psychiatry: The Hoax Exposed, Myth of the antipsychotic, etc.). Bis-sahha t’hekk, hu mhux biss kiseb l-attenzjoni tad-dinja u pubblicita minn fuq dahar Greta, imma zgur messu sehmu minn dawk li jinnegaw l-problema tal-bidla fil-klima bhal ma messa d-Daily Mail.

Belle De Jong the freelancer writing fake articles promoting PsychiatryF'Malta korrotta l-Psikjatri qabbdu freelance writer, Belle De Jong, biex tikteb stejjer u artikli fake li jippromovu l-Psikjatrija u b'agenda mohbija (dik li jaghlqu l-isptar Monte Carmeli u jinbena sptar mentali gdid fejn Mater Dei). Il-veru nkredibbli. Daqshekk il-Psikjatrija hi falza (fake), il-media lokali pupazzi fuq spaga, u l-flus jitkellmu. Ibqa' cert li kieku pazjent jikteb lill-media, l-ittra tieghu l-anqas biss tigi kkunsidrata, kif ghamlu mieghi u m'ohrajn. Din il-pressjoni kollha biex jinghalaq l-isptar Monte Carmeli biex jinbena sptar psikjatriku gdid qed tikkawza stress enormi mhux biss fuq il-pazjenti imma wkoll fuq l-istaff. Ibqa' cert li wiehed gdid mhu se jsolvi xejn mill-istigma, ghax f'qasir zmien isir maghruf bhal "it-Ta' Frankuni l-gdid" u nergghu nigu fejn konna back to square one. Aqta' li l-unici li se jigwadanjaw huma l-Psikjatri li jkunu jistghu jiftahru li ghandhom sptar fejn Mater Dei biex ma jidhru xejn anqas mit-tobba, minn fuq dahar u t-taxxi tal-poplu. Meta din Belle ssejjah lilha nfisha "Mental Health Advocate" u fl-istess hin tilghab il-parti taghha fl-assassinju tal-karattru tieghi ssejjahli cat killer meta hemm l-evidenza kollha ghall-kuntrarju, tkun qed tati toghma ta' x'tista' tistenna erga ferm ghar mill-hazen tal-Psikjatrija.

Il-video t'hawn fuq migbud u kien lest mill-editjar lejn l-ahhar ta' Mejju '24, meta ftit granet qabel il-korrot ta' Gvern kien hareg bl-intenzjoni li jaghlaq l-isptar Monte Carmeli ghas-sodisfazzjon tal-Psikjatri, ghad-detriment tal-pazjenti, ipokresija tal-Psikjatri fl-aqwa taghha.. Dak l-ghageb kollu ghax is-settur tal-energija nbiegh lic-Cinizi, ghax 3 sptarijet (San Luqa, Karen Grech u t'Ghawdex) l-istess kienu nvoluti fi frodi massic, u nkredibbli l-Gahan Malti ma jissuspetta xejn hazin fl-immanigjar hazin tal-isptar Monte Carmeli, il-veru frodi u sparpaljar ta' flus bla precedent li bdiet taht il-Ministru Chris Fearne addirittura waqqa' swali shah (MW3A and MW3B) frodament biex isservi ta' skuza biex jibghat lill-pazjenti fi djar privati, x'aktarx tkun akbar taht il-Ministru t'issa JoEtienne Abela, pupaz inkompetenti mill-ewwel gurnata.

Maltese media writing fake articles promoting lotteries as they enjoy most fattening their pockets
Dan t'hawn fuq (semplici seach bil-Google ta' timesofmalta / lovin malta jackpot) hi biss wiehed minn fost hafna ezempji li juri kemm hu facli ghall-media Maltija li jigu mhallsa biex jiktbu artikli foloz, biex jaqghu fl-aktar livelli baxxi ta' dik li hi dicenza, sakemm thalli l-qliegh fil-bwiet bla qiegh taghhom - ghax "il-gurnalizmu nvestigattiv jiswa' l-flus," jaghmillek hafna ghedewwa u hawn Malta taf jiswilek hajtek, waqt li hu l-gurnalizmu ddettat li jaghmel minjiera ta' flus.

Fake news cheap to produce, genuine journalism expensive

Sempliciment tikkonsidra din l-intera website mimlija evidenza u dokumenti, minkejja li qedgha 24x7 ghad-dizpozizzjoni taghhom, kieku jridu jfittxu l-verita, kieku jridu jaghmlu gurnalizmu nvestigattiv, ma jaghmluhiex ghax din tkompli aktar tikxifhom ta' prim giddieba li huma, ghax wara tant zmien jittimbrawni ta' psikopatiku u baqghu jsejhuli cat killer, tkun xi haga wisq li jkollhom jibilghu kliemhom jammettu li ma hqart qtilt lil hadd u l-veru psikopatici m'humiex hlief huma stess li ghall-kilba tal-flus fost l-ohrajn jassassinaw il-karattru ta' dak li jkun fuq semplici gideb minghajr ma bl-ebda mod tniggizzhom il-kuxjenza. Mhux impresjonanti li hawn Malta jien biex sempliment inwassal messagg ghamilt uzu minn annimali li sibt diga mejtin gabuha li qtilthom jien, waqt li dawk li fil-fatt qatluhom bi speed eccessiv, ecc. huma ppremjati b'aktar lanes u flyovers li jaghmluha kwazi mpossibli li taqdifa f'dawn it-toroq, dawk li jisparaw fuq l-ghasafar bhala passatemp huma mrebbha referendums biex ikomplu jisparaw aktar, dawk li joqtlu annimali bil-metodu tal-Halal huma skuzati ghax qed josservaw l-uzanzi ta' religjonijiet hekk foloz, ecc. Mhux impressjonanti li MP fil-Parlament Ingliz li nqabad jara xi porn tattira l-attenzjoni tal-media lokali, imma li magistrat hawn Malta li jhedded xi hadd f'awla li jsabbtu mal-hajr, le bl-ebda mod, jibqghu kompletament siekta.

Roberta Metsola's double standards
Ta' min jinnota kif nies ta' poter jaghmlu l-akbar vendetta mill-bniedem tat-triq fuq l-icken cucata fuqhom, f'dan il-kaz kontra dan l-anzjan Navarro li f'semplici kumment fuq facebook kiteb li "tradituri" bhal u jinkludu lil Roberta Metsola "jixirqilhom" (mhux "ghandhom") jinharqu hajjin. Imma certament xejn hazin fis-sens oppost, offizi kbar minn nies ta' poter jabbuzaw mill-pozizzjoni taghhom a skapitu tal-bniedem tat-triq bhalma ghamlu mieghi, daqshekk ghandha kejl differenti. Immagina lil dan Navarro jispicca iffrejmjat u l-karattru tieghu assassinat mill-Pulizija jghidu li sabulu t-tank tal-fuel tal-karozza mimli petrol lest biex jikkommetti r-reat, xi Professur influwenti li tistenna minn Universita ta' pajjiz korrot bhal Malta johrog fuq il-blog 24x7 tieghu fatwa ghall-mewt biex dan Navarro jigi msallab, meta Navarro jipprova jaghmel il-punt tieghu fil-Qorti l-Magistrat jaqtghu fil-qasir jheddu li jsabbtu mal-hajt, il-Magistrat jsib li b'hekk qed jirriskja l-karriera, jappunta Psikjatra biex jittimbra frodament lil Navarro li qed ibati minn "deluzjonijiet ta' persekuzzjoni" biex jaghmililu difficli jikxef l-abbuzi u hekk facilment jitwemmen, b'Navarro jispicca ddrugat, issekwestrat, ivvilifikat b'mibgheda nfondata mil-media, iffrodat mill-avukati tieghu stess, (1, 2, 3, 4a u 4b, 5a, 5b, 5c, 5img, 5rec_a, 5rec_b, 5rec_c u 5rec_d, u minn dawk tal-Ghajnuna Legali mhallsa mit-taxxi tal-poplu), abbandunat ghalih wahdu halli aktar jabbuzawh fil-liberta (1, 2, 3, 4, bil-laptop tieghi mkisser u l-iscreen tal-mobile tieghi kkrakjat), kull fejn ihabbat ghall-ghajnuna ma jsibx hlief bibien maghluqa, etc., u fl-ambitu ta' dawn l-ingustizzji, abbuzi u ksur tad-drittijiet umani, Roberta Metsola tibqa' siekta, taghmel lilha nfisha komplici bin-nuqqas t'azzjoni taghha, kif ghamlet mieghi meta infurmajta bil-kaz tieghi. Kos wahda bhal Roberta Metsola spiccat President tal-Parlament Ewropew, u nissottometti petizzjoni lill-PE fuq din l-impunita sfaccata li jgawdu f'Malta nies f'pozizzjoni gholja rigward il-kaz tieghi u nistaqsi r-rwol ta' Metsola, bis-silenzju u nuqqas t'azzjoni fuq il-kaz, bhala kap ta' wahda mill-ghola istituzzjonijiet tal-Ewropa, u sabu l-petizzjoni tieghi bhala "inadmissable" u b' "incoherent reasoning" (bhal dak li qallu, magistrat li jasal jarresta 'parassita ... scum' ta' gurnalista, qatt se jasal jittollera wiehed "mentali" jikteb il-hmerijiet u l-gideb fuqu). Kien semplici screenshot bhal t'hawn fuq (daqs madwar 110kB) bizzejjed biex jipprocedu kontra Navarro (semplici bniedem tat-triq), imma website shiha (daqs madwar O.7GB) mimlija dokumenti u evidenza ghad mhux bizzejjed biex jipprocedu kontra dawk il-vera rjus kbar involuti? L-impunita f'Malta tinftiehem erga ahjar jekk tikkonsidra li kieku sofrejt dan kollu f'pajjiz normali, nispicca kkumpensat nghidu ahna biljuni ta' euros, waqt li hawn Malta nista' mhux nonfoq biljun ewro f'avukati ghax lanqas ikunu ghadhom bdew iressqu dawk involuti l-Qorti, u jew jekk qatt jibdew, tkun biss farsa.

Lies easily believed, Truth hard to believe

Il-veru kaz ta' minn "SPES ALIT RURICOLAM," il-motto ta' rahli, ghall-"SPES ALIT INNOCENTEM" jew "It-tama tghajjex lill-innocenti" ghax kif Seneca darba qal: VERITAS NUMQUAM PERIT - il-Verita ma tmut qatt. Ghaddejt minn fazi nishet 'l Alla tal-ingustizzji u l-isfortuni kollha li ghaddieni minnhom, ghal nirringrazzhaH talli ghazilni lili u tant vittmi ohra li nkunu mal-parti t-tajba tal-istorja. Izda l-problema ewlenija tibqa' li l-korruzjoni u l-kummerc kbir involut wara l-hazen tal-Psikjatrija jimmuta lil kulhadd. Hekk li darba kont f'kuntatt ma certu Sandra Gauci, li kultant zmien ittella' videos taghha titkellem fuq suggetti jaharqu. Kont ktibtilha lejn Lulju '21 biex titkellem fuq il-vittmi tal-Psikjatrija, fejn kif jidher f'dawn it-thread ta' emails, f'punt minnhom fit-12-Aug-2021 3:14pm irrispondiet lura b'dan li gej:
Sibt xi haddiehor vittma tal istess tabib tieghek (cioe tal-Psikjatra David Cassar). Qed nipprova nikkonvincih jixhed. Dan huh spicca mejjet bil medicini li tah. Inzommok aggornat ghax min hu irid gustizzja u tahdem favorik. Ghalissa mhux se nikxef lil hadd imma mhux wahdek ingdimt. Almenu int haj
Imma kienet biss ferha bla temma ghax qatt ma smajt aktar minn ghandha. Kif jghid il-proverbju Latin: CURAE LEVES LOQUUNTUR, INGENTES STUPENT - Kwistjonijiet zghar jissemmew, il-kbar jghattuhom. Xorti hazina ghal hafna vittmi tal-Psikjatrija mhollija abbandunati ghal rihom - l-ennezima mewt ohra minnha mhux problema, problema jekk wiehed jazzarda jitkellem kontriha.

The biggest problem is that people don't want to hear the truth

(Rigward l-ahhar zidiet, l-isparpaljar ta' flus il-poplu fl-isptar Monte Carmeli ara din il-link u rigward Fredrick Azzopardi ara din il-link.)


Part One (Back to Part Selection)

Dati Rilevanti
13-Jun-01

Nigi arrestat fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti fuq ittri anonimi u kliem dispreggjattiv li ktibt ma xi hitan.

15-Jun-01

Nitressaq l-ewwel darba l-Qorti quddiem il-Magistrat Carol Peralta u nohrog bil-Liberta Provizorja. Inzerta missier dik li qbadt maghha kien ex-registratur tal-Qorti u Carol Peralta biex jinghogob mieghu ghamilli kundizzjonijiet estremi tal-Liberta Provizorja, fosthom ridt niffirma darbtejn kuljum, minn xi s-7pm sa 6am ridt inkun gewwa, u ma stajtx nersaq lejn 4 lokalitajiet li ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-kaz (mhux sempliciment lejn tali post imma addirittura lejn rahal/villagg shih, tas-Sliema, San Giljan u r-Rabat li jinkludi l-Imdina mieghu - sempliciment ghax f'dawk il-postijiet kien hemm in-nightlife u restoranti li kienet tiffrekwenta). Carol Peralta jahtar lill-Psikjatra David Cassar biex jaghmel rapport fuqi. Il-htiega ta' Psikjatra kienet inqalghet ghax il-Pulizija kienu gabuha li kelli "fissazzjoni fuqha," kompliet tibni fuq din it-tezi l-Magistrat Inkwirenti Miriam Hayman, u jien ma kkontestajtix sakemm kienet tiffrankali mir-responsabilta. Propjament gejt attribwit li kelli fissazzjoni, u allura ndirettament il-htiega li jarani Psikjatra, ghax sehlet kienet it-tifla ta’ ras hekk kbira, ta’ ex-registratur tal-Qorti, ghax kieku sehlet kienet it-tifla ta’ Cikku tar-rahal kienet tkun  storja kompletament differenti (bhal varjazzjoni ghall-htigijiet taghhom tal-Proverbju Latin: De mortuis nihil nisi bonum – Fuq il-mejjet tghidx hlief it-tajjeb. Qisu tittimbra lil dak Mark Camilleri li kien ossesjonat fuq Rosianne Cutajar).

5-Jul-01

Tliet gimghat biss wara, jergghu jtellghuni l-Qorti jakkuzawni li ksirt il-kundizzjonijiet tal-Liberta Provizorja u jghidu li ghandhom video li juri li mort lejn tali post li kont ipprojbit milli mmur. Minn kif jigi deskrit il-kontenut tal-video nirrejalizza li fih vera kont nidher jien imma kien jittratta avveniment li sehh qabel l-arrest u minflok gabuh li sar wara. Mhux biss kienet saret xhieda falza, perjury, bl-iskop malinn biex itelfuli l-Liberta Provizorja imma kien sar ukoll tbaghbis sfaccat tal-provi. Peress li ntqal li l-video kien ghadu qed jigi nvestigat, li minnha 'n fiha diga tqajjimlek suspett ta' xi haga ntenzjonalment malinja, Carol Peralta ghazel li ma jtellifnix il-Liberta Provizorja. Il-video ma rega' qatt issemma aktar minkejja l-gha kollu li kien sar dwaru f'din is-seduta, li jkompli jqajjem aktar suspetti. Min ghamel din ix-xhieda falza kien dak l-istess ex-registratur tal-Qorti u hemm gew fil-Qorti kien qed jilghab f'daru bis-sapport ta' kulhadd warajh, kien aktar minn privilegjat, hadd mhu sejjer jikkonfrontah, tista' tghid kien jaf lill-Avukati, Magistrati u Mhallfin kollha, kull fejn ikun kulhadd isellimlu, u issa darba nqbadt tista’ tahseb kif ried juza din il-hbiberija kollha biex jaghmel l-akbar vendetta minni.

4-Feb-02

Ir-raba' seduta li kelli l-Qorti fejn kull darba tigi differita ghal seduta ohra ghax David Cassar mhux talli kien ghadu m'ghamilx ir-rapport fuqi skond kif mitlub mil-Qorti aktar minn 7 xhur qabel, talli kien ghadu lanqas biss rani. Fil-ftit hin ta' din is-seduta, il-Magistrat Carol Peralta fettillu jsejjahli fil-bank quddiemu biex ikellimni mil-vicin, u b'riferenza ghall-video li kien issemma fit-tieni seduta tal-5/7/01 fl-isforz taghhom biex itellfuli l-Liberta Provizorja, qalli xi haga fejn biha pprova jgiba li kont inzilt lejn tali post li kont ipprojbit milli mmur u li dak l-ex-registratur tal-Qorti kellu ragun jissuspetta hazin fija. Jien bla hazen ta' xejn, instintivament, u kif kelli cans kont quddiemu, kont pront u kemm lahhaqt ghidtlu li dik l-istorja kienu holquha huma u li dakinhar kienet saret xhieda falza fil-Qorti. Izda hu biex jaghlaqli halqi, ma jhallinix nikxef aktar affarijiet (cioe ghamel cover-up ta' reati kriminali gravissimi), u jkompli jinghogob ma dak l-ex-registratur tal-Qorti (cioe flok zamm ruhu mparzjali, kien se jkun mxaqleb kontrija biex hekk sfaccatament jiffavorixxih), heddidni b'dawn il-precizi kelmiet ta' ntimidazzjoni u barra minn kull limitu: "ARA MA TIRRISPONDINIX GHAX INSABBTEK MAL-HAJT" – kliem li tismaghhom minn bniedem komuni ukoll itellughlek gismek xewk xewk ahseb u ara minn Magistrat li quddiemu qed jinstema l-kaz tieghek u minghandu qed tistenna l-verdett, cioe b'dan il-kejl ghax sempliciment ippruvajt nohrog fil-berah abbuz hekk sever fuqi minn ta’ kontrija, mur ara ma fejn kien isabbatni darba jasal ghas-sentenza b'multi u habs biex ikompli jinghogob. Anki kieku din il-haga sehhet f'Qorti fis-Sudan kienet tqajjem furur internazzjonali b'riperkussjonijiet fuq karigi gholja tal-Gvern u sejhiet biex il-Magistrat jigi mkecci jew il-kaz ma jkomplix jinstema quddiemu, imma f'Malta u fil-kaz tieghi, kollox baqa' ghaddej normali qisu qatt ma gara xejn specjali. U min tridu jemmnek? Addirittura iddur kontrik jekk tipprova tikxef xi haga hekk impossibli, li ma titwemminx, li fil-fatt sehhet. Qisu qed tghid li l-Isqof (il-Magistrat) ghax ghidtlu li kien hemm qassis jigi minnu (ex-registratur habib tieghu) abbuzani (xehed falz), flok ha azzjoni u nvestiga, spicca bir-rabja lissen l-aktar dagha fahxi (il-Magistrat jikser il-ligi li hu mahtur biex ihares bit-theddid hekk sfaccat fuqi). Tkun ghadhekk l-anqas biss bdejt u ssib ruhek diga mhux kredibbli, li jekk se tikxef att bhal dan se jiehduk bin-nejk.

Issa dan ma kienx semplici Cikku tar-rahal li qalha f'sahna tal-mument f'argument li kellu privatament mal-girien, imma wiehed fil-kapacita ta' Magistrat, fit-trankwillita meta altru ma kienx ipprovokat (anzi kont qed nghidlu xi haga gravissima li kien fid-dmir li jindaga fuqha), meta kien f'post pubbliku, fil-qadi ta' xoghlu li jhares il-ligi u fejn mistenni li jkun imparzjali, u addirittura f'nofs seduta f'awla tal-Qorti – ara x'ezempju dak. Daqshekk kien agevolat dak li ghamel perjury, dak li xehed falz b'dik il-gidba tal-video fis-seduta tal-Qorti tal-5/7/01, dak l-ex-registratur tal-Qorti bil-kuntatti u l-hbieb li kellu, li l-Magistrat kien lest jaqa' ghal dan il-livell baxx ta' theddid ghalih biex jghattilu, jinghogob mieghu, jitterrorizza awla (propjament jidher li fuqi u fuq qrabati li kellha impatt ghax ghall-ohrajn prezenti vilment qisuha xi haga normali), u jwaqqa' d-dekor tieghu stess u tal-Qorti. Immagina kieku l-haga saret bil-kontra, kieku kont jien l-akkuzat li ghidt dan il-kliem lill-Magistrat f'awla tal-Qorti, kif kienu jqumu l-irwiefen kollha u fejn kienu jtellghuni. Imma ghax minflok qala dan Carol Peralta, l-Magistrat innifsu, bhal donnu l-ligi ma japplikawix mieghu, bhal donnu qieghed ‘l fuq mil-ligi u minn kulhadd hu dejjem skuzabli, u dak li suppost kien l-avukat tieghi lanqas biss oggezzjona ghal dan l-agir tieghu li bih kompla wera bic-car kemm Carol Peralta ma kienx se jkun imparzjali w addio smiegh gust. Issa saqsi lilek innifsek jekk wiehed fil-kariga ta' Peralta li jgib ruhu b'dan il-mod u jaqa' ghal dan il-livell baxx jistghax jitqies bniedem normali jew minflok ried ikun xi psikopatiku eccentriku bla kontrol tieghu nnifsu. Ir-realta hi dak li kellu jigi ttimbrat bhala psikopatiku mentali kellu propju nkun jien, li wahdi ppruvajt niggieled ghad-drittijiet tieghi u li minkejja din il-provokazzjoni minn Peralta bqajt kalm minghajr ma rrejagixxejt jew lissint kelma. Wara kollox, kien ga bizzejjed li gejt mhedded bi vjolenza, issa nohrog mill-awla b’sieq miksura u kollni tbengil wara xi tisbita mal-hajt minn tirann bhalu li kien jonqosni.

18-Feb-02

Kont qieghed tajjeb kif Alla jridni fl-ewwel kaz li kelli fil-Qorti, bi stqarrija pprezentata lill-Qorti f'ismi li ma kelliex il-firma vera tieghi u fl-istess hin kont akkuzat b'falsifikazzjoni ta' firem, b'xhieda falza biex itellfuli l-Liberta Provizorja, bi tbaghbis ta' provi fejn video ta' qabel l-arrest ippruvaw igibuh li sar wara l-arrest, bil-Magistrat innifsu jheddidni bil-vjolenza bejn l-erba' hitan tal-Qorti li jsabbatni mal-hajt, bl-Avukat tieghi ma jiddefendinix kontra dawn l-abbuzi u kunflitt t'interess, u issa kien jonqos il-Psikjatra David Cassar biex nigi ottu li f'salt wiehed dahal fix-xena gimghatejn biss wara t-theddid ta' Carol Peralta, f'din id-data, it-18/2/02. Din hi xi haga ta' min jinnotaha kif David Cassar li kien ilu fuq 7 xhur u nofs itawwalli z-zmien tal-kawza biex jarani u jaghmel rapport fuqi mindu kien inhatar fil-15/6/01 mill-istess Carol Peralta u kien anki hassar l-ewwel 2 appuntamenti li kelli mieghu hu stess, rani issa f'qasir zmien biex jipprova jsalva l-fjask li holoq Carol Peralta stess. B'din il-mossa wera li rani mhux ghax kien jinteressah minn sahhti (Alla hares kont marid f'dan iz-zmien kollu ghax kieku kont qabel l-arrest zgur li kont nispicca niggennen ghal kollox b’dawk l-abbuzi kollha li sofrejt mill-arrest) imma ghax kien jinteressah minn 'sahhet' Carol Peralta ghall-konvenjenza ta' hbieb li kienu. Ngharraf lil David Cassar fost l-ohrajn bl-abbuz ta' perjury u tbaghbis tal-provi li kienu saru fuqi fil-5/7/01, u bit-theddid bi vjolenza fuqi ta' Carol Peralta fl-4/02/02 u jipprova jasal ghall-kompromess jweghdni li se jghinni jgibni li ma nehilx habs imma jkun jinhtiegli nhallas tal-ispejjez fosthom tal-malafama, cioe kienu ga ddecidew il-kundanna ghalija, u bil-preferenzi kollha li wera Carol Peralta sa dakinhar ma dak l-ex-registratur tal-Qorti stajt nobsor ma fejn kienu jtellghuhom l-ispejjez, forsi wkoll li darba jkun rebbhu somma tajba minn fuq dahri ma nahsibx li kien jasal jiekol kollox wahdu minn fuq li jkunu agevolawh (mill-esperjenza ta’ ohrajn, alternattiva ohra ta’ kif issir il-gustizzja fil-Qrati Maltin specjalment meta hemm fin-nofs xi krimini kbir hi li l-avukat tieghek jigi bl-iskuza jitolbok somma kbira mill-bidunett jghidlek “ghax taf int, m’hiniex se nispicca niekol kollox wahdi " – dazgur li le specjalment meta tikkonsidra d-differenza li taghmel meta jkollok tali avukati flok ohrajn, litteralment hawn Malta tista’ tixtri l-gustizzja hekk sfaccatament flok thalli l-gustizzja tiehu l-kors taghha).

Jien ghidtlu li jekk se nehel xi haga jien, iridu jehlu wkoll l-ohrajn ta' l-abbuzi gravissimi li ghamluli, fosthom Carol Peralta nnifsu tat-theddid li ghamilli li zgur kien ikun ifisser it-tmiem tal-karriera tieghu meta kien ghadu f'eta zghira u anki jkollhom jittiehdu passi kriminali kontrih. Jekk ma jigrix hekk, kont inkun diskriminat japplikaw il-ligi mieghi u maghhom le. Kieku flok jien kien haddiehor li safa mhedded b'dan il-mod minn Magistrat kienu jghidu li spicca trawmatizzat, imma ghalija kien hemm jistennini destin mod iehor. David Cassar, meta ra li ma kontx hekk imbecilli li se nhallih jiddettali x’ghandi naghmel, u forsi rrejalizza li ridt inkun il-veru b’sahhti biex ma nimradx mentalment wara dawk l-abbuzi kollha li sofrejt, gie bl-iskuza li kien jinhtiegli kura psikjatrika u spicca ordnali xi pirmli bhal li kieku biex jikkonvincini li kien inkwetat minn sahhti. Imma jien darba semmejtlu l-abbuzi u mhux talli ma hax passi, talli ghalih qisu kollox xejn mhu xejn, mill-ewwel xammejtu biex kien gej, ta’ kemm kien se jkun imxaqleb u pregudikat kontrija, jrid li nehel jien waqt li ohrajn jghadduha lixxa, u ghidtlu li ma ridtx niehu l-kura tieghu ghax l-intenzjoni warajha kien biex jillupjani bil-pirmli u jzommni milli nikxef l-abbuzi li sofrejt. Issa din diga hija xi haga verament serja: minflok jghinni nikxef il-krimini taghhom, jghin lil dawk li ghamlu l-krimini fuqi billi jipprova jiddrogani biex jaghlaqli halqi. Qghadu biss qed jisbah imma diga jtik hjiel ta’ kif il-gurnata se tkun, sa fejn kapaci jasal, ghax il-kbir kien ghadu gej.

12-Jun-02

Il-qofol tal-abbuzi ntlahaq f'din id-data, it-12/6/02 kwazi f'gheluq is-sena, meta quddiem l-istess Carol Peralta bl-iskuza orkestrata minn David Cassar li ma ridtx niehu l-pirmli li ordnali, saret seduta ta' malajr il-Qorti jew show-of-force, att ta' bullying, intimidazzjoni, biex qafluni l-isptar Monte Carmeli f'Ward 10 (dik li kienet l-ekwivalenti tal-habs dak iz-zmien ghal nies morda) – il-post ezatt l-oppost ghal-kura ta' "paranoid psychosis" li sussegwentament ivvinta li ghandi David Cassar. Ghal min ma jiftakarx Ward 10, kienet inghalqet tant kemm kienet fi stat hazin u inuman u idejali ghat-tortura mentali, fejn pazjent hu stmat bhal annimal: jzommuk maqful ghal 21 siegha f'cella zghira b'sodda zghira u loki fiha, minghajr access biex tifflaxja l-loki, bid-dawl tax-xemx jiddetermina d-dawl tac-cella, tista' tkellem lil tal-familja minn wara hgiega ghal kwarta biss kuljum u taghmel telefonata ta' mhux aktar minn 5 minuti.

F'din is-seduta jixhed falz David Cassar, cioe hu wkoll ghamel perjury, u jimmanipula l-kaz b'mod hekk sfaccat billi jdawwara li qed nimmagina li hemm konfoffa ghaddejja kontrija, biex nikkwota kliemu stess li qed inbati minn "psikozi tad-deluzzjonijiet ta' persekuzzjoni" wara dak kollu li nkun ghaddejt minnu fl-ewwel esperjenza tieghi fil-Qorti fejn ma nafx x'kien jonqos aktar: fosthom perjury, xhieda falza, tbaghbis tal-provi, theddid verbali u bi vjolenza mill-Magistrat, l-avukat tieghi qieghed hemm ghalxejn, u issa maqful habta u sabta f'cella f'manikomju abbuzivament u nnocentament minn David Cassar biex ikompli jintimidani, jurini sa fejn kapaci jasal, u fuq kollox biex jiskreditani w inaqqasli l-kredibilta jekk nigi biex nikxef dawn l-abbuzi (kif kont ghidtlu li se naghmel jekk jonqos li jaghmel dan hu), apparti li bl-att ta' bullying taghhom ried indirettament jurini li l-huta z-zghira qatt ma kielet il-huta l-kbira u li hemm gew l-Qorti l-ghalqa taghhom jaghmlu u jikkalpestawk kif iridu, u ara ma tippruvax tiqfilhom ghax jibqghu sakemm ikissruk. Dan apparti li fil-kundizzjonijiet tal-Liberta Provizorja mkien ma kelli li ridt akkost ta' kollox noqghod ghall-kura li jordnali David Cassar hekk li ma kelli l-ebda Treatment Order, u r-rwol tieghu kien biss li jaghmel rapport fuqi, rapport li sa dakinhar wara sena kien ghadu m'ghamel xejn.

David Cassar kien qafilni mhux ghax kelli bzonn il-pirmli jew xi tip ta' kura, mhux ghax kont marid mentalment, mhux ghax kont ta' detriment ghalija qed nonqos mill-kundizzjonijiet estremi tal-Liberta Provizorja jew ma kontx qed inkampa max-xoghol u fil-hajja ta' kuljum, imma ghax kont ta' detriment ghal dawk li ghamlu l-abbuzi billi nikxifhom, u ried akkost ta' kollox jaghmilli sarima ma halqi, isikkitni, jiskreditani qabel ikun tard wisq, u fuq kollox juri xi tfisser irgulija bejn il-hbieb jkun ta' spalla ghal Carol Peralta meta dan tant htieglu l-ghajnuna tieghu biex isalva wiccu u karriera f'mument hekk delikat. Fir-rwol tieghu ta' Psikjatra u ta' espert imqabbad mill-Qorti, il-kelma ta' David Cassar ghandha sahha enormi, jghid x'jghid jitwemmen anki jekk jghid gideb sfaccat minghajr ma hadd jistaqsih fuq l-anomaliji u l-kontradizzjonijiet li jkun qal, aktar u aktar meta kien qed jghidhom quddiem Magistrat li kien komplici mieghu ghax kellu hafna x'jitlef - kien qed propju jirriskja l-karriera tieghu stess fil-gudikatura u anki jispicca akkuzat ikollu jaffacja l-Qorti bi proceduri kontrih. Jien darba ttimbrat ta' mentali bl-istigma li din iggib maghha, bil-mard mentali kollu kronaku u gravissimu li sussegwentament kompla vvinta li ghandi u bit-taboo li kont maqful fi sptar mentali, ma jaghti kazi u jtini widen hadd u kulhadd ihares lejja b'suspett (tkun pregudikat), ahseb u ara meta jien fir-rwol diga zvantaggjat ta' akkuzat u issa pingut ta' mentali rrid inwaqqa' l-kelma mhux ta’ Cikku tar-rahal imma ta' hadd hlief dik ta' Psikjatra. Bhala ezempju hu tifel tal-iskola li jkun gie abbuzat mis-surmast, u ghal din ir-raguni, bl-ghajnuna tal-ghalliem, hatfuf (kidnapped) ghal xi gimghat biex qatghulu lsienu u jdejh halli ma jkunx jista’ jitkellem jew jikteb u jinkriminahom. Hu ezatt l-istess dak li Cassar u Peralta ghamlu mieghi, fejn bil-poter li kellhom, hatfuni mkien hlief fi sptar mentali, biex jaghmluni mutu billi jitfghu dell ta’ dubju fuq kwalunkwe haga li nazzarda nghid, jittimbrawni ta’ wiehed mentali li qed nimmagina l-affarijet, biex jaghmlu l-kelma tieghi bla sahha u nkun pregudikat mill-bidu li assolutament m’ghandi qatt inkun kredibli.

Ukoll f'din is-seduta tat-12/6/02 kont minghajr avukat ghax dan kien abbandunani mhux b'kumbinazzjoni f'nofs kawza ftit jiem biss qabel wara li jien kont insistejt mieghu li ghandhom jittiehdu passi fuq l-abbuzi li kienu qed isehhu mieghi, fosthom li l-Magistrat Carol Peralta heddidni li jsabbatni mal-hajt fil-4/2/02 fl-isforz tieghu biex jostakola l-gustizzja u jaghmel cover-up tal-perjury ta' dak l-ex-registratur tal-Qorti, jew inkella jkun qed jiffrodani jiddefendi lil u jaghmel cover-up tal-krimini ta' dawk ta' kontrija bi flusi stess. Fil-fatt jekk wiehed ifittex il-kaz isib l-ittra ta' l-avukat Anglu Farrugia qed jirrinunzja milli jkompli jkun l-avukat tieghi (taf kull avukat ihossu skomdu jiehu passi kontra Magistrat, qisu Pulizija jrid jihodha kontra l-Kummissarju tal-Pulizija, specjalment f’Qorti fejn min int jew ikollok certi hbieb taghmel hekk differenza u l-gustizzja tista’ kultant hekk sfaccatament tinxtara bil-flus). Peress li kont bla avukat, ippruvajt niddefendi lili nnifsi, imma lanqas ilhaqt ftaht halqi li Carol Peralta ma wahhalnix multa disprezz lejn il-Qorti (ma nafx kinitx effettiva jew biss ta' ntimidazzjoni ghax qrabati qaluli li ma kienu hallsu xejn). Kollox premeditat kien f'din is-seduta hekk li ntenzjonalment saret meta kont minghajr avukat, u hekk f'qasir zmien biex ma nkunx ilhaqt sibt avukat iehor tal-fiducja tieghi. Fil-fatt Carol Peralta kompla billi hatarli avukat t'ghajnuna legali u semma verbalment isem Tonio Azzopardi li ma kienx dak li suppost semma minn fuq il-lista. Fil-fatt jekk wiehed ifittex fil-kaz isib li minflok kien hemm imnizzel bil-miktub Martin Fenech. Qrabati, darba semma lil Tonio Azzopardi, marru kelmu lilu sakemm kont maqful u fil-fatt il-kawza kompliet bih. Dan Tonio Azzopardi ma kien ta' ghajnuna legali xejn ghax xorta kien izommli l-flus hekk li meta kont nidher quddiemu ma kelliex triq ohra hlief nistaqsih x'ghandi ntih la ridt minn ghandu, u sta ghalih li jghidli li hu mhu suppost jiehu xejn ghax kien mahtur mill-Qorti bhala Avukat t'ghajnuna legali (u mhux ghax ghaziltu jien).

(Avukat1 kienu l-avukati Anglu Farrugia (u Edward Gatt) li qabbduli qrabati fil-bidu u ftit jiem qabel is-seduta tat-12/6/02 kienu rrinunzjaw milli jibqghu l-avukati tieghi. Propjament kien habib ta’ missieri li ssugerixxa li juzaw is-servizzi ta’ Anglu Farrugia ghax ma kienux jafu lil min jaqbu jinnominaw. Edward Gatt kien ghadu fil-bidu tal-karriera tieghu bhala Avukat u wisq probabli kien jahdem ma Farrugia biex jikseb l-esperjenza. F’dik is-seduta tal-4/2/02 meta kont mhedded minn Peralta, Farrugia ma kienx prezenti u kien minflok rapprezentat minn dan Gatt, li kien wiehed mill-ismijiet li tajt lill-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja bhala xhieda ta’ dak l-incident. Xhieda ohra li semmejt li kienu prezenti kienu ohti, zewga, u certu Probation Officer Mary Grace Vella. Fir-rapporti li kienet mitluba biex TAGHMEL FUQI lill-Qorti, ma semmietx li KONT semmejta bhala xhieda quddiem din il-Kummissjoni, biex thalli lil Cassar bla xkiel biex malizjozament jittimbrani ta’ mentali biex jaghmel cover-up tal-abbuzi fosthom ta’ Peralta – addirittura ghamlet cover-up hi nnifisa billi ma semmiet xejn fir-rapport taghha fuq dan l-incident hekk gravi. Lura fuq Farrugia, biex tkun aktar vili, dak iz-zmien kien shadow minister tal-gustizzja ghall-Oppozizjoni. Seta’ ghamel il-hajja nfern lil dak li kien il-Gvern Nazzjonalista li kien appunta lil Peralta snin qabel bhala Magistrat u possibliment anki gieghel lil dak li kien il-Ministru tal-Gustizzja jirrizenja, imma taf int, flok il-lealta lejn il-pajjiz, bhal dejjem, l-ewwel tigi l-lealta lejn il-hbieb – cover-ups sfaccati tal-krimini taghhom.

Avukat2 kien Tonio Azzopardi li hatar Carol Peralta verbalment, mhux b'kumbinazzjoni, u abbuzivament, bhala avukat t'ghajnuna legali ghalija flok iehor li suppost semma minn fuq il-lista u fil-fatt il-kaz kompla bih. Jiftahar li hu avukat li jiffoka l-aktar fuq kazijiet tad-drittijiet umani f’Malta, izda li mill-esperjenza ikun ahjar jikkjarifika li fil-fatt ghalih uhud huma aktar umani minn ohrajn jew addirittura m’huma xejn, inferjuri biex tghaddi z-zmien bihom.

Avukat3 kien Martin Fenech li suppost semma Carol Peralta bhala avukat t'ghajnuna legali ghalija minn fuq il-lista fejn fis-seduta tat-12/6/02 kien gie mnizzel li l-Qorti "qedgha tinnomina lill Dr. Martin Fenech bhala avukat difensur li lilu jmiss it-turn").

21-Jun-02

Kif kont maqful l-isptar, issirli perizja mill-Psikjatri David Cassar, Joseph Pisani u Peter Muscat. Iz-zewg psikjatri l-ohra kienu nhatru fis-seduta tat-12/6/02 ghal dan il-ghan u apparti li rawni biss ghal xi nofs siegha kollox, dawn ma kienu ndipendenti xejn ghax ma kienux prezenti mill-bidunett bhal David Cassar u htigielhom jikkonsultaw mieghu (fil-fatt kien diga kelli 5 appuntamenti ma David Cassar mit-18/2/02) u fit-12/6/02 meta David Cassar qghad isejjah seduta ta' malajr il-Qorti biex qafilni l-isptar Monte Carmeli bl-iskuza li ma ridtx niehu l-pirmli li ordnali, kien ghadu solament wahdu,  cioe kien hu li beda kollox ittimbrani ta' mentali meta xehed falz fil-Qorti dakinhar li kelli "psikozi tad-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni", u kappell ma jmerix lill-iehor u forsi wkoll minghajr ma riedu u biex ma jiksruhiex minn mieghu joqghodu jmeruh, emmnu dak li qallhom b'ghajnejhom maghluqa. Fil-fatt bdejt nesperjenza fil-prattika xi jfisser it-timbru ta' mentali li attribwili David Cassar aktar minn gimgha qabel ghax meta ippruvajt insemmilhom l-abbuzi li sofrejt mill-ewwel bdew jiehduhom bhala deluzjonijiet tieghi kif kien dawwarhom David Cassar, li assumew li kellu stampa aktar cara tieghi minnhom li setghu joqghodu fuqu bla ma jiddubitawh. David Cassar waqt il-perizja qalli (u sussegwentament jidhirli semmiegha anki meta xehed fil-Qorti) li ghandi dopamine nieqsa minn mohhi, kimika jew hi x'inhi li ma tistghax tigi mkejla xjentifikament (eg b'xi test tad-demm, awrina, CT scan, Neuroimaging /brain scan, etc.) biex ma jkunx jista' jinqabad li qed jigdeb. Gidba ggib lill-ohra: minn li qed nimmagina li hemm konfoffa ghaddejja kontrija, "id-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni", ghad-dopamine nieqsa minn mohhi – kieku vera kif allega, kont nimmagina li hemm konfoffa kontrija minn kulhadd, sahansitra mill-kollegi tax-xoghol, minn shabi, minn tal-familja u ma kull min niltaqa nissuspetta hazin fih u kont nispicca ninghalaq id-dar ma nohrog imkien, lanqas ghax-xoghol, meta altru ma kienx il-kaz. Anomalija ohra hi li mindu kont gejt maqful l-isptar fit-12/6/02 ma kont inatajt l-ebda pirmli u kien biss fit-22/6/02, l-ghada tal-perizja, li bdieli bil-pirmli wara li kien diga ilni maqful 10 t'ijiem f'cella f'dik il-famuza Ward 10 u li fihom ma wrejt l-ebda sintomi ta' mard u dejjem gibt ruhi sew minkejja din it-trawma bla mistenni w ir-riskju li jtellifli x-xoghol, l-unika zvog li kien fadalli, fuq il-gideb sfaccat tieghu. U darba kont sejjer tajjeb bla pirmli kien vallapena nibqa' minghajrhom, u ghaldaqstant kontra qalbu kellu jtini l-minimu possibli sempliciment biex jiggustifika l-htiega li kien malizjozament qafilni l-isptar bl-iskuza li tant htiegli l-kura.

19-Jul-02

Baqa' jgebbed ghal 37 jum sakemm f'din il-gurnata harigni mill-isptar b'doza zghira ta' 2 pirmli zghar Risperdal tat-2mg kuljum. Ghal dak iz-zmien twil li zamni maqful u ghal dak il-mard kollu li sussegwentament kompla vvinta li ghandi, wiehed kien jistenna dozi ferm akbar ta' pirmli fil-ghodu, f'nofsinhar u fl-ghaxija u mhux mizerja ta' 2 pirmli zghar kuljum. Fost il-mard mentali kronaku u gravissimu li kompla vvinta li kont qed inbati minnu, apparti d-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni, kien hemm paranoid psychosis, schizophrenia, alterazzjoni mentali, dopamine nieqsa minn mohhi, etc., kollox minghajr l-icken bazi xjentifika. Il-veru kelli naqta' figura hazina f'dik in-nofs siegha li kont ezaminat mit-3 Psikjatri fil-21/06/02 u nistaqsi xi stajt ghidt daqshekk hazin ghax lanqas li kieku bdejt inqatta' xaghri jew insabbat rasi mal-mejda ma kont nigi attribwit b'mard daqshekk gravi, li minnha 'n fiha hi prova ohra li r-rapport mit-3 Psikjatri kien biss irrectat, intenzjonat biss li jiskreditani, biz-2 Psikjatri l-ohra jservu ta' rubber stamp ghal dak kollu li David Cassar kien se jiddetta. Addirittura prova skjaccanti ohra ta' kemm kollox kien irrextat hi l-ittra li Tonio Azzopardi baghattli gurnata qabel kellhom jarawni t-3 Psikjatri li kien jaf minn qabel li kienu se se jgibuni ta' mentali hekk li ssuggerili li niehu l-pirmli li kienu se jordnawli, il-pirmli ntenzjonati biex bihom jillupjawni biex izommuni sieket. Ried ikun istruwit sew x’kien hemm bzonn li jsir minn hadd hlief Peralta nnifsu.

Il-perjodu li fih kont maqful l-isptar bejn it-12/6/02 sad-19/7/02 kienu l-unici jiem li qatt hadt sick leave f'hajti (u hadthom altru mhux ghax kont marid imma ghax qafilni abbuzivament David Cassar l-isptar) mis-17/8/98 meta bdejt nahdem sad-19/3/14 fit-2 arrest tat-tieni kaz tieghi tal-Qorti, fuq perjodu ta' aktar minn 15-il sena u nofs (zmien hekk twil daqs kemm tiehu biex minn tarbija ssir adult, immaginah dejjem jikber minghajr ma qatt jimrad – l-akbar certifikat li qatt jista’ jkolli li jikkonferma l-istat perfett ta’ sahhti minn dejjem). Hawn inkluz rendikont ta' sick leave li hadt mindu kont dhalt nahdem l-Enemalta fil-21/8/00 sat-tieni arrest fid-19/3/14 (dik tad-9/1/06 hi mnizzla hazin bhala sick leave, dakinhar kont unpaid leave meta nqatghet is-sentenza tal-appell, ara aktar l'isfel) li jinkludu biss meta qafilni David Cassar fl-2002 u dan jikkuntrasta aktar meta tqis li l-haddiema tal-Gvern huma rinomati li jiehdu hafna sick leave. Indirettament din li qafilni l-isptar u ghal dak iz-zmien kollu taf kienet intenzjonata wkoll biex ikeccuni mix-xoghol jew naqla' xi transfer, u jispicca jwaqqghani f'dipressjoni u jkollu skuza tajba biex aktar jiggustifika li jien marid, jkun jista' aktar isikkitni kemm irid jillupjani bil-pirmli bla xkiel ta' xejn, u addirittura skuza biex izommni maqful, jew jekk darba barra, ma jdumx ma jerga' jaqfilni l-isptar (qafilni meta ma kontx marid ahseb wara kieku mradt x'kien jaghmilli).

F'dan iz-zmien li kont maqful l-isptar kienet fl-aqwa taghha l-World Cup tal-2002 (mit-31/5/02 sat-30/6/02), sports li ghalkemm mhux daqstant jinteressani, xorta jibqa' kuntrastanti l-fatt li waqt li kulhadd kien qed jiccelebra avveniment ta' darba kull 4 snin, jien kont maqful innocentament fi sptar mentali biex nigi skreditat u ntimidat fost l-ohrajn, biex dawk li ghamlu l-abbuzi jkunu jistghu jorqdu mohhom mistrieh u jkomplu jgawdu l-ispettaklu. Kif ghidt qabel, trid tkun il-veru b'sahhtek mentalment biex jirnexxilek ma titkissirx u ma tiggenninx wara dawn l-abbuzi kollha li issa kienu jinkludu wkoll dawk ta' David Cassar li fir-rwol tieghu ta' psikjatra flok kien ta' spalla ghalija u tkellem fuq fejn sar hazin biex jittiehdu passi kriminali ghar-reati gravissimi li saru fuqi li setghu facilment kissruni mentalment, ghamilli l-hsara hu nnifsu w akkost ta’ kollox ipprova jmarradni billi jghaddini minn trawma bhal dik, biex spicca kien ta' spalla ghal minn abbuza u kiser il-ligi, u jien spiccajt il-vittma ghal darba tnejn, fejn sahansitra wasal biex qafilni nnocentament u abbuzivament go sptar mentali fuq il-gideb sfaccat u fabbrikat tieghu biex tara kemm hu bniedem il-vera bla skrupli u li jasal ghal kollox, u bil-fatti wera li flok l-integrita f'xoghlu l-ewwel tigi l-irgulija bejn il-hbieb. Ghall-ewwel wiehed forsi jibqa’ mistghageb li f’Qorti jsiru dawn l-ingustizzji, imma aktar ma ssir taf kif tahdem dik Maltija, aktar tinduna kemm hi n-norma sal-punt li donnu dak li ma kienx normali kien li jien nirrapporta dawn l-abbuzi ghax hadd ma habbel rasu jiehu azzjoni u spiccajt litteralment wahdi niggieled ghad-drittijiet tieghi kontra kullhadd.

Kont spiccajt nghix kontinwament fil-biza', ikolli seduta rrid nitla l-Qorti qisni sejjer ghall-qatla, bi tnejn minnhom li kienu l-qofol tal-abbuzi kienu saru hekk habta u sabta jinfurmawni dakinhar stess fl-10:00 ta' fil-ghodu meta kont fuq ix-xoghol f'dik tal-5/7/01 u f'inqas minn 24 siegha qabel f'dik tat-12/6/02, dejjem itterrorizzat hux se johorgu b'xi wahda gdida u erga ghar minn ta' qabilha, u nemmen li kien semplici qattus li gibt bhala pet ferh mix-xoghol xi xhur qabel li tani zvog, sabar u l-konsolazzjoni li tant kelli bzonn biex irnexxieli ma niddisprax u ma naqtghax qalbi – il-veru kaz ta' li trid tkun int it-tabib tieghek innifsek (bhala ideja vaga, immagina tmur ghax-xoghol dejjem tistenna dik it-telefonata tghidlek biex tmur malajr ghal seduta l-Qorti biex tigi framejat u jigdbu fuqek hekk sfaccatament ghal ennezima darba).
Healing power of cats

16-Aug-02

Wara biss 4 gimghat barra, minn mizerja ta' 2 pirmli zghar Risperdal tat-2mg kuljum naqqashom sahansitra ghal 1½ pirmli kuljum (-25%) ghax pingejta lilu li kont wisq illupjat biex inkampa sew fuq ix-xoghol. Cioe ghalhekk qghad jaghmel seduta ta' malajr il-Qorti fit-12/6/02 tant kemm allega li htiegli niehu kura psikjatrika, ghalhekk zammni maqful ghal 37 jum, ghalhekk dak il-mard mentali kollu kronaku u gravissimu li vvinta li ghandi, ghalhekk ghad jisfurzani nohrog bis-sick leave, ghal semplici pirmla zghira u nofs kuljum, tista' ssejhilha l-wonder pill, u tip ta' pirmla hekk tal-ghageb li tikkumbatti mhux marda wahda imma addirittura ta' lanqas 4 mardiet mentali gravissimi li vvinta li ghandi – ghal naqra jistghu jabbandunaw il-pirmli li jezistu kollha u jordnaw biss lilha ghal kollox. Snin wara kien naqqasha ghall-pirmla wahda kuljum tat-2mg (-33% ohra). L-importanti ghalih kien li ghamilli l-hsara billi ttimbrani ta' mentali u naqqasli l-kredibilta jekk nigi biex nikxef l-abbuzi li kienu saru mieghi u issa jinkludu wkoll tieghu: uza facilita tal-Gvern, sptar, biex zammni mahtuf (ssekwestrat - kidnapped) fih minghajr ma kelli mard jew kelli bzonn kura, xhieda falza, manipular tal-fatti, ghamel dijanjozi ntenzjonalment zbaljata tieghi, u cover-up ta' reati kriminali gravissimi (perjury/ xhieda falza, tbaghbis tal-provi, u theddid bi vjolenza minn Magistrat li quddiemu kien qed jinstema l-kaz) fost l-ohrajn.

Il-poeta u kittieb Francis Charles Péguy darba qal: “Dak li ma jaghjatx il-verita meta jaf il-verita, jaghmel lilu nnifsu komplici tal-giddieba u l-frodisti.” Addirittura kemm David Cassar ghazel din it-triq u spicca kompla kkontradixxa lilu nnifsu tikxfu t-tahwida nobis fid-dozi ta’ pirmli li ordnali:

 • Mon 18/2/02 – ? Anafranil tat-25mg fl-ewwel appuntament, gimghatejn biss wara l-famuza seduta tal-4/2/02 u wara aktar minn 8 xhur mindu kien inhatar fil-15/6/01
 • Mon   4/3/02 – 4 Anafranil tat-25mg
 • Mon 25/3/02 – 4 Anafranil tat-25mg, 3 Stelazine tal-1mg
 • Mon 22/4/02 – 2 Anafranil tat-25mg, 2 Stelazine tal-1mg
 • Mon 20/5/02 – 3 Anafranil tat-25mg, 3 Stelazine tal-1mg, izda din id-darba jirrifjuta li jtini d-doza tal-pirmli bil-miktub
 • Mon 10/6/02 – suppost kelli appuntament iehor imma ma mmurx wara li kont infurmajt b'dan lil David Cassar minn qabel jekk jibqa' ma jibghatlix ir-ricetta tal-pirmli tal-20/5/02 bil-miktub u baqa' ma baghtilix. Ir-reazzjoni kienet immedjata, fi zmien jumejn, issa li l-avukat kien ghadu kif abbandunani ftit jiem biss qabel, ghamlu seduta ta' malajr il-Qorti biex abbuzivament qafluni l-isptar.
 • Bejn 12/6/02 il-gurnata li fiha qafluni l-isptar sal-21/6/02 il-gurnata li fiha rawni t-3 Psikjatri foshtom David Cassar, kont minghajr kura u dejjem gibt ruhi sew u baqghu ma hargu l-ebda sintomi ta' mard mentali minkejja din it-trawma bla mistenni.
 • Sat 22/6/02 – 2 Stelazine tat-2mg + 2 Artaine (meta kont maqful l-isptar, l-ghada li rawni t-3 Psikjatri)
 • Fri 12/7/02 – 1½ Risperdal tat-2mg + 1 Artaine (meta kont maqful l-isptar)
 • Fri 19/7/02 – 2 Risperdal tat-2mg + 1 Artaine (meta kont maqful l-isptar)
 • Fri 16/8/02 – 1½ Risperdal tat-2mg + 1 Artaine
 • Fri  6/9/02 - 1½ Risperdal tat-2mg
 • Mon 5/5/08 jew xi ftit qabel - 1 Risperdal tat-2mg

(L-Artaine jistghu jigu njorati ghax qedghin biex jikkumbattu s-side effects tal-pirmli l-ohra. L-appuntamenti fil-bidu kienu jkunu bhat-Tnejn l-isptar San Luqa, izda wara li qafilni l-isptar Monte Carmeli bdew isiru hemm bhal nhar ta' Gimgha. Ta' min jinnota l-gidba sfaccata ta' David Cassar meta xehed fis-seduta tal-Qorti tat-12/6/02 biex qafilni l-isptar fejn kien qal li d-deluzjonijiet li kelli kienu kull ma jmur bdew jizdiedu  ghax kieku kien fil-fatt hekk kien sussegwentament iziedli d-doza tal-pirmli, mhux addirittura naqqashom ghal 2 Stelazine 2mg biss kuljum fit-22/06/02, ghaxart ijiem wara u l-ghada li rani fil-perizja flimkien maz-zewg psikjatri l-ohra.)

Il-fatt li l-ewwel dik l-enfazi kollha li ghandi bzonn kura psikjatrika u per konsegwenza qghad jaghmel seduta l-Qorti u zammni maqful fl-isptar Monte Carmeli ghal zmien konsiderevoli, 37 jum, biex imbaghad kien hallieni fuq ftit pirmli zghar insinifikanti kuljum, juri li ma riedx ikompli jaggrava l-pozizzjoni tieghu billi jiffroda hafna lill-Gvern itini l-pirmli jiswew hafna flus ghalxejn li kien jaf li ma kellix bzonn ghax kien immanipula l-kaz hu stess, u fl-istess hin ma riedx jidher li qghad jaqfilni l-isptar bl-iskuza li ma riedx niehu l-pirmli biex imbaghad jispicca ma jtini xejn – l-importanti ghalih kien li jintimidani u jaghmilli l-hsara billi jiskreditani jittimbrani ta' mentali u jnaqqasli l-kredibilta tieghi aktar minn kull haga ohra halli ma nkun qatt f'pozizzjoni li nikxef dawk l-abbuzi u nitwemmen. Wiehed jista' jasal wahdu ghal konkluzjoni li ma rnexxilux jikkonvincini bis-sewwa biex niehu l-pirmli, altru ma kkonvincinix bid-dnewwa billi qafilni l-isptar, anzi darba barra, aktar u aktar ma hadtomx minkejja li kont nghidlu li qed nihodhom jew nirriskja jerga jaqfilni jew jordnali l-injection f’dozi dejjem akbar sakemm hekk illupjat li mohhi ma jibqghax jiffunzjona u nsir litteralment paralizzat. Kont hadt stampa cara bizzejjed ta' x'inhu fil-fatt David Cassar, ta' kemm hu espert fil-gideb u fil-manipular tal-fatti, u kemm hu l-vera bla skrupli li ma hemmx limiti sa fejn kapaci jasal, u ghax ma semmejtlux aktar fuq l-abbuzi, beda jghidli li sejjer tajjeb (tant kemm hu bla skrupli u bla kuxjenza, dan hu l-mod li bih jaghmel id-dijanjozi – jistaqsik jekk ghadhikx timmagina li ghandhom kontrik, tghidlu dazgur li le, allura jfisser li sejjer tajjeb hafna ghalih, imma jekk tazzarda tippersevera biex tiggieled ghad-drittijiet tieghek u tikxef il-verita, ghalih tfisser li qed tiddeterjora, allura jibqa’ jtik overdose u jiddrugak dejjem aktar sakemm ikissrek bil-medicini). Il-Psikjatrija ghadha hekk lura fejn xjenzi ohrajn li litteralment tiehdok lura fiz-zminijiet tal-MedjuEvu, bil-kaz tieghi ifakkarni fosthom fil-kaz ta' Galileo Galilei li fil-bidu tas-seklu 17 tressaq quddiem l-Inkwizizzjoni Rumana ghax insista li x-xemx hi c-centru tal-Univers u spicca kellu jirrinunzja dan jghid dak li riedu jisimghu dawn il-pruzuntuzi, ezatt bhal Psikjatri, Psikologi, ecc. li ghax jaghmlu bicca kors falz ibbazat primarjament fuq il-prezuntjonijiet flok fuq ix-xjenza jippretendu li akkwistaw is-6th sense isiru kapaci jaqrawlek mohhok (qabbel ma dak l-idjota kretin li ghax sempliciment tghallem jixghel sulfarina, f’daqqa wahda jahseb li hu genju) u pruzuntuzi sal-punt li trid ittihom ragun f'kollox u tfahharhom tghidilhom kemm sejjer tajjeb bil-kura taghhom - "Il-veru lqatni Dott prosit" trid tghidlu u ccapcaplu - hi nkredibli u hekk ironika fl-istess hin il-fatt kif minkejja l-izviluppi kontinwi fil-medicina, fil-Psijtarija ezatt bil-kontra ghax il-persentagg ta' nies kunsidrati mentali dejjem tielgha flok niezel sforz is-superiority complex taghhom li ggeghlhom jaraw lil kulhadd marid imbarra huma ovvjament ... bicca negozju tajjeb kif isiru sinjuruni bis-sahha ta' l-ingann bis-sahha tal-vulnerabbli li jishlu jispiccaw f'diffikulta u lil dawn jisfruttahom jisolhuhom. Il-fatt li laghbta lilu qisu ma kontx koncernat aktar mill-abbuzi, gaghlitu pruzuntuzament jemmen li kien lahaq l-iskop hekk malinn tieghu li rnexxielu jillupjani bizzejjed u kkundizzjonali mohhi bis-sahha tal-pirmli u specjalment permezz tal-intimidazzjoni tieghu u ta' Peralta. Indirettament Cassar tani toghma ta’ x'inhi ghalih il-Psikjatrija, l-arti tal-gideb sfaccat, manipular tal-fatti, u tal-abbuzi, waqt li Peralta toghma tal-Qorti Maltija fejn trid tinsiha l-kelma gustizzja u verita u fuq kollox li japplikaw il-ligi l-istess ma kulhadd, ghax minflok hi l-post tal-ingustizzi u d-diskriminazzjoni.

Imma l-istint qalli biex ma ncedix. Fil-fatt kont inkun il-veru bahnan injorant, mentali illupjat u nkapacitat, li kieku hallejt lili nnifsi li nigi ntimidat, li nhallihom imexxuni minn imniehri u jghadduha lixxa minghajr ma niehu azzjoni biex niggieled ghad-drittijiet tieghi. U ghax altru ma kontx hekk u minkejja li kont qed nirriskja jergghu jaqfluni jaghmluli l-istess kif kienu ghamlu abbuzivament fit-12/6/02 u addirittura aktar ghar minn hekk, jien wahdi, fl-ghalqa taghhom stess, u bil-kanuni kollha ppuntati lejja minn kull naha minn fuq u minn isfel, hadt ir-riskju u bl-unika triq li kien fadalli, ktibt lill-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizza f'Ottubru '02 fosthom fuq l-abbuzi ta' Carol Peralta (Ref: 67/02). Ghidt bejni u bejn ruh li jekk nibqa’ sieket, darba ohra jistghu biss jaghmluli ghar, u dan kien l-impetus li tani kuragg ta’ barra minn din id-dinja biex niggieled, litteralment qisni bicca volpi zghir se nihodha kontra qatta’ ta’ ljuni ghatxana ghad-demm propju f’nofs il-gungla.

Li kelli favur tieghi kien li kont sofrejt bil-wisq hafna abbuzi, wiehed iwassal ghall-iehor ferm ghar, biex ikunu sempliciment koincidenza jew l-immaginazzjoni ta’ mohh marid, kurtrarju ghal kieku kien xi kaz izolat li taf ma kienx jaghti wisq fil-ghajn. Kollox kien beda mill-bidunett, bl-Ispettur tal-Pulizija jipprezenta ammissjoni f’ismi li fiha vvinta kemm felah biex ipengini bl-aktar mod djaboliku, u meta ra li ma ffirmajtix bil-firma vera tieghi, xorta wahda pprezentaha f’ismi u addirittura ha l-opportunita biex jaghmilli dik l-akkuza addizjonali li ffalsifikajt il-firem. Kien konvint li dak l-ex-registratur tal-Qorti bil hafna hbieb li kellu l-Qorti hadd ma kien se jazzarda jsemmi dan il-frame-up sfaccat li ghamilli bl-iskop li jghinu fil-vendetta li ried jaghmel minni u addirittura jispicca jhalli l-frott biex javvanza fil-karriera u taf anki jkollu sehem akbar mill-multa aktar ma din tkun kbira li jirnexxielu jwassal lill-Qorti biex twahhalni darba s-sentenza tinqata’. Kien jaf hafna sew kif il-flus, il-hbieb u s-sahha awtorevoli jahdmu f’Qorti Maltija, u dan kollu li kelli nsofri hu prova l-aktar carissima ta’ dan.

17-Feb-03

9-Apr-03
1-Dec-03
16-Dec-03

13-Oct-03

Meta, darba barra, kellimt lill-avukat li hatarli Carol Peralta bhala ghajnuna legali abbuzivament mhux minn fuq il-lista, Tonio Azzopardi, biex niehdu passi fuq dawk l-abbuzi li saru mieghi, dan mill-ewwel qatghali barra fosthom bl-iskuza li hu m'ghandux x'jaqsam ma dak li sar qabel dahal fil-kaz hu biex tara kemm Carol Peralta altru kien ghazlu mhux b'kumbinazzjoni minkejja li ma kienx imiss it-turn tieghu. Kien car mill-bidunett li Peralta kien hatru mhux biex apparentament jiddefendi lili imma biex minn taht bi flusi stess jiddefendi lil dawk li ghamlu l-abbuzi fuqi billi ma jsemmi xejn fuq il-krimini taghhom (jaghmillhom cover-up) u addirittura jkompli miexi fuq it-tezi li jien mentali biex ma nkunx kredibli jekk nipprova nsemmi xi haga jien. Fosthom kont tlabtu biex niehdu spunt mill-fatt li David Cassar kien issa gabni ta' mignun spiccut biex jirtira l-ammissjoni li saret waqt l-arrest, wahda minhabba c-cirkostanzi li allura fihom saret, u l-ohra minhabba li l-ispettur biex aktar jitfghani f'dell ikrah kien kiteb li ried hu fiha hekk li meta talabni biex niffirmaha ghamiltlu firma falza mhux tieghi u ghal kollox differenti mill-firma vera li kelli fl-ID card (fil-fatt fost l-akkuzi li vvintali kien hemm dik ta' falsifikazzjoni ta' firem, li biha nkixef li kien intenzjonalment ipprezenta xi haga li kien jaf li mhux tieghi f'ismi, ghamilli frame-up – kienet il-prova iswed fuq l-abjad li turi sa fejn kapaci jasal u li tikxef il-veru karattru djaboliku tieghu, u bl-istess mod li kien ghamilli frame-up hekk sfaccat mill-bidunett, daqstant iehor seta’ ghamilli iehor hekk facilment kif fil-fatt ghamel meta pprova jgiba li ksirt il-kundizzjonijiet tal-Liberta Provizorja billi uza video li kien sehh qabel l-arrest - kont semmejt dawn il-punti mal-avukat ta' qabel ukoll, Anglu Farrugia, imma ghalxejn), u wkoll inqajmu l-kaz tal-video li kien issemma fis-seduta tal-5/7/01 biex nikxfu li dakinhar kien sar tbaghbis tal-provi u allura ma nkun nista' nigi akkuzat fuq xejn ghax tigi li bhalma sfaccatament baghbsu prova (video ta' qabel l-arrest gabuh li sar wara) setghu facilment baghbsu provi ohra.

X'ghamel, kieku l-ammissjoni rtiraha fis-17/2/03, imma ma semma u m'ghamel assolutament xejn mill-kumplament li ghidtlu jaghmel (fosthom dik li nsemmu li l-ammissjoni ma kellix il-firma vera tieghi u li kien sar tbaghbis tal-provi), u minflok uza l-irtitar tal-ammissjoni biex ghamilli l-aktar hsara possibli billi ta skuza lill-prosekuzzjoni biex joqghodu jtellghu x-xhieda (li setghu biss tefghu dell ikrah fuqi jghidu li jridu minghajr ma hemm hadd jikkonfrontahom) u jtawwal il-kaz kemm jiflah:

 1. biex jagevola lil dak l-ex-registratur tal-Qorti, il-habib ta' Carol Peralta li ghalih kien lest jaqa' ghal dak il-livell baxx ta' theddid bi vjolenza fuqi f'awla tal-Qorti, jhallih jaghmel li jrid u lili jhalluni bil-kundizzjonijiet estremi tal-Liberta Provizorja,
 2. u ghax aktar seduti kienu jfissru aktar hlasijiet ghalih minkejja li suppost kien mahtur mill-Qorti bhala avukat t'ghajnuna legali.

Dan juri kif Carol Peralta b'dik is-seduta premeditata tat-12/6/02 kien ghamel tarka ghalih fuq wiehed, tnejn, tlieta, addirittura fuq erba' fronti, ghax kien jaf li kellu hafna x'jitlef:

 1. Wahda billi ghamel il-parti tieghu: ma kienx irnexxielu jintimidani bizzejjed bit-theddid li jsabbatni mal-hajt li ghamilli fis-seduta tal-4/2/02 fl-isforz biex ma jhallinix nikxef reati kriminali gravissimu li ghamel il-habib tieghu dak l-ex registratur tal-Qorti, perjury, xhieda falza, mhux talli baqa' ma ghamilx lanqas semplici apologija u ma wera assolutament l-ebda dispjacir / misthija ta' li kien ghamel mieghi biex tara kemm intenzjonalment l-iskop tat-theddid kien li jintimidani u addirittura li jgeghlni nibqa' nhossni mhedded minnu billi fosthom baqa' ma rtirax it-theddid li kien ghamilli wara aktar minn 4 xhur, talli din id-darba (fis-seduta tat-12/6/02) mar pass oltre, ghax darba ma rnexxielux jintimidani bizzejjed bit-theddid bi vjolenza li juza l-forza fuqi, issa li mhux biss ried jghatti l-krimini tal-habib tieghu dak l-ex-registratur tal-Qorti imma addirittura kien hemm ukoll il-karriera tieghu fil-gudikatura f'riskju, mil-kliem gie ghal fatti ghax uzaha l-forza fuqi u bil-kif, fejn mhux talli innocentament hadli l-liberta ssekwestrani (kidnap) qafilni tefghani f'detenzjoni, talli specifikament ra li ninqafel fi sptar mentali, fejn darba mcappas m'hemm gew u bl-istigma assocjata mieghu ma jibqa' xejn minnek, thossok qed titkellem bic-ciniz ma jifhmek hadd, u ssib ruhek f'sitwazzjoni li jkollok taghlaq halqek bla ma trid u ma titkellimx – tghid dak li ghaddejt minnu li l-magistrat qaflek abbuzivament ghax ghandhekk x'tikxiflu jew addirittura li kien heddek fl-awla li jsabbtek mal-hajt, tant lanqas titwemmen li magistrat jaqa' ghal dan il-livell baxx ta' krimini (qisu qed tghid, mhux semplici qassis, imma addirittura ta' fuq ta' fuqhom, li l-Arcisqof ghamel atti ndecenti waqt quddiesa) li tispicca ddur kontrik ghax jiehduk li qed thewden u vilment jghidulek "rak xi tabib," "qed tiehu xi kura" u wahdek tissikket u taghlqu halqek.
 2. min-naha ohra b'David Cassar jiskreditani jgibni ta' mentali spiccut, u mard maghzul specifikament b'sintomi ta' paranoia, genn, biex ma nkunx kredibbli jekk nigi li nikxef l-abbuzi, u jfittex isikkitni qabel ikun tard wisq. Imbilli Carol Peralta hatar mieghu 2 Psikjatri ohra biex taparsi ma joqghodx fuq il-parir ta' David Cassar biss, il-kaz kien diga gie pregudikat meta fl-istess seduta tat-12/6/02 David Cassar solament wahdu kien bdiha li qed insofri minn "psikozi tad-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni" u b'dawn il-Psikjatri ghadhom kif dahlu friski fil-kaz fuq gimgha wara fin-nofs siegha kollox tal-perizja altru li mhux se joqghodu jmeru kappell li kien ilu xhur (mit-18/2/02) li rani qabilhom u konvinti li lahaq sabli l-marda sadattant, dik li qed nimmagina l-affarijiet, paranoia, li qed nhewden, dak li nghid altru li ma kien se jfisser xejn ghalihom, ma kellu l-ebda sinifikat, qisek qed titkellem mal-hajt, ghax kienu diga bl-impressjoni tieghi ta' wiehed marid u bl-istigma bit-taboo mcappas bit-tajn ta' mentali, u ovvjament il-kelma ta' tabib, kollega, ghanda bil-wisq aktar sahha mil-kelma ta' wiehed fir-rwol diga zvantaggjat ta' l-akkuzat u meta diga pengut ta' marid mentali. Apparti dan, meta ghajtuli mic-cella ta' Ward 10 biex nidher quddiemhom ghall-perizja fit-21/6/02, ovvjament kont sibthom migburin flimkien wara l-iskrivanija, b'David Cassar zgur li kien lahaq tarfilhom il-verzjoni tieghu tal-kaz u kif dak li kellhom jaraw quddiemhom tant kien mentali spiccut li kien htieglu jaghmel seduta ta' malajr il-Qorti biex jaqflu l-isptar tant kemm kellu bzonn il-kura bid-"deluzjonijiet ta' persekuzzjoni" li ghandu fost l-ohrajn.
 3. min-naha ohra bl-avukat li kelli, Anglu Farrugia, jabbandunani ftit jiem qabel u jaghmilha bil-miktub jibghat stqarrija / rikors il-Qorti li gie nkluz fil-kaz, dak li jkun aktar jissuspetta li hemm xi haga hazina fija, haga li David Cassar zgur ma qghadx lura milli jisfrutta biex kompla kkonvinca liz-zewg psikjatri l-ohra kemm kellu ragun meta gabni ta' marid mentali – ghax jekk l-avukat tieghi stess ha pass hekk drastiku, injorani u ma tanix widen lanqas hu, xi kredibilta tridu jibqghali bi psikjatra li qed jarani ghal-ewwel darba aktar jikkonvinci ruhu li qed nhewden.
 4. u mil-banda l-ohra bil-hatra minn Carol Peralta ta' Tonio Azzopardi bhala avukat t'ghajnuna legali maghzul specifikament u abbuzivament minnu flok iehor li kien imissu t-turn, mhux biss biex ma jiehux passi kontrih tat-theddid li kien ghamilli (meta darba hrigt, fl-ewwel li rajtu semmejtlu fuq l-abbuzi ta' Carol Peralta lanqas ilhaqt bdejt ghax qalli "ddardarx l-ghajn li trid tixrob minnha" u "dak zbukkat nar tat-tiben, tiehux ghalih"), imma lanqas fuq il-perjury, xhieda falza ta' dak l-ex-registratur tal-Qorti fost l-ohrajn, u fil-fatt dan Tonio Azzopardi spicca fis-seduti jintefa' ma jaghmel xejn, kulma jitolbu l-prosekuzzjoni jaccetta mill-ewwel, u jagevola lil ta' kontrija u jghaddini biz-zmien bi flusi stess (kont mort kellimt u hadt parir minn Martin Fenech, dak l-avukat li Carol Peralta suppost semma minn fuq il-lista, qalli taghmel hazin toqghod tibdel avukat f'nofs kawza, apparti li ma werix interess li jidhol flok wiehed li Carol Peralta kien appunta b'ismu floku, u kelli nitwikka b'Tonio Azzopardi sal-ahhar). Tant hu hekk li l-Psikjatri (David Cassar u t-2 l-ohra li nhatru mieghu fit-12/6/02) htigielhom jitilghu jixhdu falz li kont hekk mentali spiccut (fosthom fl-isforz tal-cover-up ta' dawk li ghamlu l-abbuzi fuqi, b'wiehed minnhom ma jkun hadd hlief il-Magistrat Carol Peralta nnifsu), fi 3 okkazjonijiet, fid-9/4/03, fl-1/12/03 u fis-16/12/03, bhal donnu l-Qorti stenniet li se joqghodu jibdlu l-verzjoni taghhom darba bezquha (kollox kien irrectat intenzjonat biss biex jittawwal il-kaz kemm jiflaf b'seduti ghalxejn: kullhadd kien aktar minn mija fil-mija konvint li ma kienux ser jirtiraw kelma mill-konkluzjonijiet taghhom fuqi ghax kienet iggibhom jidhru bhala nkompetenti u li ghamlu xoghol dilettantesk jkollhom jirtiraw il-konkluzjonijiet precedenti taghhom stess), u zgur li dan Tonio Azzopardi waqqaf rekord fl-istorja tal-Qorti fejn l-istess punt kellu jigi ripetut ghal 9 darbiet: minn psikjatra u iehor u iehor, ghal darba, tnejn, tlieta, u kull darba jghidu "li sejjer tajjeb hafna bil-kura" meta dak iz-zmien kull ma kelli kienet pirmla u nofs zghira biss kuljum, u fir-realta ma kont niehu assolutament xejn u xorta kont sejjer tajjeb. Ma telghux jixhdu aktar il-Psikjatri ghax sthiet il-Magistrat Consuelo Scerri Herrera (ghax li kien ghal Tonio Azzopardi setghu jibqghu jtellghuhom ad aeternum) li kienet oggezjonat u kienet ormaj kompliet tisma' l-kaz, l-ewwel darba fit-13/10/03, wara li Carol Peralta kellu jezilja ruhu jmur jahdem f'xi Qorti Internazzjonali minhabba fija wara li kont irrapurtajtu.

Fi kliem iehor, dak li Carol Peralta u David Cassar kienu ghamlu llegittimament b'dik is-seduta tat-12/6/02 biex qafluni l-isptar minghajr gustifikazzjoni vera, minghajr bazi, issa kien sta ghal David Cassar, is-suppost espert tal-Qorti u fuq kollox l-espert fil-gideb u manipular tal-fatti, li bit-triq nofsa mwittija minn Carol Peralta, jivvinta gustifikazzjoni ghal dak li kien ingustifikabbli, jillegittima dak li kien illegittimu: f'salt wiehed ivvinta li ghandi xejn anqas minn 4 mardiet mentali, kull wahda kronaka u gravissima, ivvinta li kont immankat bid-dopamine nieqsa minn mohhi, u jimmanipula l-fatti hekk sfaccatament u ta' taht fuq li l-intenzjonijiet hziena taghhom addirittura jdawwarhom gabhom qisu kien xi haga providenzjali li Carol Peralta kien hatru biex jarani u sussegwentament qafluni fi sptar mentali ghax igieghlek tahseb li minghajr il-kura straordinarja tieghu min jaf fejn kont nispicca b'dak il-mard mentali u l-mankament kollu fosthom b'dawk id-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni.

Imma bhal wiehed li dahal fis-satra tal-lejl biex joqtol u hareg bit-tracci mimli kollu demm, David Cassar spicca biex ikkontradixxa lilu nnifsu u bil kif:

 1. ghax meta qafilni l-isptar fit-12/6/02 kien ilni kwazi sena (nieqsa 4 t'ijiem) b'dawk il-kundizzjonijiet estremi tal-Liberta Provizorja, u minkejja li kienu estremi ma tghidx kellu xi skuza li ksirt xi wahda minnhom forsi tort ta' xi mard mentali li seta' kelli, anzi fosthom sa dakinhar kien diga htiegli ninzel l-ghassa 723 darba niffirma darbtejn kuljum fil-ghodu u fl-ghaxija u fl-istess hin ridt inlahhaq immur ghax-xoghol full-time fit-13 il-siegha matul il-gurnata li fihom stajt inkun barra.
 2. ghax mis-17/8/98 meta bdejt nahdem sas-seduta tat-12/6/02 fuq perjodu ta' kwazi 4 snin, ma kont qatt hadt gurnata sick leave mix-xoghol, cioe altru ma kontx xi wiehed marradi u ghal darba ohra ma tghidx kellu xi skuza li tort ta' xi mard mentali li seta' kelli kont qed infalli mix-xoghol, u dan minkejja li qatt ma hadt il-pirmli li ordnali mill-ewwel darba li rani fit-18/2/02. Kieku kont marid kif allega kif qatt stajt inkampa nahdem f'xoghol ta' responsabilta u qatt ma johorgu s-sintomi tal-mard mentali li vvinta li ghandi u hadd mix-xoghol jew tal-familja ma jirraporta xejn abnormali fuqi?
 3. ghax fit-8 xhur u fuqhom sakemm mirakolozament fl-ahhar rani ghall-ewwel darba fit-18/2/02 u addirittura 4 xhur ohra wara sakemm gew biex qafluni l-isptar fit-12/6/02, dejjem gibt ruhi sew minkejja dak il-mard mentali kollu li vvinta li kont inbati bih u li minghajr il-kura ghalih suppost kont nitlef il-kontrol.
 4. ghax rani ghall-ewwel darba tabib, hu stess David Cassar, mhux xahar, xahrejn mill-arrest imma addirittura fuq 8 xhur wara fit-18/2/02 (qisu bdejt l-iskola f'Ottubru u wasal Gunju u kont ghadni minghajr ghalliem), u rani f'salt wiehed hekk f'qasir zmien biex jipprova jasal ghal kompromess u jibda bil-mod il- mod jillupjani bil-pirmli fl-isforz tieghu biex jipprova jsalva l-fjask ta' Carol Peralta ta' gimghatejn biss qabel, ghax kieku min jaf kemm kienu jridu jghaddu aktar xhur u taf snin biex xi darba jarani. Alla hares kont marid mentali ghax kieku mhux kont nispicca niggennen tul dan iz-zmien kollu bit-trawma tal-arrest, tiela u niezel il-Qorti dejjem nistenna li tqum xi wahda gdida, bil-kaz dejjem jitwal u jigi differit ghal seduta ohra ghax jghaddu l-gimghat u x-xhur u David Cassar mhux biss ghadu ma ssottomettix ir-rapport dwari mitlub mil-Qorti imma ghadu lanqas biss rani, bil-kundizzjonijiet estremi tal-Liberta Provizorja spiccajt kemm inlahhaq immur ghax-xoghol u l-bqija maqful id-dar, minghajr l-affarijiet li kienu kkonfiskawli l-Pulizija fl-arrest fosthom il-mutur u l-computer fejn tista' tghid kienu gabuni bla saqajn ma nista' mmur imkien u bla idejn ma nista' naghmel xejn, u bl-abbuzi li kienu sehhew sa dakinhar fosthom xhieda falza / perjury biex itellfuli l-Liberta Provizorja, tbaghbis ta' provi, mhedded bi vjolenza mill-istess Magistrat li quddiemu kien qed jinstema l-kaz, u b'hadd ma jiddefendini ghax l-avukat tieghi hassu skomdu jiehu passi kontra Magistrat u l-habib tal-Magistrat dak l-ex-registratur tal-Qorti (skumdita doppja) u taf anki tieghu (skumdita trippla– vallapena jiffroda lill-klijent lili milli jitlef il-hbiberija ta’ 2 personalitajiet kbar u utli bhal dawn), u bil-favoritizmu kollu tal-Magistrat li bih wera bil-fatti kemm ma kienx se jkun imparzjali w addio smiegh gust, kollox ma kollox tibda thoss mohhok irid jisplodi u trid tkun il-veru b'sahhtek mentalment biex tibqa' ma titkissirx, ma tiddisprax u ma tiggenninx u jirnexxilek tlahhaq ma xoghol full-time minghajr ma kien qatt htiegli niehu xi kalmanti jew sick-leave.
 5. ghax meta xehed fil-Qorti fit-12/6/02 kien qal li "fil-bidu tal-intervisti d-deluzjonijiet kienu hfief imma bil-mod dawn bdew jizdiedu" u kieku kien hekk kien jibqa' jziedli d-doza tal-pirmli mhux inaqqasa. Bil-fatti wera kif jghid mod, imma tant kemm hu giddieb kbir u jigdeb hekk sfaccatament u deliberatament, jaghmel ezatt l-oppost.
 6. ghax meta xehed fil-Qorti fit-12/6/02 kien semma biss li kont qed insofri minn “psikozi tad-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni” u sussegwentament wara li rawni t-3 Psikjatri fosthom David Cassar innifsu fil-21/6/02, gejt ittimbrat b'erga aktar mard mentali fosthom li nbati minn paranoid psychosis, schizophrenia, alterazzjoni mentali u li jien immankat ghandi dopamine nieqsa minn mohhi, u kieku kien hekk wiehed kien jistenna ghal darba ohra li kien izidli d-doza tal-pirmli biex jikkumbatti wkoll il-mard gdid li nstabli mhux ironikament inaqqasha.
 7. ghax bhalma gideb fit-12/6/02 meta qal li kelli deluzjonijiet ta' persekuzzjoni meta fil-fatt 'l boghod milli kienu semplici deluzjonijiet, immaginazzjonijiet tieghi, xi haga verament abnormali kienet ghaddejja fil-kaz li kelli l-Qorti kif ikkonfermata aktar 'l quddiem mill-ittra tal-Kummissjoni Amministrazzjoni tal-Gustizzja tirreferi ghat-theddid bi vjolenza tal-Magistrat Carol Peralta fuqi bhala "kliem li seta' ma nghadx ghax ma kienx utli ghall-andament tal-kawza" u bhalma gideb fl-istess jum meta qal li dawn id-deluzjonijiet bdew kull ma jmur jizdiedu biex imbaghad spicca naqqas flok zied id-doza ta' pirmli, u ghamel dan waqt li kien qed jixhed f'awla tal-Qorti, quddiem il-kurcifiss mwahhal b'mod prominenti mal-hajt wara l-Magistrat minghajr ma bl-ebda mod wegghatu l-kuxjenza, zgur ma kienx se jiddejjaq jigdeb aktar meta fil-kwiet f'xi ufficju ma 2 kollegi Psikjatri ohra 'l boghod mill-ghajn huma u jiktbu r-rapport tal-perizja fuqi, jkompli jattribwili u jivvinta kemm jiflah li qed insofri minn erga aktar mard mentali.
 8. ghax meta fit-12/6/02 dawwarha li qed nimmagina li hemm konfoffa ghaddejja kontrija, "id-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni", kieku vera kif allega, kont nimmagina li hemm konfoffa kontrija minn kulhadd, sahansitra mill-kollegi tax-xoghol, minn shabi, minn tal-familja u ma kull min niltaqa nissuspetta hazin fih u kont nispicca ninghalaq id-dar ma nohrog imkien, lanqas ghax-xoghol, meta altru ma kienx il-kaz.
 9. ghax anki kieku kont verament qed insofri minn “deluzjonijiet ta’ persekuzzjoni,” kellha haga bhal din tinhtieg li jaghmlu seduta ta’ malajr il-qorti, jaqfluni f’istituzzjoni mentali, u jghabbu sptar bija li kont sejjer tajjeb barra minkejja li din il-marda li vvintali ma kinietx qed tikkawzali bl-ebda mod problemi fuq ix-xoghol, id-dar jew f'kwalunkwe post iehor? Li ccahhad li dak li jkun mill-liberta solament fuq skuza hekk ridikola minkejja l-imgieba eccellenti tieghu hi minnha ‘n fiha ndikazzjoni carissima ta’ xi haga ntenzjonalment u deliberatament hazina. U ssir aktar carissima meta tikkonsidra li ma kelli l-ebda Treatment Order mahruga mill-Qorti jew xi awtorita li tobbligani niehu l-kura: ir-rwol ta’ Cassar bhala espert appuntat mil-Qorti kien solament u unikament li jikteb rapport fuqi, mhux li jkun il-kuranti tieghi.
 10. ghax ghall-mard mentali kollu li vvinta li ghandi, bid-dizabilta tad-dopamine nieqsa minn mohhi, m'ghandux l-icken prova xjentifika, tghid originaw minn testijiet tad-demm jew tal-awrina, MRI, CT scan, X-ray, Neuroimaging (brain scan), etc., imma huma bbazati solament fuq il-qlajjiet sfaccati tieghu. Mill-esperjenza wasalt ghall-konkluzjoni li kuntrarju ghall-oqsma ohra ta’ Specjalisti Medici, bhal Kardjologista (jispecjalizza fil-qalb) jew Specjalista tad-Dijabete, fejn kollox hu kkonfermat b’testijiet xjentifici, Psikjatra hu ezattament l-oppost, sempliciment illuzjonista xi ftit aktar konvincenti li jibbaza d-dijanjozi fil-maggor parti fuq id-diskrezzjoni u l-gudizzju ndividwali tieghu, fuq il-prezunzjonijiet, aktar speci ta’ dawk li jbassru l-futur milli fergha tal-Medicina (Ara artiklu nteressanti: Expert Warn There is a Huge Problem With How Mental Problems Are Diagnosed).
 11. ghax ghal mard mentali sproporzjonat li vvinta li ghandi spicca ordnali kura nsinifikanti, mizerja ta' 2 pirmli Stelazine 2mg fit-22/6/02 l-ghada li rawni t-3 Psikjatri, u 1½ pirmli Risperdal 2mg mit-12/7/02.
 12. ghax ghal hafna mard mentali li gejt ittimbrat bih wara li rawni t-3 Psikjatri fil-21/6/02, ordnali biss tip wiehed ta' pirmli, l-ewwel pirmli Stelazine biss fit-22/6/02 u wara pirmli Risperdal biss mit-12/7/02, ara qattx jista’ impossibilment ikun li tip wahda ta' pirmla (u f'doza nsinifikanti) tista' tikkumbatti diversi mard mentali kronaku u gravissimu differenti fl-istess hin.
 13. ghax ghalkemm wiehed jista’ biss jimmagina kemm intenzjonalment xtaq jillupjani u jaghmilni nkapacitat bil-pirmli u njections b’dak kollu possibli darba qafilni l-isptar, kellu idejh marbutin milli jaghmel haga bhal din hekk facilment ghax kien kostrett jikkonsulta man-nursijiet u l-istaff tal-isptar dwar l-imgieba tieghi, u peress li dejjem gibt ruhi sew u baqghu qatt ma hargu sintomi ta’ mard, lanqas f’dawk l-10 t’ijiem stressanti tal-bidu mindu kien qafilni l-isptar sal-ghada meta rawni t-3 Psikjatri meta kont assolutatment minghajr ebda kura, kienet tigi l-veru anomala u tqajjem suspetti kieku minflok bellghali ruxmata pirmli. Allura kellu jibda kollox mill-bidu, jtini l-inqas doza possibli biex ghal giehu nigi nidher li qed taht xi forma ta’ kura u fl-istess hin hu ma jidhirx li kien qafilni nnocentament f’istituzzjoni mentali meta biex hekk malinjament ghamel dan kien hekk vilment gie bl-iskuza xejn hlief li kelli hekk desperatament bzonn din is-suppost kura biex nikkontrolla lili nnifsi.
 14. ghax dak il-mard kollu mentali kronaku u gravissimu li ttimbrawni bih, suppost skoprewh fin-nofs siegha kollox tal-perizja fil-21/6/02, u lanqas li kieku bdejt insabbat rasi mal-mejda, nqatta' xaghri, u naghmel affarijiet tal-imgienen ma qatt stajt nigi attribwit b'mard daqshekk gravi.
 15. ghax biex jien ikolli dak il-mard mentali kronaku u gravissimu kollu kien impossibli li ma kontx mentali komplut minn hafna zmien qabel, possibliment minn twelidi, b'Cassar anki gie bit-teorija li kont immankat kelli dopamine nieqsa minn mohhi, u allura l-mistoqsija kbira tqum kif qatt seta' jkun li fi kwazi 26 sena tal-ezistenza tieghi (l-eta li kelli fil-21/6/02 meta rawni t-3 Psikjatri) hadd ma kien innota xejn abnormali fija, tghid fid-dar, l-iskola, l-kullegg, l-Universita u wara fix-xoghol, u l-ebda sintomi ta' mard mentali ma qatt dehru, u mbaghad, f'salt wiehed fic-cirka nofs siegha li rawni t-3 Psikjatri fil-21/6/02, nispicca attribwit b'tant mard mentali f'daqqa, (qisu qed tghid li wiehed li qatt ma marad f’hajtu, f’salt wiehed, minghajr ebda testijiet tad-demm, xjentifici, ecc., gie attribwit li jbati minn mard kronaku bil-pressjoni, diabete, kliewi, artrite, ecc.). Tista’ tivvinta u tigdeb kemm tiflah biex issib x’timla r-rapport la m’hemm hadd fuqek u ironikament tidher aktar kredibli aktar ma jkun fih pagni, imma l-fatti huma li aktar ma tivvinta aktar taqa’ ghar-redikolu u tikkontradixxi lilek innifsek
 16. ghax darba harigni mil-isptar fid-19/7/02, fit-3 darbiet li kien telgha jixhed fil-Qorti fid-9/4/03, fl-1/12/03 u fis-16/12/03 kien jghid li sejjer tajjeb bil-kura meta kura ma kont niehu xejn u xorta kont sejjer tajjeb u baqghu ma hargu l-ebda sintomi tal-mard li vvinta li ghandi u sal-punt li bqajt ma htieghli qatt fost l-ohrajn niehu gurnata mqar wahda sick leave mix-xoghol tant kemm ma kelli xejn, kont bniedem b'sahhti u altru mhux mentali kif pengini.
 17. ghax meta inatat is-sentenza fit-28/6/05 li kkundannatni mill-gdid l-isptar Monte Carmeli u sussegwentament kienet appellata miz-zewg partijiet, David Cassar baghat ittra lill-Qorti li fiha kiteb fuqi “li jinzamm l-isptar Monte Carmeli issa, hu bla bzonn u wkoll ikun ta' detriment qawwi ghas-sahha mentali tieghu” li bl-istess ragunar ifisser li meta qafilni l-isptar fl-2002 kienet ukoll ta' detriment qawwi u erga aktar ghax jekk xejn kienet l-ewwel esperjenza tieghi, fi kliem iehor, ‘l boghod milli ghax kelli bzonn kura psikjatrika kif xehed falz fil-Qorti fit-12/6/02, kienet intenzjonata biss biex taghmilli l-hsara, biex tkun ta' "detriment qawwi" ghalija, ghal sahhti, u fuq kollox ghall-kredibilta tieghi billi jiskreditani jittimbrani ta' mentali.

Dawn il-kontadizzjonijiet jkomplu jikxfu l-veru maskra ta' David Cassar, ta' kemm jigdeb sfaccatament u ta' kemm hu bniedem bla skrupli ta' xejn li fosthom qafilni fi sptar mentali innocentament a bazi tal-gideb tieghu biex jaghmel cover-up tal-abbuzi ta' ohrajn u ma jhallix il-verita tohrog. Izda jidher li hu li ttimbrani ta' mentali biex jiskreditani u jnaqqasli l-kredibilta, fil-process bil-gideb kollu u kontradizzjonijiet tieghu, spicca tellef il-kredibilta lil hadd hlief lilu nnifsu.

Il-mistoqsija tigi wahedha:

TASAL BIEX TEMMEN WIEHED LI NQABAD F'XEJN ANQAS MINN 17-IL KONTRADIZZJONI SFACCATI BHAL DAWN?


Part Two (Back to Part Selection)

4-Oct-04

Wara li l-Kummisjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja tkun semghet ix-xhieda, nircievi ittra minn ghandha bid-data tal-4/10/04 fejn tirreferi ghat-theddid ta' Carol Peralta li ghamilli fis-seduta tal-4/2/02 bhala "kliem li seta' ma naghdx ghax ma kienx utli ghal andament tal-kawza." Din l-ittra tal-Kummissjoni tkompli tikxef il-maskra u zid mal-kontradizzjonijiet ta' David Cassar ghax hu ttimbrani bid-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni, u l-Kummisjoni qedgha tikkontradixxih ghax johrog bic-car li xi haga ghal kollox mhux normali u barra minn kull limitu kienet ghaddejja u li din il-konfoffa / deluzjonijiet ta' persekuzzjoni altru ma kienux xi immaginazzjoni / percezzjoni tieghi imma kienu reati gravissimi li verament sehhew, fejn kien propju David Cassar li dawwarhom f'immaginazzjoni tieghi biex fost l-ohrajn ikun jista' jimmanipula l-fatti u jaghmel cover-up ghall-Magistrat Carol Peralta (il-habib ta' David Cassar) u ghal dak l-ex-registratur tal-Qorti (il-habib ta' Carol Peralta, il-habib tal-habib ta' David Cassar) fost l-ohrajn milli jittiehdu passi kriminali u jinfetah kaz kontrihom. Meta jkollok Magistrat li fosthom jheddek bil-vjolenza bi "kliem li seta' ma nghadx" f'kaz li jkollok quddiemu fl-isforz tieghu biex jghatti reati kriminali gravissimi mwettaq minn ta' kontrik, xhieda falza, tbaghbis tal-provi, fl-isforz biex itelfulek il-liberta provizorja, altru mhux "deluzjonijiet ta' persekuzjoni" kif pengihom David Cassar, anzi huma ezatt l-oppost: persekuzzjoni premeditata biex ifittxu jsikktuk, jintimidawk ma tmurx tikxef ir-realta tal-krimini taghhom u jibqa' hadd qatt ma jipprocedi kontrihom. Daqshekk hu frodista u manipulatur tal-fatti David Cassar, addirittura u vilment fir-rwol tieghu ta' psikjatra u ta' espert imqabbad mill-Qorti, li lest jikkundanna destin ta' bniedem ipengini ta' mentali biex salvalhom wicchom fl-isforz tieghu biex ghamel cover-up ta' reati kriminali gravissimi, biex tara kemm hu bniedem bla skrupli ta' xejn u sa fejn kapaci jasal. Kien ikkundannani ta' mentali, intenzjonalment ghamel dijanjozi ghal kollox zbaljata tieghi, u addirittura kien qafilni nnocentament ghal 37 jum fi sptar mentali fl-2002, biex fosthom jintimidani u jiskreditani u haddiehor ikun jista' jghaddiha lixxa u jevadi l-gustizzja u sahansitra jkompli javvanza fil-karriera: l-Ispettur Carmelo Bartolo kienu lahquh Supretendent lejn l-2006 (dak li kien kien pprezenta suppost ammissjoni tieghi b'firma falza li mhix tieghi u fl-istess hin akkuzani b'falsifikazzjoni ta' firem – frame-up, li kien baghbas il-provi fejn video ta' qabel l-arrest li ssemma fis-seduta tal-5/7/01 gabuh li sar wara l-arrest biex itellfuli l-liberta provizorja – frame-up iehor, u li fl-istess seduta kien xehed falz qal li "l-video ghadu qed jigi nvestigat" fost l-ohrajn), waqt li Carol Peralta sab postu f'Qorti Internazzjonali lejn l-2003 (kellu jezilja ruhu hemm minhabba fija ghax kont irrapurtajtu): meta harget din l-ittra tal-Kummissjoni fl-2004, Carol Peralta kien hobzu mahbuz barra minn Malta, u bil-kaz ma kienx baqa' jinstema quddiemu, gejt bejn halltejn nibqghax ninsisti li ssir gustizzja u l-kaz tieghi jispicca jsir pubbliku u kif kont wahdi kontra kullhadd kont f'riskju li taf anki tista' ddur kontrija mhedded kif kont ghadni taht il-madmad ta' David Cassar li jista' jerga  jaqfilni l-isptar meta u fi x'hin irid (kont diga rriskjajt bizzejjed irrapurtajt l-abbuzi ta' Carol Peralta lill-Kummissjoni meta fl-istess hin kont qed nilghaba ma Cassar li bil-kura tieghu ma kienx ghadu jkolli dawn id-“deluzjonijiet”), u minflok ghazilt li noqghod pass lura u ma nkomplix inkabbara, u darba dan Carol Peralta skadilu z-zmien biex jigi lura, kien ormaj intesa kollox u nkredibilment rega' sab postu fil-gudikatura.

Din il-Kummissjoni hi wahda ta' nofs kedda ghax kieku kienet serja kienet tiehu l-passi u l-mizuri u l-azzjonijiet necessarji biex ghall-inqas bniedem bhal Carol Peralta li qal "kliem li seta' ma nghadx," li propju waqt xoghlu b'imgiebtu ta' hekk ezempju hazin kiser il-ligi hekk sfacctament hu stess, u waqqa' d-dekor u d-dinjita tal-Qorti fl-aktar livelli baxxi possibli, ma jergghax jispicca Magistrat jaghti s-sentenzi fil-Qrati ta' Malta wara dak li ghamel mieghi waqt xoghlu (u xoghol li jitlob l-akbar integrita, serjeta, etc.), anzi jittiehdu passi kriminali kontrih bhalma jigri kieku lil kwalunkwe mortali iehor, fost l-ohrajn tat-theddid bi vjolenza li ghamilli publikament f'awla tal-Qorti f'nofs seduta "minn fuq it-tribuna," fuq kaz li kelli quddiemu, fl-isforz tieghu biex jaghmel cover-up ta' reati kriminali daqstant iehor gravissimi, perjury, xhieda falza, u tbaghbis tal-provi imma ghal certu nies il-ligi ma tezistix, ma tapplikax u lanqas qatt joholmu li japplikawa, u l-abbuzi taghhom icekknuhom ghal semplici "kliem li seta' ma nghadx" u jikinsuhom taht it-tapit qisu qatt ma kien xejn. Dan qisu kellek wiehed li ghamel delitt (daqshekk u aktar hi gravi dak li ghamel Carol Peralta fir-rwol tieghu ta' Magistrat) u ghax meta hargu l-fatti li juru l-involviment tieghu snin wara nzerta kien fuq xoghol barra minn Malta, flok ghamlu mandat ta' arrest ghalih biex jiffacja l-gustizzja u jpatti ghall-ghemielu, sempliciment qalu li d-delitt tieghu seta' ma sarx ghax ma kienx utli ghas-socjeta, u miskin minn kien il-vittma jista' jmur jindifen, u erga aktar vili li jerga' lura Malta snin wara mhux talli bhala bniedem liberu, talli addirittura fl-istess xoghol li kien qed jaghmel meta kkommetta d-delitt. Hi daqshekk ironika u farseska l-haga li bl-istess ragunar u kejl li uriet il-Kummissjoni ma Carol Peralta, holqot precedent ikrah fejn jistghu kull minn iwettaq xi krimini sempliciment ma jirrapurtawhx, ma jifthulux kaz il-Qorti ghax sempliciment jghidu li r-reati tieghu seta' ma ghamilhomx u suq ghax sebah. Effettivament urew bil-mod kif agixxew li japplikaw il-ligi diskriminatament bi ksur tad-drittijiet tal-bniedem: ma ta' gewwa l-eliti jaghlqu mhux ghajn wahda imma t-tnejn kollox qisu ma gara xejn, u ma l-ohrajn tas-sekonda klassi l-inferjuri hemm destin mod iehor jivvendikaw ruhhom minnhom, ezempju mil-aqwa tal-frazi "All animals are equal, but some are more equal than others" tal-famuz ktieb Animal Farm li minkejja li nkiteb fiz-zmienijiet imqalba tat-tieni gwerra dinija, kien ghadda fuq nofs seklu u qbizna l-millenju u baqa' rilevanti, partikularment f’Malta fejn is-satira tal-ktieb kien fil-fatt ir-realta ta' kif il-Qorti tamministra l-gustizzja. Hi sfortuna kbira meta jkollok Kummissjoni bhal din suppost qedgha bhala watchdog biex tamministra li l-gustizzja ssir b'mod ugwali u gust, ma tiehux passi fejn hemm hazin u fejn inkisret sfaccatament il-ligi. U ghamlitha hekk sfaccatament minghajr biza’ ta’ riperkussjonijiet ghax Malta kienet dak il-pajjiz zghir minn dejjem korrot fejn persuni f’pozizzjonijiet gholja jispiccaw isiru kollha hbieb tal-hbieb bhalma ghadu l-kaz sallum minkejja li ilna diversi snin membri fl-Unjoni Ewropeja.

Imma erga hu ghar minn hekk meta tikkonsidra li Carol Peralta kien f'kariga gholja b'responsabilta enormi ta' Magistrat u bi snin jahdem fil-qasam tal-ligi, u nressaq il-kaz tal-abbuzi gravissimi tieghu quddiem il-Kummissjoni isimha maghha suppost ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja, u flok tiehu passi ghar-reati kriminali gravissimi tieghu waqt il-qaghdi propju ta' xoghlu ta' amministratur tal-gustizzja, apparti li hekk sfaccatament tipprova tnaqqashom mis-severita, vilment taghmel ukoll cover-up tipprova tghatti x-xemx bl-gharbiel tghidlek biss "kliem li seta' ma nghadx" flok "theddid bi vjolenza li ma kellu qatt isir." Qisu kien hemm wiehed li spara lil xi hadd hekk deliberatament biex joqtlu u minn distanza qasira biex ikun jista jimmira addirittura aktar precizament, imma ghax gara li dan il-wiehed sehel kien Magistrat dawruha li kien ghal kollox mhux intenzjonat, qisu incident minn tiratur espert li kapaci jimmira precisament minn hafna metri boghod mill-oggettiv imma nkredibilment jizbalja meta biss ftit centimetri ‘l boghod.

Vilment ukoll issemmi fl-istess ittra li kitbitli li l-ilment tieghi jista' jitqies fondat biss limitatament "fir-rigward ta' xi kliem" li Carol Peralta seta' ndirizza fil-konfront tieghi, li biha mhux biss qed tikkonferma ghal darba ohra li l-kliem li qal Carol Peralta kien ghal kollox barra minn loku, imma wkoll kemm ippruvat tkompli tghattilu ccekken mill-gravita tal-haga fosthom billi uzat il-kliem "li seta' ndirizza", "li seta' ma nghadx" flok li akkost ta' kollox qatt kellu (flok seta’) jindirizza, kellu jinghad (vilment ukoll ippruvat iddahhal id-dubju minkejja li kienet gabret il-provi mix-xhieda li semghet, il-veru ghamlet super cover-up bil-fatti), u "fir-rigward ta' xi kliem" flok fir-rigward ta' kliem (altru mhux sempliciment xi kliem, altru mhux cajta tkun mhedded bi vjolenza minn Magistrat fuq kaz li jkollok quddiemu, mur ghamel hekk lilhom jew lil xi avukat / pulizija ha tara kif jivvendikaw ruhhom minnek, multa disprezz lejn il-Qorti, jifthulek kaz b'min jaf kif ikabbruhom l-akkuzi, ma jtukx il-helsien, etc.), u kemm tista' tittiehed bis-serjeta din il-Kummissjoni meta tghid li "jista' jitqies fondat biss limitatament" ghax jekk sfaccatament ippruvat tghattilu fuq krimini hekk gravissimi, altru li mhix se tahsibha darbtejn biex tghattilu fuq krimini ohra, aktar u aktar jekk ikunu aktar gravi.

Fost l-ohrajn kont semmejtilha wkoll dik is-seduta tat-12/6/02 li fiha Carol Peralta mil-kliem mar ghal fatti ghax qafilni abbuzivament u nnocentament fi sptar mentali per konsegwenza tat-theddid li kien ghamilli fuq 4 xhur qabel fost l-ohrajn biex jiskreditani, jkompli jintimidani u jkissirni ghax kelli x'nikxiflu, kif kien hatarli avukat t'ghajnuna legali, specifikament biex jagevolah u ma jiehux passi kontrih fost l-ohrajn, li ma kienx dak li suppost semma minn fuq il-lista, u bil-kaz tal-perjury / xhieda falza ta' dak l-ex-registratur tal-Qorti li meta semmejthom lil Carol Peralta, flok investiga, biex lil dak jghattilu xturu kien pront hareg b'dak it-theddid bi vjolenza fuqi (ghatta xtur haddiehor sejjer Carol Peralta issa ma jghattix xtur tieghu), imma jkolli nghid li dak l-ex-registratur tal-Qorti taf kellu l-hbieb anki fost il-membri tal-Kummissjoni (wara kollox avukati w imhallfin kienu) u allura taf il-Kummissjoni kellha skumdita doppja biex tiehu passi, bhal donnu l-ewwel taf kielu l-kirxa flimkien imbaghad tridhom jonqsu milli jhokku dahar xulxin kif jghidu (ghal darb'ohra, vallapena jiksruha mieghi l-akkuzat milli ma zewg personalitajiet bhal dawn). U jekk hassitha skomda propju din il-Kummissjoni tiehu passi fuq nuqqas hekk gravi fil-qasam tal-gustizzja, kemm aktar se jhossu skomdu kwalunkwe avukat biex jiehodha kontra wiehed li jigi fuqu, Magistrat, u David Cassar konvint minn dan kollu, kellu t-triq miftuha berah biex jaghmel il-cover-up li hemm bzonn, jimmanipula l-kaz kif ried hu konvint li hadd mhu sejjer jiksirha ma Carol Peralta biex johrog ghonqu ghalija l-akkuzat, aktar u aktar darba skreditat bil-kelma tieghi m'ghandix sahha kredibilta ghax pingini ta' mentali u bl-istigma li kien qafilni fi sptar mentali.

Il-gravita ta' din il-Kummissjoni mhux biss ghax bil-fatti u bil-miktub ghamlet cover-up (ghamlet krimini hi stess) ippruvat iccekken mill-gravita tal-krimini gravissimi ta' Carol Peralta, mhux biss ghax naqset mid-doveri li ghalihom kienet imwaqqfa u ma haditx passi (ghandi dubju jekk ghall-inqas wissitux lil Carol Peralta kif kien barra minn Malta jew jekk kienx parti mil-ftehim li jezilja ruhu barra minn Malta ghal xi snin u wara jerga jirritorna fix-xoghol ta' Magistrat li kellu hawn Malta) u addirittura holqot precedent (jew taf ma kien precedent xejn, anzi taf kienet "il-prassi", ghax darba tidhol il-Qorti tibda tirrejalizza kemm f'certi kazi r-realta hi ezatt l-oppost ta' dik li jpinguha), imma ghax kieku hadet il-passi li hemm bzonn, il-kaz li kelli l-Qorti zgur kien jiehu zvolta ohra milli fil-fatt ha ghax David Cassar kien jinkixef li dak li dawwar f' "deluzjonijiet ta' persekuzzjoni" tieghi kienu fil-fatt reati kriminali gravissimi li verament sehhew mieghi u li David Cassar intenzjonalment kien gideb, intenzjonalment ghamel dijanjozi zbaljata tieghi u qafilni l-isptar innocentament fost l-ohrajn ohrajn u minhabba n-nuqqas t’azzjoni taghha kont ghal darba ohra se nhallas il-prezz li nigi maqful mill-gdid innocentament l-isptar meta s-sentenza kienet eventwalment inqatghet mill-Qorti fl-2005 (qisu raw lil xi hadd jimbuttak minn fuq l-irdum ghall-isfel gol bahar biex teghreq u darba salvajt u mort tghidilhom bl-affari, baqghu sempliciment jistennew li jergghu jimbuttawh ghall-isfel, forsi ma tafx kif ma tkissirtx ma l-ewwel darba titkisser mat-tieni). Qabbel il-kaz tieghi mal-kaz tal-blogger Daphne, li ghax ippruvat tohrog il-verita spiccat msallba bil-libelli, hallewha wahedha u eventwalment qatluha (jien ghax ippruvajt nohrog il-verita kont mhedded minn hadd hlief il-Magistrat innifsu, kont malizjonzament ittimbrat mentali, hallewni wahdi anki minn Kummissjoni bhal din mhallsa mit-taxxi tal-poplu, u eventwalment qafluni innocent ghal darb’ohra f’istituzzjoni mentali meta s-sentenza inghatat fost hafna ohrajn).

Imma jekk mhux bizzejjed, addirittura l-akbar gravita w irresponsabilta kbira tal-Kummissjoni hi mhux biss ghax naqset li tiehu passi tal-anqas kriminali, talli halliet lil dan Carol Peralta snin wara jerga jiehu postu fil-gudikatura qisu qatt ma kien xejn, u kienet zghira kemm hi zghira l-probabilta biex ma nghidx li kwazi lanqas titwemmen u trid tkun il-vera bezzul, li jishel ikolli kaz iehor il-Qorti hafna snin wara, kwazi 13-il sena wara fl-2014, u jkolli nerga niffacja lill-istess Carol Peralta minn tant magistrati bil-kaz il-gdid jispicca quddiemu. Qisu tkun irrapurtajt l-abbuzi tal-ghalliem lis-surmast meta kont fil-primarja u ghax is-surmast, minkejja li rrikonoxxa li kienu saru abbuzi, naqas minn dmiru baqa' ma hax azzjoni fosthom kriminali u spiccajt il-vittma ghal darba tnejn bl-ghalliem vendikattivament iwahhalni mill-ezami (Carol Peralta jaqfilni fi sptar mentali fl-2002) u spiccajt kelli nirrepeti s-sena (meta nqatghet is-sentenza fl-2005 spiccajt ikkundannat ghall-istess post ghax komplew jibnu fuq li beda malizjozament Carol Peralta), darba gejt fis-sekondarja minn ghalija se nkun fi skola ohra, ergajt spiccajt ghal darba ohra vittma ghax sibt ma wicci lill-istess ghalliem bir-riperkussjonijiet kollha li din iggib maghha. Dak li jigri meta jkollok Kummissjoni li ma tiehux l-azzjonijiet li hemm bzonn drastici kemm huma drastici mill-ewwel u addirittura lanqas meta tirrispondi fuq l-ilmenti tieghek aktar minn sentejn wara, ezattament 32 xahar minn dik is-seduta tal-Qorti tal-4/2/02. Issa kkuntrasta dan ma kaz ta’ ghalliem li jkunu xerrdu fuqu allegazzjonijiet li mmolestat xi tifel l-iskola jew addirittura jkun heddu li juza l-vjolenza fuqu kif ghamel Peralta mieghi, fejn kieku ibqa’ cert li jigi sospiz immedjatament, fuq semplici allegazzjoni tat-tifel, qabel ikunu ghadhom biss bdew l-investigazzjonijiet. M’hemmx ghalfejn tkun gharef biex tirrejalizza li l-ligi hawn Malta la ma tghoddx l-istess ghal kulhadd tigi li qedgha hemm purament ghall-konvenjenza, ligi li tiskuza lill-eliti u li sservi bhala negozju tajjeb biex tintuza diskriminatament fuqna popolin inferjuri tat-tieni klassi.

Imma mhux kollox kien mitluf ghax b'dik l-ittra li baghtitli mhux biss ikkonfermat il-krimini ta' Carol Peralta w indirettament inkriminat ukoll lil David Cassar u lill-avukati li kelli, l-ewwel wiehed u mbaghad l-iehor (li bi flusi stess iffrodawni kienu agevolaw lil ta' kontrija flok iddefendewni ghax ma hadux passi fuq l-abbuzi li saru fuqi minnhom, ghamlulhom cover-up, fosthom dik tal-"kliem li seta' ma nghadx" minn Carol Peralta kif ikkonfermat mill-Kummissjoni), imma addirittura din il-Kummissjoni kienet inkriminat lilha nfisha ghax inkixfet fil-cover-up ta' reati kriminali gravissimi li ppruvat iccekinhom mill-gravita ("xi kliem", "fondat limitatament") u sahansitra billi ddahhal id-dubju ("seta' ndirizza," "seta' nghad"), holqot precedent ikrah, u ovvjament ghax baqghet ma haditx passi kriminali fost hafna ohrajn, fejn:

 1. halliethom jghadduha lixxa u jevadu l-gustizzja,
 2. waqt li halliet li jien nispicca nnocentament kundannat ta' mentali bir-riperkussjonijiet li din gabet maghha - cioe sarrfet f'ingustizzja doppja, b'jien nispicca l-vittma ghal darba tnejn sal-punt li ghal krimini taghhom kelli nhallas jien - TISTA' TKUN AKTAR VILI MINN HEKK?

Jekk mhux bizzejjed, erga aktar vili hu li jkollok Kummissjoni konxja minn “kliem li seta’ ma nghadx” li ntqal f’awla tal-Qorti u ma tinvestigax x’wassal biex inkredibilment intqal dan il-kliem propju minn hadd hlief mill-Magistrat innifsu. Kellu l-kontroll totali tieghu nnifsu, kien xurban waqt xoghlu, eccentriku minn naturtu (innota f’din il-link il-frazi “Carol Peralta himself, who is a lot more than just mildly eccentric” – fir-realta ma kinietx taf kif origina t-timbru fuqi ta’ schizophrenic ghax zgur li kienet tiddeskrivih ahjar minn “just mildly eccentric”), jew kellu xi dizordni mentali li ggeghlu jitlef il-kontrol fuq l-emozjonijiet tieghu li altru taghmlu mhux denju fil-kariga ta’ Magistrat? U jekk kliemu “ma kienx utli ghall-andament tal-kawza,” mela ghalxiex kien utli? Biex jaghmel cover-up ta’ krimini hekk kbir bhal perjury tal-habib tieghu dak l-ex-registratur tal-Qorti? Ovvjament ma kellha l-ebda nteress tinvestiga ghax kien jikkoncerna abbuzi li kont qed nikxef fuq il-hbieb tal-hbieb, ara kieku b’xi mod kont jien li pprovakajt lill-Magistrat nista’ nibqa’ aktar minn cert li kienet tordna lill-Pulizija biex jifthuli kaz iehor il-Qorti u jarrestawni / jaqfluni dak il-hin stess, mhux tiehu xhur biex sempliciment tikkonferma l-abbuz u tispicca ma tiehu assolutament l-ebda azzjoni.

Hu wkoll vili li ma haditx passi fosthom kontra l-avukati li kien hemm prezenti fl-awla dakinhar, li suppost jafu l-ligi jafu x’inhu tajjeb u hazin, u allura suppost hadu l-inizjattiva minn jeddhom u rrapurtaw dawn l-abbuzi huma stess, flok kelli nkun jien l-ittimbrat malizjozament il-mentali li naghmel dan. Tal-cover-up ta’ dawn l-abbuzi li ghamlu ma rat xejn hazin ghax ovvjament daqstant iehor din il-Kummissjoni riedet taghmel l-istess. Fil-fatt LI MA TIRRAPURTAX TAGHMLEK KOMPLICI, aktar u aktar responsabbli jekk tahdem fil-qasam tal-ligi, u addirittura aktar jekk membri ta' Kummissjoni mhallsa mit-taxxi tal-poplu biex tara li l-gustizzja tigi amministrata sew u ma tiehu l-ebda azzjoni, thalli bil-liberta kollha li jippuntaw subghajhom lejn il-vittma JITTIMBRAWH MALIZJOZAMENT IL-MENTALI fost l-ohrajn. Donnu l-abbuz gravissimu meta wiehed jaghmel cover-up japplika biss fosthom ma xi Isqof li jkun naqas li jiehu passi fuq xi qassis li abbuza mit-tfal, izda ghalihom, addirittura meta suppost huma gwardjani tal-ligi, il-ligi ma tapplikax, bhal meta jkollok skema biex tinvesti l-flus li wara xebgha tifhir biex ihajruh tinvesti, fil-qiegh tad-dokument ikollok miktub dik in-nota irqiqa b’font minuskola li l-passat mhux garanzija tal-futur, fejn addirittura huma marru oltre ghax donnu n-nota kitbuba bl-inka nvizibbli. Dak li kien jippresidi din il-Kummissjoni Amministrazzjoni tal-Gustizzja kien il-Prim Imhallef Vincent De Gaetano li snin wara fl-2010 lahquh Imhallef fil-Qorti Ewropeja propju tad-Drittijiet tal-bniedem biex tkun aktar vili. Il-pass li jmiss tkun il-beatifikazzjoni tieghu bil-Magistrat Peralta u l-avukati koncernati bhala x-xhieda ewlenin ghal din il-kawza talli hekk malizjozament salvalhom il-gurnata u jien kelli sussegwentament insofri r-riperkussjonijiet innocentament u ngustament.

Dik l-ittra tal-Kummissjoni kienet kisba mhux zghira ghalija bicca bniedem komuni kontra dawn id-dutturi kollha fl-ghalqa taghhom stess, u addirittura meta skreditat ta' bicca mignun spiccut, u jekk xejn tikkonferma li l-avukati kienu njorawni u David Cassar kien gabni ta' mentali, mhux ghax kont qed nhewden nghid il-hmerijiet, mhux ghax kont marid, imma ghax bil-fatti kellhom skopijiet u motivi ulterjuri. Wiehed marid mentali facli hafna tikkundizzjonah, tiddettalu li trid, tintimidah bit-theddid, billi taqflu u arah jitkisser mal-ewwel abbuz, wiehed li mhux forsi ma tkissrux mal-ewwel jew mat-tieni abbuz imma maz-zmien daqqa wara l-ohra taf tarah jitkisser ukoll, u biex minkejja kollox tibqa' ma titkissirx, trid tkun il-veru b'sahhtek mentalment kif diga ghidt, biex jirnexxilek ma taqghax ghar-rikatt fost l-ohrajn ta' Psikjatra li flok jghinek qed hemm biex imardek, biex ikissrek, biex jaqflek fi sptar innocentament, biex jiskreditak; ta' Magistrat li flok jara li ssir gustizzja u jinvestiga fejn hemm bzonn qed hemm biex jheddek, jintimidak, jaghmel cover-up ta' reati kriminali gravissimi; ta' avukat, l-ewwel wiehed u mbaghad l-iehor, li flok jiddefenduk u jiggieldu ghad-drittijiet tieghek, bi flusek stess jiffrodawk jghadduk biz-zmien u jagevolaw lil ta' kontrik; u minkejja kollox tibqa' temmen fik innifsek sal-punt li tibqa' tiggieled wahdek kontra kulhadd u kontra l-kurrent ghad-drittijiet u d-dinjita tieghek sakemm ghall-inqas tiehu parti mir-ragun, sakemm tohrog il-verita, jekk mhux kollha almenu tkun il-bidu. Dik l-ittra tal-Kummissjoni qed tikkonferma kemm altru kelli ghalxiex inressaq il-kaz quddiema, jekk xejn ghax ma kontx qed nigi "trattat kif suppost," imma donnha l-Kummissjoni konvinta li kienu njorawni 2 avukati u stajt indur l-avukati kollha hadd f'gieh il-klient, l-akkuzat, ma kien sejjer jiksirha ma ta' fuqu, ma Magistrat (seta' ma kienx Carol Peralta), possibilment tal-ideja malinja li kont gejt illupjat bil-pirmli minn David Cassar darba harigni mill-isptar fl-2002 u li kif kont mhedded minnu ma kontx se nissogra nitkellem, li l-affarijiet kienu kkalmaw wara li damet iggebbed fuq sentejn u bil-kaz ma kienx baqa' jinstema quddiem Carol Peralta, izda kienet issottovalutat ir-riperkussjonijiet li seta' jkollha dik l-ittra f'idejn wiehed li, ghalkemm skreditat ta' bicca mentali mignun spiccut, fir-realta ma kien mentali xejn, bl-istess ittra qed tikkonferma dan ghax dawk l-abbuzi gravissimi li sofrejt u li bl-ebda mod ma kienu "ulti ghall-andament tal-kawza" altru ma kienux "deluzjonijiet ta' persekuzzjoni" tieghi kif kien dawwarhom David Cassar biex jiskreditani u li bi skuza t'hekk kien gabni ta' mentali. Kienet ittra b'mizerja ta' sentenza wahda kollox, intiza biex tillimita l-konsegwenzi u taghmel cover-up ghall-krimini ta' dawk li jigu 'l fuq mill-ligi u 'l fuq minn kullhadd, dawk il-prediletti li jgawdu mill-immunita jew impunita sejhila li trid, biex sa certu punt ittini ragun taghlaqli halqi, sa certu punt tikkuntenta lil kulhadd, izda fl-istess hin b'sinifikat kbir tremend, u li kixfet il-maskra ta' dawk kollha involuti.

Ezempju iehor ta’ kemm il-ligi hi applikata hekk diskriminatament hawn Malta hu l-kaz tal-Prim Imhallef Noel Arrigo u l-Imhallef Patrick Vella li spiccaw il-habs talli hallew lilhom infushom jigu mixtrija bil-flus, jigu mxahhma, imma s-sentenza taghhom ta’ 33 u 24 xahar rispettivament kienet inqas minn ta’ dawk li xahhmuhom minkejja li kienu f’pozizzjoni li taghmilhom bil-wisq u wisq aktar responsabbli (la kienu Mhallfin mhallsa mit-taxxi tal-poplu 1: suppost kellhom jaghmlu xogholhom u waqqfu milli l-haga ssir huma stess mill-ewwel, 2: kellhom jirrapurtaw il-kaz u mhux jispiccaw komplici billi ma rrapurtawx, u erga ghar 3: spiccaw ippartecipaw fil-krimini sforz il-kilba bla limiti li ghandhom ghal dik ix-xi haga zejda tal-flus). Propjament Arrigo ma ntbaghatx l-habs imma fil-Forensic Section fl-isptar Monte Carmeli u wara li jien stess spiccajt fl-istess post fl-2014 fit-tieni kaz tal-Qorti tieghi, il-habsin hemmhekk qaluli li kien igibilhom kaxxi bil-frott (u Alla jaf x’rigali kien jaghti lill-gwardjani = ixahhamhom?), u kellu kamra bhal ufficju specjalment maghmula ghalih u possibilment kontra r-regoli tal-habs hallewh izomm laptop / computer u taf kellu l-internet biex jghaddi z-zmien (taghmel hekk differenza kbira hawn Malta min int, dik il-kuruna tar-ruzarju ghamlet mirakli eccezzjonali mieghu). Ukoll ghaliex m’applikawlhomx dik il-ligi ngusta, dik li jillikwidawlek l-assi tieghek biex vilment ma jkollokx mezzi biex tiddefendi lilek innifsek (jien stess kont ircivejt ittra simili minn dak l-ex-registratur tal-Qorti)? Apparti dawn it-tnejn kien hemm il-kaz tal-Imhallef Ray Pace li kien mressaq il-Qorti fuq tixhim imma miet qabel il-kaz gie konkluz (hi biss it-teorija tieghi imma nahseb li halliet impatt kbir fuqu l-fatt li hu nqabad u spicca dizonorat waqt li possibilment ohrajn minn zmien ilu li minnhom ha l-ezempju ghaddewha lixxa u rtiraw bl-unuri), u trid tkun il-veru bahnan biex tahseb li dawn huma xi kazi eccezzjonali meta ghandhekk mhux semplici Magistrat imma dak b’paga ghola s-superjur tieghu l-Imhallef u iehor, u erga l-aktar wiehed superjuri minnhom kollha, il-Prim Imhallef, involuti, u tikkonferma carament iswed fuq l-abjad kif il-gustizzja hawn Malta, pajjiz minn dejjem korrott, tista’ hekk facilment f’xi kazi tinxtara bil-flus u bil-hbieb li jkollok, kif ghidt qabel. U BIEX KELLEK TA’ L-ANQAS WIEHED, TNEJN, U POSSIBILMENT TLIETA B’KARIGA HEKK GHOLJA FIL-GUDIKATURA NVOLUTI F’ABBUZI HEKK GRAVISSIMI BHAL DAWN, TIKKONFERMA GHAL DARB’OHRA KEMM MA HABBLUX RASHOM MINN AZZJONI MINN DIN IL-KUMMISSJONI PROPJU GHAX KIENU JAFU U KONVINTISSIMI KEMM HI PURAMENT TA' NOFS KEDDA.

28-Jun-05

Tinqata' s-sentenza fit-28/6/2005 li mhux hati kriminalment imma li ghandi nintbaghat l-isptar Monte Carmeli. Isir l-appell miz-zewg partijiet li jinstema quddiem l-Imhallef Joe Galea Debono, ghalkemm fid-29/9/05 dak li suppost kien l-avukat tieghi, Tonio Azzopardi, irtira l-appell tieghi wara li kien zammli l-flus biex qalli naghmluh.

21-Nov-05

Tinqata' s-sentenza ta' l-appell fil-21/11/2005 l-istess li mhux hati kriminalment imma li ghandi nintbaghat l-isptar Monte Carmeli fejn fil-fatt nintbaghat. Sentenza li tistona meta tqis:

 1. li jekk kien hemm lok biex nintbaghat l-isptar kien dakinhar li tellghuni l-ewwel darba l-Qorti fil-15/6/01 u mhux 4 snin u nofs wara meta dejjem gibt ruhi sew u dejjem irrispettajt il-kundizzjonijiet estremi tal-Liberta Provizorja fejn sa dakinhar kien htiegli fost l-ohrajn ninzel rekord ta' 3165 darba l-ghassa niffirma darbtejn kuljum fil-ghodu u fl-ghaxija,
 2. li sakemm inqatghet is-sentenza kont diga nqfilt l-isptar fl-2002 f'dik is-seduta orkestrata minn Carol Peralta u David Cassar tat-12/6/02, mhux ghax ksirt jew ma kontx qed inlahhaq mal-kundizzjonijiet estremi tal-Liberta Provizorja jew max-xoghol full-time ta' responsabilta, mhux ghax kont marid kont qed naghmel xi reati jew affarijiet tal-genn li htiegli l-kura fl-isptar ghalihom jew biex jikkontrollawni, mhux ghax kelli xi treatment order li mponitli li jekk nonqos li niehu l-kura li jordnali David Cassar jaqfluni l-isptar, imma sempliciment fost l-ohrajn biex ikomplu jintimidawni u fuq kollox biex jiskreditawni u dwar dan tkellimt bizzejjed, u biex wara 37 jum harguni mill-isptar, ifisser li kien hemm tabib, David Cassar, li ccertifikani li kont f'kundizzjoni tajba biex ma jinhtiglix aktar ninzam maqful hemm gew. Ukoll bhalma abbuzivament qafluni darba l-isptar meta ma kontx marid, meta u fi x'hin riedu setghu regghu ghamluli l-istess, aktar u aktar kieku mradt jew kont f'kundizzjoni hazina li htiegli kura fl-isptar,
 3. il-Psikjatri kienu telghu jixhdu fi 3 okkazjonijiet wara li hrigt mill-isptar fl-2002 fid-9/4/03, fl-1/12/03 u fis-16/12/03, u kull darba jghidu li sejjer tajjeb barra bil-kura, meta ufficjalment kelli biss pirmla zghira u nofs kuljum biex suppost tikkontrollanni u taghmel tajjeb ghall-mankament tad-dopamine nieqsa minn mohhi u ghall-mard mentali kronaku u gravissimu kollu li vvintaw li ghandi, u propjament kont sejjer tajjeb bla kura ghax fil-verita ma kont niehu xejn ghax ma kelli assolutament l-ebda mard,
 4. xi jiem wara li nqatghet is-sentenza tat-28/6/05, David Cassar kien kiteb ittra lill-Qorti (li ghamel riferenza ghaliha Tonio Azzopardi meta kien qed jinstema l-appell) fejn qal "Ghaldaqstant, li jinzamm l-isptar Monte Carmeli issa, hu bla bzonn u wkoll ikun ta' detriment qawwi ghas-sahha mentali tieghu " u “ghaldaqstant” David Cassar inkixef fi kliemu stess li meta qafilni fl-2002 kien ukoll ta' detriment qawwi u addirittura aktar ghax jekk xejn kienet l-ewwel esperjenza ghalija kif ghidt qabel – kien il-veru f'waqtu u halliet il-frott dik li jigi jroxx il-bzar fl-ghajnejn b'din l-ittra issa li kelli dik l-ittra tal-Kummissjoni f'idejja.

Dan qisu kellek wiehed li akkuzawh li tajjar lil xi hadd meta kien qed isuq il-karozza, wara li kien thalla jsuq bil-limitazzjonijiet kollha li mponewlu rabtulu jdejh u saqajh (bqajt nahdem minkejja l-kundizzjonijiet estremi tal-Liberta Provizorja), sena wara qafluh fi sptar mentali fuq gidba sfaccata li htieglu l-kura minghajr l-icken prova xjentifika ghal-mard u mankament li vvintaw li ghandu, darba ccertifikawh f'kundizzjoni tajba u harguh, bit-tabib jixhed ghal 3 darbiet li barra sejjer tajjeb bil-kura u jghid li ilu snin isuq (bqajt nahdem f'xoghol ta' responsabilta) u jekk jerga' jinqafel jkun bla bzonn u ta' detriment qawwi ghal sahhtu (ghax taf jispicca jimrad), minkejja dan l-Imhallef li jifhem fil-ligi imma mhux daqstant kwalifikat fis-sahha, jinjora l-parir tat-tabib tieghu, fis-sentenza msejjah "il-kuranti," u jaghzel li jerga' jaqflu u jghabbi l-isptar b'wiehed li skont it-tabib tieghu ma kienx htieglu kura hemm gew sal-punt li att bhal dan seta' biss imarrdu gravament, imma jidher li biex l-imhallef ikkundannani ta' mentali sema' mil-Psikjatra, izda biex ikun jista' jaqfilni injora lill-istess Psikjatra bhala prova ta’ kemm hu hekk sfaccatament inkonsistenti. Hi addirittura prova ohra ta' kemm il-ligi japplikawha diskriminatament u ngustament: lili tigi li qafilni ghalxejn biex jaghmilli l-hsara, waqt li fosthom lil Peralta, kulhadd fosthom il-Kummissjoni Amministrazzjoni tal-Guztizzja, lanqas biss ipprocedew kontrih ghall-abbuzi tieghu biex ma jaghmlulux hsara.

21-Jan-06

Nohrog mill-isptar fil-21/1/06 wara li xi gimghat qabel kont dehert quddiem it-Tribunal ghar-Revizjoni ghas-Sahha Mentali u ta l-parir lill-Ministru tal-Gustizzja biex nohrog (tul il-perjodu kemm domt maqful mill-21/11/05 sal-21/1/06 kont hadthom mil-leave li kien fadalli u l-bqija unpaid leave mix-xoghol biex nipprova ma nohloqx suspetti u ma nitlifx ix-xoghol jew naqla' xi transfer - ara talba li kont ghamilt u r-risposta). Kont ghamilt b'kollox xahrejn ezatt u ma wehiltx lanqas semplici multa, lanqas li kont mignun minn twelidi jew gej mir-razza tal-imgienen u mbecillati, u dan jikkuntrasta aktar meta tqis li minkejja li gabuni ta' mignun spiccut, kont ilni snin nahdem qabel l-arrest tat-13/6/01 u bqajt nahdem wara f'xoghol ta' responsabilta bin-nies tahti (qisu gabuni bhala bniedem zopp meta fl-istess zmien kont footballer professjonali - kieku kont mentali bil-mard kollu kif ivvinta David Cassar ma kont inkun kapaci ghalxejn, sempliciment illitterat u mhux inkun komplejt l-edukazzjoni terzjarja) u qatt ma hadt gurnata sick leave issa fuq perjodu ta' aktar minn seba' snin (mis-17/8/98, hlief meta qafilni fl-2002) minkejja li allega li jien marid u dan minkejja li qatt ma kont hadt il-pirmli li ordnali ghall-mard mentali kronaku u gravissimu kollu li vvinta li ghandi u meta kien pingut hekk gravi sal-punt li kien qghad jaghmel seduta fl-2002 biex qafilni ghal 37 jum l-isptar tant kemm allega u enfasizza li jehtiegli kura psikjatrika u minghajr il-kura m'jien xejn nitlef il-kontrol tieghi nnifsi.

Bhala kuntrast, meta fit-tieni kaz fl-2011 bdejt insallab ftit mil hafna annimali li kont insib mejtin fit-toroq u kontinwament kienu jwahhlu fit-tali persuna li kien qed jaghmilhom, dan it-tali fuq il-kaz ta' qtil tieghu minkejja li t-tobba kienu gabuh ta' mentali, xorta kien wehel il-minimu ta' 10 snin habs (effettivament 6 snin u 8 xhur) mill-istess imhallef, issa dan kien semplici pensjonant irtirat ma tghidx kien jahdem tghid kien hemm x'jindika li kien bniedem f'sensieh; fil-kaz tieghi kont nahdem xoghol full-time u ta' responsabilta u fl-istess waqt gabuni hekk mentali spiccut li ma wehilt xejn, daqshekk kienet kontradittorja u tinten seba' pesti l-haga. Anomalija kbira ohra hi kif wiehed mentali seta' qatt ikun involut f'kaz li tal-anqas sa dak iz-zmien jidher li kien bil-wisq l-aktar wiehed li gie jiswa flus biex gie solvut skond ma qaluli l-Pulizija fl-interrogazzjoni (Dak li kien is-Supretendent Pierre Calleja kien qalli: “Alla hares il-Gvern kellu jfittxek ghall-ispejjez tal-kaz li l-aktar swielna flus biex issolva.”)

Police Inspector Carmelo Bartolo gets promoted to Superintendent in less than a year from sentence

Hi xi haga li ma titwemminx kif dan l-inkompetenti ta' spettur f’inqas minn sena mis-sentenza spicca promoss ghal Supretendent – jinghogob u jassisti lil dak l-ex-registratur tal-Qorti b’abbuzi sfaccati fuqi swewlu ta’ gid – ezempju ta’ kif hawn Malta aktar ma tkun qarrieqi aktar tkun ippremjat jekk ikollok dawk il-hbieb specjali.

Jekk David Cassar ma kienx agevola lili, lil min kien agevola? Lili altru m'agevolanix ghax spiccajt pattejta miljun darba u aktar mod iehor ferm ghar: kien qafilni ghal dawk is-37 jum l-isptar fl-2002 fuq il-gideb sfaccat tieghu w issa kont wehilt xahrejn ohra l-isptar, u aktar minn hekk, l-ghar li tista' tigrilek, twikkejt ghal-ghomri bit-timbru ta' mentali meta ma kontx bir-riperkussjonijiet koroh u l-istigma li din iggib maghha fejn bil-mod il-mod tibda tirrejalizza li ma  baqa' l-veru xejn minnek, li tlift id-dinjita u l-kredibilta kollha tieghek (tghid xi haga b'cajta jiehduk bis-serjeta; bil-kuntrarju tghid xi haga bis-serjeta jahsbu li qed thewden, ma jaghtukx widen, ma joqghodux fuqek, ma jemmnukx u jistennew li haddiehor jghidilhom minflokok; tiskopri xi haga int jaghtu kredtu lil dak il-haddiehor li jkun skopriha minn ghandhekk; jivvintaw xi haga fuqek facli hafna li titwemmen; ikollok kwistjoni jew opinjoni differenti minn xi hadd jaghjruk b'dan id-difett ghax 'mentali,' ecc.) u barra dan, ghal dawn is-snin kollha sakemm inqatghet is-sentenza w is-snin ta' wara spiccajt ostagg ta' David Cassar u mhedded b'mazzra m'ghonqi li jekk nazzarda nsemmi xi haga fuq l-abbuzi gravissimi li kienu saru mieghi, jerga jdawwara li qed nimmagina li hemm konfoffa ghaddejja kontrija ("deluzjonijiet ta' persekuzzjoni"), jinterpretaha bhala sinjal li m'hiniex niehu l-pirmli, u skuza ohra biex jerga jaqfilni l-isptar kif kien ghamel fl-2002 u addirittura b'riperkussjonijiet ferm ghar billi jaqlibni fuq l-injection u jillupjani biha jew jibqa' jzommni maqful. Issa jekk hu difficli biex issemma’ lehnek meta, minkejja li qed barra bil-kontrol tieghek innifsek ghax m’int tiehu l-ebda kura, tishel tkun skreditat ta’ mentali, kemm hu erga miljun darba ghar jekk tishel tispicca maqful u minsi f’istituzzjoni mentali, dipendenti ghal kollox fuq haddiehor, u ddrugat u llupjat bil-pirmli u bl-injections kemm iridu biex jikkundizzjonawlek mohhok u jgibuk dizabbli darba ghal dejjem, issa mhux biss dejjem aktar bla vuci, imma wkoll bla mohh, inkapacitat fl-intier tieghek, ihalluk minghajr il-fakulta li qatt xi darba tohrog mill-qabar li fih jidfnuk haj, imma partikularment utli ghalihom biex jesperimentaw fuqek il-medicini u jaraw x’reazzjoni jkollom fuqek, ezatt bhal gurdien f’laboratorju.

Fil-fatt jien spiccajt il-haruf tas-sagrificcju u l-vittma per eccellenza mhux biss ghax baqghet ma saritx gustizzja minn dawk li ghamlu l-abbuzi u reati kriminali gravissimi fuqi, talli addirittura biex dawn il-krimini taghhom ikunu jistghu jinkinsu taht it-tapit qisu qatt ma kien xejn u jibqghu ma jittiehdux passi kriminali kontrihom, kelli addirittura npatti jien ghalihom qisni ghamiltom jien, bi prezz sproporzjonat ferm gholi u qares, mhux biss insofri l-umiljazzjoni nigi kunsidrat ta' mentali spiccut meta ma kelli l-ebda mard u ninqafel innocentament f'2 okkazjonijiet l-isptar, talli apparti s-sentenza ufficjali tal-Qorti li kienet ghada kif qaflitni l-isptar, darba barra kelli effettivament fuqi sentenza ohra ferm ghar li terga taqfilni l-isptar sospiza mhux ghal sena jew sentejn imma addirittura ghall-ghomri kollu sa ma mmut ma tiskadi qatt, jghaddu kemm jghaddu snin nibqa' dejjem ricediv, ghax ufficjalment kont barra mill-isptar fuq leave u xorta bqajt nidher bhala pazjent ridt nibqa' mmur ghall-appuntamenti l-isptar (trid tahli nofsinhar biex imbaghad tidhol ghal 5 minuti kollox ikun hemm xi tobba ghadhom jiggradwaw ta' David Cassar dejjem bl-istess kantaliena: 1) Qed tisma ilhna jew tara vizjonijiet? – Le ta qatt ma kelli dawn is-sintomi jien, 2) Kif qed thossok sejjer bil-kura? – Xi kultant ikolli bhal hedla jaqbadni n-naghas imma l-bqija mhux daqstant qed jaffetwawni ghax il-pirmla nihodha qabel norqod fl-ghaxija, 3) Qed torqod bil-lejl? – Iva, 4) Kif qed tghaddiha l-gurnata meta tkun id-dar? – Nara t-television, nilghab mal-qtates il-pets, inkabbar xi herbs; jekk jinzerta jarani David Cassar: 5) Ghadhekk qed tahseb li l-Pulizija ghandhom kontrik – Le ma tarax; Jien: Ma tistghax tnaqqasli d-doza tal-pirmli? – Ghalissa jibqa' kollox kif inhu ghax diga qed fuq doza baxxa ta' wahda kuljum, kwazi m'ghandhekk xejn), u b'riskju li jekk nizgarra f'xi haga zghira kemm hi zghira jergghu jaqfluni.

Peress li David Cassar kien ittimbrani b'mard kronaku, ma stajt qatt naghmel rikors il-Qorti biex forsi xi darba ninheles darba ghal dejjem minn din l-kundanna ghax ghal dan ir-rikors kien jehtiegli nappunta tliet psikjatri biex jergghu jezaminawni, b'wiehed minnhom ried bilfors ikun David Cassar bhala l-konsulent li htiegli nibqa' nidher quddiemu ("il-kuranti"), u dan ma kien qatt se jghid li fiqt minn mankament u addirittura minn mard li fil-bidu kien qal li hu kronaku li ma tfiq qatt minnu, mhux biss ghax ikun qed jikkontradixxi lilu nnifsu tinkixiflu l-maskra u jinkixef li ntenzjonalment ghamel dijanjozi ghal kollox zbaljata tieghi, imma wkoll ghax akkost ta' kollox ried li nibqa' ttimbrat ta' mentali ghal dejjem biex jelimina kull riskju li xi hadd qatt itini widen jekk nigi li nikxef dawk l-abbuzi li sofrejt, u fl-istess hin ikun jista' jzommni taht idejh mhedded li bhalma kien qafilni b'tant facilita fl-2002 minghajr ma hadd saqsa xejn u minghajr ma hadd geghlu jwiegeb ghall-gideb u kontradizzjonijiet sfaccati tieghu, daqstant iehor meta jrid u fi x'hin irid jerga' jaghmilli l-istess b'aktar facilita u b'riperkussjonijiet ferm aktar koroh jekk nazzarda nikxef xi haga. Kien spicca l-inkubu t'erba' snin u nofs bil-kundizzjonijiet estremi tal-Liberta Provizorja u l-inkubu erga aktar tal-biza' tiela u niezel il-Qorti dejjem nistenna li se johrogu b'xi wahda gdida, u dlonk kien beda inkubu iehor, dik li rrid nghix b'personalita doppja, 1) dik pingut malizjozament ta' mentali issa dejjem aktar bla dinjita u bla kredibilta ghax kont spiccajt maqful ghal darba tnejn fi sptar mentali u mhedded li ma l-icken haga arahom jergghu jaqfluni l-isptar, u 2) dik li minkejja li m'hiniex marid ikolli naccetta l-gideb sfaccat li ntqalu u nkitbu fuqi biex ittimbrawni hekk, li l-forka qedgha hemm ghall-izvinturat, li whud jigu 'l fuq mill-ligi u ghall-krimini taghhom mhux talli m'hemmx habs ghalihom talli addirittura htiegli nbati l-konsegwenzi u l-pieni taghhom jien, u nipprova nzomm kollox go fija b'qalbi maqtugha li qatt xi darba z-zejt jitla' f'wicc l-ilma u tohrog il-verita.

Fl-ewwel esperjenza tieghi l-Qorti kont tlift il-battalja, imma mhux bilfors il-gwerra, ghax kont ghadni fuq saqajja ma ggennintx minkejja dak kollu li ghaddewni minnu, primarjament bis-sahha tal-annimali li minn qattus wiehed saru tnejn sena wara u tlieta aktar 'l quddiem, tiela u niezel l-ghassa niffirma darbtejn kuljum kont ergajt skoprejt ir-rota bdejt inzomm ruhi attiv fizikament u sibt alternativa ghall-inkubu tat-traffiku u l-parking, u jekk ma kinitx bizzejjed dik l-ittra tal-4/10/04 tal-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja bhala prova biex tikxef il-gideb sfaccat ta' David Cassar, l-iskop malinn warajhom, u l-krimini ta' dawk kollha nvoluti, ghax ghal minn igawdi mill-immunita jigi 'l fuq mil-ligi u minn kullhadd u bil-hbieb 'l hawn u bil-hbieb 'l hemm, tista' mhux tipprezenta provi fuq provi ghax xorta jaraw kif idahhlulek id-dubju, kien jonqos inkompli nakkumula aktar provi biex aktar nikxef il-kontradizzjonijiet ta' David Cassar fosthom li jirnexxieli ma jinhtiegli niehu qatt gurnata sick leave mix-xoghol (hlief meta qafilni l-isptar fl-2002 u dakinhar mhux ghax kont marid, anzi kien irnexxieli ma nimradx minkejja li pprova jmarradni jkissirni mentalment u jtellifni x-xoghol) minkejja l-mard kronaku u gravissimu li vvinta li ghandi u li ghalih qatt ma hadt kura, u la enfasizza li htiegli daqstant il-kura ghax fosthom gabni ta' mmankat bid-dopamine nieqsa minn mohhi (ovvjament ibbazat sempliciment fuq il-gideb sfaccat tieghu bla ebda bazi xjentifika), ingibhom il-pirmli bil-qalb kollha imma flok biex nihodhom la ma kellix bzonnhom, biex ingemmghahom bhala prova ta' kemm intenzjonaltment ghamel dijanjozi zbaljata tieghi, u kif din in-nuqqas tad-dopamine li vvinta li ghandi, jghaddu kemm jghaddu snin nkredibilment mankament hekk gravi bhal dak baqa' qatt ma mmanifesta ruhu minkejja li qatt ma hadt kura ghaliha u rnexxieli nkampa fosthom nibqa' nahdem f'xoghol ta' responsabilta bla ma qatt nimrad u dejjem nibqa' ghaddej bir-rutina ta' kuljum.

Kieku Tonio Azzopardi kellu decenza jiddefendini naqra u almenu semma' li kien sar tbaghbis tal-provi f'dik is-seduta tal-5/7/01, kif video li qalu kellhom f'idejhom dakinhar li kien hekk importanti li kawza tieghu ghamlu dik is-seduta hekk ta' malajr il-Qorti biex jippruvaw itellfuli l-Liberta Provizorja, suspettozament qalu li kien ghadu qed jigi nvestigat u suspettozament ma rega ssemma' qatt aktar minkejja l-gha kollu li kien inqala fuqu dakinhar, l-akkuzi kontrija kien ikollhom jaqghu ghax bhalma kienu jinkixfu li baghbsu prova, il-logika tghidlek li daqstant iehor hekk facilment setghu baghbsu provi ohra, u bl-ammissjoni li qal kellu l-ispettur ma kinitx valida ghax ma kellix il-firma vera tieghi tant li sahansitra akkuzani b'falsifikazzjoni ta' firem (bil-fatti ghamel frame-up sfaccat ghax xorta wahda pprezentaha f'ismi), il-kaz kien jieqaf hesrem u kont nevita li nerga' ninqafel ghat-tieni darba l-isptar fl-2005 bir-riperkussjonijiet l-ohra kollha li din gabet maghha, fosthom li nibqa' bil-kundanna ta' ricediv u mentali mdendla fuqi ghall-ghomri kollu, u jekk xejn kienu jinfethu kazijiet kriminali kontra dawk li ghamlu dawk l-abbuzi gravissimi fuqi u Tonio Azzopardi kien ikollu fejn ipappiha mod iehor b'mod lectu kemm irid. Fi kliem iehor, hu hekk iffrodani vilment bi flusi stess (bhal Anglu Farrugia, biss ftit aktar) sal punt li spicca tellifni kawza li kelli nirbah f’Qorti serja u gusta (forsi qed nistenna wisq minn Qorti Maltija).

Imma bhalma wera x'isarraf meta ma habbilx rasu jihodli l-flus minkejja li kien appuntat mill-Qorti bhala avukat t'ghajnuna legali u addirittura minn fuq spicca bi flusi stess iffrodani ghaddieni biz-zmien agevola lil ta' kontrija flok iddefendini, wera bil-fatti kif fil-kaz tieghi flok il-lealta lejn il-klient, l-ewwel tigi l-irgulija bejn il-hbieb, aktar u aktar wara li David Cassar kien ghamel il-parti tieghu ha dak ir-riskju kollu fuqu b'dik il-bravura malinja ta' gideb sfaccat li beda f'dik is-seduta tat-12/6/02 meta qafilni l-isptar biex jintimidani, jiskreditani u jiddrugani fost l-ohrajn, u zgur li ma kienx se jonqos hu jiddizappunta lil Carol Peralta wara li kien dahlu fix-xena ntenzjonalment u abbuzivament flok iehor li suppost semma minn fuq il-lista  – litteralment Peralta laghab il-lupu liebes ta’ naghga, appuntah bl-impressjoni li jiddefendini, meta minn wara l-kwinti kellu jahdem kontrija u jiddefendi lilu u lil habib tieghu dak l-ex-registratur tal-Qorti fost l-ohrajn (hu l-veru mpressjonanti kif Peralta abbuza hekk sfaccatament u malizjozament il-pozizzjoni tieghu ta’ Magistrat, ovvjament xejn hazin ghal dik il-Kummissjoni falza).

Bil-mod kif dawwar l-irtirar tal-ammissjoni u baqa' ma semma xejn minn dak li ghidtlu jaghmel fosthom li ma kienitx valida ghax ma kellix il-firma vera tieghi, biex minflok tefghani aktar f'dell ikrah (l-avukat ta' kontrija fost l-ohrajn mill-ewwel qajjem il-punt li l-Liberta Provizorja kienet inghatatli ghax kien hemm dik l-ammissjoni, cioe rriskjali li anki jtellifli l-Liberta Provizojra) u tawwal il-kaz kemm felah, turi aktar minn kull prova ohra kif bil-fatti kien jghaddini biz-zmien hekk li kien jistmanni tal-marid tal-mentali (biex tara x'sahha ghanda l-kelma ta' psikjatra), u fosthom jghidli "kompli huda l-kura ghax sejjer tajjeb hafna biha" tant kemm sfaccatament kienet ironika li bqajt nippumpjalu l-liri waqt li hu kien qed kontinwament jghaddini biz-zmien jagevola lil ta' kontrija bi flusi stess (ma kellix triq ohra, immagina kieku ma hallastux x'kien jaghmilli u sa fejn kien jasal, fosthom li ma jitlghalix il-Qorti w is-seduta toqghod tigi differita ghal xhur wara kif gieli gara). Biex tifhem ahjar il-pozizzjoni tieghi, immagina l-inkubu li ssib ruhek f’qorti mxaqilba kontrik b’avukat li mhux talli bl-ebda mod ma jhabbel rasu jiddefendik talli addirittura jaghmel hiltu biex jaghmillek il-hsara, biex jinghogob ma ta’ kontrik propju bi flusek stess – litteralment irid ikun miraklu biex ma timradx, propju dak is-semplici qattus jew aktar pets kienu li salvawli l-gurnata.

Fid-9/8/06 inzertajt kont qed nisma' l-ahbarijiet tas-Super One TV meta ssemma kaz ta' familja li kienu rebhu kawza l-Qorti xi kumpens ta' Lm5,000 u minkejja li kienet ingabret mill-Avukat taghhom, li ma kien hadd hlief dan l-istess Tonio Azzopardi, baqa' m'ghaddilhomx il-flus hekk li l-missier u l-iben spiccaw gew fl-idejn mieghu, u ssemmiet ukoll ic-cifra ta' madwar Lm1,000 li jidher li kien hadilhom minkejja li kien mahtur mil-Qorti bhala avukat t'ghajnuna legali. Kif deher li ma kontx l-unika vittma ta' dan l-avukat, ghamilt il-kuragg u ktibt b'ittra datata wkoll 9/8/06 lill-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Guztizzja li kellha r-rwol li tisma' wkoll ilmenti fuq avukati (taht it-titlu llustru ta' "Kumitat ghall-Avukati tal-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja"), u fosthom semmejtilha kif anki lili kien jihodli l-flus minkejja li kien mahtur mill-Qorti bhala avukat t'ghajnuna legali, ghaddejtilha 2 ittri li kont ktiblu fejn fihom kont qajjimtlu dan il-punt, u anki baghattilha provi b'recordings ta' telefonati li kont ghamiltlu fejn fosthom f'dik tas-17/1/03 jinstema jghid li "mhix kwistjoni ta' hekk" meta saqsejtu jekk iridx ingiblu aktar flus (dak li l-avukat kien jistma tal-mentali u konvint li jista' jghaddih biz-zmien kemm irid, fil-fatt kien dahhlu fil-lixka nkriminah b'recordings), u minkejja li kien jihodli l-flus ma tghidx iddefendini fosthom biex jittiehdu passi fuq dawk l-abbuzi li kienu saru fuqi, anzi ghamel ezatt l-oppost qatt ma semma' xejn fuqhom, ghamillhom cover-up, u ghamel hiltu kollha biex il-kaz jitwal kemm jiflah u qatt m'oggezzjoni kull meta l-prosekuzzjoni talbet biex tkompli ttella' x-xhieda (biss biss il-Psikjatri htigielhom jitilghu 3 darbiet jixhdu) ghax aktar seduti kienu jfissru aktar dhul ghalih li jikkonferma 'l ghaliex ghamel hiltu kollha biex il-kaz jitwal kemm jiflah (din hi ezempju iehor ta’ kif xi avukati malizjozament jaghmlu l-flus f’Qorti Maltija, fil-kaz tieghi rizultat li kont impingi hekk mentali kbir li ma stajtx fl-istess hin ninstab kriminalment responsabbli biex nigi immultat xi multa meta s-sentenza tinghata, allura ma kellux ghazla ohra).

Meta deherna quddiem il-Kummissjoni fis-7/5/2007, sakemm konna bil-qedgha wicc 'm b'wicc nistennew li nidhru quddiema, biex jintimidani qalli "ma niftahlikx kawza b'rispett lejn il-familjari." Darba dhalna quddiem il-Kummissjoni ma cahadx li kien izommli l-flus, qal li ma kienx gabar il-flus tal-Qorti ghal dan il-ghan, u ried li nipproduci l-payslip li juri li kelli minn fejn inhallas, imma jien ghidtilhom li kieku ridt inhallas avukat kont naghzel wiehed jien u mhux spiccajt b'wiehed appuntat mill-Qorti ntenzjonalment u abbuzivament minn Carol Peralta li jekk nigi li nibdlu kont naghti mpressjoni kerha noqghod nibdel l-avukati skont il-parir li hadt minn Martin Fenech li Carol Peralta suppost semma minn fuq il-lista. Meta vilment il-Kummissjoni biex taghmillu cover-up qaltli li missni tkellimt mill-bidu, ghidtilha ticcekja l-ilment li kont ressaqt kontra Carol Peralta lill-istess Kummissjoni lura fl-2002 fejn kont semmejt l-abbuz ta' Carol Peralta meta dan kien hatru bhala avukat t'ghajnuna legali flok iehor li suppost semma minn fuq il-lista, u fil-fatt kieku ghaziltu (Tonio Azzopardi) jien, kien ikolli naghmel rikors fil-Qorti biex nibdel l-avukat (minn Martin Fenech ghall-Tonio Azzopardi, peress li Martin Fenech hu mnizzel bil-miktub fil-verbal tas-seduta tat-12/6/02 bhala dak li lilu jmiss it-turn biex ikun nominat bhala avukat t'ghajnuna legali), aktar u aktar meta kienet il-Qorti stess li hatrituli bhala ghajnuna legali (skond dan l-imsemmi verbal, 'bil-miktub' Martin Fenech jidher li gie nominat, izda li gara kien li Carol Peralta 'verbalment' u ntenzjonalment innomina u semma' l-isem ta' Tonio Azzopardi minflok), u jekk xejn ried ikun hemm rikors minn Martin Fenech li suppost issemma minn fuq il-lista, jghid li qed jirrinunzja minn dan ir-rwol, jew xi dikjrazzjoni minni fejn qed nirrifjuta lil dan Martin Fenech, zewg affarijiet li kien nieqsa. Lejn Novembru '07 il-Kummissjoni kienet ghamlet rikors biex gabret kopja tal-kaz tieghi mill-Qorti biex suppost tinvestiga hekk li fit-22/11/07 spiccajt b'2 marixxalli tal-Qorti wara biebi, fejn minkejja li l-kaz tal-Qorti tieghi kien diga ilu li nqata' sentejn qabel, xorta kont riferut bhala "l-akkuzat" u "tordna n-notifika ... lill-akkuzat b'jumejn zmien ghal risposta." Wara waqfa ta' diversi snin, rega' kien hemm xi seduti fl-2011 fejn sfaccatament talbitni biex nibda ntellgha x-xhieda, meta mhux xhieda imma addirittura provi kien hemm kemm trid fosthom ir-recordings li kont baghattilhom (li huma l-prova li kien izommli l-flus minkejja li kien mahtur avukat t'ghajnuna legali) u mil-mod kif mexa l-kaz tieghi tal-Qorti (li juri kif ghamel minn kollox biex itawwal il-kaz ghax aktar seduti kienu jfissru aktar flus ghalih) li issa suppost kien f'idejhom. Jgeghlek tistaqsi ghal-liema raguni gabru l-kaz tiegi tal-Qorti biex wara dawk is-snin kollha holmu bix-xhieda meta kellhom il-provi kollha quddiem ghajnejhom u f'idejhom. Il-provi ta’ li gara fiz-zmien li graw m’humiex miljun darba aktar ta’ minn joqghod fuqhom minn dak li xi hadd jista’ jixhed hafna snin wara? B’min hasbu li jridu jghaddu z-zmien? Imma jkollok taccettaha – hi ezempju ta’ kif l-evidenza tinghata l-genb meta hemm bzonn isir cover-up ta  xi hadd minn gewwa.

Kienet skuza intenzjonalment intenzjonata biex iwaqqghu l-kaz ghax l-ahhar li ktibtilha kien b'ittra datata 14/6/11, u wara ma smajt xejn aktar min-naha taghha, lanqas x'irrizulta mill-investigazzjoni li setghet ghamlet jew x'konkluzjonijiet waslet ghalihom ma qatt baghtitli jew jekk forsi kinitx issospendiet il-kaz u ma kienetx se tkompli tisimghu. Donnha din id-darba ma riditx tibghatli xi haga bil-miktub minn banda turi li kienet konxja li saru abbuzi (bhal fil-kaz tal-ittra tal-4/10/04 fuq Carol Peralta), u mill-banda l-ohra tigi tidher li serviet ta' paraventu ghamlet cover-up simili ghal dawn abbuzi ta' Tonio Azzopardi billi ghal darba ohra tibqa' ma tiehux il-passi li hemm bzonn drastici kemm huma drastici, jaghmlu lilhom infushom komplici. Fil-fatt fl-ewwel ittra li baghttilha tad-9/8/06 nilmenta fuq Tonio Azzopardi kont fost l-ohrajn tlabta tghidli x'passi hadet kontra Carol Peralta ghall-"kliem li seta' ma nghadx" minnu "minn fuq it-tribuna" imma fl-ghama kont u fl-ghama bqajt, u donnha ma riditx tirrepeti l-istess zball ittini xi  haga bil-miktub ikolli x'nuri u x'tinkriminahom. Qisu hassitha skomda tghidli li kien baqa' ma sar xejn, li l-ligi ma tapplikax ghal certi nies, u darba kien se jirritorna lura minn barra dan Carol Peralta kellu postu lest lura fil-gudikatura.

Dnub igib iehor hekk li bhalma kienet ghamlet cover-up ghar-reati kriminali gravissimi ta' Carol Peralta, donnha giet dahra mal-hajt sal-punt li kellha taghmel l-istess ma Tonio Azzopardi minn fuq li bhal Kummissjoni kien ghamel il-parti tieghu ghattilu xturu kollox taht it-tapit qisu qatt ma kien xejn u naqas li jiddefendini jiehu passi kontrih fost l-ohrajn bhala avukat suppost mahtur ta' ghajnuna legali tieghi. Tonio Azzopardi kien jaf li kont irrapurtajt lil Carol Peralta lill-Kummissjoni ghax meta mort ghandu fl-ufficju fil-15/12/03 saqsini fuq din il-haga qalli "ghax kien hemm pressjoni mill-Imhallef (li kien jippresidi l-Kummissjoni fuq l-ilment kontra Carol Peralta) fuq il-Magistrat (Consuelo Scerri Herrera) biex il-kaz jitlesta malajr, izda hi minn-naha taghha qalet li l-kaz gie ghandha f'Lulju (2003) u d-dewmien kien kagun ta' Carol Peralta." – fil-fatt id-dewmien, il-prolungament tal-kaz kien kollu l-frott tieghu.

Fil-fatt bl-agir taghha l-Kummissjoni kienet holqot precedent ikrah u gravissimu fejn darba kienet naqset li tiehu passi kontra Carol Peralta, dan Tonio Azzopardi kellu kull dritt jisfrutta l-argument li bl-istess kejl lanqas kellha tiehu passi kontrih ghax tkun qed tiddiskriminah, ghax jekk ma tapplikax il-ligi ghal Carol Peralta lanqas kellha tapplika ghalih, u jekk Carol Peralta kellu l-privilegg tal-immunita li jigi 'l fuq mill-ligi, kellu jkollu l-istess privilegg hu wkoll. Wara kollox kif tippretendi li l-Kummissjoni tiehu passi kontra Tonio Azzopardi talli fosthom ma ddefendinix ma fetahx proceduri kriminali fuq l-abbuzi gravissimi ta' Carol Peralta meta l-Kummissjoni stess kienet ghamlet krimini simili, ghamlitlu cover-up. Tista’ timmagina Isqof jigi nfurmat bl-abbuzi fuq minuri minn qassisin u ma jaghmel assolutament xejn, jghidlek li ma kellux jabbuzak u jieqaf hemm? Tisthajjilhom spiccaw qishom gruppi ta' kriminali jirrikattaw lil xulxin bil-krimini ta' xulxin, tikxiflix tieghi ghax nikxiflek tieghek. Forsi wkoll Tonio Azzopardi hedded lill-Kummissjoni li jifthilha kawza, li jaghmilla libell bhalma kien hedded li jaghmel lili meta deherna quddiem il-Kummissjoni fl-ilment fuqu, li jispicca jikxef kollox u jkaxkar lill-membri tal-Kummissjoni fl-istess bahar mieghu jekk jazzardaw jiehdu xi passi kontrih. Fil-fatt din id-darba l-Kummissjoni lanqas kellha dicenza tibghatli bil-miktub x'ikkonkludiet u kollox waqaf habta u sabta bla kliem u bla sliem, ghax donnha ma riditx li fuq kaz iehor tigi tidher ghal darb'ohra li ma haditx passi: kien diga gravi li nkriminat lilha nfisha darba fuq Carol Peralta, altru ma kienx vallapena tinkrimina lilha nfisha ghat-tieni darba issa fuq Tonio Azzopardi, u b'sogru li johrog kollox fil-berah ghax kemm se ndum nissapporti ngustizzji. Din il-Kummissjoni li quddiema dehert fuq l-ilment kontra Tonio Azzopardi kienet komposta minn avukati, bl-unika persuna li kienet fil-Kummissjoni li quddiema dehert fuq l-ilment kontra Carol Peralta kienet is-Segretarja, avukata wkoll, u li kienet baghtitli l-konkluzjoni fuq Carol Peralta f'dik l-ittra tal-4/10/04 li biha mhux biss inkriminat lil Carol Peralta imma lil dawk kollha nvoluti (Anglu Farrugia, Tonio Azzopardi, David Cassar, Carol Peralta, u l-membri ta' qabel tal-Kummissjoni fost l-ohrajn). Bil-kaz kompla jkaxkar sal-2011 u konvint mill-esperjenza precedenti ta' x'issarraf din il-Kummissjoni, bhal tlift l-interess, u minkejja li ma smajtx aktar minn ghandha bqajt ma ktibtilix aktar nara f'hiex wasal il-kaz jew kienx hemm xi zviluppi. Bhalma z-zminijiet jinbidlu w il-bniedem jinbidel maghhom, kelli prijoritajiet, sfidi w ambizjonijiet ohra fil-hajja u altru ma kienx vallapena nkompli nahli hini ma Kummissjoni bhal din li kont cert mill-esperjenza li se tibqa', ghal darba ohra, ma tiehux il-passi li hemm bzonn.


Part Three (Back to Part Selection)

16-Oct-11

Ir-rota kont ergajt qbadta mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti, tiela u niezel niffirma l-ghassa darbtejn kuljum. Qorbot l-2011 jew erga qabel, mal-qadjiet li kont diga naghmel f'rahli l-Mosta u fl-irhula tal-madwar bir-rota, bdejt naghmel dik tax-xoghol, naqsam nofs Malta u lura kwazi kuljum, biex b'kollox bdejt naqdef 'l fuq minn 200km fil-gimgha (bhala paragun ghall-iqsar triq mill-Mosta sa Delimara hemm fuq 17km u tiehodlok 40 minuta biex tmur, 45 minuta biex tigi ma jkunx rih), b'rota tal-hadid (xi 17kg b'xi ghodda, ikel u affarijiet ohra b'kollox), u naqdifa anki fl-ikbar riefnu jew f'xita hafifa, u fix-xitwa nibqa' ghaddej bix-shorts u l-komma qasira u ma jaqbadnix rih jew xi bronchite: daqshekk kont bniedem inbiegh is-sahha. Kienet sfida ohra, biex fl-istess hin inkompli nohrog il-kontradizzjonijiet ta' David Cassar ghax jekk ma kienux hargu s-sintomi tal-mankament tad-dopamine nieqsa minn mohhi u tal-mard mentali kronaku u gravissimu kollu li vvinta li ghandi wara 9 snin, altru ma kienux se johorgu issa meta zidt sostanzjalment l-ezercizzju fiziku, bit-tobba kollha madwar id-dinja tal-fehma u xjentifikament ippruvat li l-ezercizzju fiziku jghinek izzomm ruhek b'sahhtek, jippreveni l-mard u addirittura jekk tkun marid ghandu mnejn ifejqek fost il-bizibilju ta' vantaggi ohra li tiggwadanja.

Fi triqti, specjalment meta nghaddi mill-main roads fejn m'hemmx bini, kont ninzerta annimali mejtin maqtula mill-karozzi, maqtula minn nies irresponsabli li minn jaf b'kemm kienu ghaddejjin (forsi ghalhekk aktar komuni bil-lejl, kmieni fil-ghodu, fejn m’hemmx bini) u mhux talli ma habblux rashom li tajruhom u qatluhom, talli baqghu sejrin qisu qatt ma kien xejn (hit and run). U kemm indum ninzerta? Sa fl-ahhar iddecidejt li flok inhallihom mitluqa fit-toroq, nutilizza whud minnhom u ndendilhom imsallba ma diversi bnadi fir-rahal tieghi l-Mosta. F’pajjiz fejn l-agenda tal-partiti politici hi primarjament iddettata minn wara mill-kuntratturi u l-ispekulaturi li jiffinanzjawhom, li mhux biss xi erba’ annimali joqtlu imma addirittura ekosistema shiha (annimali, pjanti, sigar, hamrija li damet miljuni ta’ snin biex saret, wirt storiku, naturali u rurali, ecc.), u gej mill-Mosta li b’mod partikulari sofriet daqstant minn din l-ispekulazzjoni, ridt insib metodu li jkun originali ghall-ahhar u fl-istess hin ma jaghmel hsara lil hadd imma daqstant iehor johloq sensazzjoni bhalma hu ghalija dan l-isfregju kontinwu fuq l-ambjent sforz ir-rghiba ghall-aktar u aktar flus.

In a world full of copies be an original

Saqsejt lili nnifsi jekk annimal imsallab jgeghlhomx jiftakru f’dawk il-minsija kamalejonti, zringijiet, qniefed u sriep biex insemmi xi ftit li jigu maqtula u mghaffga fl-abitat taghhom minhabba din ir-rghiba, bhal dak li qallu huma meqjusa bhala annimali razzjalment inferjuri tat-tieni klassi, b’ipokresija japplikaw it-terminu tar-razzismu biss maghna l-bnedmin. Rajt fil-klieb u qtates li sallabt li qedghin jigu mpurtati minn kull tip u razza u bil-wisq issuperaw fin-numru dawn il-hlejqin zghar li xi darba kienu hekk abbundanti u qed iqarrbuhom lejn l-estinzjoni, dak li xi darba din ir-rghiba se ggib fuqna tal-lokal bil-prezzijiet gholja tal-kera u biex tixtri propjeta kull ma jmur isiru aktar inaffordabli aktar ma jigu barranin biex jahdmu u jibqghu f’din il-gzira minuskola li diga hi ppopolata aktar minn bizzejjed – mhux ghax ghandi xi rimors ghall-Maltin li f’inqas minn 2 generazzjonijiet ghamlu din id-devastazzjoni hekk kbira ta’ dik li kienet ghal sekli shah gzira sabiha mimlija storja, imma minflok ghax fuq kollox jiddispjacini ghal dawk il-vittmi nnocenti, dawk il-minsija annimali li ghandhom il-granet maghduda, isofru fis-skiet u bla vuci minhabba din ir-rghiba kontinwa. Imma mhux biss ir-rghiba li hi problema f’dan il-pajjiz, imma wkoll l-ipokresija sfaccata li tara kullimkien – tara dawk li jiftahru li huma animal lovers jipprotestaw kontra l-uzu t’annimali mitmugha tajjeb fic-cirku jew zwiemel milli jgorru l-karozzini fil-hinijiet shan ta’ wara nofsinhar fis-Sajf izda qatt ma jlissnu kelma fuq dawn l-imsemmija annimali maqtula rizultat ta’ zvillupp eccessiv u li ghoddom imutu bil-ghatx fix-xhur shan tas-Sajf peress li l-ghelieqi minn fejn l-ilma tax-xita kien igelgel bil-mod lejn il-widien spiccaw inbnew u n-nixxieghat ixxottaw (biex insemmu xi ezempji, l-ilma kien jibqa’ ghaddej mill-widien tal-Mosta sa Gunju u jien stess niftakar meta kont zghir nara qtar tal-ilma hiereg mill-irdumijiet it-tul kollu tal-wied), tara dawk li jippretendu li huma animal lovers jaghlfu b’laham ta’ annimali ohra lill-klieb u qtates taghhom, tara dawk li jiftahru li huma vegetarians ghaddejjin b’xi kelb jew aktar daqs nofshom (bhal li kieku jghixuh bil-haxix), l-istess animal lovers nittama li qatt ma joholmu li jaghmlu euthanasia / jamministraw l-injezzjoni letali lill-moribondi qrabathom imma jaghmluha hekk mill-qalb u minghajr ma bl-ebda mod tniggizhom il-kuxjenza mal-annimali taghhom bhal li kieku huma xi esseri nferjuri, tara dawk li jahdmu fil-qasam legali kultant jiksru l-ligi hekk sfaccatement huma stess u l-ligijiet huma inezistenti maghhom kif nista’ nikkonferma jien mill-esperjenzi tieghi fil-qorti, u biex ma nsemmux l-isfortuna ta’ zminijietma mill-indipendenza u anki qabel fejn il-politici taghna donnu dejjem fi hsiebhom jaraw kif iservu l-interessi tal-ispekulaturi jkunu l-pupazzi taghhom (kellna lil GonziPN li dahhal aktar artijiet vergni fiz-zona ta’ zvilupp fl-2006 u dan il-gvern jaghti lill-ispekulaturi sors bla limitu ta’ barranin ha jisfruttaw bic-cheap labour ghall-aktar qliegh u addirittura suq eccellenti biex jispiccaw ibieghu jikru l-gabubi tal-konkos taghhom lilhom bi prezzijiet erga ghola, biex insemmu ftit).

Dan li gej hu rendikont tad-dati li fihom dendilt annimali:

 1. 16/10/11 3am – geru ma bieb ta' dar ta' tali persuna,
 2. 16/11/11 3am – geru mal-grada tal-oratorju,
 3. 16/1/12 11pm – qattus mal-grada tal-kappella ta' Sant'Anton Abbati,
 4. 10/2/12 7am – qattus ma bieb ta' ghalqa li tigi fuq wara tad-dar ta' l-istess tali persuna,
 5. 16/6/12 – qattus fic-cimiterju, ma giex rrapurtat,
 6. 16/12/12 7am – qattus mal-istatwa ta' San Guzepp,
 7. 16/1/13 7am – qattus mal-iskola primarja,
 8. 23/2/13 – bicciet minn qattus ma l-istatwa ta' Sant'Anton Abbati,
 9. 16/4/13 7am – qattus mal-istatwa ta' l-Assunta ta' Triq it-Torri,
 10. 16/9/13 10am – bicciet minn 2 qtates mal-istatwa ta' l-Assunta ta' Pjazza Brittanja,
 11. 16/10/13 4am – 2 qtates ma zewg sigriet fejn kien kemm il-Flower Power,
 12. 3/2/14 3am – qattus ma statwa li kien hallas ghaliha l-istess tali persuna (mhux irrestawra kif irrapurtaw hazin il-media), u kelb, it-tnejn mar-Rotunda.

Rigward it-tali persuna ma kelli xejn kontrih in partikulari. Kif ghidt ridt nohloq sensazzjoni u x'post ahjar biex nibda minn bieb ta' dar fejn kien sar delitt u billi naghmilha fl-istess gurnata tax-xahar, bhal dak li qallu ghal nies xi ftit superstizzjuzi l-annimal imsallab fit-tali data taf kien jirraprezenta ruh il-vittma li giet lura biex tittormentah - ghidt f'qalbi min jaf biex kienu se johorgu n-nies u kemm kienu se jonfhuha. Fil-fatt spiccat headline news fuq l-istazzjonijiet tat-TV kollha – kien irnexxieli npoggi lill-ghaziz rahli fuq fomm kulhadd: shilt mort sal-hanut tar-roti tar-rahal il-bejjiegh bdieli konverzazzjoni fuq is-suggett qalli li kien ghalih jispicca jsallab lil min kien involut u fuq ix-xoghol u kull fejn mort u nzerta kien hemm xi hadd jafni li jien mill-Mosta jistaqsini x’tip ta’ nies slavag ghandna r-rahal. Il-bqija kont sirt naf lit-tali persuna ghal ftit meta kont abbati u f’dawk is-sentejn tlieta meta kont immur nghin fl-armar ta' gewwa tal-knisja fil-bidu tad-disinghijiet, izda d-destin kellu jerga jlaqqani mieghu fil-postijiet il-hziena: xi darbtejn meta htiegli niffirma darbtejn kuljum fl-ghassa tal-Mosta fuq l-ewwel kaz li kelli l-Qorti meta hu wkoll htieglu jiffirma fuq il-kaz tieghu, u meta David Cassar qafilni l-isptar fl-2002 f'dawk t-13 il jum li ghamilt Ward 10 (il-kumplament tal-24 jum l-ohra kienu tefghuni ward ohra wara li geghlu lill-missieri jiffirma xi dokumenti), ghalkemm fiz-zewg okkazjonijiet bla kliem u bla sliem, daqs li kieku m'gharafniex lil xulxin.

Iz-zewg griewi tal-bidu li sibt li mbuttawni biex nibda kont sibthom mejtin mormija f'kaxxa taz-zraben, li allura flok inqatlu mill-karozzi taf kienu parti minn boton u sidhom ra li ma setghax izomm kollox u irresponsabilment heles minn tnejn minnhom billi qatilhom u tefghahom ghal maz-zibel, daqshekk habbel rasu. L-ohrajn l-aktar li sibt kienu mit-Triq tal-Barrani z-Zejtun u mit-triq  li tiehdok Marsaxlokk u ironikament xi tnejn biss kienu Mostin, b'kull darba xi 3 kilos ohra li htiegli ngor fuq ir-rota (peress li fil-maggor parti kienu qtates slavag, il-kundizzjonijiet iebsa t’ghajxien taghhom kien jaghmilhom ehfef minn qattus normali). Gbart biss dawk li kont insib bil-lejl jew fi tmiem il-gimgha meta ma jkunux ghaddejjin wisq karozzi u anqas naghti fl-ghajn ghax kieku kelli nigbor dawk kollha li nzertajt, kien ikun jihtiegli narma bi freezer apposta dedikata ghalihom biss. Kwazi kollha kienu jkunu ghadhom shah (mhux mghaffga), b'eccezzjoni ta' 2 u iehor li nzerta kien beda jinten u minflok hadt minnhom li stajt (l-idejn, is-saqajn u d-denb) u mhux l-ewwel darba li htiegli noqghod innaddafhom mid-demm u l-hmieg li jkun hargilhom bid-daqqa ta' karozza. L-ahhar kelb x’aktarx kien miet lil xi hadd u ghazel li jehles minnu ramieh mal-genb tat-triq – kont innutajtu z-Zejtun fi triqti ghax-xoghol fit-3p.m. u gbartu jien u sejjer lura d-dar fil-11p.m. Kull fejn dendiltom dejjem uzajt wire li seta' facilment jitnehha minghajr ma naghmel grif jew kwalunkwe hsara ohra permanenti ma l-oggett li nkun dendiltu mieghu. Bhala statistika, tal-Animal Welfare jigbru qisu annimal mejjet kuljum maqtula mill-karozzi, apparti b'min jaf kemm ohrajn li ma jingabrux ghax ma jigux irrapurtati, vittmi nnocenti li hadd qatt ma lissen kelma ghalihom, qatt ma hargu stqarrija biex isir sewqan bil-galbu ghax qed jispiccaw tant annimali vittimi t'incidenti tat-traffiku, qatt ma kkundannaw lil minn qatilhom u hekk ma tax kaz li baqa’ sejjer, imma ma hasbuha xejn biex jikkundannaw lil minn gabar erba' minnhom qabel lahqu tefghuhom maz-zibel jew harquhom fl-incineratur (kif ghamlu l-Pulizija x'aktarx b’dawk li dendilt, zgur li m'ghamlulhomx monument), vilment idawruha fi frame-up li hqarthom u qtilthom jien. Issa saqsi lilek innifsek x’inhi l-aktar vili: dawk li qatluhom u baqghu sejrin, dawk li spiccaw harquhom fl-incineratur biex jintremew maz-zibel, jew wiehed li gabarhom mejtin u sempliciment dendilhom ma salib? Ghall-injorant, ghal dawk li jaraw it-tibna f’ghajnejn haddiehor imma mhux it-travu f’ghajnejhom (Mattew, Kap.7, Ver 3), ovvjament u hekk ironikament hu tal-ahhar. M’hemm assolutament xejn x’taghmel, trid taccettaha – minn dejjem konna pajjiz tat-tielet dinja fejn l-injoranza minn dejjem irrenjat fuq kollox u fejn il-politici u dawk fil-poter minn dejjem sfruttaw b’vantagg ghalihom.

F’daqqa wahda Malta kollha mtliet bl-animal lovers anki jaslu ghall-assurdita li l-annimali kienu qed jigu msallba hajjin (peress li huma hekk taparsi animal lovers, m’ghaddielhomx minn mohhom li ghandhom id-dwiefer u snien bil-ponta) imma l-ikbar ipokresija mhux biss ghax f’Malta, apparti l-isfregju ambjentali li semmejt qabel, il-qtil b’sofferenza terribli ghall-annimali bil-metodu tal-Halal gie ntrodott fil-bicceriji tal-Gvern biex ninghogbu ma nies ta’ religjonijiet ohra (jirrifletti sew fuq dawn ir-religjonijiet) u daqstant iehor il-qtil u l-isterminju deliberatament ta’ qatghat shah ta’ ghasafar ghal-gost hu meqjuz bhala delizzju, tradizzjoni, dejjem fuq l-agenda tal-politici taghna, imma wkoll ghax li kieku bhali hadu l-inizjattiva u ghamlu l-bidla mill-karozza ghar-rota zgur li kien ikun hemm bil-wisq hafna anqas annimali vittmi t’incidenti tat-traffiku – indirettament ridt inwassal dan il-messagg: JIEN SEMPLICIMENT QED NUZA DAK LI HALLEJTU WARAJKOM (YOUR LEFT-OVERS), GHAX MA TITFGHUX IL-HTIJA FUQKOM TALLI TIBQGHU HEKK IRRESPONSABLI LEJN L-AMBJENT, L-ANNIMALI NKLUZI?

B'rata hekk gholja t'annimali vittmi t'incidenti tat-traffiku, kienet tigi l-veru assurda li kelli noqghod infittex u naqbadhom hajjin u nissogra nlaqqat xi girfa jew gidma minnhom meta diga lesti mejtin hemm din l-abbundanza u f'postijiet u hinijiet partikulari (spissi aktar f'main roads traffikuzi fil-kampanja bil-lejl jew kmieni fil-ghodu). Hemm differenza kbira, anzi enormi bejn li tigborhom diga mejtin mit-triq maqtula rresponsabilment minn haddiehor ghal li jakkuzawk li kont hqarthom u qtilthom int – qisu kellek wiehed li konxju li dahal fis-sotterran tal-knisja uzata bhala kennierja sempliciment biex jirricerka l-fdalijiet ta' knisja ohra li kien hemm qabilha, tigi tghid li dahal biex jiftah, jaghmel vjolazzjoni tal-oqbra – dan l-abbuz jghidulu frame-up.

Fuq perjodu ta' sentejn u 3 xhur u nofs, tigi li dendilt 15-il annimal fi 12 il-okkazjoni, 2 biss mhux fl-abitat, 6 fid-dawl tax-xemx, qatt ma nqbadt naghmilhom fil-fatt (caught red-handed), kollha fl-istess rahal, kollha fis-16 tax-xahar bl-eccezzjoni tat-tlieta li habtu fi Frar (biex ma jinzertawx fl-anniversarju meta t-tali persuna f'incident sfortunat kien ghamel delitt ghax ma ridtx inwegga, ghalkemm id-dati li ghazilt fi Frar kienu ntenzjonati li meta tghodd u tnaqqas xorta johrog l-istess numru ghall-konsistenza: 23+3-10=16), kwazi kollha ma postijiet religjuzi, kwazi kollha fil-parti l-antika tal-Mosta (li hi pjuttost zghira), u bl-eccezzjoni ta' dawk tal-Flower Power, kollha kont tlaqt mid-dar bil-mixi (f'dak kont tlaqt wara li spiccajt mix-xoghol bir-rota minn Delimara il-lejl ta' qabel fil-11p.m. ghalkemm kelli kwazi kollox lest fil-post u mas-sebh kelli nerga lura x-xoghol Delimara). Stajt qatt ghamiltilhom erga aktar semplici? Wiehed jista' jasal wahdu ghall-konkluzjoni kemm bniedem mentali bil-mard kollu li komplew attribwewli li qed insofri minnu, seta' qatt ikun kapaci jibqa' ghaddej ghal dan iz-zmien kollu, sentejn u 5 xhur sakemm jinqabad (u qatt ma nqbadt nagmilhom fil-fatt kif ghidt qabel), u hi ghal darba ohra konferma ta' kemm altru ma kellix mard ghax jekk xejn tikkonferma li kelli l-kapacita mentali li nkun jien li nipprevedi l-mossi tal-Pulizija u tal-esperti kollha mqabbda taghhom u mhux vice-versa, fejn tista' tghid kien irnexxieli nikser rekord fuq rekord mhux biss nazzjonali imma zgur ukoll dinji, mhux ghax kelli xi kapacitajiet ta' barra minn hawn xejn affattu, imma ghax kellek korp li dawk inkarigati mill-kaz kienu bil-fatti bla vizjoni li mhux kapaci jipprevedi l-ovvju l-aktar ovvju: fil-fatt l-ikbar rekord kisbuh huma, fejn minkejja l-konsistenza li uzajt fid-dati, fl-ghazla tal-postijiet u dejjem fl-istess rahal, baqghu qatt ma qabduni naghmilhom fil-fatt, la hiereg mid-dar, la miexi fit-triq bl-ingombru tas-salib tal-injam bl-annimal mieghu marbut ma zaqqi, u la ndendlu mal-post. Li mhux ghax kont traskurat meta nigi biex inhassar ir-ritratti mill-laptop u mill-memory card tal-camera ma kienx ikollhom l-icken prova fuq x'hiex jinkriminawni u waqt l-interrogazzjoni sempliciment ghidtilhom b'cd li kelli d-dar li kien fiha l-informazzjoni u l-istorja kollha bhal minn fejn kont sibt l-annimali mejtin, etc., biex nikkonvincihom aktar milli diga kienu konvinti li ma qtilt l-ebda animal. Kienet skuza tajba li sussegwentament meta nqbadt, il-Pulizija pingewni ta' mentali psikopatiku u transformawni f'monstru b'akkuzi intenzjonalement infondati ntizi li jigu jidhru l-aktar makabri possibli, biex ironikament jigbdu lejhom kull tifhir u ammirazzjoni jigu jidhru li qabdu wiehed hekk mentali u perikoluz, u fl-istess hin jghattu l-inkompetenzi kbar u gravissimi taghhom, b'tal-kriminologi u l-esperti kollha li qabbdu b'kollox. Dik li jpenguni ta' min fil-fatt kont, li kapaci nasal ghall-oggettiv li rrid, fi x'hin irrid, meta rrid u fejn irrid, minghajr ma nohloq suspetti jien u sejjer (jien mhux biss kien hemm il-Pulizija ghassa imma fl-ahhar spicca r-rahal kollu jistenna s-16 tax-xahar), u addirittura kapaci nipprevedi l-mossi taghhom u nisgwidhom hekk facilment litteralment qisni qed naghmilha mat-tfal, kienet xi haga li titlifilhom il-kredtu kollu u akkost ta' kollox ma riedux li tohrog – allura pengih ezatt l-oppost ta' mentali halli zgur ma jkun hemm qatt din il-percezzjoni min-nies, u jevitaw mistoqsijiet imbarazzanti li jqajmu dubji dwar il-hiliet taghhom.

Alla hares flok jien ried sempliciment nghaddi siegha zmien, kien hemm xi hadd b'intenzjonijiet hziena, bhal xi serial killer, ghax kien jisterminja r-rahal kollu b’inkompetenti bhal dawn ghassa tieghu. Insaqsi lil min ghandhom in-nies ikunu grati: lejn wiehed li sempliciment ha gost minghajr ma ghamel hsara lil hadd, jew lejn hafna mhallsa mit-taxxi tal-poplu li bil-fatti ma kienux kapaci jipproteguhom minn xi hadd li hekk facilment u ripetutament seta’ jaghmillhom il-hsara? It-twegiba kulhadd jafa: jien bhal speci ta’ anglu (ghax qatt ma kelli f’mohhi ntenzjonijiet hziena) gejt transformat f’xi haga ezatt l-oppost, f’xi haga hekk djabolika ta’ Lucifru nkarnat, waqt li tal-ahhar li ma jisthoqqilhomx l-uniformi gew transformati f’salvaturi, mfahhra u addirittura promossi. Qabbel dan il-paradoss ma dak li semmejt qabel meta fl-2002 Carol Peralta u David Cassar kienu qafluni abbuzivament l-isptar biex fosthom jiskreditawni ghax kelli hafna abbuzi x’nikxef (dik li Peralta heddidni li jsabbatni mal-hajt ukoll hi bizzejjed) u kif sussegwentament Peralta gie minflok jidher li kien ghamel xi haga l-veru providenzjali meta hatarli lil Cassar biex jezaminani ghax b’dak il-mard mentali gravissimu kollu li vvinta li ghandi wiehed jistaqsi fejn kont nispicca minghajr il-kura ultra specjali tieghu. Hi xi haga li trid taccetta minn pajjiz tat-tielet dinja minn dejjem korrott, fejn min ghandu l-poter jigi ‘l fuq mill-ligi u jista’ jabbuza u jimmanipula l-fatti hekk sfaccatament kemm irid u addirittura jispicca beatifikat u gglorifikat, waqt li ghall-vittmi taghhom hemm storja kompletament differenti bhal dik li kelli nghaddi minnha jien.

Apparti dan, kont nara diversi rhula jibbenifikaw minn fondi Ewropej u l-Mosta bi knisja monumentali u kolossali bhal dik jibqa' ma jsir xejn minkejja dak il-fluss kollu ta' turisti li jzuruha kuljum u l-potenzjal li ghandha. Xi haga li setghet tibbenifika minn fondi kienu l-fdalijiet tal-knisja li kien hemm qabel dik tallum li hadd qabel ma kien indaga w irricerka dwara minhabba li kulhadd kien tal-fehma li fadal ftit li xejn minnha ghajr xi hajt wiehed jew tnejn li kienu ghadhom jidhru fil-kennierja. Konvint li ma kontx se nsib kollaborazzjoni minn dawk responsabli mill-knisja (kelli esperjenza bizzejjed taghhom) u bl-attitudni taghhom li altru mhux se joqghodu jahlu hinhom jifthuli postijiet biex nirricerka xi haga li ghalihom kienet bla pregju u ma kien fadal xejn minnha, lejn Lulju '13 bdejt naghmel l-imfietah biex inkun nista' nidhol fil-kennierja u fit-3 imhazen l-ohra li hemm taht il-knisja ghal dan il-ghan, u kif kont fis-sahna bqajt sejjer ghamilt tal-kampnari u tal-ghar tal-kappella tal-Isperanza fost l-ohrajn. Altru ma dhaltx bi skop hazin jew biex nisraq ghax kieku mhux ta' dawk il-postijiet kont naghmel imfietah fejn skuzi hlief mbarazz ma kienx hemm u forsi xi semplici bicca qasrija u xi gremxula mil-ghar tal-Isperanza. Fic-cirka hamsa, sitt darbiet li dhalt fil-kennierja, l-ahhar wahda f'lejl b'rih qawwi, fix-xahar tal-mejtin Novembru, u propju fis-6 tax-xahar (ma setghax ikun lejl ghar ghal min jemmen bis-superstizzjoniet, forsi qamar kwinta kien jonqos [kien ezatt l-oppost lejl kwazi bla qamar], u dakinhar htiegli niftah bieb fl-osswarju mbarrat sa fuq bil-bicciet tal-gebel tqil tal-qawwi li kien jaghti ghas-sagristija tal-qadima, li l-ezistenza taghha x’aktarx kienet minn zmien twil intesiet minn kulhadd, u wara nerga naghmel kollox kif kien) kemm lahhaqt hadt il-qisien u r-ritratti li kelli bzonn ghar-ricerka li ridt naghmel, u sa qisu l-ahhar ta’ Jannar '14 kemm lahhaqt hadt ukoll il-qisien minn barra tal-knejjes tal-irhula tal-madwar, Naxxar, Gharghur u Attard, kollox bil-lejl ghax jekk fil-ghodu tispicca kulhadd gej fuqek jistaqsik x'qed taghmel, li kienu tal-istess perit li hazz il-knisja fil-Mosta qabel dik tallum biex ikolli ma x'hiex inqabbel. Fl-2017 ippublikajt artiklu biex innaddaf ismi fuq dak li sibt minn din ir-ricerka bil-limitazzjonijiet kollha li kelli maqful fl-isptar u bid-diffikulta ridt niddecifra qisien u hzuz li kont ghamilt aktar minn 3 snin qabel, u hi l-konferma iswed fuq l-abjad kemm hemm gew dhalt biss bi skop ta' ricerka u ghall-ebda skop hazin. Fil-fatt hi mpresjonanti c-cifra ta' xi 300 serqa mill-knejjes fi 12-il sena li minnhom ssemmew ftit ghexieren, f'hafna drabi dahlu biex jiehdu s-cents tal-knisja u jispiccaw jaghmlu aktar danni fi hsarat milli jisirqu, waqt li jien li bl-imfietah li naghmel stajt dhalt fejn ridt u kaxkart affarijiet jiswew l-eluf bil-kumdita kollha u hekk facilment, ma sraqt, m'ghamilt hsara, u ma missejt xejn, u m'ghamiltx hlief li dhalt bla permess fil-postijiet koncernati bl-iskop nobbli li forsi nsib xi haga fuq l-istorja mitlufa ta' rahli, u xorta raw kif dawruha u mmanipulaw il-fatti biex jivvilifikawni bl-ghar mod possibli. Stajt sirt sinjurun minn fuq dahar il-knisja, imma minflok spejjez u telf ta' hin tieghi rajt li naghmel sinjur lil rahli nipprova niskopri xi haga minsija u qatt ricerkata mill-istorja tieghu, daqskemm kieku kont hekk bla kuxjenza u bla skrupli bhal Pulizija li jaslu biex jassassinawk jiffrejmajawnk hekk vilment b'akkuzi nfondati, stajt qtilt annimali jien flok nutilizza annimali diga maqtula vilment minn haddiehor. Ghal darba ohra kont bniedem b’morali hekk tajbin li ma sraqt xejn u m’ghamiltx hsara f’xejn, u minkejja dan xorta wahda spiccajt ghal darba ohra transformat fl-iktar persuna djabolika biex il-Pulizija koncernati jkunu jistghu jsalvaw wicchom u karriera f’mument hekk delikat. Ghal darba ohra hemm differenza kbira, anzi enormi bejn li tidhol fis-sotterran tal-knisja uzat bhala kennierja bl-iskop uniku li tirricerka l-fdalijiet ta' knisja ohra li kien hemm qabilha, ghal li tigi tghid li ghamel vjolazzjoni tal-oqbra – qisu wiehed li tkun taf li gabar annimali diga mejtin mit-triq tigi takkuzah li minflok haqarhom qatilhom hu – dan l-abbuz hu sempliciment frame-up vili iehor li l-Pulizija ntenzjonalment ghamlu fuqi.

Ghal darba ohra wiehed jista' jasal wahdu ghall-konkluzjoni kemm wiehed bil-mard kollu li vvintawli fosthom schizophrenia li jkunu nies li jisimghu l-ilhna u jaraw vizjonijiet u jibzghu minnhom, seta' jasal ghal dan kollu fejn jien mhux biss htiegli neghleb il-biza nidhol wahdi, f'nofs ta' lejl, fi dlam cappa, f'kennierja (kennierja bil-lejl hi bil-wisq aktar tal-biza’ minn cimiterju fejn ghandekk dak l-gheluq, hitan hoxnin, kurituri dojoq, soqfa baxxi u fuq stil antik), fejn fiha kellek mal-180 li ghadhom taht ix-xorok fl-oqbra, u nidhol fl-osswarju li fih qatt ma wasal id-dawl elettriku b'eluf ohra jistriehu fih (mhux biss mill-1860 meta tlestiet il-knisja tal-lum imma addirittura mil-1619 b’dawk tal-knisja l-qadima wkoll, 3 seklu u nofs ta' generazzjonijiet u taf anki qabel), b'kadavri li whud minnhom ghadhom fi stat tajjeb immumifikati naturalment bil-fattizzi jintgharfu, imma ukoll ridt neghleb l-ghajdut u l-biza li kien hemm li l-ahhar tnejn li dahlu fl-osswarju kienu laqtu marda u ghoddhom mietu u kagun t'hekk hadd aktar ma kien resaq l'hemm gew ghall-ghexieren ta' snin (tant kemm kont inbiegh is-sahha, dik li nimrad lanqas biss kont nimmaginaha u li dejqitni kienet biss li stajt inhabbat wicci ma xi grieden jew wirdien, il-bqija kont insib il-kuragg niftakar kif ghelibt l-abbuzi kollha li garrabt fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti, u nghid se noqghod naqta' qalbi minn din, litteralment tibzghax mill-mejtin ibza mill-hajjin). Kienet sfida li titlob stat mentali perfett, kontrol assolut tal-menti biex tibqa’ temmen f’dak li qed taghmel u ma thallix il-biza u l-hmerijiet li mlewna bihom minn ckunitna jirrenjaw, u r-ricerka li ppublikajt tkompli tikkonferma dan, fejn minn pittura tal-faccata tal-knisja qabel dik tallum u mil-qisien li lhaqt hadt tal-hajt ta' wara u parti tal-genb taghha, kien irnexxieli nillokalizza bi ftit margini ta' zball il-postijiet fejn seta' kien il-pittur li pittira u fejn kienet tinsab il-kolonna bis-salib li kien hemm quddiema fost l-ohrajn. Apparti dan, il-fatt li ridt nimxi kontra l-kurrent u kontra l-percezzjoni li ma fadal xejn ta' pregju li jaqtghalek qalbek qabel biss tkun bdejt, u biex ghamilt dawk l-imfietah, 12 b'kollox, nibda minn semplici ritratt ta' toqba ta' sallatura u kelli nitghallem kollox esperjenza tieghi biss u b'mod li ma naghmel ebda hsara lis-sallatura (cioe mkien ma sgassajt jew uzajt il-forza biex dhalt), ridt ikollok kunfidenza u tkun temmen fik innifsek u jikkonferma ghal darb'ohra kemm altru ma kontx imkisser mentalment jew b'xi problemi ta' sahha mentali kif qalu fosthom bl-alterazzjoni mentali li vvintaw li ghandi. Tant ma kellix problemi ta' sahha li qatt ma htiegli niehu ta' lanqas gurnata wahda sick leave mix-xoghol lanqas tul dawn is-snin u bqajt inzomm ir-rekord u dan naturalment minkejja li qatt ma hadt il-kura ghal-mankament u mard mentali kronaku u gravissimu li David Cassar kien ivvinta li ghandi, kollox minghajr l-icken bazi xjentifika.

Imma bhalma illum sirna jekk sempliciment tghid li qed thossok imdejjaq jew tkun spiccajt fl-inkwiet idawruha li ghandhekk dipressjoni, jekk ikollok passjoni ghal xi haga nghidu ahna ggemmgha l-bolol jew thobb tara l-football forsi vicin li jdawruha li ghandhekk ossesjoni, immagina f'pajjiz mirkub mir-rghiba u l-ispekulazzjoni u ghal kull haga ta' xejn juzaw il-karozza kif se jpinguk tghidilhom li tmur kullimkien bir-rota u li ghandhekk ghall-qalbek l-ambjent u l-istorja meta kulhadd mghomi fil-flus li jaghmel bil-blokka flats li jibni minflok. Hi r-ricetta biex jikkunsidrawk eccentriku hekk li Pulizija minnhom waqt l-interrogazzjoni kien qalli "ghax mhux normali li wiehed jidhol minghajr ma jisraq xejn." Fil-fatt in-norma hi li tidhol biex tisraq, bil-propja hallelin f'dan il-pajjiz ikunu fil-fatt dawk li ghar-rghiba bla fini ghall-aktar flus, jisirqu mill-generazzjonijiet futuri billi jikkancellaw sekli shah ta' storja u natura. Issa mmagina din il-generazzjoni li tiela b’dejjem anqas kuntatt man-natura kemm aktar mhux ha japprezzawha u stenna li jkomplu jeqirdu jsegwu l-ezempju ta’ dawk ta’ qabilhom. Ghall-kuntrarju saqsi lilek innifsek kif wiehed li ghandu hekk ghal qalbu n-natura u l-ambjent qatt jista’ jahqar l-annimali – fil-fatt xi xhur qabel l-arrest, fl-2013 kont laghbt il-parti tieghi biex nigbor firem minn kollegi tax-xoghol biex isir referendum biex tigi abolita l-kacca fir-rebbiegha u spiccajt b’uhud minnhom bhala ritaljazzjoni jigbru l-firem biex jibqghu jikkacjaw. Imma dik hi l-hajja hawn Malta – tipprova ssalva xi haga ghall-gid, u ssib ruhek mahkum b’oppozizzjoni u ostakoli.

1-Mar-14
4-Mar-14

Fl-1/3/14 ma kontx xoghol, izda minkejja dan mid-dar kont qed nahdem xorta wahda fuq il-figuri tal-ahhar ta' Frar biex naghmel pjacir ghall-'acting' assistant manager gdid li kien ghadu kif inhatar inqas minn xahrejn qabel u kien ghadu ma jafx jaghmilhom (l-assistant manager ta' qablu li kien jahdem parti minn dawn il-figuri u kien lahaq via a call for application u mhux bil-kuntatti li kellu bhal dan il-gdid, kienu ghadhom kif helsu minnu flimkien ma zewg managers ohra tawh transfer il-Marsa ma jaghmel kwazi xejn u sussegwentament xhur wara tawh transfer iehor helsu minnu ghal kollox mill-Enemalta). Ghal dawn il-figuri htiegli nidhol fl-email tax-xoghol, u kif kont hemm insib email ohra li baghat din id-darba 'acting' manager iehor gdid li wkoll dahal flok iehor li kienu tawh transfer il-Marsa, li tghidilna biex innadfu ghax gejja xi delegazzjoni ciniza. Jien bla hazen ta' xejn u b'sens ironiku qisu ara f'hiex gabuna rridu naghmlu xoghol ta' cleaners, ghamilt forward taghha lil habib, u din l-istess email li ma kien fiha xejn ta' barra minn hawn u li setghet intbaghtet minn kwalunkwe iehor b'semplici copy and paste minghajr ma jhalli tracci, b'xi mod spiccat fuq il-blog ta' Daphne Caruana Galizia. Jiem wara fil-4/3/14 jibghat ghalija dak li kien ic-Chief Executive gdid tal-Enemalta Fredrick Azzopardi jistaqsini fuq din l-affari, jakkuzani li hrigt affarijiet kunfidenzjali, u jtini transfer mil-lum ghal-ghada ghall-Marsa, u transfer hekk vendikattiv li bih qatghali fuq 30% tal-paga f'allowances li tlift ghax qalghani habta u sabta mix-shift.

Izda dan ma kienx bizzejjed ghax wiehed mix-xoghol minn Delimara meta ra hekk biex ikompli jpattijili rrapurtani lill-Pulizija li qed nidhol il-knisja (lill-uhud tax-xoghol kont nurihom ir-ritratti li hadt mill-kennierja u fosthom kien hemm hu, imma l-aktar li geghlu jissuspetta hazin fija kien li mal-qattus li dendilt max-xatba tal-iskola fis-16/1/13 kien gie rrapurtat li kellha nota bil-Latin – kien zball fatali li ghamilt ghax kif jista’ wiehed ikun litterat fil-Latin u kwazi llitterat f’ilsien twelidu l-Malti kif ippruvajt inpingi lili nnifsi fl-iskrizzjonijiet l-ohra) u gab suspett fuqi wkoll fuq il-kaz tal-annimali. Minn hawn bdew gimghatejn filghodu u fl-ghaxija m'ghasses u segwiet kull fejn immur mill-Pulizija sakemm fid-19/3/14 gew biex jarrestawni. Propjament mhux kullimkien kienu jsegwuni ghax bir-rota qalb it-traffic ma kienux ilahhqu mieghi huma bil-karozza izda darba minnhom htieghli nohrog bil-van biex nigbor l-affarijiet minn Delimara issa li kont hekk vendikattivament transferit minn hemm u nterpretawha li l-iskop warajha kien biex nigbor l-annimali mis-santwarju ta' Delimara (sirt nafa sussegwentament mill-interrogazzjoni). Biex nispjega ruhi fl-interrogazzjoni fid-19/3/14 kelli nghidilhom li jien sa gimghatejn qabel kont ghadni nahdem Delimara u tort ta' dik l-email li spiccat fuq il-blog ta' Daphne, kont qlajt transfer. Dak li kien id-deputat Kummissarju Raymond Zammit meta semmejtlu lil din Daphne wiccu hdar, qalli "Eh ija … ija" u ghal mument waqa' skiet taqtghu b'sikkina fil-kamra. Kienu ghadhom kif irrejalizzaw x'instiga lil dak tax-xoghol biex jirrapurtani lilhom u zgur bil-poter li kellhom ma kienux issa se jonqsu huma milli jkomplu jaghmlu l-parti taghhom f'din il-vendikazzjoni. L-odju lejha kien tant kbir li kull minn jigi assocjat maghha jiret l-istess stmerrija u mibgheda, u qalbi bhal hebritni li kienet gejja xi wahda, li b'xi mod jew iehor kienu se jpattuwili tajjeb. Kien ghadu frisk f'mohhi t-transfer vendikattiv ezattament ghall-istess raguni li qlajt fl-Enemalta l-gdida ta' Fredrick Azzopardi gimghatejn qabel, u fil-fatt ma kontx boghod minn vendikazzjoni ohra. Ghalihom ta’ fanatici li huma l-partit kien sagru, jissuspettaw li b’xi mod ppruvajt titfghu f’dell ikrah u litteralment itajruk (saqsu lil Daphne), bhal dawk tat-Taliban jekk tazzarda ssemmilhom il-profeta taghhom.

Dan, minn M'Skala jew Xghajra, m'ghandux x'jaqsam ma wiehed bl-istess isem mill-Mosta. Darba qafluni l-isptar fit-tieni kaz tieghi tal-Qorti kont cempilt darbtejn ix-xoghol mill-Forensic u darba nqatghet is-sentenza kienu gew diversi kollegi tax-xoghol jarawni u kollha ghidtilhom li dan kien mar jirrapurtani imma donnu hadd ma kellu l-gazz jghidlu. Il-Hadd 6/12/15 kien hemm wirja l-isptar tat-tigieg, fniek u ghasafar u hemm iltqajt ma kollega iehor tax-xoghol u l-istess ghidtlu bih. Din id-darba jidher li dan mar jghidlu, u urtat cempel lill-Ispettur x'aktarx Joseph Busuttil li min-naha tieghu biex jiskuza ruhu cempel lil ta' TVM biex fl-14/4/16 jghidu fl-ahbarijiet tat-8:00 p.m. li "l-Kummissarju tal-annimali, dak li kien strumentali biex jinqabad dak li kien isallab l-annimali fil-Mosta ...," biex qisu jnehhili s-suspett tal-involviment tieghu meta fil-fatt ta' idjota li hu aktar ikkonfermali. Daqshekk huma foloz l-ahbarijiet ta' TVM - sempliciment jghidu pappagalment dak li jiddettawlhom. Dak li qara din l-ahbar sensazzjonali kien is-soltu patetiku Keith Demicoli li beda l-karriera tieghu ta' gurnalist ma partit politiku u kien irnexxielu jsalva l-bidla fil-Gvern.

19-Mar-14

It-tieni arrest fuq it-tieni kaz li kelli l-Qorti. Din ta' min jinnotaha kif baqghu ikarkru sa festa pubblika, li habtet l-Erbgha, biex jarrestawni issa li kien ghadda s-16 tax-xahar u baqa' ma sar xejn, ovvjament kollox mahsub biex jikkwalifikaw ghal-gurnata shiha (mhux semplici 8 sieghat) ta' paga trippla, is-soltu prattici korrotti u rghiba ghall-aktar flus minn fuq it-taxxi tal-poplu bil-barka ta' min kien fuqhom. Issa saqsi lilek innifsek ‘l ghaliex ma gewx gurnata qabel jew stennew gurnata ohra, granet tax-xoghol normali: kont forsi se nahrab naqbad titjira lejn l-Awstralja bir-rota? Ghadu biss il-bidu imma diga ttik ideja tal-karattru taghhom, TA' KIF HUMA MAGHMULA BIEX IKUNU KORROTTI MINGHAJR PRINCIPJI U ETIKA, l-istess bhal dawk imsemmija fl-ewwel kaz tieghi tal-Qorti, taf rizultat ta’ xi marda li tittiehed hemm minn dawk f’pozizzjoni awtorevoli li f’daqqa wahda jibdew jaraw lill-ohrajn kollha bhala nferjuri biex jikkalpestaw.

Meta nkun se nohrog mid-dar f'xi s-7:00 ta' filghodu jigu fuqi u jibda l-access id-dar. Skont ma qaluli, kienu ilhom mil-lejl ta' qabel jistennewni nohrog, cioe l-paga tripla sa l-anqas centezmu haduha bl-overtime b'kollox ta’ hafna u hafna sighat u bin-night allowances, ecc. Kienu nteressati fost l-ohrajn ifittxu fil-fridges ghall-annimali mejtin li hasbu li kelli ffrizati imma ironikament ma wrew l-ebda interess fit-3 qtates pets li kelli hajjin id-dar, 2 minnhom lanqas biss rawhom ghax dahlu jistahbew u l-iehor ghandi dubju kemm innotawh fil-gholi fuq il-cupboards. Li kelli l-pets kienu jafuh ghax tnejn minnhom kont nohroghom meta jkolli cans (l-iehor mhux dejjem kien johrog ghax kien grixti) u kienu nnotawha f'dawk il-gimghatejn li qadghuli ghassa hekk li hasbu li kont naghmel dan biss bil-lejl issa li fil-ghodu bdejt inkun dejjem xoghol wara li natajt it-transfer (qabel it-transfer kont nohroghom anki matul il-gurnata meta ma nkunx xoghol f'dawk il-hinijiet) u tant ma nvestigawhomx li hasbu wkoll li kelli tnejn mhux tlieta qtates u anki rrapurtaw fil-media. Hi xi haga ovvja li jrid ikun hemm affezzjoni kbira bejn is-sid u l-qtates tieghu biex dawn johorgu barra jimxu warajh u kien l-ewwel pass ghall-Pulizija biex jikkonvincu lilhom infushom kemm verament kont inhobb l-annimali, biex jikkonvincu lilhom infushom minghajr l-icken dubju kemm altru ma kontx xi wiehed li nahqar l-annimali ahseb u ara wiehed li noqtolhom.  Il-fatt li ma sabuli l-ebda annimali iffrizati fil-fridges, aktar u aktar kellhom raguni ghalfejn jinvestigawhom it-3 qtates pets li kelli imma tant m'ghamlu assolutament xejn minn dan li sahansitra lanqas in-numru ta' qtates li kelli d-dar ma kienu jafu. Ghall-kuntrarju ta' dan, kienu jafu u mhux sempliciment konvinti, imma konvintissimi minghajr l-anqas l-icken dubju li nhobb l-annimali u li ma nasal qatt li nahqar jew noqtol wiehed ghax mhux biss ma nvestigawhomx huma dawn it-3 qtates pets tieghi kif ghidt, imma lanqas hassew il-htiega li jgibu l-esperti biex jaghmlu dan meta tal-anqas rapport ta' maltrattament normalment jibghatulek ruxmata veterinarji, ufficjali tal-animal welfare u l-Kummissarju ghal-annimali (dak Emanuel Buhagiar, li ghalkemm lahquh Kummissarju ghall-Harsien tal-Annimali xi xhur wara lejn Novembru '14, kien diga mlahhaq xi haga fuq l-annimali u kien xeba' jidher fuq it-television u jitolbuh intervisti f'hafna mid-drabi wara li nkun dendilt xi annimal).

TISTA’ TIMMAGINA GHALL-ARGUMENT XI RAGHAJ JIGI AKKUZAT MILL-PULIZIJA LI KIEN JAHQAR L-ANNIMALI BIEX IMBAGHAD TISPICCA MA TEZAMINAX TA’ L-ANQAS NAGHGA WAHDA MINN TIEGHU? M’HIJIEX XI HAGA HEKK SFACCATAMENT IRONIKA LI XI HAGA LI SUPPOST KIENET ILHA FUQ L-AGENDA TAGHHOM, L-EWWEL PASS LI JIEHDU LI PROPJU JIBDEW BIH, TISPICCA L-ANQAS BISS TIGI KUNSIDRATA? KIENU L-MEJTIN AKTAR IMPORTANTI MILL-HAJJIN JEW ADDIRITTURA KIENU L-HAJJIN MHUX VALLAPENA JIGU SALVATI JEW TAL-ANQAS JIGU EZAMINATI? Jekk mhux bizzejjed, inzerta li fl-istess zmien, xi gimghatejn biss qabel l-arrest tieghi, il-Pulizija kienu tellghu l-Qorti wiehed li kellu diversi annimali d-dar ghax kienu qed ikunu ta' nkonvenjent ghall-girien. Fil-kaz tieghu l-Qorti ordnat lil tal-Animal Welfare biex jispezjonaw l-annimali li kellu, issa dan tant kien ihobb l-annimali li ntriga mhux b'wiehed jew 3 qtates bhalma kelli jien imma addirittura b'40 qattus u 14-il kelb u kien bidel daru f'santwarju tal-annimali. Tigi allura li l-Pulizija mill-impressjoni li hadu tieghi f'dawk il-gimghatejn ta' qabel l-arrest li qadghuli ghassa lejl u nhar, kienu saru hekk konvintissimi li nhobb l-annimali addirittura erga aktar minnu biex lili hadd, la l-Qorti, la l-Pulizija, la xi ghaqda tal-harsien tal-annimali u wisq anqas l-ebda wiehed minn dawk li jsejhu lilhom infushom ‘animal-lovers’, ma hass il-htiega ghal semplici spezzjoni ta’ xi siegha kollox minn tal-Animal Welfare ghall-qtates tieghi. Hu bil-wisq hafna aktar facli tispezzjona 3 qtates, milli 40 qattus u 14-il kelb u zgur ma kontx se nkun ta' nkonvenjent u telf ta' hin ghal tal-Animal Welfare. Kieku dawn kienu veru professjonisti f’xogholhom, ghax ma hadux l-inizjattiva biex jaghmlu dan huma stess minn jeddhom u x’inhu ezatt il-job description taghhom? Tista' timmagina l-FIAU (Financial Intelligence Analysis Unit) ma tinvestigax fejn ikun sar hasil ta' flus u tistenna lill-Qorti jew lill-Pulizija tghidilha biex taghmel dan? Mhux ovvja li ghanda tibda l-investigazzjoni hi minn jedda biex ikollha bazi fuqhiex aktar takkuza lil dak koncernat. Jekk le jkun jew ghax trid taghmel cover-up ta’ dak akkuzat (zgur mhux hekk fil-kaz tieghi) jew ghax trid taghmel cover-up ta’ xi frame-up minn dawk li jridu jakkuzawh innocentament. Donnu jkollok lil Cikku tar-rahal jirraporta mohqrija tal-annimali jikkoncerna l-ufficju tal-Animal Welfare, imma jkollok awtorita gholja bhal Pulizija takkuza lil xi hadd b’mohqrija u qtil t’annimali ma tikkoncernahom assolutament xejn specjalment meta kien imsemmi li kelli “2 qtates pets” id-dar. Mhux biss naqsu hekk mizerjament minn xogholhom, talli s-skiet u n-nuqqas t'azzjoni taghhom f'mument hekk krucjali jtik x’tifhem ahjar u jikkonferma iswed fuq l-abjad kemm kienu mdahhla f’dan il-kumplot mill-aktar djaboliku ghax f'liema pajjiz iehor fid-dinja dawk suppost tal-Animal Welfare assolutament ma jinteressahhomx mill-welfare tal-annimali li kienu fil-kustodja ta' wiehed deskritt hekk psikopatiku li kien jahqar u joqtol l-annimali, u addirittura issa li gie arrestat u maqful ma jhabblux rashom ta' lanqas fuq min se jiehu hsieb dawn l-annimali disgrazzjati li ghadhom f'daru? Addirittura ezempju iehor, tista’ timmagina dar qed taqbad qed tigi mxandra fuq l-istazzjonijiet lokali kollha u dawk tal-Fire Fighting sempliciment jibqghu komdi bil-qedgha fl-ufficju? Ma tkunx aktar minn ovvja li kienu nteressati biss li jarawha tinqered bin-nar, forsi ghax kienu nvoluti fi pjan biex jisolhu mill-insurance. Ovvjament tinten hafna l-haga u bil kif. Kienu jafu sew li qed nigi ffrejmjat, kollox kien qed isir bil-barka taghhom, ghall-gost taghhom – hi aktar minn ovvja li kienu 100% komplici. Qabbel mal-ewwel kaz tieghi tal-Qorti fejn fosthom dawk li kienu jafu bit-theddid ta’ Peralta fuqi fost hafna abbuzi ohra baqghu siekta bla ma hadu azzjoni u hallewni nigi ddikjarat mentali nnocentament.

Jekk ma tinvolvix lill-Kummissarju tal-annimali u tal-Animal Welfare f'kaz bhal tieghi mela meta trid tinvolvihom, meta jien mhux sempliciment ta' maltrattament sussegwentament akkuzawni, imma addirittura b'mohqrija u qtil. Il-veru kellhom ikunu disgrazzjati dawn it-3 qtates pets li kelli biex darba l-Pulizija kellhom jaqbdu lill-mignun psikopatiku sidhom kif pingewni wara sentejn u hames xhur ta' qtiegh il-qalb jippruvaw jaqbdu lil dak ix-xi hadd u taf kienu waslu fil-kju biex isallabhom addirittura hajjin bl-akbar mohqrija makabri possibli, kellhom jigu njorati jintesew ghal kollox  u lanqas biss hadd ma ndenja jiccekjahom naqra jekk kienux slavag, trawmatizzati, stressjati, jekk kellhomx id-dwiefer imnehhija, etc. biex tara x'kontradizzjoni mill-aktar assurda hi u kemm hu facli jpengulek stampa ghal kollox l-oppost tar-realta u titwemmen bla ma hadd isaqsi xejn jew jigih l-icken dubju, specjalment jekk diga jkollok it-timbru ta' mentali (mill-ewwel kaz tieghi tal-Qorti).  Dan wiehed jinvestiga fejn ikun hemm id-dubju biex tohrog il-verita, ma jinvestigax fejn hemm l-ovvju, fejn l-ezitu ta' tali nvestigazzjoni konvint u cert mija fil-mija li zgur se tohrog b'konkluzjonijiet li huma l-oppost tal-assassinju li riedu jaghmlu minni. Dan qisu akkuzawni li kont nahtaf, nabbuza u noqtol it-tfal, u mbaghad kelli tliet itfal addottati d-dar li fl-ebda hin ma hassew il-htiega li kellhom jezaminawhom jew jibghatu lil tal-Appogg biex jaghmlu dan: daqshekk kienet l-affari ironika, kontradittorja u tinten minn kilometri 'l boghod biex tara xi frame-up INTENZJONALMENT ghamluli meta akkuzawni b'mohqrija u qtil t'annimali meta kienu aktar minn konvintissimi mill-bidunett li m'ghamilt xejn minn dan. Jekk irridu npogguha mod iehor, immagina dawk tal-Appogg (tal-Animal Welfare fil-kaz tieghi) darba jkun gie arrestat wiehed li jintqal li hu pedoflu qattiel hekk psikopatiku u krudili mat-tfal jigu jaqghu u jqumu mit-3 itfal addottivi li kellu d-dar u l-anqas semplici ntervista ma jaghmlulhom, jew xi ghalliem akkuzat li abbuza mit-tfal u ma jinfurzawx fuqu xi ordni tal-Qorti biex twaqqfu milli jkollu kuntatt aktar mat-tfal. L-anqas lili ma nvestigaw jekk kellix xi grif jew haduni l-isptar biex jezaminani tabib biex tkompli zzid mal-kontradizzjonijiet ghax ma nahsibx li annimal se jhallik tahqru minghajr ma jirrejagixxi.

Mid-dar isibu pjanta li kont hazzejt tal-kennierja tal-knisja u diversi karti mimlija qisien u hzuz u johduhom, u sussegwentament ma setghux jakkuzawni b'serq jew vandalizmu akkuzawni bi  'vjolazzjoni tal-oqbra' biex jimpressjonaw igibuha tidher l-aktar makabra possibli (dak li jkun awtomatikament jifimha li ftaht l-oqbra), ghax ghal minn hu assolutament bla kultura u jrid biss jimmalafamak, jivvilifikak, bl-aktar mod vendikattiv jaghmilek il-hsara, dik li jifhem meta tghidlu li kont qed taghmel ricerka. Dan qisu dhalt go cimiterju biex inkejjel il-kappella antika ta' go fih u nkredibilment spiccajt akkuzat bi vjolazzjoni tal-oqbra meta l-oqbra tista' tghid bil kemm harist lejhom, ahseb u ara kemm ftaht wiehed. ALLURA B'DAN IL-KEJL KULL MINN JIDHOL GO CIMITERJU JKUN UKOLL QED JAGHMEL VJOLAZZJONI TAL-OQBRA U ALLURA TIGI LI KONT UKOLL DISKRIMINAT APPLIKAW DIN IL-LIGI ASSURDA VVINTATA GHALL-OKKAZJONI GHALIJA MIEGHI BISS. Biex niehdu ezempju iehor, dan qisu mort nirricerka l-fortizza tal-Inglizi li hemm Delimara li ghal diversi snin spiccat abbandunata uzata bhala maqjel tal-majjali u spiccajt akkuzat bi vjolazzjoni tal-istalel.

Sussegwentament mill-interrogazzjoni sirt naf li mindu kien rrapurtani dak tax-xoghol, f'dawk il-gimghatejn ta' qabel l-arrest, il-Pulizija kienu dahlu fil-kennierja, u mhux talli kkonfermalhom is-sakristan li ma kien hemm xejn minsus talli setghu jikkonfermaw dan huma b'ghajnejhom stess, waqt li s-sakristan l-iehor kien qallhom li gieli rani ghaddej bil-camera minn fejn il-knisja meta semmewlu ismi. Meta hareg kollox fil-berah bil-gideb kollu li beda jinghad fuqi, tal-knisja mank kellhom decenza johorgu stqarrija jiccaraw il-fatti u jghidu li ma kont missejt u ghamilt hsara f'xejn, imma hallew kollox ghaddej ghal rihu biex aktar jizdiedu l-ispekulazzjonijiet u altru li ma nigzithomx il-kuxjenza jaraw bniedem jigi assasinat b'dak il-mod (qisu rawni qed neghreq bil-mazzra m'ghonqi li ghamluli u hallewni neghreq).  Ghall-argument, immagina l-Pulizja jiffrejmjaw lil xi hadd jakkuzawh li seraq affarijiet mill-knisja, u tal-knisja minkejja li jafu li ma nstab xejn nieqes, jibqghu ma johorgux semplici stqarrija li fil-fatt ma nsteraq xejn, li xejn ma kien desakrat. Bis-silenzju taghhom taw il-kunsens lill-Pulizija biex jaghmlu fuqi bit-trankwillita kollha krimini hekk orribli – jiffrejmjawni jakkuzawni b’affarijiet li kienu aktar minn konvinti li m’ghamiltx (qabbel mas-silenzju ta’ dawk tal-Animal Welfare). Forsi ghal tal-knisja hu bil-wisq aktar gravi li wiehed jidhol fit-territorju taghhom inkredibilment minghajr ma jmiss jisraq u jaghmel hsara f’xejn milli hekk vilment tiffrejmja lil xi hadd biex jintefgha l-habs jew go sptar mentali nnocentament. Forsi ma jirrejalizzawx kemm kienu xxurtjati, kemm kienet il-veru providenzjali, li sehel kellhom x’jaqsmu mieghi passjonat tal-istorja milli ma xi halliel minghajr skrupli u bla kultura li seta’ hekk facilment kaxkar tant tezori mill-knisja (dan in partikulari ghaddieha lixxa b'semplici sentenza sospiza, taf int ...), migbura mill-antenati taghna fuq tant snin, l-identita u l-istorja ta’ rahal shih. Il-veru salvajtilhom wicchom ghax kienu jispiccaw kundannati minn kullhadd u mill-generazzjonijiet futuri li hallew il-kustodja tal-knisja hekk traskurata.

Mill-interrogazzjoni sirt naf ukoll li apparti dak tax-xoghol, kien mar jirrapurtani lill-Pulizija tal-inqas wiehed mill-Mosta wara li kont dendilt l-ahhar zewg annimali mal-knisja, dan in partikulari t-tip ta’ persuna li spicca spalla ghall-ispekulaturi jippostja propjeta ghall-bejgh fuq il-facebook account tieghu, qallhom fost l-ohrajn li jiftakarni bhala nibxa fil-ftit li kont immur nghinhom fl-armar ta' gewwa meta kont zghir. Kollha qalulhom li ma xtaqux jitilghu jixhdu, il-veru kaz ta' titfa' l-gebla u tahbi idek, anki jekk il-Pulizija ma ddejqu xejn jghiduli u jikxufhom mieghi li kienu rraputawni. Hi parti mill-ironija tal-hajja, jispiccaw traduti mill-istess Pulizija bl-istess mod li huma stess kienu ghamlu lili habib / kollega antik ftit gimghat biss qabel (tistenna xi haga ahjar minn dawk li fost l-ohrajn jaslu biex jiffrejmjaw lil xi hadd innocentament?). Il-Pulizija kellhom ukoll f'idejhom u ghamlu enfasi fuq il-kaz ta' qabel li juri li kien irrapurtani wkoll dak l-ex-registratur tal-Qorti minn zmien qabel, u fil-fatt meta gejt biex indendel il-qattus tas-16/4/13, darba hrigt mid-dar bir-rota fis-6:30am tigi karozza tal-Pulizija wara l-bieb, tieqaf, imma jaraw li ma kelli xejn suspettuz u baqghu sejrin, bqajt sejjer bir-rota fejn l-istatwa biex nara hux kollox sew, lura bil-mixi bil-qattus ma zaqqi fejn dendiltu f'xi 7:15am, u fit-8:00am meta kien ga hemm il-Pulizija fil-post htiegli nghaddi mill-istess post bir-rota ghall-appuntament mad-dentist. Minn hawn harget il-purament gidba sfaccata tal-Pulizija meta qalu li kienu ilhom diversi xhur ghassa tieghi w il-pacenzja tat il-frott: kieku vera kien hekk altru li kienu jaqbduni fil-fatt (red-handed) hiereg mid-dar, miexi fit-triq, jew indendilhom diversi xhur qabel. HI ADDIRITTURA KONFERMA OHRA TA’ KEMM SFACCATAMENT GIDBU U MMAPNIPULAW IL-FATTI HEKK SFACCATAMENT mhux biss biex isalvaw wicchom, imma ndirettament ukoll biex inaqqsu r-responsabilta ta’ dawk li kienu rrapurtawni wara li kienu vilment tradewhom billi kixfuhom mieghi waqt l-interrogazzjoni tieghi. RIEDU JKUNU IRONIKAMENT ERGA AKTAR INKOMPETENTI MILLI DIGA HUMA KIEKU KIENU JAFU BIJA MINN TANT QABEL U HADILHOM TANT XHUR OHRA BIEX JARRESTAWNI. Imma mhux bizzejjed ghax lanqas mhu veru meta qalu li kellhom ohrajn suspettati u fil-fatt kien dak it-tali persuna li nterrogaw ghal mhux darba imma sahansitra tliet darbiet (sirt nafa waqt l-interrogazzjoni) tant kemm ma kellhom ebda hjiel fuq minn se jduru, bl-esperti kollha kienu qed jippuntaw subghajhom lejh (cioe, minkejja li kont ghamilt dak l-izball fatali meta hallejt skrizzjoni bil-Latin mal-qattus tas-16/1/13, kien irnexxieli nerga nisgwidahom ghal darb’ohra – altru ma kinietx koincidenza li l-Pulizija kienu ghamlu tfittxija f’razzett qabel l-arrest tieghi, daqshekk kienu ghadhom ma jafux minn fejn se jibdew). L-ittri li gieli nkludejt ma xi annimali li kont niktibhom b’kalligrafija kif kienu jiktbu l-antiki (biex jissuspettaw li qed jiktibhom xi wiehed xih), fi spirtu ta’ wiehed iddisprat, minn taghrif li ksibt fosthom mis-sentenza tal-qorti tat-tali persuna (u la kien sehel kien gie taht psikjatra bhalma grali jien fl-ewwel kaz, jien li nafu naf kemm ivvintaw fuqu biex b’xi mod isibu jimlew r-rapport falz – fil-fatt minkejja li ddeskrivewh bhala wiehed b’IQ baxx, minflok ghandu memorja hekk tajba specjalment fuq fatti storici tar-rahal komuni taghna l-Mosta u jista’ wkoll jiftahar li l-laqam propju tal-familja tieghu hu hekk antik li jissemma fir-registri tal-parrocca tan-Naxxar rigward xi nies li kienu jghixu l-Mosta meta kienet ghadha parti min-Naxxar bhala parrocca) u ntenzjonalment biex nizgwidhom (sempliciment tkun ftit krejattiv, bhal meta tajthom x’jifhmu li min qed isallab l-annimali kien qed iqabbad wiehed drugat biex idendilhomlu li xtaqu jmut bid-drogi halli ma jmurx ghall-kumplament tal-hlas, kienu anki rrapurtawa l-media), dawruhom li kienu sintomi ta' bniedem marid, sintomi tal-paranoia li attribwili David Cassar mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti, meta bl-istess ragunar tigi li kont ukoll bniedem kwazi llitterat bla skola u ma nafx nikteb tajjeb ghax kont niktibhom bid-djalett u ntenzjonalment b’hafna zbalji grammatikali, logika puerili li ma tregix ghax jew kont it-tnejn, mentali u ta’ ftit skola bil kemm naf nikteb, jew ma kont xejn minnhom (cioe ma tistghax tkun wahda imma mhux l-ohra, izda jew it-tnejn li huma, jew xejn minnhom intenzjonati biss biex nisgwida min qed jinvestiga). Dan qisu kont qed nilghab ir-rwol ta’ Fantozzi, attur komiku li kien popolari fi tfuliti, u spiccajt impingi li jien stess kont dan Fantozzi. GHAL DARB’OHRA KIENU JIGU JIDHRU TA’ L-VERU NKOMPETENTI KIEKU KIEN ISIR MAGHRUF LI HEKK FACILMENT KONT NIZGWIDHOM, LI KIENU HEKK FACILMENT WAQGHU GHALL-LIXKA TIEGHI, QISNI QED NAGHMILHA MAT-TFAL, U KIENET ERGA RAGUNI OHRA BIEX JIMMANIPULAW IL-FATTI FL-ISFORZ TAGHHOM BIEX ISALVAW WICCHOM. Ghall-anqas din id-darba ma spiccajtx malizjozament pingut bhala ossesjonat fuq dak it-tali persuna kif gara fl-ewwel kaz. Ma kienx mara u zgur ma kienx xi qarib ta’ xi ras kbira biex jikkwalifika ghal tali beatifikazzjoni.

Li kien xi hadd ikollu hniena min dan u jixtri dik il-propjeta li dan it-tali ghall-kilba tal-flus bihom mela l-facebook page tieghu. Fil-genb hemm imnizla li fil-21/11/05 certu T. Chetcuti missieru li kien nurse is-Seclusion dakinhar fejn intbaghat darba nqatghet is-sentenza tal-Appell tal-ewwel kaz tieghi tal-Qorti, qed inizzel li ghaddejtilhom cinturin (waist belt) u par lazzijiet taz-zarbun (Pair Shoe Lace). Fl-2002 meta Cassar kien qafilni Ward 10 kont inzertajtu darba hemm ukoll, fejn taf kien dahal overtime ghax ma rajtux aktar. Minghand dan missieru li jafni f'Ta' Frankuni ghal darba tnejn ha l-ideja li jien mentali kif kienu qed jissuspettaw li kien dak wara t-tislib tal-annimali u mar jirraporta l-ghassa li jiftakarni "nibxa." Grazzi ghal dak li kien l-Ispettur Edmond Cuchieri tal-informazzjoni li dak iz-zmien, minkejja li hu minn B'Kara, kien membru bhalu tal-istess kazin tal-banda fil-Mosta. Addirittura hu wkoll Facebook friend mieghu.

Ukoll mid-dar sabu kexxun mimli pirmli ghadhom intatti fil-kaxxi li ordnali David Cassar mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti imma bi zvista ma ccekkjawx id-data li kien hemm fuqhom li kienu jmorru lura diversi snin mill-bidu nett ta' dak l-ewwel kaz. Ghidtilhom li kien biss ricentament li kont waqaft niehodhom (u jidher li semmew dan il-fatt fil-konferenza stampa) ghax anki ppruvaw igibuha li qed nisraq il-Gvern ingib il-pirmli ghalxejn. Mhedded u mizmum ostagg b'mazzra m'ghonqi ghal dawk is-snin kollha minn David Cassar li jaqlibni fuq l-injection jew jerga jaqfilni abbuzivament l-isptar kif ghamel hekk facilment fl-2002 bl-iskuza li ma ridtx niehu l-pirmli, kont ingibhom xorta wahda biex ma nohloqx suspetti jekk jigi li jiccekjali l-kartuna s-safra imma flok narmihom kont ingemmghahom bit-tama li xi darba nkun nista nuzahom biex nikxef u jservu addirittura bhala prova addizjonali ohra ta’ kemm David Cassar kien inganna u kemm intenzjonalment kien ghamel dijanjozi ghal kollox zbaljata tieghi meta fl-2002 qafilni abbuzivament l-isptar tant kemm dawwarha li ghandi bzonn il-kura u minghajrhom m'jien xejn mentali spiccut b'mard mentali kronaku u gravissimu. Fil-fatt bejn l-arrest fl-ewwel kaz fit-13/6/01 sa meta bdejt indendel l-annimali msallba fit-tieni kaz fis-16/10/11 hemm aktar minn 10 snin, fejn kieku kont vera marid kif ivvinta altru li kellhom fejn johorgu xi sintomi tal-mard f'dan iz-zmien kollu bla kura ta' xejn, u kif ga spjegajt, ir-reati tat-tieni kaz, li aktar tista' ssejhilhom hmerijiet u cucati milli reati, ma setghu qatt isiru minn wiehed marid (qisu wiehed b'qalbu ghajjiena tigi tghid li ghamel il-maratona kollha). Fil-fatt fuq perjodu ta' 15-il sena u nofs kemm domt nahdem sat-tieni arrest fid-19/3/14 ma kont qatt hadt gurnata sick leave (hlief meta qafilni fl-2002) minkejja li minghajr kura kien ivvinta li m'jien xejn mentali spiccut nitlef il-kontrol tieghi nnifsi.

Sussegwentament waqt l-interrogazzjoni l-Pulizija ghamluli plejtu fuq 2 videos li sabu fil-laptop fejn gabuha li fih jidher qattus qed ingeghlu jbati. Dan il-qattus (Qattus D) ma kien hadd hlief l-ahhar pet li gibt id-dar lejn Settembru '12 meta kien ghadu ferh li kont sibt abbandunat qrib Ta' Qali u tant kien mans u fidil li meta rani gie fuqi u ma ridtx jitlaqni u bqajt gej bih sal-Mosta fuq ir-rota. Zgur li kien tan-nies u ta' nies irresponsabbli sal-punt li taf kienu abbandunawh minhabba li kien ibati mill-hniex u kont xtrajtlu pirmla ghalihom u f'darba ghaddielu. Xi gurnata jew tnejn wara meta kont ghaddej mill-istess post iltqajt ma ferh iehor ta’ qattus imma kelli nibqa’ ghaddej jew kont nispicca mkecci mid-dar jien stess bil-qtates b’kollox li issa kienu jammontaw ghal 3 (l-ewwel jiem ta’ annimal gdid fid-dar huma dejjem ugigh ta’ ras). F'wiehed mill-videos in kwistjoni bid-data tas-27/9/12 dan il-qattus gdid jidher go gagga mdaqqsa fejn kont poggejtu biha b'kollox ghal xi kwarta fil-hawt tal-bitha biex jitghallem li jrid jaghmel il-hmieg fil-hamrija peress li kien ghadu gdid fid-dar u kien beda jhammeg fejn gie gie. Ukoll meta ggib qattus go dar li fiha diga kelli 2 qtates ohra, trid izzommhom mifrudin sakemm il-qtates tal-post jaccettaw lil dan il-barrani (jekk hawn minn ghandu dubju, ifittex "cats screaming" fuq Youtube), imma dan tant ma kienx grixti li ma kienx jibza' minnhom u fil-fatt draw lil xulxin fi ftit jiem minghajr ma wisq iggieldu jew kelli ghalfejn inzommhom mifrudin. Fil-video l-iehor bid-data tal-4/10/12, gimgha wara, jidher dan l-istess qattus qed nilghab mieghu nipprova naghmlu ma salib u fih mhux talli fl-ebda hin ma jidher isofri jew jokrob talli kien fis-seba' sema jinterpretaha bhala li qed nilghab mieghu u jkompli mieghi. Kieku l-Pulizija kellhom l-icken suspett li f'dawn il-videos kien hemm xi forma ta' mohqrija zghira kemm hi zghira kien ikollhom l-ikbar skuza biex jiehduli t-3 pets li kelli jew ghall-inqas jibghatu nies kompetenti biex jezaminawhom, imma tant kienu super konvintissimi li m'hiniex bl-ebda mod bniedem ta' dan it-tip b'dawn iz-zewg videos bhala prova ohra, li fil-konferenza stampa qalu li z-"2 qtates" li kelli kienu mizmuma fi stat tajjeb u well-fed meta dan waslu ghalih mhux ghax investigawhom (xejn lanqas missewhom) imma minn kif rawhom meta kont nohroghom barra, issa bil-lejl biss, f'dawk il-gimghatejn li qghaduli ghassa qabel arrestawni. Tigi li huma hekk inkompetenti ghax mir-ritratti tal-qtates li kelli fil-laptop ghall-inqas suppost waslu li fil-fatt kelli 4 ghax qattusa minnhom li tidher f'dawn ir-ritratti kienet lahqet mietet snin qabel fl-2009, imma ghal darb’ohra seta’ kelli mitt qattus pet jghixu d-dar ghax ma taghmel assulatament l-ebda differenza ghal min kien aktar minn konvint ta' kemm verament kont inhobb l-annimali. Addirittura ezempju iehor, assumi li kien hemm wiehed li gie akkuzat b’serq ta’ mobiles u l-Pulizija jaghmlu l-access f’daru imma m’huma bl-ebda mod interessati fil-mobiles li seta’ kellu d-dar, u biex tkompli tghaxxaq fil-kaz tieghi hu erga aktar ghar ghax qed nitkellmu fuq esseri hajjin. Ghal darba ohra, bhal wiehed li dahal biex joqtol fis-satra tal-lejl u spicca hareg bit-tracci kollu demm, l-istess gralhom il-Pulizja li nkixfu fosthom fil-frame-ups u l-assassinju tal-karattru li ghamluli meta ghamluli akkuzi ta' mohqrija u qtil t'annimali meta kienu konvintissimi li m'ghamiltx xejn minn dan, bit-3 qtates pets li kelli u li baqghu d-dar mhux mittiefsa w investigati minnhom u minn hadd, bhala l-akbar prova tal-innocenza tieghi u ta' dawk il-krimini gravissimi li saru fuqi.

Rigward avukat ma kontx naf lil min se nqabbad u ghidt lill-Pulizija jikkuntatjaw lil Martin Fenech, dak l-avukat li l-Magistrat Carol Peralta suppost semma minn fuq il-lista bhala avukat t'ghajnuna legali "li lilu jmiss it-turn" f'dik il-famuza seduta tat-12/6/02 tal-ewwel kaz tieghi tal-Qorti. Altru ma kontx se nqabbad lil Tonio Azzopardi wara li kont irrapurtajtu lill-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja u wara li kien xebgha jghaddini biz-zmien fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti. Madanakollu meta ma tlabtx lill-Pulizija jikkuntatjaw lil dan Martin Fenech quddiemi kien zball fatali li ghamilt ghax nista’ nobsor kif introducewni mieghu u nassumi anki laghbuha li kienu huma li ssugerewh lili biex nuza s-servizzi tieghu biex jaghmluh obligat lejhom u jzomm lura milli jihodha kontrihom bl-ghan li jiddefendini - taf int darb’ohra jergghu isibulu klijent iehor u l-istorja tirrepeti ruhha, sempliciment jaghmel dak ix-xoghol komdu jzommli l-flus ghax sempliciment ikun deher ghas-seduta tal-Qorti u joqghod hemm ihares ma jaghmel xejn (ghaliex titkaza b’xi haddiema tal-Gvern talli jmorru x-xoghol biex ma jaghmlu xejn bi spejjez mit-taxxi tal-poplu meta xi avukati jaghmlu erga ghar fil-Qrati taghna bi flusek stess?).

20-Mar-14

Wara li jkunu ndirizzaw konferenza stampa, il-Pulizija jressquni l-Qorti u flok b'akkuzi li hammigt postijiet pubblici b'annimali mejta u li dhalt il-knisja bla permess, minflok dawruhom (frame-up) f'akkuzi infondati, mill-aktar makabri u mill-aktar kontradittorji ta' mohqrija u qtil t'annimali biex imbaghad kelli 3 qtates pets id-dar li fl-ebda hin ma qatt gew investigati (kieku vera kont nahqar l-annimali kienu l-ewwel haga li jaghmlu johduhom minn taht il-kustodja tieghi, jigu ezaminati minn nies kompetenti, u mbaghad ikun jehtiegli naghmel xi talba lill-Qorti biex forsi niehodhom lura), bi vjolazzjoni ta' l-oqbra meta ma missejt l-ebda qabar (kienu kkonfermaw dan huma stess b'ghajnejhom meta ghamlu l-access fil-kennierja qabel arrestawni, u issa kellhom ukoll f'idejhom il-pjanti b'diversi qisien u ritratti li hadt tal-post li kienu jikkonfermaw kemm kont dhalt hemm solament bi skop ta’ ricerka), u ghalkemm mhux propjament wahda mill-akkuzi izda semmewha fil-konferenza stampa hekk li kkwotawhom kwazi l-media kollha, b'desakrazzjoni ta' qabar fl-osswarju meta fl-osswarju m'hemmx oqbra (hi addirittura konferma ohra ta' kemm gidbu hekk sfaccatament u intenzjonalment biex ihammguni u jivvilifikawni bl-aktar mod possibli ghax lanqas irrejalizzaw li kienu qed jghidu l-hmerijiet ghax xi hadd il-vera sfortunat ried ikun biex jaghmlulu qabar propju ghalih fl-osswarju. Forsi d-deffien kien haffer qabar ghalih wahdu hemm gew?). Sahansitra akkuzawni li kasbart il-knisja Kattolika Apostolika Rumana ta’ Malta, lanqas li konna taht it-Taliban jew fi zmien l-Inkwizizzjoni, izda li huma jivvilivikaw u jassassinaw bniedem hekk vilment b'akkuzi nfondati ma jaraw fiha xejn hazin u kontra t-twemmin tal-istess religjon. U nistaqsi b’liema mod kasbar ir-religjon, billi wahhalt annimali ma bicctejn injam forma ta’ salib jew ghax dendilthom qrib xi statwa jew kappella? Jikkuntrastax dan mar-reazzjoni tal-Musulmani meta xi ndividwi biex jghaddu siegha zmien sempliciment ghamlu xi karikaturi tal-profeta Muhammed? Addirittura tigi li kont anki ghal darb'ohra diskriminat meta applikaw din it-tip t'akkuza ghalija, izda ghal dawk li jisirqu l-knejjes u jaqilghu deheb minn fuq l-istatwi, fosthom wiehed li ricentament gie akkuzat li seraq minn 16-il knisja, ironikament le. Incidentalment fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti l-Pulizija wkoll kienu ghamluli akkuza simili u donnu wara kwazi 13-il sena, b'10 minnhom fl-Unjoni Ewropeja, xorta bqajna pajjiz tat-tielet dinja. Immagina kieku din l-akkuza saret fl-istat tal-Vatikan kemm kienu jghajruhom estremisti; issa dan stat immexxi minn persuna religjuza, mill-Papa, ma tghidx bhal Malta suppost stat sekulari b'kostituzzjoni li tissepara l-istat mir-religjon biex tara kemm tistona aktar u mbaghad fiz-zminijiet tallum. Ma naghtix tort lil tal-Knisja ta' dan ghax jekk xejn akkuza bhal din hsara setghet ghamlitilhom gabithom jidhru bhala ntolleranti; naghti tort lill-Pulizija li bhall-estremisti tat-Taliban u tal-Istat Islamiku jinhbew wara r-religjon biex jinstigaw ixerrdu l-mibgheda u jassasinaw in-nies (assassinju tal-karattru fil-kaz tieghi fost l-ohrajn).

Imma jekk tahseb li nies hekk vili bla kuxjenza u bla skrupli li ntenzjonalment, deliberatament u premeditatament jiffrejmjawk innocentament b’akkuzi nfondati se jieqfu hawn sejjer zbaljat. Fil-fatt ghax sabu fil-laptop tieghi xi ritratti tal-ghar li hemm taht il-Kappella tal-Isperanza hadu l-opportunita biex jakkuzawni wkoll talli dhalt (aktar kienet intenzjonata biex aktar jassassinaw il-karattru tieghi ghax nista’ nobsor xi stajt nehel talli sempliciment dhalt ghal xi nofs siegha niehu r-ritratti u hallejt kollox bla mittiefes). Ghal darba tigi li kont diskriminat addirittura ghat-tielet darba in fila talli akkuzaw lili biss talli dhalt speci ta’ illegalment f’dan il-post meta ma dawk l-immigranti illegali li jigu idhom f’idhom f’pajjizna u mill-ewwel gurnata jkunu ta’ piz fuq it-taxxi taghna ma japplikawx tali ligi (tiftakar dak il-ktieb Animal Farm, jghid li hemm ligijiet ghaz-zwiemel u ligijiet ohrajn ghalina l-hniezer inferjuri). U jekk mhux bizzejjed, f’mument minnhom waqt l-interrogazzjoni anki gew bl-ideja li jakkuzawni wkoll b’instigar ta’ mibgheda razzjali, peress li kien hemm min ippunta subghajh lejn l-immigranti, imma taf fl-ahhar mumenti ghazlu li ma jesagerawix daqstant, wahda ghax kienet tigi anomala jakkuzawni b'xi haga li altru m'ghamiltx waqt li huma bil-fatti fl-istess hin kienu hekk deliberatament qed jinstigaw mibgheda hekk kbira lejja bil-mod kif zewquli l-akkuzi nfondati, u forsi wkoll ghax kien ikun hemm imnejn jigbdu simpatija flok stmerrija lejja u bil-kontra ghalihom. Kien ahjar li jiffukaw u jiffrejmjawni bit-tip mentali ta’ akkuzi mill-aktar infondati. Wara kollox, aktar ma jiskreditawni b’dan il-mod aktar ikun difficli ghalija biex nikxef l-abbuzi taghhom u nitwemmen, biex inkun kredibli, l-istess tattika li kienu wzaw David Cassar u Carol Peralta fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti biex jghattu l-abbuzi taghhom u dawk tal-hbieb tal-hbieb hafna snin qabel. Imma mhux biss ghax b’dik il-mibgheda hekk kbira li ntenzjonalment instigaw kontrija, hadd ma kien se jazzarda jghinni (kif x’aktarx kienet ir-raguni wara s-skiet assolut mill-awtoritajiet tal-knisja) jew jispiccaw jirtu l-istess mibgheda u stmerrija, u anzi minflok ikun hemm ohrajn li jmorru oltre jaghzlu li jaghmlu ezatt l-oppost ikomplu mexjin mal-kurrent jaghmlu il-parti taghhom biex jinstigaw erga aktar mibgheda lejja bil-gideb sfaccat taghhom biex jigu mfahhra u jiksbu simpatija u pubblicita a skapitu tieghi, kif fil-fatt spiccaw ghamlu l-media hekk foloz ta' Malta fost l-ohrajn.

Niftakar Pulizija li kien prezenti meta fittxejwli fid-dar, kien prezenti ghall-parti tal-bidu tal-interrogazzjoni u rega tfacca l-ghada skorta mieghi meta tellghuni l-Qorti, u huma u johduni l-habs ghad-dettalji, qalli dawn il-precizi kelmiet, qalli "Naf li thobba l-Mosta, imma kieku jien minnek darba jghaddi kollox nixtri post immur nghix x'imkien iehor," kliem li fihom sinifikat doppju ghax minn banda qed jikxef l-impressjoni ta' min fil-fatt kont ghalihom, u mill-banda l-ohra johrog l-frame-up u l-assassinju tal-karattru li ntenzjonalment riedu jaghmlu u ghamlu minni. Il-vendikazzjoni li kont bassart gejja fuqi waqt l-interrogazzjoni (in parti tort tad-disgrazzja li spiccajt assocjat ma Daphne li serviet ta’ mbuttatura ohra biex ipattuhieli talli kont umiljajthom hekk fit-tul sakemm qabduni) kienet waslet u bil-kif ghax jekk mhux frame-up sfaccat dak li ghamluli fejn akkuzawni b'affarijiet li kienu konvintissimi u jafu minn qabel li m'ghamiltx, ma nafx x'jista' jkun, u per konsegwenza u minhabba t-taboo ta' mentali li attribwili David Cassar mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti, intbaghat dirett il-Forensic fl-isptar Monte Carmeli.

Il-Pulizija hekk hadu vantagg minn dan it-timbru ta' mentali li attribwili David Cassar mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti, li bl-istigma li ggor maghha facli hafna li dak li jivvintaw fuqek jitwemmen, biex pattewili 1) b'assassinju tal-karattru, 2) billi nstigaw il-mibgheda tal-pubbliku kontrija, 3) billi ddemonizzawni / ivvilifikawni transformawni f'monstru psikopatiku pingut li nahqar noqtol l-annimali u niftah l-oqbra, 4) billi mmalafamawni hamguli r-reputazzjoni tieghi, 5) billi ppregudikawli l-kaz fuq zewg fronti spiccaw bil-media kollha jqisuni bhala mentali u jirreferu ghalija bhala "cat killer" fost l-ohrajn, 6) billi abbuzaw mill-pozizzjoni taghhom li ggib maghha certu kredibilta biex xerrdu gideb sfaccat, qlajjiet u taw lok biex jitrawmu u jitkebbsu ghajdut fuqi, u 7) billi akkuzawni bl-aktar akkuzi nfondati / frame-ups sfaccati meta kienu aktar minn konvintissimi li m'ghamiltx xejn minn dak li capsuni bih, 8) kollha reati li saru meta kienu f'kariga li kellhom jipprevenu li jsiru reati simili, konxji li diga mcappas bit-timbru ta' mentali ma stajtx nehlisa milli nerga nigi dikjarat hekk, aktar u aktar meghjuna mill-mod kif zewqu l-akkuzi ghamluhom jidhru l-aktar makabri possibli, u b'dan il-mod il-kaz ma jasal qatt fi stadju fejn ikollhom jissostanzjaw bil-provi dak li akkuzawni bih u jinkixfu f'dawn il-krimini gravissimi u frame-ups li ghamluli. Imma addirittura l-akbar krimini gravi li ghamlu kien 9) li dawn l-abbuzi ghamluhom fuq wiehed li kien minn ghalihom li hu marid mentali, b'dizabilita, meta diga huma gravi bizzejjed taghmilhom fuq bniedem normali ahseb u ara fuq wiehed li tahseb li hu marid b'mohhu, vulnerabbli.

L-istigma darba ttimbrat mentali tant hi kbira li dawk prezenti ghall-konferenza stampa donnu ma raw xejn suspettuz jew kontradittorju mill-Pulizija li seta' wassalhom biex isaqsu mistoqsijiet ovvji bhal:

 • Sibtu kif kien jaqbad l-annimali, xi mansab jew xi strumenti ta’ tortura f’daru?
 • Ma tarawx li hi assurda li wiehed joqghod jahli l-hin imur jaqbad l-annimali hajjin u jissogra xi girfa jew gidma minnhom meta diga mejta u shah maqtula mill-karozzi huma pjuttost komuni?
 • Kif jista’ jkun li qed tghidu li kien jahqar u joqtol l-annimali u mbaghad kellu 2 qtates (propja 3) pets id-dar? Ma jidhrilkomx li hi kontradittorja?
 • Min ezamina il-pets tieghu u kienu nvoluti jew intalbet l-assistenza tal-ufficjali tal-animal welfare la qed tghidu li kien jahqar l-annimali?
 • Kif qatt ma nqabad fil-fatt idendel l-annimali jekk qed tghidu li kontu tafu bih minn xhur qabel?
 • Kif l-imhuh, expertise u intelligenza kollha ta' korp tal-Pulizija flimkien mal-esperti appuntati ma kienux kapaci jipprevedu l-ovvju minkejja l-konsistenza fl-ghazla tad-dati, siti u kwazi kollha fl-istess roqgha zghira ta' rahal wiehed?
 • Ma tahsbux li kienet imbarazzanti li tigu umiljati b’dan il-mod ghall-11 il darba (propjament ghat-12 il darba) in fila minghajr ma qatt irnexxielkom taqbdu l-individwu fil-fatt (red-handed)? Minn se jgorr ir-responsabilta ghal din l-inkompetenza?
 • Kif qatt jista' jkun li wiehed li qed tghidu li qieghed taht kura psikjatrika u allura f'pozizzjoni zvantaggjata u erga aktar peress li qed tghidu li ma kienx qed jiehu l-kura, jkun kapaci jippersevera f'ghemilu ghal dan iz-zmien kollu?
 • F'hiex kienet tikkonsisti l-vjolazzjoni tal-oqbra?
 • Possibli li kien hemm qabar propju fl-osswarju?

li zgur kien ikun ta' interess ghall-qarrejja jirrapurtaw it-twegiba li johorgu biha u jghin biex tinkixef il-maskra, l-abbuzi u l-intricci minn taht warajhom - sempliciment jghidulu gurnalizmu nvestigattiv fejn flok ifittxu ghall-verita, bl-ingliz "get their facts right," bil-fatti ppreferew jirrapurtaw kompletament fake news fosthom billi jirreferu ghalija bhala "cat killer." Sofrejt tant abbuzi ghax hawn Malta hawn tant nuqqas ta' gurnalizmu nvestigattiv bir-rizultat li persuni f'pozizzjoni gholja jithallew jipperseveraw fl-abbuzi bl-impunita kollha. It-timbru tieghi ta' mentali kien ghamel il-mirakli ghall-Pulizija: l-udjenza ssummata sempliciment jiktbu dak li l-Pulizija jiddettaw minghajr ma jqajmu mistoqsijiet, minghajr ma jigihom l-icken suspett. Bl-assassinar tal-karattru tieghi u bil-frame-up li ghamluli b'akkuzi nfondati, il-Pulizija rnexxielhom isalvaw wicchom f'dak li kien l-aktar kaz umiljanti w imbarazzanti fl-istorja kollha taghhom u nista' nghid b'certezza fid-dinja kollha ghax hu ghal kollox mill-aktar impossibli u immaginabbli li jezisti pajjiz b'korp tal-Pulizija li jkun umiljat ripetutivament ghas-sitt, ghas-sebgha, ghat-tmien, … u bhal li kieku ma kienx bizzejjed, ghat-tnax il-darba in fila b'dan il-mod u lanqas qatt ma jirnexxielhom jaqbdu l-individwu fil-fatt (red-handed). Alla hares il-Pulizija ta' Malta kellhom x'jaqsmu ma xi belt bhal Ruma, diversi drabi akbar minn rahli l-Mosta, b'tant knejjes u siti religjuzi, ghax zgur li kienu jispiccaw kollha bis-sensja.

Litteralment ma kienx hemm aktar x’nista’ naghmel biex numiljahom aktar. Bis-sahha tal-inkompetenzi kbar taghhom, ksirt rekord nazzjonali, dinji u minghajr dubju zgur ta’ kull zmien li qghad jigi, ghalkemm forsi ma rnexxiliex naqbez ir-rekord tieghi stess tal-ewwel kaz tieghi tal-Qorti naghmlu jiswielhom erga aktar flus lill-Pulizija biex isolvuh u li fl-ahhar mill-ahhar zgur gab memorji koroh lill-Pulizija, lil dak l-ex-registratur tal-Qorti biex jippuntaw subghajhom lejja. L-abbuzi li sofrejt mill-Pulizija fl-ewwel kaz tieghi tal-Qorti (fosthom jiffrejmjawni b’video li sehh qabel l-arrest biex itellfuli l-Liberta Provizorja, jiffrejmjawni jipprezentaw stqarrija f’ismi li ma kienx fiha l-firma propja tieghi hekk li akkuzawni b’falsifikazzjoni ta’ firem, ecc.) kien frott ukoll il-vendetta li riedu jaghmlu minni tort ta’ dik l-ewwel umiljazzjoni li ghaddejthom minnha. Jien, konvint li f’pajjiz minn dejjem korrott bhal Malta ma tista’ qatt issir gustizzja minn dawk involuti fuq dawk l-abbuzi li sofrejt, ghazilt li nivvendika ruhi numiljahom mill-gdid fuq skala minghajr precedent, bl-unika problema tkun li ssottovalutajt ghal kollox sa fejn kienu kapaci jaslu fil-vendikazzjojijiet u l-abbuzi mill-gdid fuqi darba ninqabad. Hu l-veru l-kaz li ghall-aqwa vendetta, ma jaqlibilu hadd lil dak l-idjota nkompetenti li ghandu l-poter f’idejh – il-vendetta tieghi kienet li nikxikfhom ta’ nkompetenti kif fil-fatt huma, il-vendetta taghhom kienet li jittransformawni f’xi haga ezatt l-oppost ta’ min jien, KUNTRAST IL-VERU MPRESSJONANTI.

Minkejja l-fatt li jidher li l-Pulizija taf semmew li x’aktarx l-annimali kont insibhom diga mejtin hekk li fil-bidu l-MaltaToday gabita li kont indur l-irhula tal-madwar naghmel dan (l-anqas mhu veru ghal kollox ghax fir-realta nzertajt aktar minn bizzejjed fi triqti ghax-xoghol u lura meta nkun ghaddej bir-rota), tant kien kbir l-assassinju tal-karattru u l-instigar ta' mibgheda lejja mill-Pulizija specjalment bil-makabrita tal-akkuzi nfondati li ghamluli, li ntenzjonalment u malizjozament warrbu fil-genb dan il-fatt u vuci wahda l-media kollha, qisu biex jippruvaw aktar kemm huma hemm foloz (fake), bdew jirreferu ghalija bhala "qattiel tal-annimali" u "cat killer", konsegwenza diretta ghal darba ohra tal-istigma li ggor mieghek darba ttimbrat mentali fejn dak li jivvintaw fuqek facli hafna li jitwemmen (issa dawn kienu semplici Pulizija, immagina kieku jivvinta fuqek Psikjatra fosthom li int marid kemm aktar jitwemmen b’ghajnejn maghluqa). Il-media bil-fatti warrbu fil-genb l-etika gurnalistika w ippreferew joholqu sensazzjoni mill-kaz tieghi fl-isforz taghhom biex jigbdu aktar qarrejja u allura aktar reklami sforz ir-rghiba bla limiti li ghandhom, zgur mhux biex ifittxu l-verita, imma biex idahhlu dik ix-xi haga extra tal-flus, litteralment jghaddu biz-zmien lill-qarrejja taghhom billi jpingulhom il-gideb bhala verita. Fil-fatt bit-teknologija tallum trid tkun il-vera kretin minn twelidek biex tonfoq il-flus fil-verzjoni stampata ta’ media hekk zbilancjata (biased) meta online tista’ ssib kollox b’xejn. U fil-fatt jidher li hawn tant kretini mas-saqajn li bis-sahha taghhom program simili zbilancjat u hafna drabi bla sens jismu Xarabank irnexxielu jibqa’ ghaddej ghal tant snin (bhala ezempju ta’ kemm hu zbilancjat, hu lil Fr. David Muscat li kien tant ikkritikat minhabba l-pozizzjoni tieghu fuq l-omosesswali, imma zgur l-istess programm ma jara xejn hazin mill-Iman minkejja l-pozizzjoni aktar estrema tieghu fuq l-istess suggett fost l-ohrajn – biex tkun taf ghaliex saqsi lilek innifsek kif qatt jista’ jkun li reklami f’intervalli ta’ program ta’ madwar saghtejn darba fil-gimgha jista’ qatt jiffinanzja l-pagi ta’ dawk kollha nvoluti u jibqa’ aggornat mat-teknologija fost hafna spejjez rikorrenti – u l-istess japplika ghall-media in generali: iridu bilfors ikunu zbilancjati, iridu jkunu bhal pupazzi mdendla fuq spaga bl-agenda ddettata lilhom biex il-vera fondi jibqghu dehlin, inkella ma jistghu qatt ikampaw finanzjarjament, m’hemmx ghalfejn nispjega aktar).

Flok kunsidrat innocenti qabel ninstab hati, gejt ikkundannat mill-bidunett b'affarijiet li ma kontx ghamilt bi ksur tad-drittijiet tieghi ghal smiegh gust u ezempju klassiku ta' meta jkollok il-kaz pregudikat. Kont ukoll pregudikat mil-latt li nigi meqjus mill-gdid bhala marid mentali ghax il-Pulizija kienu gabuha li ghemili taf kien gej ghax kont waqaft niehu l-kura hekk li wara ftit jiem, l-ewwel it-Times b'intervista mac-Chief Executive tal-isptar u wara l-MaltaToday b'intervista ma Richmond Foundation gabu artikli dwar l-importanza tal-kura tal-mard mentali b'riferenza ghal-kaz tieghi. Il-Pulizija kien irnexxielhom mija fil-mija jippregudikaw il-kaz fejn semplici cajt naqra goff (kieku barra minn Malta kienu jirreferu ghalija bhala prankster) u ricerka li kont qed naghmel, meghjuna mit-timbru ta' mentali mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti, dawruhom kompletament l-oppost f'xi haga djabolika u frott ta' psikopatiku b'mohh il-veru marid.

Fredrick Azzopardi mar oltre ghax irraporta l-kaz tal-email li spiccat fuq il-blog ta' Daphne lil MaltaToday, l-Illum u jidhirli lill-Kulhadd, ghax vendikazzjoni wahda ma kienetx bizzejjed ghalih: ried issa jippoliticizza l-kaz, jaghmel il-parti tieghu fl-assassinju tal-karattru tieghi u fl-instigar ta’ mibgheda lejja, u jiehu vantagg politiku mil-kaz, ghax donnu l-kariga gdida tieghu ta' Chief Executive gdid tal-Enemalta kienet biss sekondarja, u minn wara l-kwinti baqa' sejjer bix-xoghol tieghu ta' diversi snin attiv fil-politika b'kunflitt dirett mal-kariga li kien ghadu kif inhatar fiha. Din il-kontinwita ta’ avveniment jekk xejn tkompli tikkonferma kemm it-transfer li kien tani fuq ix-xoghol gimghtejn biss qabel kien purament motivat politikament, mhux ghax kont ghamilt xi haga hazina fuq ix-xoghol imma solament ghax f’ghajnejh kont ghamilt xi haga hazina lill-partit, u sempliciment sforz il-mibgheda lejn dik Daphne li kienet kontinwament tikkritika lill-partit politiku tieghu u li jien kont spiccajt disgrazzjatament assocjat maghha. Fil-kaz tieghu ma tapplikax il-ksur tal-klawsola tal-kunfidenzjalita kif kien akkuza lili li ghamilt, u anki hareg affarijiet bi ksur tal-ligi tad-Data Protection. Ukoll fost il-gideb li ntqal kien hemm sfaccatament dik li kont inghatajt biss twissija (b'eccezzjoni tal-Illum li qalet li kont inghatajt transfer) meta fil-fatt kont laqqghat transfer vendikattiv motivat politikament ghal Marsa li bih kienu tellfuli fuq 30% mill-paga, vendikazzjoni doppja – b'gebla wahda kien laqghat zewg ghasafar, u issa zgur ma kienx se jitlef opportunita bhal din ghall-aktar vendikazzjonijiet, fir-realta jipprattika l-veru professjoni tieghu u fuq kollox il-passatemp tieghu (sempliciment qabbel ma kif kien heles mit-3 managers li kien hemm f'Delimara Power Station, ahseb u ara kemm kien se jiddejjaq jaghmel erga ghar mieghi meta hemm il-partit fin-nofs).

1-Apr-14

Minkejja li fl-ewwel seduta kont dehert quddiem il-Magistrat Marsanne Farrugia, minn din it-tieni seduta rega' tfacca l-omnipotenti tal-immunita l-Magistrat Carol Peralta, bil-qedgha fil-glorja kollha tieghu ghal darba ohra "minn fuq it-tribuna." Peress li fil-kaz l-iehor li kelli l-Qorti quddiemu kien heddidni bi vjolenza li jsabbatni mal-hajt fl-4/2/02, mil-kliem gie ghal fatti meta fis-seduta tat-12/6/02 flimkien ma David Cassar qafluni abbuzivament l-isptar Monte Carmeli bl-iskuza li ma ridtx niehu l-pirmli biex jintimidawni u jiskreditawni fost l-ohrajn, u kont irrapurtajtu lill-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja fuq hekk lura fl-2002, suppost l-ewwel m'ghamel irrikuza ruhu milli jkompli jisma' l-kaz ghax kellu kunflitt kbir t'interess li bih stajt nispicca jpattijieli u ma jkollix smiegh gust. Imma ma tarax li mhux se jikkomprometti ruhu jikxef xturu jispicca jkun hemm xi hadd jistaqsi fuq x'hiex kont irrapurtajtu.

Din it-tieni seduta tat-Tlieta 1 t’April ’14 kienet irrapurtata fil-jiem (mhux semplici jum) ta' qabel fil-media (jien stess kont smajta fuq is-Super 1 mill-Forensic, nahseb kien il-Gimgha 28 ta’ Marzu ‘14) fejn kienu semmew li "nhar it-Tlieta se tibda l-kumpilazzjoni ta' Nicholas Grech akkuzat b'mohqrija u qtil t'annimali domestici". Izda meta Carol Peralta saqsa lill-Ispettur Edmond Cuschieri lil min kienu tellghu biex jixhed meta diga kienu ghaddew kwazi gimghatejn mill-arrest, dan qal li ma tella' lil hadd ghax inkredibilment ma kienx jaf bis-seduta u miskin gabha li kien notifikat biha filghodu stess (propjament riedet tkun ic-cajta tieghu tal-1 t'April, bhal donnu ried ifisser x'kienet ghalih il-Qorti ta' Malta, specjalment quddiem Magistrat bhal Peralta). Kienet gidba hekk sfaccata ohra li Carol Peralta kien pront canfru qallu kienu jafu l-media kollha possibli ma kontx taf int, u dan il-fatt gie rrapurtat fil-media. M’huwiex sfaccatament ovvju li l-Media saru jafu minn jiem qabel b’din is-seduta minn hadd hlief mill-Pulizija stess, wisq probabli wara li kienu saqsew lil Cuschieri nnifsu? Dan ikompli jikkonferma kemm il-Pulizija kienu qed jistriehu fuq ix-xhieda tal-Psikjatri, konvinti li darba ga ttimbrat mentali, b’suppost ilni mill-2002 taht “kura psikjatrika,” ma stajtx ma ninstabx mill-gdid hekk u meghjuna minn kif huma stess ippregudikaw il-kaz bl-akkuzi nfondati biex nigi nidher ta' psikopatiku mentali, il-kaz ma jasal qatt fil-punt li jkollhom jissostanzjaw bil-provi li ma kellhomx tal-akkuzi tant makabri li bihom akkuzawni u jinkixfu fil-kontradizzjonijiet, frame-up u l-abbuzi gravissimi l-ohra kollha li ghamluli.

Fi tmiem din is-seduta u l-ewwel wahda li dehert quddiem Carol Peralta, ghidt lil Martin Fenech li dan taf ipattijili talli kont irrapurtajtu lill-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja snin qabel, izda hu qalli li ma kienx jidher li se jkun kattiv wara li kien ghadu kif canfar lill-Ispettur Edmond Cuschieri meta dan hekk vilment laghba li ma kienx jaf b'dik is-seduta, u bqajna b'hekk.

7-May-14

Minn 8 seduti li kelli l-Qorti, 3 minnhom ma natajtx riferta mill-Pulizija u ma tellghunix fosthom f'din id-data 7/5/14 bl-iskuza li l-Psikjatri kienu ghamlu xi stqarrija li jridu aktar zmien ghar-rapport jew xi haga simili. Meta fl-ghaxija ncempel lil Martin Fenech nghidlu x'gara minn wara dahri l-Qorti meta jien kont thallejt maqful il-Forensic, jghidli li l-Pulizija qalu li ghamlu l-awtopsja fuq il-qtates kollha u ma jidhirx (mhux ma jirrizultax) li mietu b'daqqa ta' karozza (forsi minn ezaminahom ippretenda li jkunu mghaffga meta annimal aktar hemm cans li jintlaqat mil-bumper ghax hu usa, milli mit-tyres, u fil-fatt hafna mill-annimali mejtin li ssib fit-triq ikunu ghadhom shah). Jien kont pront ghidtlu dak li kien ilni nitolbu biex jaghmel mit-tieni seduta, cioe kif ma semmiex l-anomalija li kelli l-qtates pets id-dar, mhux wiehed imma addirittura tlieta, u fl-ebda hin ma hassew li kellhom jinvestigawhom jew jibgahtu lil xi hadd professjonali biex jaghmel dan, u vilment qalli "dak ghax l-annimali tieghek thobbom." Ghidtlu kieku vera kont hekk kattiv li noqtol l-annimali kont nibda minn tieghi insibhom lesti d-dar (ghax ghandi nahli l-flus nitmaghhom u l-hin innaddaf warajhom kieku kien il-kaz???) u mhux noqghod nintriga rrid noqghod nahli l-hin naqbad ta' barra, imma ghalxejn u rega rrepeta l-istess frazi, bhal li kieku ried jikkonferma li kien hemm solament biex iservi bhala l-yes man tal-Pulizija, u altru ma kienx se jhabbel rasu jiddefendini. Ergajt cempiltlu t-Tnejn ta' wara ghidtlu jekk qattx innota l-annimali mejtin li jkun hemm fit-toroq li hafna minnhom ikunu ghadhom shah u biex ghal bzonn intellghu lill-Kummisssarju tal-annimali (nirreferi ghal dak Emanuel Buhagiar li kien diga mlahhaq xi haga tal-annimali) jew xi hadd tal-Animal Welfare jixhed biex jikkonfermalna li l-maggor parti jkunu ghadhom hekk mhux mghaffga u anki niehdu cans insaqsuhom ir-raguni l'ghaliex inkredibilment ma nvolvewhomx biex jinvestigaw it-3 qtates pets li kelli d-dar meta kelli akkuzi ta' mohqrija u qtil t'annimali, izda ghalxejn u qatghali kliemi qalli ha naraw x'se jghidu l-Psikjatri l-ewwel u mbaghad naraw. Dak li jigri meta jkollok il-kaz pregudikat, tkun mill-bidunett kundannat mill-Pulizija u mill-media ta' "cat-killer", "qattiel tal-annimali" u addirittura ta' mentali: hadd ma jaghtik widen u kulhadd ihares lejk b'suspett minkejja l-kontradizzjonijiet li jkun hemm. Kien ha jerga jirrepetili l-inkubu ikrah tal-ewwel kaz li kelli l-Qorti, dik li nispicca b'Avukat, qieghed hemm ghalxejn u minn fuq jagevola lil ta' kontrija bi flusi stess kif kienu ghamluli Anglu Farrugia u Tonio Azzopardi f'dak l-ewwel kaz, u fil-fatt dan Martin Fenech kien spicca ma lissen qatt kelma wahda li hi wahda biex jiddefendini jew inaddafli ismi u jsemmi l-kontradizzjonijiet kbar fl-akkuzi. Fil-fatt lanqas fuq il-fatt li kelli l-kaz hekk sfaccatament pregudikat mill-bidunett (il-media jirreferu ghalija bhala cat killer u mentali fost l-ohrajn) ma habbel rasu jqajjem punt tant kemm assolutament ma ridtx jghinni u jaghmel xejn hlief jiffrodani jihodli l-flus ghalxejn sempliciment biex jghaddini biz-zmien. Taf zbaljat, imma mill-esperjenza, bi 3 avukati wara xulxin jaghmluli l-istess, sirt tal-fehma li din il-haga tifforma parti mill-etika tal-avukati, wara kollox ghaliex tahli l-hin tfittex gustizzja f’post tal-ingustizzji fejn il-gustizzja u l-ligijiet huma hekk diskriminatament applikati, litteralment jekk ma tistghax ghalihom ghamel bhalhom (frazi Ngliza - if you can't beat them, join them). L-assassinju  tal-karattru u l-mibgheda nstigata lejja mill-Pulizija tant kienet kbira li donnu staha jigi jidher li qed jiddefendini u litteralment hallini wahdi abbandunat f'halq il-lupu. Ghall darb’ohra, bhal l-ewwel kaz tieghi tal-Qorti, trid tkun il-veru b’sahhtek mentalment biex ma tiggenninx meta hekk sfaccatament u vilment jhalluk totalment wahdek biex hekk malizjozament u ntenzjonalment jiffrejmjawk u jassassinaw il-karattru tieghek.

Intenzjonalment il-Pulizija ma kienux tellghuni l-Qorti f'din is-seduta biex ma jmurx ikun hemm il-possibilta li naqbez jien nitkellem (b'sogru li Carol Peralta jerga jheddidni bi vjolenza jew iwahhalni multa disprezz lejn il-Qorti kif ghamilli fl-ewwel kaz), imma qalu din tal-awtopsji minn wara dahri. Ukoll waqt l-interrogazzjoni u fl-istqarrija li ghamilt , fl-ebda hin ma semmewli jew saqsewni fuq awtopsji. Kif allura kienu qed iqajmuhom issa? Tista timmagina li jkun sar omicidju w il-Pulizija jonqsu milli jinterrogaw lill-akkuzat fuq il-mod kif sehh id-delitt, fejn sar, l-ghodda / l-armi li ntuzaw fir-reat, ecc. cioe kieku l-Pulizija kellhom l-icken suspett li kont nahqar noqtol l-annimali, zgur li kienu jibbumbardjawni fl-interrogazzjoni b'mistoqsijiet bhal kif stajt qbadt l-annimali hajjin u minn fejn, il-metodu u n-nases uzati, il-mod kif gew mahqura u maqtula, etc. Possibli huma daqshekk inkompetenti li jfallu hekk mizerabilment fix-xoghol taghhom ta' investigazzjoni? HI GHAL DARB’OHRA KONFERMA SFACCATA, BHAL DAK LI QALLU MHUX DIGA HEMM BIL-WISQ AKTAR MINN BIZZEJJED, TA’ KEMM INTENZJONALMENT U PREMEDITAMENT GHAMLULI FRAME-UPS U ASSASSINJU TAL-KARATTRU BL-AKKUZI HEKK INFONDATI TAGHHOM NTENZJONATI LI JIDHRU L-AKTAR MAKABRI U PSIKOPATICI POSSIBLI META KIENU AKTAR MINN KONVINTI LI M'GHAMILT XEJN TA' DAK IT-TIP.

Dan jikxef fil-fatt sa fejn riedu jaslu bil-frame-up sal-punt li riedu jsostnuh bl-imsemmija awtopsji li jgeghlek tistaqsi jekk min ghamel dawn l-awtopsji kienx parti mill-kumplot (qabbel mal-ewwel kaz li kelli l-Qorti meta ppruvaw itellfuli l-Liberta Provizorja jghidu li kellhom video bhala prova meta dak li jidher fih kien sehh qabel l-arrest). Il-Pulizija nvoluti kienu jafu tajjeb li barra kont ta’ detriment kbir ghalihom, ghall-karriera taghhom, ghall-kredibilta taghhom, billi nikxef b’mod partikulari l-inkompetenzi taghhom kif qed naghmel. Allura akkost ta’ kollox riedu jiffrejmjawni biex nehel l-ghar sentenza, ninqafel ghall-ghomri jew il-habs fejn bil-limitazzjonijiet li jimponu fuqek (l-ebda internet jew laptop, ecc.) hu verament difficli tikkomunika mad-dinja ta’ barra, jew inkella f’istituzzjoni mentali fejn illupjat bil-pirmli u bl-injectons nkun erga ghar, nkapacitat transformat f’persuna kompletament dizabbli. Fil-frame-ups premeditati taghhom fuqi riedu jiffukaw akkost ta’ kollox fuq dan l-aspett li bil-kariga li jokkupaw u s-sahha li din ittihom setghu jaghmlu hekk liberament u minghajr intoppi minn hadd, lanqas minn dak li suppost kien l-avukat tieghi. L-unika problema li kellhom kienu t-3 qtates pets tieghi: akkost ta’ kollox ma riedux jinvestigawhom ghax kien jafu perfettament li ma kienu se jsibu xejn hazin fihom, ma setghux intenzjonalment jahqruhom jgibuhom kollha feriti (m’ghandhomx vuci biex jitkellmu) biex igibuha tidher li kont naghmillhom hekk jien ghax kienu jirriskjaw li atrocita bhal din tispicca tikxef kollox (tghid dawk tal-Animal Welfare kienu jibqghu siekta ghal darba ohra?), allura hallewhom fil-genb, jaghzlu minflok li jiffukaw l-isforzi kollha taghhom biex innocentament jassassinaw lili li hekk tant irridikulajthom inkredibilment ghal zmien hekk fit-tul.


Part Four (Back to Part Selection)

2-Apr-14
9-Apr-14
12-Apr-14

2-Jun-14

6-Jun-14
7-Jun-14

Minhabba li (a) il-kaz kien gie hekk pregudikat bil-konferenza stampa u bl-akkuzi nfondati ntizi li jidhru l-aktar makabri possibli li wassal biex il-media kollha tirreferi ghalija bhala "cat killer" fost l-ohrajn, cioe gejt ikkundannat mill-bidunett qabel gejt ippruvat li jien hati, u stajt nobsor sa fejn kienu se jaslu biha dik tal-awtopsja li qalu li ghamlu fuq il-qtates, u (b) bir-ricerka li kont ghamilt sa dak iz-zmien bil-pjanta, qisien u ritratti li hadt tal-knisja ma kelli xejn x'nuri ghax kollox haduli l-Pulizija (din kienet il-veru vili – ikkonfiskawli l-prova tal-innocenza tieghi biex aktar facilment u liberament jiffrejmjawni) u kont dahri mal-hajt ghax kont ghadni ma ppublikajt xejn sa dak iz-zmien biex inkun f'pozizzjoni li nsostni li fil-kennierja ma dhalt ghal ebda skop hazin, u (c) bil-kaz qed jinstema quddiem Magistrat bil-possiblita li taf biex ipattihieli talli kont irrapurtajtu lill-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizja fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti jispicca jagevola lill-Pulizija jinjora l-kontradizzjonijiet fl-akkuzi fost l-ohrajn apparti li ma jkollix smiegh gust minnu u (d) l-avukat kien qed jiffrodani ma kienx qed jiddefendini u jsemmi l-kontradizzjonijiet ta' l-akkuzi u jipprova jnaddafli ismi minkejja li qrabati dejjem hallsuh fil-hin, u (e) kont qed nirriskja nehel b'akkuzi gravissimi li m'ghamiltx (frame-ups), kollox ma kollox b'din il-pressjoni kollha thoss mohhok irid jisplodi ma tafx ma fejn se taqbad taggranfa biex issalva gildek u abbandunat ghal rihi, ma kellix triq ohra hlief li meta dehert quddiem it-tobba, minkejja li ghamilt l-almu kollu biex nurihom bil-kontradizzjonijiet fl-akkuzi, bhala skuza talli kont hammigt postijiet pubblici b'annimali mejta, ghidtilhom li ghamilthom ghax kelli l-morall baxx u ridt insib xi haga biex nghollieh, u peress li l-Pulizija kienu semmew li sabu li ma kontx qed niehu l-pirmli, kont taht pressjoni wkoll u b'riskju li jekk nghid li qatt ma hadt il-pirmli fi 12-il sena, David Cassar jispicca jpattihieli qares, bhal dak li qallu peress li ma kelliex esperjenza bizzejjed tieghu, jaqlibni fuq l-injection jew jaqfilni ghall-ghomri l-isptar, u minflok ghidtilhom li kien biss fiz-zmien li kont qed naghmel ir-reati, fic-cirka 3 snin ta' qabel l-arrest, li kont waqaft niehu l-pirmli. Indirettament, konxju mill-fatt li darba ttimbrat mentali bil-mankament u bil-mard mentali kollu kronaku u gravissimu li David Cassar kien ivvinta li ghandi mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti ma stajtx nehlisa milli nerga nigi ttimbrat ta' mentali, u kien impossibli ghalija nghidilhom bl-abbuzi u l-intricci minn taht ta' dak l-ewwel kaz li wasslu ghal dan it-timbru (anzi kienet iddur kontrija ghax aktar igibuni ta' mentali jahsbu li qed nerga nimmagina konfoffa ghaddejja kontrija, dawk l-infami "deluzjonijiet ta' persekuzzjoni" u aqta' kif kienu jillupjawni bil-pirmli u bl-injections), tajthom il-lixka (cioe litteralment illupjajthom jien) biex igibuni ta' mentali fuq fatti skorretti, bit-tama li darba ma stajtx naghmel mod iehor almenu nhalli c-cans biex meta nkun f'pozizzjoni ahjar nikxef li ghandi nikxef, fid-dar kelli l-provi b'pirmli li jmorru lura mill-bidunett li juru li qatt ma kont hadt pirmli fi 12-il sena li suppost kont nihodhom (mill-2002 meta beda jarani David Cassar). FIL-FATT TANT M’HUMIEX PROFESSJONALI F’XOGHOLHOM, TANT JAGHMLU XOGHOL DELETTANTESK, TANT JIBBAZAW IR-RAPPORTI TAGHHOM FUQ L-EBDA TEST MEDIKU XJENTIFIKU (BHAL TEST TAD-DEMM, L-AWRINA, BRAIN SCAN, ECC.), LI WAQGHU GHALL-LIXKA TIEGHI BHALMA KIEN KIEN JIGRILU L-AKBAR BAHNAN U SPICCAW IKKONKLUDEW ZBALJATAMENT FIR-RAPPORT LI GHEMILI KIEN RIZULTAT GHAX WAQAFT NIEHU L-KURA. JIEN, IS-SUPPOST MENTALI, KONT GHADNI KIF IDDETTAJT LIS-SUPPOST ESPERTI PROFESSJONISTI B’MOHH ECCEZZJONALMENT KBIR DAK LI KELLHOM JIKTBU ZBALJATAMENT. QISU KONT AKKUZAT LI QTILT XI HADD IR-RAHAL U PREGUDIKAT KIF KONT U MPOSSIBLI LI NITKELLEM LIBERATAMENT BELLAJTILHOM LI GHAMILT HEKK GHAX KELLI DIPRESSJONI, META D-DAR KELLI L-PROVA B’PASSAPORT LI JURI LI FIZ-ZMIEN TAR-REAT KONT ELUF TA’ MILI ‘L BOGHOD MAL-FAMILJA U MAL-HBIEB U MA DIVERSI XHIEDA F’VAGANZA FIL-KARIBEW.

Tant kien ippregudikat il-kaz mill-bidunett li jien mentali, li l-Psikjatri, ecc., bil-pressjoni tal-media taghmel taghha (tghid mhux se jhabblu rashom jiddefenduni biex il-kritika tal-media ddur ghal fuqhom) kienu hekk f'daghdija biex jikkundannawni mill-gdid ta' mentali u tant kif diga ghidt kemm m’humiex professjonali f’xogholhom, li naqsu hekk mizerjament li jiedhu 'n konsiderazzjoni dawn il-punti bazici:

 1. Setghu ccekjaw jekk kienx zdied is-sick leave tieghi mix-xoghol la gabuha li ghax waqaft niehu l-kura spiccajt imradt. Fil-fatt mhux talli ma hadtx sick leave, talli zammejt ir-rekord li qatt ma hadt gurnata hekk fi 15-il sena u nofs kemm domt nahdem hlief meta qafilni David Cassar fl-2002, cioe altru ma kontx xi wiehed marradi jew addirittura niehu s-sick leave ghax b'xi dipressjoni jew tort ta' xi mard mentali iehor, ecc., u dan minkejja li qatt ma hadt il-pirmli li kien ordnali. Mhux sfaccatament ovvju li kieku riedu jaghmlu xoghol professjonali, kellhom jinvestigaw l-imgieba tieghi fil-full-time job li kelli?
 2. Li sa qabel l-arrest kont nahdem f'xoghol ta' responsabilta bin-nies tahti u hadd mix-xoghol jew minn tal-familja ma qatt rrapporta xejn abnormali fuqi, u ma tghidx kont bla xoghol stajt waqajt f'dipressjoni. Ukoll sa gimghatejn qabel l-arrest mindu nghatajt transfer hekk politikament motivat fuq ix-xoghol, kont nahdem fuq bazi ta’ shift, b’dan ix-xoghol hu l-aktar job ta’ sodisfazzjon li wiehed jista’ johlom bih, li jhallilek hafna hin biex taghmel facendi fil-ghodu meta ma tkunx xoghol (fil-fatt mhux talli qatt ma hadt sick leave, talli kwazi qatt ma rnexxieli niehu l-vacation leave kollu li jkun allokat ghal dik it-tali sena). Jekk kien hemm lok biex niddispra kien f’dawk il-gimghatejn ta’ qabel l-arrest meta f’daqqa wahda tnehhejt mis-shift li kont imdorri bih, biex nahdem biss fil-ghodu maqful go ufficju gurnata shiha naghmel intenzjonalent affarijiet monotoni tal-procurement ta’ oggetti, u bi tnaqqis ta’ madwar 30% mill-paga. Kienet hekk trawma kbira u mhux mistennija, minn pozizzjoni hekk vantaggjuza ghal wahda hekk zvantaggjuza, il-veru minn estrem ghall-iehor, li madanakollu rnexxieli nibqa’ kalm u nzomm kontrol tieghi nnifsi.
 3. Ir-reati li ghamilt ma setghu qatt saru minn wiehed mentali kif spjegajt qabel, fosthom biex ghamilt l-imfietah, etc. ridt inkun nemmen fija nnifsi u altru li ma kontx imkisser mentalment, waqt li biex dhalt fil-kennierja wahdi f'nofs ta' lejl fi dlam cappa ried ikolli adrenalina bizzejjed biex neghleb il-biza' li hemm assocjata ma postijiet bhal dawn, ecc. Rigward l-annimali minkejja l-konsistenzi li ghazilt fl-uzu tad-dati, siti u l-maggor parti fil-parti zghira l-antika tal-istess rahal, ma nqbadt qatt naghmilhom fil-fatt (red-handed) ghax bil-fatti kont jien li kelli l-kapacita mentali li nipprevedi l-mossi tal-Pulizija u l-esperti mqabbda taghhom kollha u mhux vice-versa.
 4. Meta dendilt il-qattus tas-16/6/12, dakinhar filghodu kont ghadni kif ssottomettejt il-project u temmejt b'success kors part-time w impenjattiv mifrux fuq sentejn li bih ksibt Diploma. Kieku kont imkisser mentalment kont nibda l-kors u naqta' qalbi ma nkomplihx, jew addirittura lanqas biss nikkonsidra li nidhol ghalih ghax nghid mhiniex kapaci. Fic-cerimonja tal-gradwazzjoni li sussegwentament saret fil-5/9/12 kont gejt bl-iskuza li ma stajtx inlahhaq biex nattendi ic-cerimonja imma nkredibilment lahhaqt ghar-riceviment li sar wara c-cerimonja u biex nigbor ic-certifikat (dan ir-ritratt juri l-kollegi l-ohra tal-klassi bl-eccezjoni ta’ dak tax-xellug u hemm ukoll wiehed nieqes). Anki meta ggradwajt mill-Universita ta’ Malta fl-1998, jien kont l-uniku wiehed li m’attendejtx ic-cerimonja bl-iskuza li kont se nkun imsiefer u wara dawn is-snin kollha qatt ma kelli rimors. Ommi kienet ordnat it-toga ghalxejn. M’hiniex wiehed li nemmen f’dawn l-affarijiet u dejjem nimxi mal-principji tieghi mhux mal-kurrent.
 5. L-annimali, eskluzi dawk li habtu fi Frar, kollha dendilthom fis-16 tax-xahar u tigi l-veru redikola li tattribwixxi dan ghall-mard mentali, qisu qed tghid li kelli marda hekk partikulari affetwata mill-kalendarju u l-istaguni (Calendaritis Mentalis?) bis-sintomi tal-mard inkredibilment dejjem johorgu fis-16 tax-xahar waqt li unikament ghax-xahar ta' Frar kienu varjabbli, mirakolozament fid-diversi jiem bejniethom ma johorgu l-ebda sintomi, u addirittura fis-Sajf ma johorgux lanqas b'pawza ta' xejn anqas minn 5 sa 6 xhur li gieli hadt. Ghal naqra setghu marru oltre u ghamlu talba ghall-patent li skoprew marda mentali gdida u kienu jaghmlu unur lil Malta u taf anki jikkwalifikaw ghal-premju Nobel fil-Psikjatrija imma fl-ahhar mill-ahhar kienu jafu li kollox hu falz u li kien biss jikxifhom aktar bhala idjoti li huma. Ghax kont nigbor l-annimali gabuha li kelli fissazzjoni, meta dawk li gbart kienu biss persentagg zghir mil hafna ohrajn li ltqajt maghhom fit-toroq u ma gbarthomx bqajt ghaddej. Fosthom kien hemm qattus mejjet li ma gbartx faccata tal-mithna l-qadima tal-Mosta li x'aktarx poggewli il-Pulizija stess qabel is-16 tax-xahar f'dawk il-gimghatejn ta' qabel l-arrest meta kont mghasses lejl u nhar minnhom, kull fejn immur dejjem b'xi karozza ssegwini, biex ikollhom biex jinkriminawni jekk jarawni nigbru.
 6. Ma tghidx kelli jew kont inbati minn xi vizzji, bhal tipjip, alkohol, drogi, loghob tal-azzard, dejn, ecc. li setghu jkunu sintomi li stajt waqajt fihom ghax kont f'xi dipressjoni jew imdejjaq b'hajti. Fil-fatt kont ezatt l-oppost: inbiegh is-sahha hekk li qatt ma htiegli niehu gurnata sick leave. Zokkor, melh u ghagin kienu inezistenti fid-dieta tieghi, kont nixrob minn 2 sa 3 bajdiet kuljum u niekol primarjament salads ghalkemm mhux daqstant laham (ghax kien ikolli ncedi ntih kwazi kollu lit-3 qtates pets li kienu jduru mieghi minn kull naha), u l-unika speci ta’ vizzju li kelli kienu t-torti tal-lumi u l-Christmas log naghmilhom bil-mod l-aktar estrem qares b’zewg tazzi meraq tal-lumi u anki xi qxur tal-lumi, u bil-lewz morr rispettivament.
 7. Li kont attiv fizikament, fosthom naqdef fuq 200km fil-gimgha qalb il-genn tal-karozzi u hafna drabi fl-eqqel tat-traffic minghajr ma qatt kelli ncident. L-anqas meta kont insuq il-van qabel qbadt ir-rota ma qatt kelli ncident jew hbat ma xi hadd. Apparti dan, it-training kien ifisser 'a healthy mind in a healthy body' u jghinek issir temmen aktar fik innifsek (fil-fatt hu suggerit ghal minn ikun qed ibati fosthom minn xi dipressjoni). Effettivament kont naghmel ta' lanqas saghtejn kuljum training (biss biss ridt siegha u nofs biex immur ghax-xoghol u lura, apparti l-qadjiet l-ohra li kien ikolli) u ridt inkun il-vera bezzul, l-eccezzjoni, u kaz uniku fid-dinja biex kelli nimrad u addirittura nimrad mentalment propju wara li bdejt nahraq dawk il-kaloriji kollha bir-rota u meta kont zidt sostanzjalment l-ezercizzju fiziku meta x-xjenza bil-fatti tipprova mod iehor. Tghid jazzardaw jikkontradixxu dak li hu ppruvat xjentifikament, forsi lok ghall-patent iehor talli skoprew marda gdida 'bicycleitis' unika ghal Malta u ghalija? X'ridt naghmel aktar ghal sahhti b'qatt ma pejjipt, b'qatt ma skirt, b'qatt ma hadt pirmli/drogi, ezercizzju fiziku kuljum, niekol ikel nutrittiv, ecc.? Biex sempliciment tippersevera hekk fit-tul iddendel l-annimali ghal 1, 2 … ghat-12-il darba in fila minghajr ma qatt tinqabad fil-fatt mhux bizzejjed li jkollok mohhok b’sahhtu biex tippjana l-logistika u tisgwida s-suppost esperti, imma trid tkun ukoll attiv fizikament, biex tkun tista’ tigri u tigri jekk ikun hemm bzonn.
 8. Li meta kont kullimkien immur bir-rota, kont naghmel dan minghajr ma nilbes helmet jew nuccali tax-xemx, kont tista' tghid sirt persuna pubblika ningharaf kull fejn immur, cioe ma tghidx kelli xi inferiority complex spiccajt insuq karozza biex inqas ningharaf minn wara l-hgieg. U hu l-veru mpressjonanti li minkejja li kont maghruf minn hafna mill-vizta imma mhux bl-isem, irnexxieli nippersevera ndendel l-annimal ghat-12-il darba in fila minghajr ma nintgharaf u qatt ma nqbadt naghmilhom fil-fatt, sempliciment billi nilbes il-hood tal-gakketta (ir-raguni ghall-assenza totali tieghi fix-xhur tas-sajf) u baraclava biss fl-ahhar wiehed.
 9. Il-fatt li kont naqdef fosthom dak it-tul kollu kwazi kuljum ghax-xoghol ridt naqsam nofs Malta mill-Mosta sa Delimara u lura juri kemm ma kont naqta' qalbi minn xejn (bl-abbuzi li ghaddejt minnhom fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti kont sirt ma nara xejn bi kbir) u jkompli jikkonferma kemm kont nemmen fija nnifsi (hawn minn anki bil-karozza jaqta' qalbu jaghmila dak it-tul, u addirittura jien kont naghmilha anki fl-akbar riefnu jew ftit xita).
 10. Il-fatt li kelli 3 qtates id-dar bhala pets, b'annimal deskritt bhala l-aqwa habib tal-bniedem, altru li ma kellix problemi ta' solitudni, cioe meta kont inkun id-dar ma kelliex ghalfejn inkun imdejjaq jew nimrad. Fil-fatt l-ewwel qattus li gibt lura fl-2002 nemmen li kien hu li salvani milli nimrad wara dawk l-abbuzi kollha li sofrejt fl-ewwel kaz u fl-ewwel esperjenza tieghi fil-Qorti fejn ma nafx x'kien jonqos jinqala' aktar. Ghalkemm kelli hbieb sinciera u kollegi fuq ix-xoghol, kont nippreferi l-kumpanija ta' semplici 3 hbieb tieghi annimali milli dik ta’ miljun habib uman.
 11. Il-fatt li ma tghidx kelli xi kors pirmli filghodu, f'nofsinhar u fl-ghaxija, izda kelli biss pirmla wahda zghira Risperdal 2mg kuljum, tista' tghid li ma kelli kwazi xejn u l-konkluzjoni li ghax waqaft niehu l-kura bil-fatti ma tregix l-anqas li kieku vera gara hekk ghax l-kura li suppost kont niehu tant kienet insinifikanti li nihodha jew le altru li ma setghetx taghmel xi differenza. Ukoll maz-zmien il-gisem jidra l-pirmli u jsiru ineffettivi, aktar u aktar jekk id-doza tkun diga baxxa w insinifikanti. Il-mohh tal-bniedem irid ikun il-veru vulnerabli biex pirmla zghira jkollha effett hekk negattiv, fil-veru sens tal-kelma 'wonder pill', li minghajra qisu tfejt switch u ssib ruhek tigbor l-annimali mejtin biex issallabhom. Ukoll l-iskuza fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti li htiegli l-kura f'dik il-famuza seduta tat-12/6/02 suppost li kienu d-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni li kelli, allura minghajr din il-pirmla suppost minflok is-sintomi kellhom ikunu li nibda nimmagina konfoffa qed tinhadem kontrija, bhal inqum f'nofs ta' lejl b'holm ikrah ta' Carol Peralta ghoddu se jsabbatni mal-hajt ta' xi awla tal-Qorti, dritt fuq is-salib li kellu warajh biex tkun aktar vili.
 12. Talli sallabt annimali li kont insib diga mejta gejt kunsidrat mentali, allura bl-istess ragunar x'kienu r-Rumani li kellhom l-uzanza li jsalbu nies hajjin bhala forma ta' piena kapitali. Tghid civilta kbira bhal dik kienu kollha schizophrenic u jsofru minn alterazzjoni mentali kif attribwew lili u ghar minn hekk?

Kieku kien hemm punt wiehed jew tnejn kienu jkunu skuzabli imma 12-il punt huma aktar minn wisq biex tonqos li tiehu 'n konsiderazzjoni u zgur ma jistghux jattribwixxu din l-inkompetenza hekk kbira fuq li zgwidajthom. Ukoll jien kont mgieghel u sfurzat b'mazzra m'ghonqi biex nohrog b'din l-iskuza li ghax kont waqaft niehu l-kura kif spjegajt qabel, specjalment meta wiehed minnhom kien jew kien se jkun ghal darb’ohra dak il-giddieb sfaccat u frodista ta’ espert falz tal-Qorti tal-Psikjatra David Cassar.

Il-Magistrat Marsanne Farrugia l-ewwel darba li dehert il-Qorti fit-tieni kaz hatret lill-Psikjatra George Debono biex jaghmel rapport fuqi u jarani fit-2, 9 u 12 t'April 14 u jghidli li se jkellem/ jikkonsulta ma David Cassar biex tara kemm ma kien indipendenti xejn. Nghidlu bil-kontradizzjonijiet fl-akkuzi izda meta jixhed fil-Qorti fit-30/4/14 fost l-ohrajn jghid li qed nimmagina li l-Pulizija ghamluli frame-up biex tara kemm kien influwenzat minn David Cassar (gejja mill-gideb sfaccat li qed nimmagina konfoffa ghaddejja kontrija kif David Cassar kien dawwar l-abbuzi tal-ewwel kaz li kelli l-Qorti) u xi jfisser tkun ippregudikat ittimbrat mentali bl-istigma li ma jaghti kasek u widen hadd. Niftakar li kien xehed ukoll li kien irricerka l-appuntamenti l-isptar li mmissjajt, bhal dak li qallu ghal dan is-suppost espert li tinsa tmur ghall-appuntament hu sintomu ta' mohh marid (li mhux ghax kien kretin kien tal-anqas jirricerka jekk hadtx sick leave mix-xoghol imma mur ghida lill-idjota li l-istess injoranza tieghu timpedih milli jirrejalizza kemm hu fil-fatt injorant u superficjali).

Mill-ewwel darba li dehert quddiem Carol Peralta (mit-tieni seduta tal-1/4/14, kien ghadu ma ranix il-Psikjatra George Debono), dan kien wera l-fehma li jinvolvi l-Psikjatri li rawni fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti (ovvjament kien mar tajjeb bihom) u sussegwentament jahtarhom fit-7/5/14 izda peress li wara jinstab li wiehed minnhom J.Pisani kien ilu mejjet, fid-29/5/14 Carol Peralta jahtar floku lil Ethel Felice flimkien ma David Cassar u Peter Muscat. Issirli l-perizja minnhom fit-2/6/14, u fosthom tant kien hemm kontradizzjonijiet fl-akkuzi li rnexxieli nikkonvincihom li l-annimali kont insibhom mejtin (l-aktar minhabba l-fatt li l-Pulizija lanqas biss indenjaw jinvestigaw lit-3 qtates pets li kelli d-dar jew indenjaw jibghatu lil xi hadd biex jinvestigahom), u jidher li nizlu dan il-fatt fil-perizja u dan minkejja li kont pregudikat mill-bidunet bhala "cat killer", "qattiel tal-annimali", b'Muscat kien sahansitra qalli "ahna kien minn ghalina li qtilthom int, illum sirna nafuha din". Fis-6 u 7 ta' Gunju '14 tarani l-kriminologa Roberta Holland u fost l-ohrajn nirrepeti li "ghax waqaft niehu l-pirmli" u kullhadd jibni u jibbaza l-konkluzjonijiet tieghu fuq dan il-punt inkorrett (minbarra David Cassar li kien jaf bl-intricci minn taht ta' l-ewwel kaz li kelli l-Qorti u li kulma kelli kienet pirmla wahda ghax kien baqa' jarani fil-frattemp meta htiegli noqghod immur l-outpatiens ghall-appuntamenti), x'aktarx minghajr ma ccekjaw li fil-fatt pirmla wahda zghira nsinifikanti kull ma suppost kont niehu kuljum u l-fatt li kont maqful l-isptar fl-2002 propju ghax ma ridtx niehu l-pirmli u li ma kkonvincinix bis-sewwa biex nihodhom, tista' tahseb kemm seta' kkonvincini bid-dnewwa. Komplew jibnu fuq it-timbru ta' mentali tal-ewwel kaz li kelli l-Qorti (pregudizzju), minghajr ma hadu n'konsiderazzjoni fost l-ohrajn dawk it-12 il-punt li ghadni kif semmejt. Kieku ma kienx hekk pregudikat, mela ghaliex bdew ituni s-suppost kura mill-ewwel jew it-tieni gurnata li spiccajt maqful il-Forensic minflok ma stennew l-ewwel lis-suppost esperti foloz tal-Qorti biex l-ewwel jarawni u jigu ghal daqstant konkluzjonijiet foloz? Ma setghux stennew ghal dawn il-konkluzjonijiet biex jaraw kif fil-frattemp kont ingib ruhi issa li kont maqful il-Forensic taht sorveljanza kontinwa? TISTA’ TIMMAGINA WIEHED LI JKUN DAHAL F’PORT XAHAR KWARANTINA BIEX JARAW JEKK GHANDUX SINTOMI TA’ MARD U JIBDEW ITUH IL-KURA QABEL BISS JAFU JEKK FIL-FATT HUX MARID? Dawn m’humiex affarijiet li jigru f’pajjiz normali imma f’pajjiz tat-tielet dinja minn dejjem korrot fejn kollox hu falz, sew jekk is-sistema legali, kummisjonijiet, awtoritajiet, u fuq kollox il-media li ghall-flus iservu ta’ pappagalli jiktbu dak li jiddettawlhom flok jinvestigaw, fejn il-poplu mhux kapaci jirraguna imma sempliciment jibla kollox b’ghajnejh maghluqa, l-art fertili li hoax bhal Psikjatrija il-bla bazi li hi ghandha bzonn biex taghmel il-flus minn fuq il-vulnerabbli, minn fuq dawk li jkunu spiccaw f’sitwazzjoni difficli (jien maqful / arrestat).

Filli kont inbiegh is-sahha hekk li qatt ma hadt gurnata sick leave f'hajti (b'eccezzjoni meta qafilni David Cassar fl-2002) fi 15-il sena u nofs u qatt ma fallejt gurnata xoghol, u dan minkejja li qatt ma hadt il-pirmli li David Cassar tant kien allega li minghajrhom m'jien xejn, u filli gabuni mentali spiccut bl-iskuza ta' relapse, "ghax waqaf jiehu l-kura" (skoperta kbira kienet din, f'malajr solvew il-kaz u rrapurtaw dan il-fatt il-media falza kollha). Dak li jigri meta tkun pregudikat ittimbrat mentali mill-bidunett u addirittura minn kaz ta' 13-il sena qabel. Setghu ghall-anqas talbu ghall-kjarifika fuq l-akkuzi la kienu ndunaw bil-kontradizzjonijiet li fihom, u jibdew minn hemm, u kien iwassal biex jittiehdu passi fuq il-frame-ups u l-assassinju tal-karattru li kienu ghamluli l-Pulizija fost l-ohrajn. Imma donnu dawk ukoll igawdu mill-immunita bil-krimini gravissimi li ghamlu kollox qisu ma gara xejn, il ftit li ghamilt jien raw bi kbir u ghamlu krucjata minni (jekk xejn tieghi zgur li huma nsinifikanti fejn li ghamlu ohrajn fuqi: il-Pulizija, David Cassar, Carol Peralta, ecc.). Hi dejjem l-istess storja, jaraw it-tibna f’ghajnejk u ma jarawx it-travu kbir f’ghajnejhom (Mattew, Kap.7, Vers 3).

Fl-24/6/14 jixhdu t-3 Psikjatri, fejn propjament kien David Cassar biss li tkellem ghal xi ftit minuti u qal li r-rapporti kollha li saru kollha qablu fil-konkluzjonijiet, cioe dik l-iskoperta kbira falza u kontradittorja li ghemili kien ghax waqaft niehu l-kura, dik il-pirmla wahda zghira Risperdal 2mg b'doza mizera ta' wahda kuljum, il-"wonder pill," li minghajra tispicca tigbor l-annimali mejtin u ssallabhom fis-16 tax-xahar.

26-Jun-14

Wara li gejt minn seduta l-Qorti tal-24/6/14 meta dehru it-tliet Psikjatri, kont imkisser mill-fatt li darba t-tobba kienu regghu gabuni ta' mentali meta ma kontx, apparti t-timbru ikrah, in-nies kienu awtomatikament se jemmnu li wettaqt l-akkuzi makabri li l-Pulizija akkuzawni bihom, cioe dik li hqart qtil l-annimali u ftaht l-oqbra fost l-ohrajn meta ma kont ghamilt xejn minn dan, aktar u aktar meta l-avukat ma kien ghamel assolutament xejn biex inaddafli ismi u qatt ma lissen ta' lanqas kelma wahda biex jiddefendini jew tkellem fuq il-kontradizzjonijiet li kien hemm fl-akkuzi. Fil-fatt dawk l-purament idjoti ta' Netnews mill-ewwel interpretawha li la gejt dikjarat mentali, awtomatikament kien iffisser li wettaqt il-krimini li akkuzawni bihom. Imkisser kif kont, ma flahtx nikkontrolla l-emozzjonijiet u kien hemm xi nurse li nnotani u kellem lil David Cassar fuq hekk u dan wassal biex il-Psikjatri baghtu stqarrija li nqrat qabel inghatat is-sentenza minn Carol Peralta fis-26/6/14, fejn bejn wiehed u iehor qalu li minhabba l-effett li seta' kellu l-kaz fuq is-socjeta, xtaqu jiccaraw li jien kont ghamilt uzu minn annimali mejta w utilizzajthom b'dak il-mod, ecc. Carol Peralta semma wkoll fis-sentenza ghal darba tnejn li l-annimali ma qtilthomx jien izda waqaf hemm flok saqsa kif l-akkuzi kienu saru ezatt fis-sens oppost (ghax altru kien fl-interess tieghu li nerga' u nibqa' nigi kkundannat u kunsidrat ta'  mentali, ghax seta’ jserrah mohhu erga aktar). Kienet xi haga kif jghid l-ingliz, "too little, too late", fejn fil-fatt tat-Times baqghu sejrin bl-istess kantaliena nizzluni xorta wahda taht it-titlu ta' "cat killer" ghalkemm mohbija fl-artiklu ghamlu sentenza zghira li l-annimali kont insibhom mejtin, waqt li fl-ahbarijiet tal-istat tat-8pm flok baqghu sejrin bil-kantaliena tas-soltu "Nicholas Grech li qatel u sallab," din id-darba qalu biss li sallab (cioe hallew barra l-kelma ‘qatel’) u ma semmew xejn fuq li l-annimali kont insibhom mejtin. Il-Psikjatri kienu semmew fuq l-effett li seta' kellu l-kaz fuq is-socjeta imma donnu ma habblux rashom xejn fuq l-effett ferm akbar tal-assassinju tal-karattru w instigar ta' mibgheda lejja fost l-ohrajn mill-Pulizija b'dawk l-akkuzi nfondati (frame-ups) li ghamluli bi ksur tad-drittijiet umani tieghi – nemmen li rnexxili ma niggenninx jew niddispra tant kemm kont il-vera ghadni inbiegh is-sahha u tant kemm mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti kont sirt ma naghtix kaz tal-gideb sfaccat li jintqalu fuqi. Tant kien irnexxa l-assassinju tal-karattru li ghadni sallum jghaddu kemm jghaddu snin bit-tikketta li qtilt l-annimali u niltaqa' kemm niltaqa' ma nies godda li xi hadd ikun tarfilhom fuqi, kollha jkunu ghadhom tal-fehma li qtilthom jien, u min nispicca nipprova nikkonvincihom bil-kelma t-tabja u min jaghjrek jinsulentak ma nkelmu xejn nistmahom ta’ pappagalli njoranti li huma li jafu biss jirrepetu l-gideb li jbellghulhom. Bhal li kieku ma kienx bizzejjed it-timbru ta’ mentali ngustament attribwit lili minn David Cassar mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti, issa jkolli naccetta ukoll timbru ingust iehor li jien qattiel tal-annimali, fiz-zewg kazi ezatt l-oppost ta’ min fil-fatt jien. U xi krimini serjissimi hemm wara kull timbru, li kieku l-ligi tapplika ghal kulhadd l-istess.

Fis-sentenza Carol Peralta jghid li mhiniex hati kriminalment imma li ghandi nibqa' ninzamm l-isptar Monte Carmeli sakemm ikun hemm bzonn. Il-Pulizija kienu rnexxew mija fil-mija fl-iskop taghhom li jippregudikawli l-kaz jgibuni ta' mentali u l-kaz jieqaf hemm u jevitaw li jaslu sal-punt li jkollhom jissostanzjaw bil-provi l-akkuzi nfondati u kontradittorji ntizi li jigu jidhru l-aktar makabri possibli li ghamluli, u jibdew hergin il-kontradizzjonijiet u jinkixfu fil-vendikazzjoni u l-frame-ups li kienu ghamluli fost l-ohrajn. Inzerta li l-gurnata tas-26 ta’ Gunju meta s-sentenza inghatat sehlet kienet l-istess gurnata tas-sena li jinghad li nzerta miet l-Imperatur Ruman Julian the Apostate / il-Filosfu fis-26/6/363 li wahda mill-famuzi kwotazzjonijet tieghu mhix hlief din: “Jista’ xi hadd ikun ippruvat innocenti, jekk hu bizzejjed li tkun akkuzajtu?” Ghall-intricci u aktar dettalji fuq ir-rapport tal-Psikjatri u s-sentenza ta' Peralta, zur din il-link.

Martin Fenech kien tani l-parir biex ma nappellax is-sentenza ghax skont hu kienet gietni tajba li ma wehiltx habs u tani l-impressjoni li se naghmel xi ftit xhur sakemm nidher quddiem it-Tribunal kif kien gara fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti u wara nohrog. Minkejja dan, fl-isforz biex innaddaf ismi, ippruvajt niehu l-parir t'avukati ohra imma tant kien kbir l-assassinju tal-karattru li ghamluli l-Pulizija, li hadd ma ried ikollu x'jaqsam mieghi, minn jaqtghali barra mill-ewwel jghidli li ma jaghmilx kazijiet bhal dawn u min iweghdni li gej ikellimni u jibqa' ma jigix, u sadattant ghaddew it-3 xhur meta stajt nappella s-sentenza u m'appellajtx fosthom biex innaddaf ismi ghax ma kellix b'min, u sintendi l-Pulizija lanqas m'appellawa ghax kif ghidt qabel altru li kienu lahquh l-iskop malinju taghhom.


Part Five (Back to Part Selection)

14-Jul-14

Lejn Lulju '14 spjegawli l-procedura li ridt naghmel biex nohrog mill-isptar u anki dehert quddiem it-Tribunal ghar-revizjoni ghas-sahha mentali ghal dan l-iskop. Il-procedura kienet li l-ligi kienet ittini dritt lili bhala bhala pazjent mibghut l-isptar mil-Qorti nikteb direttament lill-Ministru tal-Gustizzja ta' dak iz-zmien, Owen Bonnici, nitolbu jirreferini lil dan l-istess Tribunal biex jezamina l-kaz tieghi, u darba jarani jibghat ir-rakkomandazzjoni lura lill-Ministru dwar jekk wasalx iz-zmien li nohrog. Ktibt lill-Ministru f'ittra datata 14/7/14 ghal dan l-iskop u kif kelli c-cans, f'inqas minn xahar mis-sentenza, semmejtlu bil-kontradizzjonijiet li kien hemm fl-akkuzi u fost l-ohrajn kif il-kaz kien gie hekk pregudikat bil-konferenza stampa li ghamlu l-Pulizija qabel biss tellghuni l-Qorti u b'akkuzi nfondati ntizi li jigu jidhru l-aktar makabri possibli li wassal biex gejt ikkundannat mill-bidunett b'affarijiet li ma kontx ghamilt qabel biss gejt misjub hati, bi ksur tad-drittijiet tieghi ghall-smiegh gust fost l-ohrajn, u tlabtu jinvestiga bhala Ministru tal-Gustizzja. Sussegwentament bl-istess ghan ktibt ukoll lill-President Mary Louise Coleiro Preca fit-12/8/15, lill-ex Prim Ministru Joseph Muscat fl-4/8/16, lill-Ministru tal-Intern dak iz-zmien Carmelo Abela fid-19/10/16, u lill-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar fis-16/12/16 biex jinvestigaw dawk l-abbuzi gravissimi li ghamluli l-Pulizija (dawk it ta' lanqas disa' abbuzi li semmejt qabel) izda hadd minnhom m'ghamel xi haga, bit-tnejn tal-ahhar lanqas biss acknowledgement ma baghtuli tista' tahseb. Ir-ragunijiet li nara ghal dan huma hafna fosthom li a) il-fatt li darba ttimbrat mentali titlef id-dinjita u l-kredibilta kollha tieghek u skuza biex ma jaghtik kazek u widen hadd, b) l-assassinju tal-karattru u l-instigar tal-mibgheda lejja tant kien kbir li hadd ma ried jiccappas mieghi u spiccajt vittma ghal darba tnejn, c) ohra taf kienet li peress li kien hemm dak Frederick Azzopardi li pprova jippoliticizza l-kaz kif semmejt qabel, u jien spiccajt assocjat man-naha opposta, ma riedux li issa nigi transformat f'vittma li sofrejt abbuzi tul din l-amministrazzjoni, apparti l-fatt li bi Frederick jassocjani ma Daphne nstiga aktar mibgheda lejja biex abbuzivament jiehdu pjacir jarawni nibqa’ ninzam maqful, u fuq kollox d) ukoll seta' kien ghax wiehed mit-tliet Pulizija nvoluti, dak li kien id-Deputat Kummissarju Raymond Zammit, hu wiehed minn tal-qalba u bil-kif. Fil-fatt dan:

 1. Taf kien wiehed minn dawk it-tliet Pulizija li lejn Jannar '14 gie promoss ghal deputat Kummissarju, mhux ghax kien jimmeritah zgur li le (biss biss tiehu ‘n konsiderazzjoni l-kaz tieghi li kien l-aktar wiehed umiljanti ghall-Pulizija fl-istorja kollha taghhom li kien fdat f'idejh), imma solament ghax kien is-soltu laqghi tal-partit.
 2. Fid-99 jum li domt maqful il-Forensic sakemm inqatghet is-sentenza, kien gie darbtejn jaghmel spezzjoni fejn taf allura kienu lahquh xi direttur tal-habs jew xi haga simili. Fl-ewwel okkazjoni kien saqsa ghalija sal-punt li l-kap tal-gwardjani fil-Forensic taf haseb li kien gie biex jinterrogani aktar u gie jghidli biex ninzel mis-sodda ta’ fuq imma mill-ewwel gie Zammit jghidlu biex ihallini hemm u qal xi haga bhal “kemm habbatna.” Jien saqsejt jekk nistghax inkellmu u wara li ghamel id-dawra, ltaqa’ mieghi f’kamra. Jien saqsejtu “ghaliex ghamiltuli hekk, tafu li ma qtilt lil hadd sal-punt li ghandi 3 qtates id-dar u hadd ma habbel rasu dwarhom” u weghdni li “Illum incempel lill-Ispettur biex nara x’nista’ naghmel.” Kienet qghada ma waslitx dik is-seduta tas-7/5/14 meta ma tellghunix il-Qorti biex jiffrejmjawni jghidu minn wara dahri li ghamlu l-awtopsji fuq il-qtates u ma kienx jidher li nqatlu minn karozza. Ghaldaqstant nista’ nobsor x’seta possibilment qallu jaghmel: “Taf x’bicca ugigh ta’ ras kien ghalina, ara ma tieqafx milli tpattihielu, jien warajk.” Fit-tieni okkazjoni kont qed naghmel xi jogging fil-bitha ghax kont qed nehxin bis-sighat il-hin kollu mixhut fis-sodda m’ghandix x’naghmel u lilu rajtu fic-cella u ma tkellimnix – kont tghallimt sew it-tirann li hu u kien ahjar ma nirriskjax aktar. Kien gie wara li prigunier iehor, li mieghu u 3 ohra konna naqsmu l-istess cella b’loki imma bla sink ta’ xi 7x3m kollox (bhala ideja cirka 2½ it-tul ta’ sodda u 3 il-wisa’ ta’ sodda), u li kien spicca nofsu pparalizzat wara xi attakk ta’ fit kien ilmenta fis-seduta tal-Qorti tieghu li ma kienx qed jinghata t-terapija necessarja fil-Forensic Ward.
 3. Xi zmien wara li spicca Peter Paul Zammit minn Kummissarju tal-Pulizija fit-3/7/14 kienu laqhuh Kummissarju floku, Acting Commisioner, sakemm lejn Dicembru '14 kellu jirrizenja minhabba nkjesta li sabet negligenza min-naha tieghu dwar kif gew irrapurtati l-fatti tal-incident tax-xufier tal-Ministru Manuel Mallia (ghamel cover-up).
 4. Darba kellu jirrizenja minn Acting Commisioner ta’ nkompetenti addirittura ghal darb’ohra li hu, flok urewlu l-bieb ta’ barra darba ghal dejjem, inkredibilment lejn Mejju '15 sabulu post imexxi agenzija tal-infurzar lokali ntiza li twaqqaf prattici abbuzivi mill-wardens. Jidher li f'din il-kariga zamm il-privilegg li jkollu karozza u xufier mieghu biex isuquh bhalma kien il-kaz meta kien Deputat Kummissarju u Acting Commisioner (cioe l-Gvern minhabba fih kien qed jehel zewg pagi, imma b’daqshekk, mhux il-bahnan Malti jhallas).
 5. Hu flimkien ma huh, ghalkemm hu kien bil-wisq l-aktar li ggwadanja, hadu 3 plots fil-Mosta ghall-prezz kif kien fiz-zmien t-tmeninijiet ta' ftit eluf ta' euros, tawhom ir-right of first refusal, u baqghet ma saret l-ebda stima taghhom mill-perit tal-Gvern kif jigri ssoltu, dan kollu frott bidla fil-policy tal-Gvern li kienet ghada kif giet introdotta, meta sa ftit zmien qabel jidher li kellhom ordni biex jizgumbraw minnhom.
 6. Lejn Jannar '16 inhatar biex imexxi l-agenzija gdida tal-Gvern il-LESA.
 7. Iz-zewg uliedu li kienu wkoll Pulizija spiccaw taht inkjesta minhabba rregolaritajiet / prattici mhux etici (fosthom dak li ssejjah l-iskandlu Gaffarena-Zammit, etc.). Il-veru kaz li bhal missier l-iben jimxu fuq il-passi / ezempju ta’ missierhom bhala nkompetenti puri mhux denji l-uniformi li jilbsu. Jidher li meta deher li kien hemm cans kbir li jitkeccew mil-korp, minflok l-ewwel wiehed u mbaghad l-iehor ghaddew bord bi skuza ta' problemi psikjatrici u suspettozament hekk f'qasir zmien qabel lahqu hargu l-konkluzjonijiet tal-inkjesti biex awtomatikament ikkwalifikaw ghall-pensjoni ghall-ghomorhom li kienu jitilfuha kieku minflok lahqu tkeccew mill-korp.
 8. Wiehed minn dawn iz-zewg uliedu fi zmien 4 t'ijiem li kien ghadu kif ghadda bord bhala li marid mhux tajjeb ghax-xoghol, kien inghata xoghol fl-Enemalta gdida ta' Fredrick Azzopardi b'salarju ta' €60,000 (daqs tlieta, erba' pagi ta' haddiem komuni), u sussegwentament ghax inzerta hareg kollox fil-pubbliku kellu jithassar kollox. Il-veru kaz li hu kellu jarmi lilu nnifsu mill-korp tal-Pulizija qabel iz-zmien ta’ nkompetenti u korrot li hu, imma b’dawn il-kredenzjali jikkwalifikawh u jigu ‘l fuq mill-istandards ghall-Enemalta kif kien irriduciha Frederick (kazin tal-partit).
 9. Dawn kienu biss li hargu fil-pubbliku, taf kien hemm ohrajn fejn fihom kien agevolat ukoll u ma ssemma xejn, bhal fil-kaz tieghi fejn mhux biss minkejja li ktibt lil diversi persuni m'ghamlux inkjesta fuq l-abbuzi gravissimi li ghamluli l-Pulizija li fihom kien involut hu, talli fil-frattemp baqghu jtuh promozzjonijiet u jagevolawh minn kariga ghall-ohra.

Ta' min jinnota kemm hu facli jikkundannawk ta' mentali hawn Malta: jien fuq id-gideb sfaccat ta' David Cassar u dawn iz-zewg ulied ta' Raymond Zammit fuq affarijiet li min irid jifhem ha jifhem. Imma li hu l-veru mpressjonanti hu li minn fost il-mard kollu li ghazlu li jigu ttimbrati bih kien dak mentali, mhux biss biex ikunu skuzati mir-responsabilta tal-krimini li ghamlu imma wkoll ghax peress li l-Psikjatrija hi bbazata fuq il-presunzjonijiet milli fuq il-fatti taghmel il-fabrikazzjoni tal-gideb hafna aktar semplici, sempliciment trid tkun kreattiv (naf kaz, mhux kriminali, fejn l-individwu talli sempliciment qallhom li ghandu l-vokazzjoni li jsir qassis gie attribwit li qed jesperjenza l-vizjonijiet). Ikun interessanti wiehed jistaqsi min kien it-tabib / bord mediku li ghaddihom bord, jekk kienx l-istess wiehed, jekk kienx psikjatra la jidher li l-mard taghhom kienu fiz-zewg kazi problemi psikjatrici, jekk kienet marda mentali simili jekk investigawx aktar fil-fond jekk hiex gejja mill-familja, x'tip ta' marda jew mard gew attribwiti li kellhom ghax riedu jkunu l-veru gravi biex spiccaw lanqas setghu jmorru ghax-xoghol (jien fl-ewwel kaz tieghi tal-Qorti kont ittimbrat b’mard mentali gravi u kronaku, izda xorta kont kapaci mmur ghax-xoghol addirittura minghajr ma qatt hadt kura u qatt hadt sick leave), jekk hemmx tal-anqas l-icken bazi xjentifika ghal-mard taghhom bhal konferma b'xi test tad-demm, awrina, CT scan, X-ray, Neuroimaging (brain scan), ecc., jekk il-marda kinitx kurabbli forsi bl-ghajnuna tal-pirmli kienu jkunu xorta kapaci jmorru ghax-xoghol, x'pirmli qed jiehdu u jekk humiex intitolati ghall-medicini b’xejn possibilment qed jiffrodaw lill-Gvern, u jekk dan il-mard sofrewx minnu qabel fil-passat jew zviluppalhom suspettozament hekk habta u sabta t-tnejn li huma, forsi b'ko-incidenza meta sehlu kienu qed jigu nvestigati, forsi ma tafx kif minhabba f'hekk spiccaw iddispraw (jien li tlift kwazi kollox, irnexxieli ma niddisprax wara dawn is-snin kollha), ecc. It-tipici prattici korrotti ghal tal-qalba f'pajjiz minn dejjem korrot u fejn il-gurnalizmu nvestigattiv ma jezistix.

8-Aug-14

Mill-ghada tal-ewwel seduta li kelli l-Qorti fil-21/3/14 kif kont maqful fil-Forensic kienu bdew ituni l-pirmli mahlula f'naqra ilma, propjament dik il-pirmla wahda zghira Risperdal 2mg li suppost kont niehu li kien ordnali David Cassar mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti biex ma jigix jidher li ma tani xejn wara dak il-mankament u mard kollu kronaku u gravissimu li kien ivvinta li ghandi u li jien qatt ma kont hadtha fi 12-il sena. Kif ghidt qabel, dan juri kemm kien pregudikat il-kaz tieghi mill-ewwel gurnata li nerga nigi kunsidrat ta’ mentali – x’kien l-iskop li nerga nigi ezaminat minn ruxmata Psikjatri jekk hiniex mentali jew le, meta mill-ewwel gurnata kont sfurzat niehu l-kura ghall-mard mentali li dak il-giddieb sfaccat ta’ Cassar kien malizjozament ittimbrani bih hafna snin qabel? Bhal biex tikkonferma l-ovvju l-aktar ovvju – kemm hi falza l-Psikjatrija. L-ghada tas-sentenza fis-27/6/14 rani David Cassar u qalli li flok il-pirmli kien behsiebu jaqlibni fuq injection Risperdal Consta u jkun jehtieghli nihodha kull gimghatejn ghomri kollu. Jien oggezzjonajt ghax darba barra, dan kien jimpedini milli nsib xoghol mal-privat (jghidli irrid nibghatek training barra nghidlu ma nistax ghax imissni l-injection) jew addirittura, wara dak l-assassinju tal-karattru li sar minni, li nibda hajja gdida fuq xoghol barra minn Malta fost l-ohrajn izda hu qalli li jkun jiswieli ghal meta rrid nidher quddiem it-Tribunal biex johrogni, u rrid jew nridx kelli naccetta ghax jekk le nibqa' maqful hemm gew. Gara li meta gew biex japplikawli ghal din l-injection li tiswa hafna flus, sabu li kienet inqabzet il-kwota ta' kemm il-Gvern alloka ghal dik is-sena (2014) u minflok fl-8/8/14 bdieli b'injection komuni Fluanxol (Depixol) b'doza ta' 10mg, wara gimgha zidili ghal 20mg, u wara gimgha ohra ghal 30mg, u htiegli nibqa' nihodha hekk kull gimghatejn. Kien qatghali l-pirmli (dik il-pirmla Risperdal 2mg wahda kuljum) izda tant kemm fost l-ohrajn din l-injection gabitni nixxengel meta nkun bil-qedgha u bla sabar, ordnali xebgha pirmli Artaine, jidhirli xi 6 kuljum, biex jikkumbattu dawn is-side effects ghax il-kura tieghu hi li l-ewwel imardek u mbaghad joqghod jesperimenta fuqek jipprova jikkoregi qisek il-guinea pig. Minkejja dawn il-pirmli Artaine ghal kontra s-side effects, tant kont gravi li fit-2/10/14 kellu jnaqqasli l-injection ghal 30mg kull 4 gimghat (-50%), u fid-29/11/14 kompla naqqasa ghal 20mg kull 4 gimghat (-33% ohra) u xorta bqajt nixxengel u wiehed jista' biss jimmagina l-effetti akbar li din l-injection thalli fuq il-menti li ghalihom hi ntenzjonata. Kienu jigu shabi u kollegi tax-xoghol jarawni, flok nifrah kienet il-qatla tieghi ghax kont nisthi minnhom tant kemm gabni lanqas ta' quddiem in-nies qisni pendlu. Lanqas ma stajt naghmel xi haga bil-laptop jew naqra xi ktieb ghax bix-xengil dlonk kienu jibdew jaharquni ghajnejja u spiccajt nghaddi granet shah lejl u nhar mixhut fis-sodda gabni m'jien tajjeb ghalxejn. David Cassar qalli li kont fuq l-anqas doza possibli u bil kemm ma nterpretahhix li qed nirrecta ghax kien hemm min overdowzjah b’doza ta’ 400mg kull gimghatejn u ma kienx jixxengel (jew forsi xi darba kultant). Qalli li taf dak ix-xengil kien ghall-ewwel xhur sakemm gismi jidra l-injection (ohrajn hargu bit-teorija li taf kien rizultat tal-istress u t-trawma li ghaddejt minna) izda ghaddew ix-xhur u flok naqqast bqajt inzid. Spicca hallini abbandunat nixxengel jigi jaqa' u jqum mis-side effect taghha ghal kwazi sentejn sakemm fit-30/4/16 qalibni fuq dik l-injection Risperdal li originarjament ried jordnali, u wara xi gimghat waqaft mix-xengil. Din l-injection Fluanxol, apparti x-xengil, kellha side effects ohra xejn sbieh fosthom li tqabbdek dipressjoni u sal-punt li ggeghlek taghmel suwicidju (jien naf minn x'hiex ghaddejt: kienet hekk gravi li meta xi drabi kont nipprova ma niehux l-pirmli Artaine kien qisu nfern, thossok qisu qed titlef mohhok) biex tara kemm David Cassar hu bniedem irresponsabli u sa fejn kapaci jasal, u dan wara li kien jaf b'dawk il-frame-ups u l-assassinju tal-karattru li sar minni w il-gideb sfaccat li ntqalu fuqi fil-media b'cat killer u qattiel tal-annimali tiela u ohra niezla fost l-ohrajn, u wara li kont ghaddejt minn trawma bhal dik fejn f'salt wiehed tlift kollox u issa bil-mod il-mod bdejt nitlef ukoll sahhti - tispicca tigi bejn haltejn hux vallapena tkompli tiggilida l-hajja mkisser u trid tibda kollox mill-bidu: taghmel suwicidju jghidu li ghax kien mentali, hadd ma jghaddilu minn mohhu li kien kagun tal-injection li tani David Cassar li biha ghamilli l-ingredjenti kollha biex jiddemoralizzani u jkissirni u tant tkissrek li appuntu ggeghlek taghmel suwicidju fost is-side effects taghha – specjalement issa li htiegli nghaddi hinijiet twal fis-sodda minhabba x-xengil, bdejt nesperjenza aktar is-sintomi tal-injection jiguni waqtiet tal-biza/disprament ta' sekonda tnejn kollox fejn inhoss mohhi jintilef u jien nipprova nimpika mieghi nnifsi nsib xi haga pozittiva f'hiex niftakar biex nibqa' nemmen fija nnifsi u ma niggenninx, fosthom fit-3 qtates pets li kelli ghadhom mhux mittiefsa d-dar jistennewni lura, il-ftit affarijiet li kien ghadni ma tliftx u l-akbar prova tal-innocenza tieghi, u f'kaz li tigi nieqsa ommi u nkun ghadni maqful, taf jispiccaw jghaddu minn trawma kerha bhalma kont ghaddej minnha jien, maqfulin u abbandunati fil-kaz taghhom go santwarju tal-annimali, jistennew il-mument meta jsiru hekk dghajfa biex jinqatlu minn dawk li jghidulhom “Animal lovers” bil-lethal injection (bhalma Cassar kien qed joqtol lili bil-mod il-mod bl-injections u l-pirmli). Ghal darba ohra kienu huma li salvawni ghax jekk kont tlift kollox, l-aktar haga ghaziza ghalija kont ghadni ma tliftix, imma d-destin ried li qattus minnhom imutli f'Jannar '15, b'kieku kont barra taf salvajtu hadtu ghand veterinarju qabel kien ikun tard wisq, bl-assassinju li ghamlu minni spicca kellu riperkussjonijiet fuq dawk dipendenti minni jhalli l-ewwel vittma.

16-Aug-14
3-Sep-14

Darba ktibt lill-Ministru fl-14/7/14 kien minn ghalija li mminenti li nidher quddiem it-Tribunal u issa li kont bl-injection ma setghux jghidu li m'hiniex niehu l-kura u mlejt rasi li m'hiniex se ndum ma nohrog. Kif kont bl-inkonvenjenza tal-injection limitat x'xoghol nista' nsib kif ghidt qabel, u issa mpingi pubblikament bit-timbru ta' mentali dak li jkun jahsibha darbtejn itinix xoghol jghid dan mignun spiccut mhu tajjeb ghalxejn, ma kellix triq ohra hlief li nipprova nsalva dak li kien fadal mix-xoghol li kelli sa qabel l-arrest (altru ma ppruvajtx niehu vantagg nghaddi bord kif jaghmel haddiehor). Fis-16/8/14 ktibt lill-Ombudsman (din l-email hi kopja tad-dokument li kont baghat lili nifsi fit-13/8/14, ghax propjament id-dokument datat 16/8/14 b’partijiet mill-Ftehim Kollettiv u ohrajn intbaghat bil-posta fis-17/8/14 minn ohti – ta’ min jinnota kif fiha kont semmejt abbuz minn Frederick Azzopardi snin qabel li kien jiskwalifikah milli jibqa’ CEO tal-Enemalta u minn kwalunkwe rwol iehor maghha) kif kont ghadni bic-cans m'ghaddewx is-6 xhur mindu nghatajt dak it-transfer vendikatttiv hekk motivat politikament biex inkun nista' nressaq il-kaz quddiemu u qajjimt klawsoli li kien hemm imnizzla fil-ftehim kollettiv li kienu nkisruli fosthom:

 1. Illi peress li dik l-email li hrigt barra l-korporazzjoni ma kien fiha xejn kunfidenzjali ta' barra minn hawn u peress li din kienet l-ewwel offiza li qatt ghamilt fi 13-il sena u nofs kemm kien ilni nahdem ma l-Enemalta, suppost li l-massimu li stajt inatajt kienet twissija u forsi jaqtghuli gimgha paga jew icahhduni miz-zieda li kien imissni.
 2. Ukoll dak it-transfer kien inatali mil-lumm ghal-ghada minghajr ma tawni l-5 t'ijiem cans biex naghti r-risposta tieghi u wara setghu jaraw x'passi jiehdu kontija.
 3. Kieku l-offiza tieghi kienet daqshekk gravi suppost li giet quddiem Bord tad-dixxiplina u mhux qabad u ddecidiha l-imxaqleb politikament Fredrick Azzopardi fir-rwol tieghu ta' Chief Executive minghajr ma tani cans ghal smiegh gust quddiem dan il-Bord. Azzopardi kien sahansitra heddidni li jew nammetti u niffirma l-karti li gabli quddiemu u ninata transfer mil-ghada, jew nigi sospiz/imkecci mmedjatament u jdahhal il-Pulizija.
 4. Imma apparti l-klawsoli tal-ftehim kollettiv li ma gewx rispettati, kien inholoq precedent fl-Enemalta l-gdida ta' Fredrick Azzopardi bil-managers li appunta fid-9/1/14 fl-ewwel gimgha tieghu fil-kariga ta' Chief Executive, fejn wiehed minn dawn il-managers, Briffa, baghat email fil-31/1/14 fejn gabha li xi hadd kien tarraflu li qed isir abbuz mis-sistema tac-Change Shift biex jiehdu "extra pay for which you are not entitled" u flok ha passi kontrihom u nvestiga kif kien fid-dmir li jaghmel fir-rwol gdid tieghu ta' manager biex l-Enemalta tirkupra dawk il-flus/beneficcji li ttiehdu abbuzivament fuq diversi snin (bhalma kien sar fil-kaz tal-ismart meters imbaghbsa), minflok inkredibilment waqaf fuq semplici twissija biex dan l-abbuz ma jkomplix isir (tant kemm hu nkompetenti, qisu qed jghidilhom dak li sraqtu f'beneficcji mit-taxxi tal-poplu mberikulhom, imma issa tisirqux aktar). Din l-email kienet mghoddija (CCed) lill-manager l-iehor, D'Amato,  li wkoll kien inhatar fid-9/1/14, u tigi li hu wkoll beda bit-tajjeb ghax, peress li hu daqstant iehor inkompetenti, naqas minn dmiru milli jiehu passi. Dan l-abbuz tac-change shift kien irrizulta minn difett li kien hemm fir-roster tax-shift tal-Enginiera tal-Operations li kienu skoprewha l-enginiera tal-Marsa u wara kienet dahlet anki Delimara imma mhux kulhadd kien jaf biha fosthom jien u kienet tinvolvi li wiehed li jinzerta off/mhux xoghol f'festa pubblika/ nazzjonali, biex ma jitlifx il-beneficcju tat-trippla, kien jirranga jaghmel change shift ma minn suppost kien imissu jahdem it-tieni lejl li kien imissu mal-festa (li ma kienx jithallas taghha ghax ikun ga thallas tal-ewwel lejl li kellu jmiss mal-festa) u jispicca jigi jidher li dahal fil-gurnata tal-festa u abbuzivament jithallas xorta. Dan l-abbuz mhux ikrah biss ghax kienu jiehdu beneficcji mhux intitolati ghalihom imma wkoll ghax fir-rwol taghhom t'inginiera spiccaw taw ezempju hazin lin-nies ta' tahtom u lokk ghall-aktar abbuzi. Kemm Briffa kif ukoll D'Amato, li qabel lahquhom managers kienu enginiera fl-operations u gew Delimara mill-Marsa xi snin qabel, kienu partecipi f'dan l-abbuz, u issa li kienu haduha ta' managers ma setghux jaghmlu aktar dan l-abbuz, baghtu din l-email biex ma jsirx aktar taparsi ghamlu xi haga ghall-gid lill-Enemalta, u ovvjament ma nvestigawx biex ma jikkompromettux il-pozizzjoni gdida taghhom jinkixfu li huma wkoll kienu partecipi, u jkunu jistghu jzommu l-"extra pay for which you are not entitled" li hadu fuq medda ta' snin. Izda l-izball li ghamlu kien li hasbu li kulhadd kien involut f'dan l-abbuz u allura hadd ma kien se jipponta subghajh lejh hadd ghax kullhadd kien imcappas u jispicca hadd ma jikxef xejn. L-argument tieghi minn dan kollu kien li kienu holqu precedent (bhalma ghamlet il-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja) fejn jekk il-management gdid tal-Enemalta ma hax passi fuq abbuz gravi bhal dan minn nies f’pozizzjoni hekk gholja li fih kienu qed jittiehdu beneficcji b'qerq u jdahhlu lill-Enemalta f'aktar spejjez, lanqas kellhom jiehdu passi kontrija fuq offiza zghira l-unika wahda li qatt ghamilt ghax tigi li kont diskriminat hadu passi hekk drastici kontrija u kontra dawk xejn, u jekk xejn mhux jien kelli ninata transfer ninqala mix-shift imma propju dawn l-enginiera li abbuzaw mix-shift roster. B'kuntrast dawk li kienu nqabdu li baghbsu fl-ismart meters kienu tellghuhom il-Qorti u spiccaw fosthom b'interdizzjoni perpetwa generali, waqt li dawn l-enginiera li wkoll ffrodaw l-Enemalta u addirittura meta kienu f'pozizzjoni ferm ghola u ta' responsabilta, qisu ma gara xejn, u kienu sempliciment imwissija biex ma jkomplux jippersegwitaw fl-abbuz.

Sussegwentament l-ombusdman l-Imhallef Joe Said Pullicino baghat biex ikellimni fit-3/9/14 fejn qalli li jekk ridt nippersisti fil-parti diskriminatorja (dik tal-abbuz tac-change shift) u l-abbuz li kien ghamel Frederick snin qabel, hu m'ghandux x'jaqsam u jghaddiha lill-Pulizija izda qalli "ntik parir t'avukati li ahna, nissuggerulek li dik il-parti taqtaghha u tindirizza lill-whistleblower fi hdan l-ufficju tal-Prim Ministru ghax ittik il-protezzjoni li hemm bzonn " u sussegwentament ktibtlu kollox mill-gdid f'email datata dakinhar stess 3/9/14 b'dawk il-partijiet nieqsa. Hu ta’ min jinnota kif baqa’ jgebbed din il-laqgha ghat-3/9/14, gurnata qabel l-iskadenza tas-6 xhur mit-transfer vendikattiv tal-4/3/14 li fih stajt inressaq l-ilment tieghi lill-Ombudsman. Kieku kien serju kien jaqbad u jghaddi dak li jien allegajt lill-Pulizija mill-ewwel, imma kif tghallimt esperjenza tieghi stess aktar tard, jidher li riedni nibghatlu dik il-parti nieqsa biex ikun jista’ jaghmel cover-up ta’ dawk l-abbuzi, jiskoraggini milli nkompli nkabbarha, jilghaba li ma kien qatt infurmat (fil-fatt jidher li dik kienet ir-raguni ghaliex malizjozament kien talab li ssir laqgha flok baghatli “is-suggeriment x’ l-ahjar naghmel” bil-kitba jew b’email), biex jigi jidher qisu ma kien jaf b’xejn - donnu kien midjun lejn il-Gvern talli kien zammlu postu u donnu ma ridtx jostakolalu l-pjanijiet tieghu (kif ghidt, fid-dokument originali kont anki semmejt frodi minn Frederick li zgur kien ifisser it-tmiem tieghu bhala CEO tal-Enemalta). Kont bhal issuspettajt l-intenzjonijiet hziena tieghu u fil-fatt darba kont baghttlu kollox mill-gdid fl-email datata 3/9/14, il-gurnata ta’ wara baghtlu d-dokument rivedut b’dik il-parti diskriminatorja nkluza xorta wahda, imma ovvjament din id-darba ma rcivejt l-ebda risposta, lanqas semplici acknowledgement, qisu biex jikkonferma ghal darb’ohra tal-cover-up sfaccat li kien qed jaghmel. Fil-fatt l-Ombudsman jaqtghahha favur l-Enemalta u favur Fredrick minkejja d-diversi klawsoli mill-Collective Agreement li gew sfaccatament miksura, u biex tkun aktar vili, anki tellghuha fuq il-website tal-Ombudsman bhala wahda mill-"Case Studies" bhala xempju tal-"fiarness, dedication, committment ... to good public administration" (ara link 1 u link 2 u link ghas-site tal-Ombudsman).

Rigward il-whistleblower, din kienet xi haga nnovattiva li l-Gvern kien ghadu kif dahhalha xi xhur/gimghat qabel u sussegwentament ktibt lill-Whistleblower fi hdan l-ufficju tal-Prim Ministru fid-9/10/14 li kitbitli lura fil-21/10/14 tghidli li rreferiet il-kaz lill-Whistleblower fi hdan il-Ministeru tal-Energija. Sussegwentament is-suppost Whistleblower kitibli fit-2/12/14 jghidli sfaccatament li l-allegazzjoni tieghi giet investigata mill-Enemalta u ma nstabet l-ebda rregolarita. Jien ktibtlu lura fil-21/12/14 nghidlu kif qatt tista tkun kredibli nvestigazzjoni mill-Enemalta meta jien implikajt lill-management li kien appunta c-Chief Executive stess fl-ewwel gimgha tieghu f'din il-kariga f'dan l-abbuz u kif fl-ebda hin ma talbuni biex nixhed f'din l-investigazzjoni, u biex minflok jibghat kollox lill-Pulizija jinvestigaw huma jekk ried ikun serju f'xoghlu, imma ma smajt xejn aktar minn ghandu. Apparti dan, l-Enemalta kellha l-ufficju tal-Whistleblower taghha li jaqa’ taht ic-Chief Executiuve, cioe Frederick Azzopardi, u kont l-ewwel li ktibt lura fit-8/9/14 (innota l-parti "ceowhistleblower.emc @ enemalta.com.mt " fl-email address), imma ovvjament ma rcivejt l-ebda risposta. Din li rraportajthom lill-Whistleblower minn ghalija se jtini xi protezzjoni u forsi jaslu ghal xi kompromess meta kien ghad lanqas kelli sieq wahda barra l-isptar kien zball fatali li ghamilt ghax ir-riperkussjonijiet u l-vendikazzjonijiet li kelli nsofri kienu se jkunu kbar. L-ufficju tal-Whistle Blower minflok tani l-protezzjoni li hemm bzonn, spicca ta’ protezzjoni lil dawk li jien irrapurtajt billi ma nvestigahhomx, billi ghamel cover-up tal-abbuzi taghhom u addirittura halla lilhom bil-liberta kollha jaghmlu vendikazzjoni minni.

6-Oct-14

Minkejja li l-Ministru kont ilni li ktibtlu minn Lulju '14 biex jirreferini lit-Tribunal, ghadda z-zmien u baqa' ma sar xejn u kull darba ncempel lis-segretarja tat-Tribunal biex nara rcivewx xi haga minghand il-Ministru dejjem tghidli li ghadu ma wasal xejn. Incempel il-Ministeru nara x'inhi r-raguni u jghiduli li l-Ministru jrid ir-rapport tal-Psikjatra biex ikun jista' jmexxi. F'ittra datata 27/8/14 nikteb lill-Ministru mill-gdid nghidlu li kemm David Cassar kif ukoll it-Tribunal innifsu kkonfermawli li l-ligi ttini d-dritt lili bhala pazjent nikteb direttament lilu biex jirreferini lit-Tribunal, imma kif ghidt diversi drabi qabel, donnu darba ttimbrat mentali qisek qed titkellem mal-hajt ghax hadd ma jaghti kazek. Fil-fatt kellu jkun David Cassar innifsu li cempel jew lis-segretarja tal-Ministru jew lill-Ministru direttament biex jghidlu bil-procedura u lil minn jista' jikkuntattja fi hdan il-ministeru biex jivverifika dan, biex sa fl-ahhar il-Ministru rreferini lit-Tribunal lejn l-ahhar ta' Settembru '14. Il-Ministru jidher li tant ra xi haga anomala li pazjent jikteb direttament lilu jitolbu jirreferih lit-Tribunal, li fl-istess zmien f'Ottubru '14 ghamel emendi fil-ligi 'n kwistjoni fejn fost l-ohrajn cahhad id-dritt lill-pazjent milli jiktiblu direttament u gabu suggett u dipendenti ghal kollox mill-Psikjatra u ovvjament lokk ghall-pjaciri ghax htiegli noqghod nibghat lill-qrabati jarawh privatament biex forsi jimxu l-affarijiet (xi €55 kull darba, €50 ghalih u nassumi €5 ghall-ispizerija – mur ahli flusek ghand Psikjatra biex jirrovinak bil-pirmli flok taddotta xi annimal bhala pet li jimlilek darek bl-imhabba).

Fis-6/10/14 nidher quddiem it-Tribunal ghar-Revizjoni tas-Sahha Mentali ppresedut mil-Magistrat Apap Bologna biex dan jaghti l-parir lill-Ministru tal-Gustizzja jekk wasalx iz-zmien li nohrog mill-isptar. David Cassar jixhed ghal xi nofs siegha u jaghmel enfazi li "ghax waqaf jiehu l-kura" u li issa hu taht kontrol ghax qieghed bl-injection. Il-Magistrat kellu f'idejh l-ittra li kont ktibt lill-Ministru fejn fiha kont semmejtlu fuq il-kontradizzjonijiet li kelli fl-akkuzi, fuq dawk il-frame-ups sfaccati li ghamluli l-Pulizija u li kont tlabtu jinvestiga, u allura issa kien jaf bihom hu wkoll u li kien jaghmel it-tieni kaz li kelli l-Qorti bil-wisq anqas gravi milli gie pingut. Imma x’jitnejjek mill-abbuzi gravissimi li saru fuqi, tghid mhux se jiksirha mal-Pulizija ma Cassar biex jghin lili l-akkuzat pingut u mcekken ghall-bicca mentali – il-veru kaz li ta’ mhux imparzjali li hu jara t-tibna f’ghajnejja u ma jarax it-travu kbir f’ghajnejn haddiehor ghax hu ras kbira. Seta’ ha l-ewwel pass, imma m'ghamel xejn minn dan.

Saqsini jekk irridx inzid xi haga jew intellgha lil xi hadd jixhed, u ma gieni xejn f'mohhi ghidtlu le kif kont illupjat mohhi idum biex jahseb ghadni taht l-effett tal-injection doza 30mg Fluanxol kull gimghatejn, il-hin kollu nixxengel meta nkun bil-qedgha u b'sintomi koroh u tal-biza' ta' dipressjoni li tqabdek. B'xorti kerha tad-destin sehel li dan il-Magistrat miet fid-19 t'Ottubru '14, mhux b’kumbinazzjoni zgur li le, imma wisq probabbli tort tal-kilba kbira ghall-flus issa li s-servizzi tieghu ma kienux aktar mehtiega bil-ligi l-gdida li bidlet it-Tribunal li kien jippresiedi. L-unika problema kienet li kien ha l-file tieghi f’daru w it-tahwid li nqala' wara ma jitwemminx: l-ewwel incempel hadd ma jaf x'se jigri ghax kien inzerta li l-Ministru kien ghamel emendi fil-ligi fil-frattemp kif ghidt qabel fejn fosthom dan it-Tribunal kien gie xolt u r-rwol tieghu kien se jiehdu l-"Kumitat ghar-Revizjoni dwar is-Sahha Mentali," imbaghad iddecidew li jekk it-Tribunal kien lahaq ikkonkluda l-kaz joqghodu fuq il-parir tieghu, darba l-file tieghi kien ghadu rilevanti u tmur dik li kienet is-Segretarja tat-Tribunal tigbru mid-dar tal-Magistrat dan spicca ntilef hadd ma jaf x'sar minnu aktar, sakemm fl-ahhar instab li kien spicca fil-post il-hazin fil-Ministeru tas-Sahha flok fil-Ministeru tal-Gustizzja. Meta cempilt dik li kienet is-segretarja tat-Tribunal jekk tistghax tghidli l-parir li kien inata lill-Ministru tghidli li ma tkunx tista' biex tara kemm darba ttimbrat mentali ma jhallulek dinjita ta' xejn, lanqas dritt tkun taf x'gara mill-kaz tieghek ma jibqghalek u vilment ihalluk fl-ghama u fuq ix-xwiek ma tafx x'se jigri minnek. L-istress, il-qtugh ta' qalb u t-tortura mentali li ghaddewni minna m'ghandiex kliem biex niddeskriviha imma dan ma kien xejn fejn dak li kelli nkompli nghaddi minnu.

Kif ghidt, bil-ligi kif emendata kienet giet f'idejn il-Psikjatra li jikteb lill-Ministru biex jirreferi pazjent lit-Tribunal il-gdid li minflok beda jissejjah Kumitat li gie kompost mil-gdid issa ppresedut mill-Kummissarju ghas-sahha mentali. Bejn sakemm indrat il-procedura l-gdida kulhadd ghadu fid-dubju dwar kif ezatt tahdem u bejn David Cassar jinsisti li x-xhieda li kien ta quddiem it-Tribunal setghet terga tintuza quddiem dan il-Kumitat minghajr ma jkollu ghalfejn jerga joqghod jixhed u l-kaz ikun jista jibqa' ghaddej, lahqu ghaddew diversi xhur sakemm qorob nofs Marzu '15 u David Cassar kiteb l-ittra li kien hemm bzonn lill-Ministru biex jirreferini lil dan il-Kumitat.

Izda b'xorti kerha ohra tad-destin sehel li fl-istess zmien il-Malta Independent holmot b'artiklu fuqi datat 14/3/15 (ta' min jinnota kemm kien irnexxa l-assassinju tal-karattru fejn minkejja li fis-sentenza Carol Peralta kien semma li l-annimali kont insibhom mejtin, il-media xorta baqghu jirreferu ghalija taht it-titlu t-"animal killer" - ara isem tal-file tal-webpage: “Mosta-animal-killer-asks-to-be-released-…– bhala konferma ta’ kemm hi falza din il-gazzetta li ssejjah lilha nfisha “Indipendent”: tinjora l-fatti bi preferenza ghall-gideb sfaccat – mur ahli hinek taqraha u flusek ixtriha), fejn minnu apparti li sirt naf li l-Magistrat Apap Bologna ma kienx approva li nohrog mill-isptar (biex jaghtu nformazzjoni lill-media kollox sew, waqt li lili kienu hallewni fl-ghama ghal dan iz-zmien kollu ma nafx x'se jigri minni), kien hemm ukoll irrapurtat il-procedura bl-involviment direttament tal-Ministru li ridt nghaddi minnha biex nohrog. Ghalkemm provi m'ghandix, nemmen li dan l-artiklu rah Fredrick Azzopardi li meta ra l-involviment tal-Ministru biex nohrog, bhalma kien ipprova jaghmilli l-hsara jippoliticizza t-tieni kaz li kelli l-Qorti wara l-arrest jassocjani mal-blogger Daphne, zgur li issa b'aktar ghadab kontrija ghax kont irrapurtajt lill-whistleblower u kelli x'nikxiflu li fl-ewwel gimgha tieghu bhala Chief Executive hatar zewg managers inkompetenti minn tlieta li kienu nvoluti f'dak l-abbuz ta' frodi hadu fuq diversi snin "extra pay for which you are not entitled" u issa nvolut fi krimini hekk kbir hu stess fil-cover up ta' dan l-abbuz b'taparsi ghamel investigazjoni li qatt ma saret, zgur ma kienx se jitlef ic-cans milli jerga jaghmilli l-hsara din id-darba billi jxewwex lill-Ministru kontrija jerga jgibni li kont xi wiehed li nikteb lil Daphne, u dan fiz-zmien meta l-Ministru zgur kien inkorlat ghaliha ghax f'artiklu xi xhur qabel f'Novembru '14 kienet kitbet fuq il-hajja privata tieghu. Fil-fatt nemmen li l-Ministru ma setghax ipattiha dirett lilha, spiccajt wehilt jien mieghu ghax ghamel vendetta minni fil-veru sens tal-kelma – hu hekk immexxi mill-mibgheda f’kull haga li jaghmel u hekk kien jistmerr lilha u lil kull min jigi assocjat maghha li darba ha s-sodisfazzjoni li zgur minn dejjem kien johlom bih, cioe jisma' li kienu splodewha bicciet f’karozza bomba, kompla bil-mibgheda insurmuntabli tieghu lejha anki wara mewtha billi kontinwament, ripetutament u b'mod sfidanti baqa’ jiknes kull forma ta’ memorja lejha sa l-ahhar gurnata li baqa’, aqta’ x’hiex, “Ministru tal-Gustizzja." Kont se nipprezentahom aktar ‘l isfel, imma jekk ghandhekk kurzita minn x’hiex ghaddieni minnu sforz dan l-odju, diskriminazzjoni sfaccata fejn ma mexxiex intenzjonalment biex ihallini maqful apposta l-isptar ghax dak Frederick kien assocjani ma din Daphne, ara Emails1 u Emails2. F’pajjiz normali l-karriera politika tieghu kieku ilha li spiccat, imma hawn Malta anki dak li suppost hu l-Kummissarju ghall-istandards fil-hajja pubblika jaghmillu cover-up.

Din id-darba ma tghidx kellu l-iskuza li ma kienx konxju li l-ligi tati d-dritt lill-pazjent innifsu li jiktiblu biex jirreferih lit-Tribunal ghax issa l-ligi kif kienet, kien ghadu kif emenda hu stess u fiha gab dan l-inkarigu f'idejn il-Psikjatra, u issa qorob nofs Marzu '15 jew it-tmiem tieghu suppost kienet waslitlu l-ittra/rapport tal-Psikjatra ghal dan l-iskop. Izda jghaddu x-xhur u jibqa' ma jirreferinix lill-Kumitat u r-raguni li tawni meta cempilt il-Ministeru kienet li l-Ministru kien talab il-parir tal-Kummissarju tal-Pulizija u wara li jasallu dan il-parir kien behsiebu jibghat ghall-parir tal-Avukat Generali u wara forsi jibghat ghal-parir tal-Kumitat, cioe mhux talli ma baghatx ghall-parir taghhom flimkien biex ifittex imexxi, talli kien behsiebu jaghmel dan wiehed wara l-iehor tant kemm vilment kien qed jaghmilha ntenzjonalment biex itawwalli l-kaz kemm jiflah u jhallini maqful. Ghidtilhom li l-Qorti ma kinietx sabitni hati kriminalment imma disputabilment kien kaz ta' sahha mentali w allura l-parir taghhom ma kienx japplika fil-kaz tieghi, izda qaluli li l-Ministru ghandu dritt jiehu l-parir ta' min irid. Il-fatt li l-parir taghhom ma hadux meta mitlub l-ewwel darba minni bhala pazjent biex jirreferini lit-Tribunal, u kien talbu issa meta ironikament mitlub minn xi hadd aktar awtorevoli, Psikjatra, biex jirreferini lill-Kumitat/Tribunal gdid, tkompli tindika kemm kien hemm l-involviment ta' terzi (Fredrick Azzopardi, kompli aqra biex tiehu stampa ahjar tal-possibilta tal-involviment tieghu), fejn xi hadd zgur kien qed jimbuttah biex ha pass hekk drastiku u differenti mill-ewwel darba. Dan qisu kellek binja li giet dikjarata li ghanda difetti strutturali u flok ha l-parir ta' perit fuqha (li hu kwalifikat fuq hekk), ghazel li jiehu l-parir ta' tabib jew qassis, daqshekk hi kontradittorja u vili l-haga, u dan meta fuq kaz bhal tieghi ta' wiehed mibghut mil-Qorti fuq kaz ta' sahha mentali kien hemm Kumitat imwaqqaf apposta ghal dak l-ghan partikulari biex jaghti l-pariri lill-Ministru fuq kazijiet bhal dawn. Kellimt lil David Cassar u cempilt l-ufficcju tal-Kummissarju ghas-sahha mentali fuq dan l-abbuz izda hadd ma habbel rasu jghini, waqt li jien stess ergajt ktibt lill-Ministru f'ittra datata 3/9/15 nerga' nghidlu li l-Qorti ma kinitx sabitni hati kriminalment izda kien kollox ghalxejn. Biex iccaqalqu xi ftit l-affarijiet kellhom ikunu qrabati li lejn Jannar '16 ghamlu appuntament mal-Ministru biex jghidulu verbalment b'dan il-fatt u quddiemhom ghamilha li ma kienx jaf li ma kienx kaz kriminali meta jien kont diga nfurmajtu b'dan fl-ewwel ittra li baghttlu fl-14/7/14 u issa wkoll f'dik tat-3/9/15, u ried ikun il-vera nkompetenti bhala Ministru tal-Gustizzja w addirittura bhala avukat hu stess ma jkunx jaf li biex wiehed intbaghat mil-Qorti go sptar bilfors li ma kienx gie misjub hati kriminalment. Qallhom li se jiccekja s-sentenza u fil-kaz imexxi, kif fil-fatt ghamel lejn Marzu '16 meta sa fl-ahhar irreferini lil Kumitat wara li bil-fatti u konxju minnha kien hlili sena inutilment, intenzjonalment u vendikattivament biex wasal ghal dan il-pass talli kont malizjozament ittimbrat bhala wiehed li kont nikteb lil dik Daphne (Emails1 u Emails2). Ukoll, fl-ewwel ittra li ktibtlu fl-14/7/14 kont semmejtlu bil-kontradizzjonijiet li kelli fl-akkuzi li ghamluli l-Pulizija li kien jaghmel il-kaz bil-wisq anqas gravi milli gie pengut, u jekk xejn mhux jibghat ghall-parir tal-Avukat Generali u tal-Kummissarju tal-Pulizija kellu, imma jaghmel l-investigazzjoni li tlabtu jaghmel fuq il-Pulizija fuq l-abbuzi gravissimi li saru fuqi biex tohrog il-verita u jittiehdu l-passi li hemm bzonn (seta' ghall-anqas ghamilha fil-frattemp, imma xejn lanqas biss ikkunsidraha ghax donnu ma kellu l-ebda skop li tohrog din il-verita, ried biss jaghmilli l-hsara jhallini kemm jiflah maqful ghalxejn forsi ma tafx kif nispicca niggennen / niddispra u apparti li jkun irnexxa mija fil-mija fil-vendikazzjoni li ried jaghmel minni, ikun b'gebla wahda laqghat 2 ghasafar ohra ghax ikun ukoll salva wicc Fredrick Azzopardi u Raymond Zammit ghax jibqa' ma johrogx dak li kelli x'nikxef fuqhom).


Part Six (Back to Part Selection)

7-Apr-16

Fis-7/4/16 sa fl-ahhar dehert quddiem il-Kumitat ippresedut mill-Kummissarju ghas-sahha mentali John Cachia. David Cassar jerga jixhed u jaghmel enfazi li "ghax waqaf jiehu l-kura" u li issa hu taht kontrol ghax qieghed bl-injection. Nghidilhom li suppost kulma kont niehu kienet biss pirmla wahda zghira kuljum izda ghax ghandi ommi ghanda z-zmien bil kemm ma rawhix bi tqila japprovaw li nohrog. Daqshekk tinbidel hajtek ta' taht fuq jittimbrawk ta' mentali, filli kont inlahhaq max-xoghol ta' responsabilta full-time propju tieghi u ma mitt xoghol iehor id-dar (naghmilha ta' plumber, electrician, mastrudaxxa, welder, bajjad, insajjar jien, mechanic tar-roti u tal-van, nirranga affarijiet tal-electronics, computer u kull haga li tinqala rrid inhabbel rasi jien x'se naghmel, ejja ma nsemmghux li sibt hin ukoll biex nirricerka l-istorja mitlufa ta’ rahli minkejja l-ostakli li kelli naffacja naghmel l-imfietah li hemm bzonn jien stess u nidhol f’post mimli katavri f’nofs ta’ lejl) u nbiegh is-sahha hekk li qatt ma hadt gurnata imqar wahda sick leave fi 15-il sena u nofs kemm domt nahdem (hlief meta qafilni David Cassar abbuzivament l-isptar fl-2002 u mhux ghax kont marid) u dan minkejja li qatt ma hadt il-pirmli ghall-mard kronaku u gravissimu li David Cassar ivvinta li ghandi, u filli gabuni ta' mentali spiccut li lanqas jistghu jafdawni wahdi u flok indur b'ommi jien, gabuha li trid tkun hi li ddur bija, il-veru kaz ta' minn estremita ghall-ohra, qisu filli kellek wiehed atleta jikser rekord wiehed wara l-iehor, u filli gabuh bhala wiehed dizabbli mhu tajjeb ghalxejn hlief li joqghod ghomru kollu mixhut go sodda, u dan minghajr ma ghamlulu test tad-doping jew kwalunkwe test xjentifiku iehor imma bbazaw kollox sempliciment fuq gideb sfaccat, cioe bhal fil-kaz tieghi ma tghidx kellhom l-icken bazi xjentifika bhal test tad-demm, awrina, x-ray, CT scan, Neuroimaging (brain scan), ecc. li seta' jipprova l-mard mentali kronaku u gravissimu li vvinta li ghandi David Cassar u ttimbrani bih.

Il-frustrazzjoni li thoss tidher ghat-tieni darba quddiem Tribunal / Kumitat, taf li gejt suggett ghall-injection li qed tirrovinalek u tihodlok sahhtek, u kkundannat ta' mentali fuq il-gideb sfaccat ta' David Cassar, fuq konkluzjonijiet zbaljati li ghax waqaft niehu l-kura meta altru ma kienx il-kaz ghax fil-verita pirmli qatt ma kont hadt fi 12 il sena li suppost kont niehodhom, li mpossibli li tghidilhom bl-intricci minn taht wara t-timbru ta' mentali li attribwili David Cassar mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti anzi addirittura jekk issemmi xi haga tispicca aktar iddur kontrik jissuggerixxu biex jillupjawk aktar jghidu qed timmagina l-affarijiet tant kemm dak li ghaddejt minnu l-veru lanqas jitwemmen, u jikkalkulawk ta' bicca mentali dizabbli li qatt ma kont tajjeb ghalxejn, mhux la kemm tiddeskriviha bil-kliem. Taf kif jiddeciedu jekk intix fit li tinghata l-leave jew le? Isaqsuk jekk tahsibx li ghandhekk bzonn kura. Jekk tghidilhom iva jghidu li qed tirrispondi tajjeb ghall-kura, jekk tghidilhom le jghidu li qed tiddeterjora jhalluk maqful u jissuggerixxu zieda fid-doza sakemm jillupjawk u jkissruk bizzejjed bis-side effects u fl-ahhar iccedi tghidilhom dak li jridu jisimghu. Lanqas dinjita ma jhallu lill-pazjent jghid l-opinjoni tieghu, jikkundizzjonawk u jiddettawlek xi trid tghidilhom akkosta ta' kollox, akkost ta' sahhtek, ta’ hajtek (fil-fatt tkun ittimbrat mentali l-anqas tkun ghada ‘tieghek’ – issir nullita, m’ghandek xejn, dipendenti ghal kollox fuq haddiehor). Dan John Cachia hu l-istess wiehed li meta ricentament kien hemm dak il-kaz ta' wahda Pollakka li dahlet gharwiena go trakk taz-zibel f'Paceville, kien pront hareg stqarrija biex ma niggudikawx nies bi problemi mentali, biex tara kemm ghalih hu facli biex litteralment jarmi persuna ta' mentali meta wara rrizulta li ghamlet hekk ghax sempliciment kienet fis-sakra, cioe b'nuqqas ta' hsieb u bl-istess kejl li uza mieghi taf kien japprovala li jtuha l-injection biex igibha taht kontrol (injection specifika li tippreveni milli  terga tidhol gharwiena fi trakk taz-zibel, bhalma lili l-injection suppost kienet qedgha zzommni milli nerga nsallab annimali mejtin - daqshekk il-Psikjatrija hi falza).

Din id-darba l-Kumitat japprova li nohrog fejn qalli hekk David Cassar ghax meta tlabt lill-Kummissarju ghall-konkluzjonijiet tal-Kumitat, bhas-soltu dinjita ta' xejn u vilment din id-darba propju minn Kummissarju suppost ghall-“Promozzjoni tad-Drittijiet” ta’ persuni b’dizordni mentali, qalli li ghax il-parir kien talabulu l-Ministru, jekk irrid nghid lilu u hallini fl-ghama u fuq ix-xwiek fuq kaz li jikkoncerna direttament lili (cioe flok 'l quddiem morna lura ghax ghal darb'ohra cahhduni milli nkun naf l-ezitu tal-kaz tieghi b'kuntrast meta kont dehert f'Dicembru '05 quddiem it-Tribunal fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti fejn kienu nformawni mill-ewwel).

Izda b'xorti kerha ohra tad-destin sehel li ntenzjonalment lejn l-ahhar ta' Marzu '16 fuq facebook kienet giet iccirkolata news feed mill-MaltaToday terga tassocjani ma Daphne u tghid li kont niktbilha fuq tali email address. Dawn kienu l-istess gideb sfaccat li xerred Fredrick Azzopardi ftit wara l-arrest biex jipprova jippoliticizza l-kaz fost l-ohrajn fejn dik id-darba kien uza l-media tal-MaltaToday, l-Illum, u jidhirli wkoll il-Kulhadd. Jekk qabel kelli biss suspett li Azzopardi kien xewwex lill-Ministru kontrija wara li l-Malta Independent ippublikat dak l-artiklu fuqi fl-14/3/15 issemmi l-involviment tal-Ministru biex inkun nista' nohrog, issa kelli l-konferma ta' dan kollu ghax regghu xterdu l-istess allegazzjonijiet u ntuzat ghal darba ohra l-MaltaToday u altru li mhux b'kumbinazzjoni li l-MaltaToday regghet holmot bija, sentejn wara li kien ghadda l-kaz, meta suppost kien ilhu li ntesa kollox u ma baqghax t'interess, u ma tghidx harget b'xi fatti godda tghid kellha skuza biex terga' ssemmini. Ghalija dan jikkonferma l-involviment t'Azzopardi biex il-Ministru vendikattivament tawwalli l-process kemm jiflah sakemm irreferini lill-Kumitat, u tant hu hekk li ttik x'tifhem li darba l-Ministru ccaqlaq ha dan il-pass u gie biex jirreferini lil-Kumitat, jidher li hass li kellu jinforma b'dan lill-istess Azzopardi li kien xewxu kontrija w imbuttah biex ma jaghmilx dan, u dan min-naha tieghu kien pront hareg b'dik in-news feed tal-MaltaToday fl-istess zmien li kont se nidher quddiem il-Kumitat biex jerga jxewwex u jinstiga lill-Ministru kontrija.

Fil-fatt jghaddu x-xhur u l-Ministru jibqa' jinjora l-parir tal-Kumitat biex nohrog u meta ccekkjali David Cassar via l-Kummissarju ntqal li kien qed jaghmel dan ghax qed jibza' mir-reazzjoni tal-media waqt li meta qrabati kellmu lil xi segretarja tal-Ministru qaltilhom b'verzjoni ohra dik li la dhalt l-isptar bil-Qorti ridt inqabbad avukat biex nohrog u trid tkun il-Qorti li tohrogni. F'ittra datata 4/8/16 nikteb lill-Prim Ministru, l-istess ittra li semmejt qabel li fiha wkoll kont tlabtu jinvestiga l-abbuzi tal-Pulizija, nitolbu jintervjeni fuq l-abbuz tal-Ministru kull darba qed itawwalli l-process, l-ewwel hlieli sena ghalxejn sempliciment biex irreferini lill-istess Kumitat, u issa kienu ghaddew 4 xhur ohra u baqa' jinjora l-parir tieghu biex nohrog mill-isptar. Inzerta li kienu jigu xi nies jzuru l-morda l-isptar bhal nhar ta' Hadd u wiehed minnhom lejn Settembru '16 iccekjali l-Ministeru, u din id-darba bhala skuza qalulu li l-Ministru kien qed jistenna l-parir tal-Avukat Generali, cioe ghax kont ktibt lill-Prim Ministru mhux talli dan ma hax passi talli spiccat daret kontrija ghax il-Ministru uzaha biex aktar ivvendika ruhu minni ghax ghal darba ohra rega holom bil-parir tal-Avukat Generali u tal-Kummissarju tal-Pulizija, u dan meta kien konxju li l-parir taghhom ma japplikax ghax issa suppost li kien qal li ccekkja s-sentenza biex jikkonferma li ma kienx kaz kriminali u fuq hekk kien irreferini lill-Kumitat (cioe jekk kien sab li l-parir taghhom ma kienx japplika fil-kaz tieghi ghax ma kienx kaz kriminali, kif gie japplika issa fuq l-istess kaz meta ma kien inbidel xejn, anzi kellu l-parir pozittiv fuqi mill-Kumitat). Normalment jintalab il-parir ta' dawn it-tnejn fuq nies li jkunu l-habs li jkunu talbu ghal tnaqqis fiz-zmien ta' detenzjoni taghhom forsi minhabba mard, etc. waqt li fil-kaz tieghi kont qed nibqa' ninzam maqful l-isptar minghajr data u limitu meta se nohrog bi ksur tad-drittijiet umani tieghi sakemm dawn bil-kumdita kollha jibghatu l-parir taghhom, u jghaddu x-xhur u s-snin u minkejja li jibqa' qatt ma jasal il-parir taghhom, jibqa' ma jiehux passi fuq din l-inefficjenza biex tara kemm l-affari kienet premeditata w intenzjonalment ghamilha bhala skuza biex itawwalli l-process kemm jiflah. Dan abbuza mill-pozizzjoni tieghu biex kompla ghamel vendikazzjoni minni baqa' jcahhadni abbuzivament mil-liberta u jhallini maqful l-isptar li seta' jkun biss ta' detriment ghalija (immagina kif ikissirulek mohhok bil-hsibijiet tkun taf li qed izommok maqful apposta vendikattivament u minghajr data meta se tohrog) flok hallini nintegra lura fis-socjeta u nkun nista' mmur ghax-xoghol naqla' l-ghajxien tieghi (flok ghamilt bhat-tfal ta' haddiehor li ghaddewhom bord u kont nghaddi hajti nghix fuq il-beneficcji socjali mit-taxxi tal-poplu u nigi naqa' u nqum mix-xoghol).

30-Apr-16

Wara li kont dehert quddiem il-Kumitat, David Cassar fit-30/4/16 jaqlibni fuq l-injection Risperdal, dik li originarjament ried jordnali, flok il-Fluanxol (kont garrabta b'kollox 25 darba f'ghoxrin xhar) minhabba s-side effects li din kienet qabbditni, u darba waqaft mix-xengil maz-zmien nehhili l-pirmli Artaine li kien itini suppost biex jikkumbattu dawn is-side effects fost l-ohrajn tal-Fluanxol. Bdieli din ir-Risperdal b'doza ta' 25mg, wara gimghatejn fil-14/5/16 ghollihieli ghal 37.5mg, u htiegli nihodha hekk kull gimghatejn flok kull 4 gimghat kif kont spiccajt bil-Fluanxol u suppost din l-injection gdida kienet xi haga 'state of the art' tiswa' hafna flus b'anqas side effects koroh. Id-doza ta' 37.5mg kienet ekwivalenti ghal 2 pirmli Risperdal tat-2mg (total 4mg), id-doppju tad-doza ta' pirmla wahda kuljum kemm suppost kont niehu qabel l-arrest u jekk xejn hi konferma ohra ta' kemm David Cassar jordna dozi bl-addocc u jirdupjalek id-doza qisu xejn mhu xejn minghajr ebda raguni valida u addirittura meta tkun dejjem gibt ruhek sew u rnexxilek ma timradx meta ma nafx x'kien jonqosni ngarrab aktar: frame-ups, assassinju tal-karattru, instigar ta' mibgheda lejja, vendikazzjonijiet mill-Ministru, side effects tal-injection bhad-dipressjoni, ecc.

22-Sep-16

Nitlobhom leaflet tar-Risperdal minhabba sintomi mod iehor li bdejt inhoss u nsib li side effects fosthom tal-impotenza, nuqqas ta' rqad (cans ta' 1 minn 10, immagina kif tiddispra ma tista' torqod b'xejn gurnata shiha, forsi siegha saghtejn kollox u tqum mill-ewwel), ugigh f'saqajja (l-aktar f'sieqi x-xellugija, bidu ta' Parkinson, cans ta' 1 minn 10, maz-zmien spiccajt ikolli diffikulta/ugigh biex sempliciment nilbes qalziet jew nitla' tarag u anki ma nimxix sew) u tqabbdek ukoll id-dipressjoni (cans ta' 1 minn 10) kien gej minnha fost l-ohrajn fejn ghal darba ohra wiehed jista' biss jimmagina l-effetti akbar fuq il-menti li ghalihom hi ntenzjonata. Immur dakinhar stess bil-leaflet insib lil David Cassar l-ufficju (normalment ikeccik imma ghidtlu li ridt inkellmu urgenti) u jghidli li jigi jkellimni fi zmien gimgha izda jghaddu l-gimghat u jibqa' ma jigix (il-leaflet tghidlek li jekk ikollok xi side effects kellem mill-ewwel lit-tabib izda hu jigi jaqa' u jqum mir-riperkussjonijiet gravissimi li jikkawza bl-agir tal-kura bla bazi tieghu fuq sahhet il-pazjent).

9-Oct-16

Bit-tama li xi darba nohrog mill-isptar dejjem tmajna bil-Ministru vendikattivament kien qed jibqa' ma jmexxix, u b'sahhti dejjem sejra lura bis-side effets tal-injections, sahansitra b'din l-injection il-gdida fost l-ohrajn spiccajt ukoll inkapacitat fil-parti tieghi (immagina kif tispicca demoralizzat u mkisser mentalment taqa' fuqek din id-disgrazzja, thossok ma baqa' xejn minnek, qisu mara qatghula sidirha – wara t-tieni gwerra dinija kienu tkazaw hafna bin-nazisti ghax kienu ghamlu programmi ta' sterilizzazzjoni, u issa qbizna l-millenju u wara tant snin David Cassar gabni hekk u kollox qisu xejn mhu xejn) u sahansitra issa kien qed joqtolni bil-mod il-mod bil-Parkinson, kien ikun kollu inutli u tard wisq nibqa' nistenna l-helsien biex nikxef li ghandi nikxef. Ghaldaqstant f'ittra datata 9/10/16 nikteb lil David Cassar u nhallielu taht il-bieb ta' l-ufficju, ngharrfu li mhux vera li kont waqaft niehu l-pirmli f'dawk ic-cirka 3 snin ta' qabel l-arrest biss meta kont naghmel ir-reati kif kont bellghajtilhom izda fil-fatt ma kont qatt hadthom lanqas fid-9 snin ta' qabel, b'kollox fi 12-il sena li suppost kont niehodhom mill-2002 mill-bidunett, u anki ghidtlu li ghandi l-provi biex insostni dan b'kaxxi bil-pirmli ghadhom intatti ta' diversi snin ilu, u peress li dan kien jaqleb kollox ta' taht fuq wara lil kulhadd kien ibbaza l-konkluzjonijiet tal-agir tieghi w ikkundannawni ta' mentali ghax waqaft niehu l-kura, biex jipprocedi u jinforma lill-Qorti b'dawn il-fatti godda halli ghall-bzonn jitkomplew il-proceduri kontrija.

Kont kurjuz x'pozizzjoni se jiehu, jekk jaghmilx dan il-pass u jirriskja jinqabad fil-kontradizzjonijiet ta' dak il-mard mentali kronaku u gravissimu li ntenzjonalment ivvinta li ghandi mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti u kompla bena fuqu fit-tieni kaz, jew jibqa' ma jmexxix u aktar tinkixiflu l-maskra tal-karattru tirann tieghu ghax jigi li ghandu l-faham miblul ma jridx li tohrog il-verita jinkixef li l-konkluzjonijiet li waslu ghalihom kienu ghal kollox zbaljati. Skond l-Att dwar is-sahha mentali Kapitlu 525, Artiklu 37(a) tipprovdi li jsir rapport minn 3 Psikjatri, wiehed minnhom ikun l-ispecjalista responsabbli minni, David Cassar, biex il-Qorti tkun f'pozizzjoni li jew tehlisni ghal kollox mill-isptar jew tiddecidi li jitkomplew il-proceduri kontrija, u b'dan il-fatt li zvelajt (li mhux vera kien kaz ghax waqaft niehu l-pirmli kif kienu kkonkludew hazin) zgur kien lokk ghat-tieni ghazla fejn David Cassar bhala l-ispecjalista responsabbli minni u ghar minn hekk kien involut direttament fil-perizja tat-tieni kaz li fiha bbaza l-konkluzjonijiet fuq dawn il-fatti zbaljati, altru ma setghax joqghod idejh fuq zaqqu imma kien fid-dmir bil-ligi li jmexxi fuq din ix-xhieda gdida li kienet taqleb kollox ta' taht fuq (tigi li kont gejt ikkundannat ta' mentali fuq fatti zbaljati u qed ninzamm innocentament fi sptar mentali).

Li kxift dan il-fatt kien pass difficli ghalija b'mohhi jrid jispodi bil-hsibijiet dwar ir-riperkussjonijiet x'se jigri minni u bis-side effects tad-dipressjoni li  tqabbdek l-injection jibdew jinhassu aktar fejn zdiedu l-waqtiet tal-biza/disprament meta nkun fis-sodda ta' sekonda tnejn kollox nhoss mohhi qisu jrid jintilef. Tghid David Cassar kien se jibqa' ma jmexxix u nibqa' dipendenti mill-Ministru biex nohrog li l-vendetta li ried jaghmel minni jhallini maqful l-isptar ma kellha l-ebda limiti, jew x'se tkun ir-reazzjoni ta' David Cassar fuqi issa li jaf li kelli evidenza biex nikkontradixxih biex ninkriminah, jibqa' ma jmexxix hu wkoll jekk qatt xi darba jasal li jiccaqlaq il-Ministru, jew jekk David Cassar jinforma l-Qorti nispicca nerga nghaddi minn martirju w inkubu iehor tiela u niezel il-Qorti bil-possiblita li nibqa' ma nsibx avukat li jhabbel rasu jiddefendini tort tal-assassinju tal-karattru u l-instigar ta' mibgheda lejja li kien sar fuqi u nispicca nehel darbtejn fuq l-istess kaz wara li:

 1. Il-kaz kien pregudikat mill-bidunett mil-Pulizija u wara mill-media li jien fost l-ohrajn mentali, fejn gejt ikkundannat b'dan qabel biss kienu tellghuni l-Qorti u fil-fatt konsegwenza t'hekk spiccaw mill-ewwel appuntaw Psikjatra biex jarani u mill-ewwel maqful il-Forensic fl-isptar Monte Carmeli. Dan biex ma nsemmux li bdejt nigi ddrugat bil-pirmli mill-ewwel gurnata fil-Forensic hafna qabel is-suppost esperti tal-Qorti rawni biex jiddecidu jekk hiniex mentali jew le.
 2. Il-kaz mit-tieni seduta 'l quddiem kompla jinstema quddiem il-Magistrat Carol Peralta li kellu kull interess li jergghu jikkundannawni ta' mentali mill-gdid. Kien hu u David Cassar li bdewli dan it-timbru mil-ewwel kaz li kelli l-Qorti meta fit-12/6/02 ghamlu dik il-famuza seduta biex qafluni l-isptar biex jintimidawni, jiskreditawni u jnaqqsuli l-kredibilta fost l-ohrajn jekk nigi li nikxef t-theddid li kien ghamilli Carol Peralta u l-abbuzi l-ohra li sofrejt. Fil-fatt Carol Peralta ghalkemm fis-sentenza semma ghal darbtejn li l-annimali ma qtiltomx jien f'pagna 4, ma saqshiex l-anomalija kbira li kien hemm fejn l-akkuzi, msemmija fl-istess sentenza 2 pagni qabel, kienu saruli ezatt fis-sens oppost (cioe li hqart qtilt l-annimali), u farfar qata' fil-qasir qghad fuq ir-rapport ta' David Cassar (qisu kien qed joqghod fuq il-verzjoni li jien tajt lill-Psikjatri u njora s-suppost awtopsji li ghamlu l-Pulizija, daqshekk ma kienux kredibbli u konxji li kienu qed jaghmluli frame-up), jikkundannani mill-gdid ta' mentali, li kien jaf bil-pjacir kbir u enormi li ghamillu fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti meta ttimbrani li kelli "deluzjonijiet ta' persekuzzjoni" biex salvalu wiccu u karriera wara l-fjask li kien holoq Carol Peralta stess f'dik is-seduta tal-4/2/02 jheddidni li jsabbatni mal-hajt f'post pubbliku f'awla tal-Qorti "minn fuq it-tribuna."
 3. David Cassar mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti kien ivvinta li nbati minn mard mentali kronaku u gravissimu, u b'din it-tikketta ta' kronaku jfisser li ma tfiq qatt minnu w awtomatikament fit-tieni kaz kont kundannat li nerga niccappas bl-istess allegazzjonijiet ta' mard. Cioe, kieku ma gibtix li ghax kont waqaft niehu l-kura, xorta kienu jsibu xi skuza ohra biex jikkundannawni mill-gdid ta' mentali, aktar u aktar bil-pressjoni zejda u bil-kaz kien destinat u pregudikat mill-bidu mill-Pulizija u sussegwentament mill-media li jien mentali. Fil-fatt tant kienu f'daghdija li jergghu jikkundannawni mill-gdid ta' mentali li naqsu li jiehdu 'n konsiderazzjonji dawk it-12-il punt li semmejt (e.g. setghu ta' lanqas iccekkjaw jekk hadtx sick leave f'dawk it-tliet snin la gabuha li minghajr kura tlift il-kontrol).
 4. Wara li kont diga pattejta mod iehor u bil-kif, ittimbrat ta' mentali bl-istigma u l-pregudizzji li din iggib maggha u ghal 3 darbiet spiccajt innocentament maqful go sptar mentali fuq diceriji ta' David Cassar li originaw mill-iskop malinju tieghu biex jaghmel cover-up ta' reati kriminali gravissimi li kienu sehhew fuqi fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti, biex jiskreditani, jintimidani w ifittex isikkitni qabel ikun tard wisq fost l-ohrajn, u cappasni li nbati b'mard kronaku u gravissimu minghajr ma kellu l-icken bazi xjentifika ghalih imma sempliciment fuq il-gideb sfaccat tieghu, l-ewwel qafilni l-isptar ghal 37 jum fl-2002, imbaghad xahrejn ohra fl-2005 meta nqatghet is-sentenza tal-appell fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti, u issa dawn is-snin kollha mid-19/3/14, u maghhom zied il-vendikazzjonijiet, it-torturi mentali kollha li ghaddejt minnhom u riperkussjonijiet tal-biza' fuq sahhti tort tas-side effects koroh tal-injections.

Madanakollu kont nippreferi li nghaddi minn trawma ohra tal-Qorti fejn kieku l-akkuzi saru kif suppost u kelli smiegh gust minghajr ma l-kaz gie pregudikat, l-aktar li stajt wehilt forsi kienet xi sentenza sospiza u multa, milli nispicca ghomri mcappas mal-isptar sfurzat niehu l-injections li ma kienux jghoddu ghalija u li haduli sahhti u gabuni nkapacitat.

20-Oct-16

Jkunu ghaddew kwazi 4 gimghat u issa wkoll bl-ittra datata 9/10/16 f'idejh, David Cassar kien baqa' ma giex ikellimni kif weghdni imma ghax irrifjutajt li niehu l-injection fil-15/10/16 lanqas ghaddew 5 t'ijiem li f'din id-data fl-20/10/16 ma giex jghidli li bis-sewwa jew bid-dnewwa jkolli nihodha, cioe mhux talli kiser il-ligi ma mexxiex u ma nformax lill-Qorti li l-konkluzjoni li jien mentali li wasal ghaliha fil-perizja tat-2/6/14 kienet ibbazata fuq fatti skorretti, talli xorta baqa' jistmani ta' mentali jisfurzani niehu l-injection bilfors sal-punt li jekk nerga nirrifjuta li nihodha jaqbzu erba' fuqi u jtuhili xorta, u njection li mhux biss ma kinietx tapplika ghalija ghax kien jaf li m'hiniex marid, talli kienet qed tirrovinali sahhti gabitni fost l-ohrajn inkapacitat, ghamlitli hajti nfern ma norqod kwazi xejn, bdiet tmarradni bil-Parkinson b'ugigh specjalment f'sieqi x-xellugija, u b'sintomi ta' dipressjoni li tqabbdek fost l-ohrajn, cioe mhux talli hallini maqful fi sptar mentali nnocentament talli baqa' jghaddini minn torturi mentali tal-biza biex tara x'tirann tal-biza hu. Biex taparsi ha azzjoni fuq is-side effects tal-injection, jnaqqasili ghal 25mg (minn 37.5mg) kull gimghatejn, u jghidli li jghaddi xi zmien iehor taf inaqqashili ghal 12.5mg. Nipprova nurih kaxxi bil-pirmli ghadhom intatti bit-data taghhom ta' diversi snin ilu li juri li qatt ma hadt il-pirmli fi 12-il sena mill-bidunett izda jigi jaqa' u jqum jghidli li m'ghandux x'jaqsam ghax kien hemm diversi psikjatri kollha qalu li jien marid/ schizophrenic meta kif ghidt dawn ma kienu ndipendenti xejn ghax rawni biss ghal ftit hin u fosthom kollha htigielhom jikkonsultaw mieghu u kappell ma jmerix lill-iehor u kollha jirrepetu l-istess haga, apparti li ma kienux jafu bl-intricci minn taht tal-ewwel kaz li kelli l-Qorti u issa bil-fatt li qatt ma kont hadt il-pirmli fi 12-il sena mill-bidunett u mhux biss fic-cirka 3 snin ta' qabel l-arrest fuqhiex kienu bbazaw il-konkluzjonijiet zbaljati taghhom li jien mentali.

Filli dik l-enfasi kollha li "ghax waqaf jiehu l-kura" kif nizzel fil-perizja lill-Qorti u kwotatu l-media kollha, u anki xehed quddiem Tribunal fis-6/10/14 u Kumitat fis-7/4/16, u filli kontradizzjoni bhal dik li ma taghmilx differenza kontx qatt hadthom jew le biex tara kemm l-importanti ghalih kien li jzommni ttimbrat ta' mentali akkost ta' kollox anki meta wasal ghal dan intenzjonalment fuq konkluzjonijiet hziena, indipendentament mill-fatti, biex ma jikkrollalux il-kastell tar-ramel li bena tul dawk is-snin ittimbrani ta' mentali spiccut meta ma kelli l-ebda mard, u biex ma jinqabadx fil-kontradizzjonijiet kbar tieghu fosthom ikollu jispjega kif allura fid-disa' snin ta' qabel (mit-18/2/02 meta rani ghall-ewwel darba sas-16/10/11 meta bdejt bir-reati tat-tieni kaz) baqghu ma hargu l-ebda sintomi ta' mard u m'ghamiltx reati minkejja li wkoll qatt ma hadt il-pirmli, u additirittura lanqas erga fit-8 xhur ta' qabilhom mill-ewwel arrest fit-13/6/01 sakemm rani ghall-ewwel darba tabib, hu stess David Cassar, m'ghamilt xejn hazin. Imma l-aktar ugigh ta' ras ghalih zgur li kienet kif seta' qatt jispjega li bla ma qatt hadt pirmli u kura ghal dak il-mankament tad-dopamine nieqsa minn mohhi u mard mentali kollu kronaku u gravissimu li vvinta li ghandi mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti, schizophrenia, paranoid psychosis, deluzjonijiet ta' persekuzzjoni, alterazzjoni mentali fost l-ohrajn, kien irnexxili nkampa u addirittura nahdem full-time f'xoghol ta' responsabilta u ma niehu qatt gurnata sick leave fi 15-il sena u nofs (ekwivalenti ghal 5,693 jum, perjodu qisu biex minn tarbija issir adult, mhux cajta) kemm domt nahdem (hlief dawk is-37 jum meta qafilni fl-2002 u hadthom mhux ghax kont marid imma ghax dawwarha hu li jien hekk) meta dan kien gabha li tant jien marid u mentali spiccut li kien qghad jaghmel seduta l-Qorti fit-12/6/02 biex qafilni ghal 37 jum l-isptar tant kemm dawwarha li bla kura m'jien xejn. Possibli dik il-mankament gravi ta' dopamine li qal kelli nieqsa minn mohhi qatt ma mmanifestat ruha tul dawk is-snin kollha u kif marruli d-deluzjoniet ta' persekuzzjoni li qal li kelli bla ma qatt hadt l-ebda pirmla, u mhux talli hekk  talli fit-3 darbiet li xehed fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti fid-9/4/03, fl-1/12/03 u fis-16/12/03 kien jghid li sejjer tajjeb hafna bil-kura meta fil-fatt ma kont niehu ebda pirmla u xorta kont sejjer tajjeb. Mhux biss hemm kontradizzjonijiet li attribwili mard gravissimu biex imbaghad hallini fuq kura nsinifikanti ta' 2 pirmli zghar kuljum ghal-ewwel 4 gimghat biss, ta' pirmla zghira u nofs kuljum ghal cirka 4 snin ta' wara, u mizerja ta' pirmla zghira wahda nsinifikanti kuljum ghal-kumplament ta' madwar sitt snin ta' wara, talli addirittura ma niehu ebda pirmli u jirnexxieli nzomm rekord assolut ma nfallix gurnata wahda mix-xoghol u jibqghu ma johorgu ebda sintomi ta' mard u hadd mix-xoghol jew tal-familja ma qatt irrapporta xejn abnormali fuqi.

Ukoll kieku kellu jirtira dak li lahaq kiteb fil-perizja tat-tieni kaz wara li kienet lahqet ikkwotatu l-media kollha, u tigi li kkundannani ta' mentali fuq konkluzjonijiet zbaljati ghax waqaft niehu l-kura meta altru ma kienx il-kaz, kien johrog fid-deher kemm ma kienx denju fil-kariga ta' espert imqabbad mill-Qorti biex jezaminani ghax tigi li ghamel xoghol dilettantesk meta naqas li jiehu l-istampa kollha (fosthom dawk it-12-il punt li semmejt) biex mar zmerc daqshekk, qisu kellek binja li ggarfet u l-perit li tqabbad jinvestiga mexa mal-kurrent u kkonkluda li dan gara ghax il-materjal li ntuza kien ta' kwalita nferjuri meta fil-fatt ir-raguni kienet gejja minn pedamenti qed jistriehu fuq art mhux soda, u darba lahaq hareg bil-konkluzjoni zbaljata, jekk jirtiraha u jaccetta l-izball jigi jidher kemm ma jifhimx. Fil-kaz tieghi din li ghax waqaf jiehu l-kura l-ewwel hargu biha l-Pulizija mill-konferenza stampa qabel biss tellghuni l-Qorti, komplew jibnu fuqha l-media minn jumejn wara b'intervisti ma nies fil-qasam tas-sahha mentali, u mbaghad bhac-cirasa fuq il-kejk kien imiss il-Psikjatri jimxu mal-kurrent jikkonfermaw bhall-pappagalli din l-iskoperta kbira, u darba kulhadd jistaghgeb bl-gherf kbir taghhom qisu skoprew li x-xemx iddur mad-dinja, kemm aktar kullhadd se jistaghgeb b'dak li jsarfu meta tohrog il-vera verita li fil-fatt id-dinja ddur max-xemx u tispicca tkun il-veru kaz tal-waqa' tal-gharef taghmel sabta kbira.

Apparti dan, il-fatt li gabuha ghax waqaft niehu l-kura, min jaf kemm kienet kibritlu rasu David Cassar li minghajr il-kura ultra specjali tieghu wiehed jispicca jiggennen jibda jigbor l-annimali mejtin u jssallabhom, u wara li kiseb reklam bhal dak b'xejn minn fuq dahri u ghad-detriment tieghi, f'salt wiehed kien se jisfumalu kollox fix-xejn – mur ghidilhom lin-nies li bil-kura tieghu jispicca jmardek kif ghamel lili bl-injections li tani gabni l-hin kollu nixxengel, inkapacitat fil-parti tieghi, ma norqod kwazi xejn gurnata shiha, iqabbdek dipressjoni u joqtlok bil-mod il-mod qed imarradni bil-Parkinson fost l-ohrajn u jigi jaqa' u jqum minn dawn is-side effects koroh tal-kura tieghu minghajr m'ghandu lanqas l-icken bazi xjentifika ghall-mard li vvinta li ghandi – Alla hares kont marid mentalment qabel l-arrest ghax mhux talli kien ikomplini imma kieku llum ilni fil-qabar tani addirittura njection Fluanxol li bid-dipressjoni li tqabbdek iggeghlek taghmel suwicidju biex tara kemm hu tabib mill-aktar irresponsabbli. Ukoll din li jkollu jammetti li l-konkluzjoni li wasal ghaliha kienet ghal kollox zbaljata kienet se tkun ta' umiljazzjoni kbira ghalih, aktar u aktar meta tigi li kien waqa' ghal-lixka ta' wiehed li ghal dawk is-snin kollha kien zeblah, irriduca u skredita bhala bicca mentali spiccut u pengini ta' mmankat bid-dopamine nieqsa minn mohhi fost l-ohrajn. Cioe biex isalva wiccu, biex ma jinqabadx li gideb u ilu jigdeb fuqi mill-bidunett mill-2002 u ghamel dan fosthom taht gurament fil-Qorti, biex ma jidhirx tal-frodista li hu li ntenzjonalment ghamel dijanjozi ghal kollox zbaljata tieghi fl-isforz tieghu biex jiskreditani, jintimidani u jaghmel cover-up ta' reati kriminali gravissimi li kienu sehhew mieghi fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti, biex ma jigix jidher li ffroda lill-Gvern ordnali pirmli u njections li kien jaf li ma kellix bzonn, biex ma jidhirx li kompla jqarraq u jizvija bil-Qorti fit-tieni kaz meta gabha li ghax waqaft niehu l-kura meta l-kura ta' bicca pirmla wahda zghira kuljum tant kienet insinifikanti li ma setghetx ikollha effett lanqas li kieku, biex ma jirtirax l-konkluzjonijiet zbaljati li wasal ghalihom fil-perizja wara li kienet lahqet ikkwotatu l-media kollha, u b'kapricc, lest jikkundanna destin, sahhet u hajjet ta' bniedem ghomru kollu bhala mentali bl-istigma u l-konsegwenzi koroh kollha li din iggib maghha meta kien jaf li mhiniex, biex tara kemm hu psikjatra l-vera bla skrupli u bla kuxjenza ta' xejn. Mhux biss b'dan il-pass li ha kompliet tinkixiflu l-maskra ta' minn fil-fatt hu, imma jekk kien ghad hemm minn kellu l-icken dubju dwar l-abbuzi li sofrejt minnu fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti u kif kien immanipulah malinjament u gideb intenzjonalment gabni ta' mentali spiccut biex ma nkunx kredibbli jekk nigi li nikxef l-abbuzi li kienu sehhew mieghi, issa ghandu l-konferma ta' min hu bil-fatti u sa fejn kapaci jasal ghax ghal darba ohra ma jridx u assolutament ma jinteressahx li tohrog il-verita, ma jimpurtahx u jigi jaqa' u jqum li l-kaz gie konkluz fuq fatti zbaljati u li jien qed inbati l-konsegwenzi, ghax fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti kien gara l-istess u hadd m'azzarda jistaqsih iwiegeb ghal-kontradizzjonijiet tieghu, u BL-IMMUNITA PSIKJATRIKA LI JGAWDI (DIK LI JGHID X'JGHID JITWEMMEN ANKI JEKK JGHID GIDEB SFACCAT MINGHAJR MA HADD JAZZARDA JSAQSIH IWIEGEB GHALL-KONTRADIZZJONIJIET TIEGHU, WAQT LI L-VITTMA LI JKUN ITTIMBRAH TA' MENTALI JISTA' MHUX IGIB PROVI FUQ PROVI GHAX XORTA JIBQA' MCAPPAS KULHADD IHARES LEJH B'SUSPETT, MA JAGHTIH WIDEN HADD, U ADDIRITTURA TISPICCA DDUR KONTRIH) jerga jigri l-istess konvint li m'hemm hadd li jista' ghalih bil-kuntatti li ghandu u addirittura bl-istatus li jgawdi donnu jigi 'l fuq mil-ligi hadd mhu se jazzarda jiksirha mieghu biex johrog ghonqu ghalija.

2-Oct-16
9-Nov-16
27-Nov-16
11-Dec-16

Lejn tmiem Settembru '16 smajt li kien gej il-Kummissarju John Cachia jzur l-isptar Monte Carmeli u fosthom kien se jzur is-sala fejn kont (propjament wahda mill-funzjonijiet tieghu, funzjoni (k), li jrid jaghmel bhala Kummissarju). Ktibtlu ittra datata 2/10/16 u hallejta ma 2 ufficjali mill-ufficju tieghu li gew fis-sala jumejn wara floku, nilmenta fuq l-abbuz tal-Ministru li biex itawwalli l-kaz kemm jiflah kien baqa' jinjora l-parir biex nohrog tal-Kumitat ippresedut minnu stess bl-iskuza li ried il-parir ukoll tal-AG u l-Kummissarju tal-Pulizija li ma kienx japplika fil-kaz tieghi, u wkoll fuq il-martirju li kien qed jghaddini minnu David Cassar bis-side effects tal-injections li ordnali, l-ewwel hallini kwazi sentejn nixxengel bl-injection Fluanxol u issa bl-injection l-gdida Risperdal kien gabni nkapacitat u ma nistax norqod fost l-ohrajn u jekk hiex gustifikabbli kura bhal din li tkun qed tihodlok sahhtek. Tahsibx li rrisponda ma tarax, u f'ittra datata 9/11/16 ergajt ktiblu nfakkru fuq l-ittra ta' qabel u din id-darba nizziltlu wkoll il-fatt li kont gejt ikkundannat ta' mentali fuq fatti zbaljati meta gabuha li l-agir tieghi kien kaz ta' relapse ghax waqaft niehu l-kura fic-cirka 3 snin ta' qabel l-arrest (kien semma dan il-fatt David Cassar stess meta deher quddiem il-Kumitat fis-7/4/16 ippresedut mill-istess Cachia) meta fil-fatt qatt ma kont hadd il-kura fi 12-il sena mill-bidunett u li kelli l-provi biex insostni dan b'pirmli ta' diversi snin ilu ghadhom intatti, u li dan kien jaqleb kollox ta' taht fuq ghax tigi li waslu biex ikkundannawni ta' mentali fuq konkluzjonijiet zbaljati. Din id-darba jirrispondi gimghatejn wara fit-22/11/16 biex taparsi kiteb xi haga u jahrab mill-punt li semmejtlu li kont gejt ikkundannat ta' mentali fuq fatti zbaljati. Nerga niktiblu f'ittra datata 27/11/16 nqajjimlu l-istess punt u l-istess jerga jahrab minnu u sfaccatament jghidli li ma jistghax jindahal fil-kura li tkun qed tinatali biex tara li ghalih xorta mentali nibqa' avolja l-konkluzjonijiet li waslu ghalihom it-tobba kif ghidt kienu fuq fatti zbaljati (fil-fatt mhu veru xejn li ma jistghax jindahal fil-kura ghax wahda mill-funzjonijiet tieghu hi (f) dik li “jawtorizza jew jipprojbixxi xi kura speċjali, prova klinika jew riċerka medika jew xjentifika oħra fuq persuni taћt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att”). Hadt cans iehor u ergajt ktibtlu nqajjimlu l-istess punt ghat-tielet darba 'n fila f'ittra datata 11/12/16 – jekk harabli mill-punt l-ewwel darba, harabli fit-tieni, fit-tielet b'dejjem inkun aktar specifiku ridt nara biex kien se johrog. Fil-fatt din id-darba mhux talli ghal darba ohra baqa' ma hax passi fuq sitwazzjoni gravi bhal dik fejn gharraftu ghal darba, tnejn, tlieta li kont gejt ikkundannat ta' mentali fuq fatti zbaljati u konsegwenza t'hekk sfurzat niehu njections li kienu qed jipperikolawli serjament sahhti u gabuni nkapacitat fost l-ohrajn, apparti li kont qed ninzamm maqful fi sptar mentali nnocentament, talli addirittura din id-darba lanqas biss habbel rasu jirrispondi. Dan qisu irrapurtajt lill-Arcisqof l-abbuzi li sofrejt minn qassis u naqas li jiehu azzjoni (ghamel cover-up) halla kollox ghaddej qisu ma gara xejn. Imma erga ghar minn hekk hu ghax qisu kellek wiehed li fuq tali xhieda gie misjub hati w intbaghat il-habs u wara meta rrizulta li din ix-xhieda kienet falza u sahansitra qalulu li hemm il-provi biex isostnu dan, hallieh maqful innocentament il-habs xorta wahda. Verament serva ta' spalla ghal minn kien qed jabbuza u assolutament gie jaqa u jqum li xi hadd qieghed maqful innocentament u ghar minn hekk suggett ghall-medicina li ma kellux bzonn li kienet qed taghmillu hajtu nfern.

Bil-fatti dan Cachia jistma lill-pazjenti ta' dubbien, qisu ried jghid ma tarax li se joqghod jinhela jisma l-ilmenti taghhom anzi tkun qed twaqqghalu d-dekor jiktiblu pazjent jarak hela ta' hin, u darba naf x'isarraf li jigi jaqa' u jqum minni mbasta ma jiksirix ma David Cassar, qtajt tista' tghid kull kuntatt minn mieghu, u fil-fatt flok sibtu ta' ghajnuna spiccat daret kontrija. Dan Cachia fil-ligi dwar is-sahha mentali, Kapitlu 525, hu riferut addirittura bhala l-Kummissarju ghall-"Promozzjoni tad-Drittijiet" ta' Persuni b'Dizordni Mentali, cioe mhux sempliciment bhala Kummisarju ghas-Sahha Mentali, u f'Parti III, Artiklu 6, pagni 8-9 hemm imnizzel x'inhuma l-funzjonijiet, id-dmirijiet tieghu fi 15 il-klawsola minn (a) sa (o) li fil-kaz tieghi naqas minn dmirijietu / xoghlu f'aktar min-nofshom, fi 8 minnhom, il-veru rekord assolut, xempju tal-inkopetenza u ta' kemm mhux denju ghall-kariga li jokkupa. Dawn huma klawsoli:

(a) jġib 'il quddiem u jћares id-drittijiet ta' persuni li jkunu qegћdin ibatu minn xi diżordni mentali u l-carers tagћhom;

(b) jirrevedi kull politika u jagћmel dawk irrakkomandazzjonijiet lil kull awtorità kompetenti li tkun biex iћares jew iżid id-drittijiet ta' dawk il-persuni u biex jiffaċilita l-inklużjoni soċjali u l-benesseri tagћhom;

(d) jiżgura li l-pazjenti ma jinżammux fil-faċilità liċenzjata gћal żmien itwal minn dak meћtieġ;

(f) jawtorizza jew jipprojbixxi xi kura speċjali, prova klinika jew riċerka medika jew xjentifika oħra fuq persuni taћt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(i) jinvestiga kull ilment li jkun jallega ksur tad-drittijiet tal-pazjent u jieћu kull azzjoni sussegwenti jew jagћmel rakkomandazzjonijiet li jistgћu jinћtieġu biex iћarsu l-benesseri ta' dik il-persuna;

(j) jinvestiga kull ilment dwar kull aspett ta' kura provduta minn faċilità liċenzjata jew minn professjonist fil-kura tas-saħħa u jieћu kull deċiżjoni jew jagћmel kull rakkomandazzjoni li jkunu meћtieġa;

(l) jirrapporta kull każ li jkun ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem ġewwa faċilita liċenzjata lill-awtorita kompetenti adatta fejn jirrakkomanda r-rettifika ta' ksur bћal dak u jieћu kull azzjoni oћra proporzjonali li huwa jqis li tkun adatta;

(m) jagћmel rapport lill-awtorita kompetenti adatta dwar professjonist fil-kura tas-saħħa gћal ksur ta' drittijiet umani jew talli jikser xi dispożizzjoni ta' dan l-Att u dan mingћajr preġudizzju gћal kull azzjoni oћra proporzjonali li huwa jista' jqis li tkun meћtieġa li tittieћed;

F'ittra datata 26/10/16 nikteb ukoll lic-Chairman tal-Psikjatrija Anton Grech biex indahhlu fil-Kredu nara x'isarraf nghidlu kif kienet iddeterjorat sahhti bis-side effects tal-injections b'David Cassar li ordnahhomli jigi jaqa' u jqum minnhom, u nsemmilu l-punt li fil-Qorti kont gejt ikkundannat ta' mentali b'konkluzjonjiet bbazati fuq fatti zbaljati li ghax waqaft niehu l-kura, imma kif jghidu kappell ma jmerix lill-iehor u daqstant iehor habbel rasu, jirrispondi mhux gimgha, gimghatejn wara, imma addirittura fuq 3 xhur wara (forsi kien imhabbat dejjem jistednuh fuq it-television u dawk ghalih kellhom prijorita ferm akbar minn semplici ittra ta' bicca pazjent) f'ittra datata 3/2/17 biex taparsi kiteb xi haga jghidli li skont hu l-kaz qieghed quddiem il-Kummissarju ghas-sahha mentali u jfarfar jghidli biex fil-kaz nikteb lilu. Thabbat fejn thabbat bibien hlief nies ihokku dahar xulxin f'pozizzjoni gholja ma ssibx, jista mhux litteralment joqtlok David Cassar (jew direttament billi jtik injection li ggeghlek taghmel suwicidju, jew indirettament billi jmardek bid-dipressjoni u bil-Parkinson fost l-ohrajn) u jidfnuk u tintesa u hadd ma jkun jaf xejn.

Kemm Cachia kif ukoll dan Grech mhux talli ma hadux passi talli komplew tefghuni f'halq il-lupu ghax x'aktarx servew ta' widna ghal David Cassar u jinformawh li ktibtilhom ghax meta xi gimghat wara fis-16/12/16 ninzertah bi sbrixx fil-kuritur tas-sala u nghidlu biex inaqqasli l-injection Risperdal ghal 12.5mg kif kien weghdni ghax xorta bqajt bis-side effects, jghidli li mhux se jnaqqasha ghax "iddeterjorajt" b'riferenza ndiretta talli rrapurtajtu lil dawn it-tnejn. Kieku vera ddeterjorajt wiehed kien jistenna li jibda jigi jzurni spiss, minflok b'vendikazzjoni qata' kull kuntatt minn mieghi u dan minkejja li qieghed fi sptar (mhux ghax qabel kien jarani spiss, xorta xi vizta darba f'mitt qamar u nitkellmu biss fuq fejn wasal il-kaz, ez. qed quddiem il-Ministru etc., u qatt fuq il-mard li vvinta li ghandi). Iddeterjorajt ghalih tfisser li ma kontx illupjat u mkisser bizzejjed daqskemm xtaqni, u ghax irrapurtajt 2 mill-abbuzi tieghu,

 1. dik li jigi jaqa' u jqum li rrovinali sahhti bis-side effects tal-injections, u
 2. daqstant iehor gie jaqa' u jqum li kkundannani ta' mentali w ibbaza l-konkluzjonijiet tal-perizja fuq fatti skorretti,

baqa' ma naqqaslix l-injection kif kien weghdni biex hallini nibqa' nitkisser bis-side effects taghha u addirittura qalli li l-alternattiva hi li jew jerga jaqlibni fuq l-injection Fluanxol (dik li fost l-ohrajn iggeghlek taghmel suwicidju, apparti x-xengil) jew jippruvali njection ohra l-Olanzapine (Zypadhera) b'side effect ohra ferm ghar fosthom li kull darba li jtuhilek trid taghmel mhux kwarta, mhux siegha, imma addirittura 3 sieghat imwahhal jippruvawlek il-pressjoni ghax ghanda mnejn tghollijilek u l-kumplament tal-gurnata ma tistghax topera makkinarju jew issuq, cioe kkundannat li tghaddiha mixhut go sodda (ghal darba ohra immagina l-effetti ferm akbar fuq il-menti li ghalihom hi ntenzjonata). Kont inkun rekord assolut li f'inqas minn sentejn u xahrejn jipprova fuqi 3 tipi t'injections, il-veru guinea pig, u li mill-esperjenza tieghi stess sakemm jghaddu dawk ix-xahrejn sakemm jidrahom il-gisem ikunu l-vera martirju: titlef il-vuci, muscle stiffness (tibda thossok iebes biex ticcaqlaq, sahansitra tigi biex tinhasel ma tkunx tista' tilhaq dahrek, ma jirnexxilekx tigri, etc.), u ugigh f'partijiet ta' gismek bhal  ghonqok u dahrek fost l-ohrajn, apparti s-side effects ohra li jibqghu mieghek. Cioe mhux talli kien baqa' ma mexxix wara kwazi xahrejn mindu ghaddejtu dik l-ittra datata 9/10/16 biex ma ticcarratlux il-maskra  jinkixef li kkundannani ta' mentali ntenzjonalment fuq fatti zbaljati u hallini maqful innocentament go sptar mentali fost l-ohrajn, talli addirittura ried jibqa' jesperimenta fuqi bl-injections sakemm ikissirni mentalment u joqtolni bil-mod il-modd, aktar u aktar issa li kelli kontradizzjoni ohra x'nikxiflu.


Part Seven (Back to Part Selection)

20-Mar-17

Nerga nikteb lill-Ombudsman din id-darba nistaqsih jistghax jintervjeni fuq l-ingustizzji u ksur tad-drittijiet tal-bniedem li ilni nsofri, fosthom li 1) il-Ministru kien qed kull darba ntenzjonalment itawwalli l-kaz, 2) fuq l-abbuzi li ghamluli l-Pulizija fosthom b'akkuzi nfondati u kontradittorji ntizi li jigu jidru l-aktar makabri possibli fost l-ohrajn, u 3) fuq l-abbuzi ta' David Cassar (dawk it-tnejn li semmejt qabel, i) li qed jirrovinali sahhti bil-kura tieghu, u ii) ghax ma mexxiex meta kien konxju li l-konkluzjonijiet tal-perizja fit-tieni kaz kienu bbazati fuq fatti zbaljati). Fuq il-Ministru jiktbulu jekk fhimt sew jistaqsuh 'l ghaliex ma mexxiex la kellu l-parir tal-Kumitat biex nohrog u jidher li ghal diversi xhur injorahom baqa' ma rrispondix lura, fuq il-Pulizija qatghuli barra mill-ewwel li l-ligi ma tatix awtorita lill-Ombudsman biex jinvestigahom, u fuq David Cassar irriferewa lill-Kummissarju tas-Sahha fi hdan l-istess ufficju tal-Ombudsman li wara aktar minn 3 xhur nistenna u wara li kelli nerga nikteb dirett lill-Ombudsman talli bqajt ma smajt xejn minn ghandu, kitibli l-Ombudsman stess jissuggerili li nirreferi l-kaz lill-Kunsill Mediku.

6-Jul-17
9-Aug-17
18-Sep-17
23-Oct-17
20-Nov-17
7-Dec-17
15-Jan-18

B'ittra datata 6/7/17 nikteb ghall-ewwel darba lill-Kunsill Mediku nitlobhom jintervjenu fosthom fuq dawk iz-zewg abbuzi li semmejt qabel ta' David Cassar u qajjimt punti li njora fil-perizja minn dawk it-12 li semmejt qabel biex intenzjonalment fit-tieni kaz rega'  ghamel dijanjozi ghal kollox zbaljata tieghi biex rega' gabni ta' mentali. Sussegwentament ktibtilhom diversi drabi ohra fid-dati murija, b'kull darba nikxef xi haga gdida mill-abbuzi li kien ilni nsofri minn David Cassar addirittura mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti, u nsostnihom bil-provi fosthom ghaddejtilhom rendikont ta' sick leave li hadt kemm domt nahdem (li kienu jikkonsistu f'dawk is-37 jum biss meta qafilni l-isptar fl-2002), ritratti ta' pirmli li kien ordnali bid-data tal-manifattura ta' diversi snin ilu ghadhom intatti fil-package li juru li qatt ma hadthom fi 12-il sena, u dik l-ittra tal-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja datata 4/10/04 fost l-ohrajn, ghax il-vilta hi li darba zvantaggjat ittimbrat mentali, minghajr dinjita, minghajr kredibilta, mhux bizzejjed prova wahda imma jehtiegli ngib provi fuq provi, b'kuntrast ma David Cassar li fir-rwol ta' psikjatra jivvinta gideb sfaccat fuqek u jattribwilek habta u sabta li tbati minn mard kronaku u gravissimu u jitwemmen minghajr ma hadd jigih l-icken dubju mill-kontradizzjonijiet f'li jkun qed jghid jew jistaqsih igib ta' lanqas prova wahda xjentifika (qisu qal li ghandi l-Aids meta qatt ma wrejt sintomi ta' din il-marda u jitwemmen bla ma hadd jistaqsih igib it-testijiet xjentifici biex wasal ghal dan). Apparti dan, altru mhux facli tohrog kollox f'daqqa meta tkun ilek snin tbati minn tirann bhal David Cassar u addirittura minn kaz ta' tant snin ilu, tigi bejn haltejn minn fejn se taqbad tibda, u bit-timbru ta' mentali fuqek trid teghleb l-istigma li hadd ma jiehdok bis-serjeta, tibda taqta' qalbek qabel biss tkun bdejt, thossok li qed tikteb ghalxejn ghax mhu se jaghti kazek u jtik widen hadd.

Ghal dan iz-zmien kollu kont inzammejt ostagg mhedded u b'mazzra m'ghonqi minn David Cassar li jekk nikxef l-intricci minn taht tal-ewwel kaz li kelli l-Qorti jerga jdawwarhom li qed nimmagina li hemm konfoffa ghaddejja kontrija (dawk il-famuzi “deluzjonijiet ta' persekuzzjoni” li bl-ittra tal-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja datata 4/10/04 inkixef li ma kienu deluzjonijiet xejn), u issa li kont diga maqful l-isptar taht idejh, dipendenti ghal kollox minnu u jista' jaghmel bija li jrid minghajr ma hadd jindahallu, addirittura lanqas jekk tikteb lill-Kummissarju ghas-Sahha Mentali jew lic-Chairman tal-Psikjatrija, kont qed nirriskja riperkussjonijiet bla limitu minn bniedem bla skrupli bhalu, fosthom jispicca jpattijieli jzidli aktar id-doza tal-injection jew jaqlibni fuq injection ohra biex aktar jillupjani u jkissirni, u jibqa' ma jiffirmalix biex nohrog mill-isptar jekk qatt xi darba l-Ministru jasal biex imexxi. Imma ormaj bil-Ministru ntenzjonalment u vendikattivament kien qed jaghmel minn kollox biex itawwalli l-process, u b'sahhti dejjem sejra lura bis-side effects tal-injections, ghazilt li niehu r-riskju li nitkellem, li ma nibqghax sieket, minkejja l-limitazzjonijiet kollha fuq il-menti llupjat bl-effett tal-injection, u ghamilt il-kuragg u bil-mod il-mod bdejt innizzel kollox bil-miktub u naqla' l-hama kollu ta' tant snin ilu u nohrog il-veru karattru ta' David Cassar. Jghidu li d-dnub ma jorqodx, li sa fl-ahhar ticcarrat il-maskra ta' kulhadd, u David Cassar meta baqa' ma mexxiex meta ghidtlu li fil-fatt qatt ma kont hadt pirmli fi 12-il sena wara li kien ibbaza l-konkluzjonijiet tal-perizja li "ghax waqaf jiehu l-kura," inkixef kemm intenzjonalment kien zvija, gideb u qarraq bil-Qorti sal-punt li assolutament ma jridx li tohrog il-verita ghax ghandu hafna x'jitlef, u li kienet ix-xrara li tatni l-kuragg biex nikxef l-intricci malinji kollha tieghu mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti ta' tant snin ilu, li kienu l-bidu ta' l-abbuzi li ilni nsofri fis-skiet, nistenna li xi darba jasal il-mument li z-zejt jitla' f'wicc l-ilma.

Izda jghaddu x-xhur u l-Kunsill Mediku jibqa' ma jiehux passi fuq kaz gravi bhal dan u bla ma trid tissuspetta hazin. Infittex min huma l-membri tal-Kunsill u nsib li parti sostanzjali minnhom huma facebook friends ma David Cassar, bil-mara tieghu addirittura hi membru wkoll b'membri ohra facebook friends maghha, u taf l-ohrajn jafuh xorta u ghazlu li ma jaghmlux il-haga hekk pubblikament. Hi l-izvintura meta jkollok pajjiz zghir b'aktar cansijiet li dawk f'karigi gholja jkunu jafu wiehed lill-iehor, lokk ghan-nepotizmu b'wiehed ihokk dahar l-iehor, wiehed ta' spalla ghall-iehor. Mill-ittra tat-23 t'Ottubru '17 'l quddiem nqajjem dan il-kunflitt t'interess li ghandhom tista' tghid il-membri kollha tal-Kunsill Mediku u nitlobhom biex ghall-bzonn jdahhlu Magistrat jinvestiga hu jekk huma mhux f'pozizzjoni li jaghmlu dan izda jkomplu jghaddu x-xhur u xorta jibqghu ma jittiehdu ebda passi.

Fuq dan il-kunflitt t'interess ktibt ukoll lill-Ministru tas-Sahha Chris Fearne fit-22/10/17 fuq l-email li sibt imnizzel fil-website tieghu nistaqsih kif nista' nkun mohhi mistrieh li se jkolli smiegh gust tal-kaz tieghi meta ghandhekk il-maggor parti tal-membri tal-Kunsill pubblikament jistqarru li huma hbieb tal-Psikjatra li kontrih ressaqt l-ilment u tal-mara tieghu li wkoll hi membru tal-Kunsill. Izda nibqa' ma nircievi xejn u fil-11/11/17 nibghatlu messagg fuq il-mobile li ghandu mnizzel fl-istess website nitolbu jibghatli email fuqhiex nista' niktiblu u ghat-tieni darba jibqa' ma jirrispondix. Biex nelimina kull skuza, f'ittra datata 13/11/17 niktiblu dirett il-Ministeru tas-Sahha l-Belt imma ghat-tielet darba jibqa' ma jirrispondix. Bhas-soltu thabbat fejn thabbat, hlief bibien maghluqa f'wiccek ma ssibx. Kull darba li ktibt ittra kienet bhal ragg ta’ tama, sakemm ninduna aktar tard li ghall-ennezima darba kollox kien se jkun ghalxejn, xejn ma kien se jinbidel ghat-tajjeb, kienu se jinjorawni ghal darb’ohra u ohra tal-mentali li Cassar kien ittimbrina li jien, possibilment anki jittraduni jirrapurtawni lil Cassar innifsu tal-hbieb li kienu biex jaghmluli l-hsara u jzommuh infurmat b’kollox, u bhas-soltu jhalluni abbandunat kollni wahdi ghall-hniena ta’ dan it-tirann hekk bla qalb. IMMAGINA TIFEL LI JKUN QED RIPETUTAMENT JIGI ABBUZAT MILL-GHALLIEM, U DAN IT-TIFEL JIRRAPPORTA L-ABBUZI LILL-GHALLIEMA OHRA, LIS-SURMAST, LILL-KAP TAL-EDUKAZZJONI, LILL-MINISTRU, LILL-AWTORITAJIET, ECC. U KULHADD, IL-VERU INKREDIBILMENT KULHADD, JIBQGHU JINJORAWH. Imma peress li dejjem gibt ruhi sew l-isptar kien b’idejh marbuta u ma setghax isib l-iskuza biex ikissirni jzidli d-doza bil-mod kif tant xtaq.

16-Sep-17

Lejn Awissu bidu ta' Settembru '17 minn fost in-nies li kienu jigu jzuru l-morda bhal nhar ta' Hadd, tnejn minnhom ghazlu li jmorru jkellmu lill-Ministru tal-Gustizzja Owen Bonnici fuq il-kaz tieghi. Hekk kif semmewlu ismi, mill-ewwel ghamlilhom sinjal b'idu li ma jridx jaf imma minn hawn u minn hemm bdew jitkellmu u qallhom li ghax joqghod jikteb l-ittri, jikteb lill-Ombudsman, "lil Daphne," etc. u hallihom li se jiccekja f'hiex waslu l-affarijiet. Fl-istess zmien ikellmuh ukoll tnejn mill-Mosta u lil dawn jghidilhom li se jghinni "imma mhux ta' min ghax joqghod jikteb lil Daphne." KONT BIL-FATTI QED NIGI DISKRIMINAT APPOSTA MILL-MINISTRU GHAX DISGRAZZJATAMENT ASSOCJAWNI MA DAPHNE imma l-vili hi li tnejn minn dawn li kellmuh setghu facilment temmewlu l-karriera politika tieghu darba ghal dejjem, setghu ghamlulu hajtu nfern fuq dan il-fatt lilu u lill-partit tieghu u jiehdu vantagg politiku enormi, imma taf sforz l-assassinju tal-karattru li kien sar minni mill-Pulizija bhal donnu ma riedux jidhru li kienu qed jghinu lil wiehed li f'ghajnejn il-pubbliku pingut malizjozament li haqar, qatel u sallab l-annimali u ghal darb'ohra miskin jien il-vittma ghax dan il-krimini vili ta’ diskriminazzjoni mill-Ministru farfruha taht it-tapit ma semmewix qisu l-ligi ma tezistix ghalih li hu aqta’ x’hiex, ‘Ministru tal-Gustizzja’ biex tkun erga aktar vili. Ghal darb’ohra f’pajjiz ‘l boghod min-normali, hi l-farka f’ghajnejja li jaraw mhux it-travu kbir f’ghajnejn haddiehor.

Jekk f'Marzu '15 kelli biss suspett li kien hemm xi hadd li mbotta lill-Ministru biex intenzjonalment hlieli sena biex irreferini lill-Kumitat, jekk wara Marzu '16 kelli tista' tghid il-konferma li dan l-istess xi hadd rega xewwex lill-Ministru biex dan intenzjonalment u vendikattivament ghal sena u nofs ohra baqa' jtawwalli l-process jinjora dakinhar anki l-parir tal-Kumitat biex nohrog, issa kelli l-provi mhux ta' wiehed imma addirittura ta' erba' min-nies ta' kemm il-Ministru kien vendikattivament qed jiddiskriminani apposta ghax assocjat ma Daphne u kemm kollox kien intenzjonalment premeditat. Bil-provi dan il-Ministru abbuza mill-pozizzjoni tieghu biex kapriccozament u vilment hallini maqful l-isptar ghal dawn is-snin kollha, mhux ghax kellu xi raguni li tiggustifika dan bhal tghid kellu parir fin-negattiv tal-Kumitat jew kont qed inkisser jew naghmel l-affarijiet tal-imgienen, imma sforz l-odju kbir li kellu ghal minn wahhlulu f'rasu li kellu x'jaqsam ma Daphne, u ma setghax ipattiha dirett lilha, hareg il-hdura kollha tieghu fuqi ghax assocjawni magha w ghamel vendetta minni. Fi kliem iehor, kont qed nigi diskriminat u mholli maqful sekwestrat (kidnapped) u minsi f'detenzjoni intenzjonalment sforz l-ghatx kbir li kellu l-Ministru biex jivvendika ruhu u mbuttat minn tirann iehor Fredrick Azzopardi li kellu x'jitlef jekk inkun barra ghax kelli x'nikxiflu.

Sussegwentament il-Ministru Owen Bonnici fis-16/9/17, wara 3 snin u nofs maqful, sentejn u nofs minnhom ghax vilment abbuza mill-pozizzjoni tieghu biex diskriminatament u ntenzjonalement ma mexxiex, approvali xi leave, dik li nohrog ghal mizerja ta' 5 sieghat darbtejn fil-gimgha li jigu riveduti wara 3 xhur, u li b'dan ir-ritmu ghandi ghomri kollu sakemm nohrog ghal kollox. Imma l-vilta ma waqfitx hawn ghax sahansitra fl-istess ittra li approvali l-leave hemm imnizzel li "l-Ispecjalista Responsabbli ghandu jsegwi x'reazzjoni kellu l-pazjent Nicholas Grech fuq perjodu ta' xi xhur ghal xi injection jew medicina gdida li huwa jkun inghata," cioe l-Ministru qed jaghti l-fakolta w il-liberta kollha lil David Cassar bil-barka addirittura tal-Kummissarju ghas-sahha mentali (minghand min x’aktarx ha l-idea) biex ikompli jesperimenta fuqi b'injection u medicina gdida qisni l-guinea pig (propjament dak li ssir darba tidhol f’dan l-isptar, darba jkollok x’taqsam ma dik is-sezzjoni falza tal-medicina li jsejhula l-Psikjatrija) u dan vilment meta t-tnejn li huma kienu jafu li ma jinhtiegli ebda medicina ghax il-perizja tat-tieni kaz li kkundannatni ta' mentali kienet ibbazata fuq fatti skorretti fost l-ohrajn, ghax kont waqaft niehu l-kura li altru ma kienx il-kaz – fil-fatt ma kontx waqaft imma QATT ma hadt kura.

Izda jghaddu x-xhur u maqful kont u maqful bqajt u sussegwentament kellu jerga jkun dak il-persuna mill-Mosta li semmejt qabel li kien kellem lill-Ministru fuq il-kaz tieghi li kiteb din id-darba lil David Cassar lejn Dicembru ’17, jistaqsih ‘l ghaliex kont ghadni maqful l-isptar wara 3 xhur mill-approvazzjoni tal-Ministru, biex l-affarijiet bdew jiccaqalqu.

5-Dec-17

Fil-5/12/17 jigi jarani David Cassar wara li kien qata' kull kuntatt minn mieghi ghal aktar minn sena bi tpattija talli fosthom kont irrapurtajtu lill-Kummissarju ghas-Sahha Mentali John Cachia u lic-Chairman tal-Psikjatrija Anton Grech, bl-ahhar li rani kien fl-20/10/16 (f'dik tas-16/12/16 kien gie biex jara lil haddiehor mhux lili, jien kemm ilhaqt kellimtu naqra bi zbrixx fil-kuritur ghidtlu biex inaqqasli l-injection ghal 12.5mg kif kien weghdni w irrifjuta). Kont rasi mimlija li gie biex itini l-leave li approvali l-Ministru wara tant taqtiegh il-qalb u vendikazzjonijiet izda kellha tkun ferha bla temma ohra ghax minflok gie biex jghidli li sejjer lura minn sahhti (mentalment nifimha). Meta ghal darba tnejn ghidtlu x'ghamilt hazin biex fil-kaz nitghallem mill-izball, ma ridtx jghidli izda minn hawn u minn hemm ghamel riferenza "ghall-ahhar li ktibt lill-Kunsill Mediku" u li "ghadhek tahseb li m'ghandikx bzonn kura." Cioe ghax irrapurtajtu issa wkoll lill-Kunsill Mediku mill-ewwel dawwarha li qed nimmagina l-famuza konfoffa u qed ikompli jikkonferma kemm ghal dawn is-snin kollha zammni ostagg mhedded b'mazzra m'ghonqi li jekk nissogra nikxef l-abbuzi u l-intricci minn taht fosthom tal-ewwel kaz li kelli l-Qorti, nkun qed nirriskja bil-kbir, imma l-veru bil-kbir. Fil-fatt mhux talli vilment u ntenzjonalment kien hallini maqful ghal kwazi 3 xhur mindu l-Ministru kien approvali ftit leave fil-gimgha meta baqa' ma mexxiex u addirittura hu erga aktar vili meta tikkonsidra li skont l-ittra tal-Ministru fi zmien 3 xhur Cassar kellu jaghmel talba ohra lill-Ministru biex jigi rivedut l-ammont ta’ leave, talli qalli li ried izidli d-doza ta' l-injection Risperdal halli aktar igibni ottu izda bl-iskuza biex ma jkabbarlix aktar is-side effects li diga kelli, qalli li ried jaqlibni fuq injection ohra Zypadhera/Olanzapine (dik li semmili meta kellimtu bi zbrixx fil-kuritur fis-16/12/16). Kif jghidu fuq tlieta toqghod il-borma ghax ma kienx irnexxilu jkissirni daqs kemm xtaq fosthom billi jmarradni bid-dipressjoni bl-injections Fluanxol u Risperdal, issa kien se jipprova b'din b'side effects ohra xejn sbieh fosthom li traqqdek (l-oppost tar-Risperdal li ma thallikx torqod, minn estremita ghall-ohra), impotenza (cioe se nibqa' fejn kont jekk ormaj ma gabnix nkapacitat ghal-ghomri), kull darba wara li tihodha trid taghmel 3 sieghat imwahhal jippruvawlek il-pressjoni ghax appuntu taf tghollilek il-pressjoni, u ghal kumplament tal-gurnata ma tistghax topera makkinarju jew issuq xi karozza (cioe trid tghaddiha mixhut go sodda), etc. u ghal darba ohra wiehed jista' biss jimmagina l-effetti wisq akbar u tal-biza li thalli fuq il-menti li ghalihom hi ntenzjonata. Ifisser ukoll li ghax sempliciment irrapurtajtu lill-Kunsill Mediku, APPARTI LI DAWN BL-EBDA MOD MA GHINU LILI L-VITTMA TA’ TIRANN HEKK KRUDILL IMMA RAW KIF SE JGHINUH BIEX AKTAR JAGHMILLI L-HSARA, dawwarhom bhala sintomi ta' mard ghax dan bhal l-akbar tirann ma jaccetta l-ebda kritika u addirittura spiccat daret kontrija ghax sfaccatament bil-membri tal-Kunsill kwazi kollha pubblikament facebook friends mieghu jew mal-mara tieghu li hi wkoll membru tal-Kunsill, ma tarax li mhux se jiehduha kontrih, kollega hekk tal-qalba. Imma li hu ta’ min jinnota hu li fl-ittri li kont ilhaqt ktibt lill-Kunsill Mediku kont ghaddejtilhom kopja ta’ dik l-ittra tal-Kummissjoni Amministrazzjoni tal-Guztizzja datata 4/10/04 u bl-istess mod li din il-Kummissjoni hekk falza ma kinitx hadet l-ebda azzjoni kontra Peralta imma ghamlitlu cover-up, holqot precedent ikrah ghall-Kunsill biex jaghmel sempliciment l-istess, vilment taghmel cover-up ta’ Cassar u addirittura tmur oltre tistennih ikissirni bl-injections halli kollox imut fuq ommu u b’dan il-mod jkunu covered-up minn Cassar fil-krimini hekk gravi taghhom. Mhux impressjonanti kif l-istituzzjonijiet jahdmu f’pajjiz minn dejjem korrot bhal Malta?

Meta ddeskrivejtu bhala tirann m'ghamiltx dan f'sahna tal-mument imma kont naf x'qed nghid tant kemm jien imgarrab minnu, b'dan kollu jkompli jikkonferma kemm hu bniedem il-vera bla skrupli li jasal ghal kollox akkost li jrid ikissirni, jillupjani u qed jaghmel li jista’ biex igieghelni niggennen u joqtolni bil-mod il-mod bis-side effects tal-injections biex ma nikxifx l-abbuzi tieghu u tal-ohrajn fost l-ohrajn. Fil-fatt tant hu bniedem t'intern hazin u vendikattiv li ma kienux bizzejjed kwazi 3 xhur li hallini sekwestrat (kidnapped) maqful mindu approvali ftit leave l-Ministru wara dawn is-snin kollha li diskriminatament u ntenzjonalment kien (il-Ministru) zammni maqful (ara emails1 u emails2), ghax qalli (Cassar) li xorta mhux se johrogni (ezatt kif kont ipprevedejt meta aktar qabel semmejt li bdejt nirraporta l-abbuzi tieghu) – DAQSHEKK HU TIRANN U BNIEDEM VENDIKATTIV BLA SKRUPLI. U dan apparti li kien baqa' ma mexxiex wara aktar minn sena minn dik l-ittra datata 9/10/16 li fiha kont gharraftu li l-konkluzjonijiet li waslu ghalihom fil-perizja tat-tieni kaz kienu ghal kollox ibbazati fuq fatti skorretti biex tara xi bniedem il-vera bla kuxjenza hu u kemm intenzjonalment kien ghal darba ohra zvija lill-Qorti meta gabha li ghax kont waqaft niehu l-kura ghax fil-fatt ma kinietx taghmillu differenza jekk fil-fatt qattx hadta jew le.

Izda donnu Alla ma hamilx ghax inzerta li din l-injection Olanzapine li ried jaqlibni fuqa u jkissirni biha, jew ghax kienu qabzu l-kwota ta' kemm jallokaw ghal dik is-sena jew ghal xi raguni ohra ma approvawilux u minflok fis-17/12/17 flok tani l-injection Risperdal li kien imissni bdieli minflok bil-pirmli Olanzapine 5mg wahda kuljum. L-injection Risperdal kont garrabta b'kollox 46 darba, terz minnhom 15-il darba b'doza ta' 37.5mg u z-zewg terzi l-ohra 31 darba b'doza ta' 25mg, li meta fittixt fl-internet ghall-prezzijiet taghha sibt li swiet lill-Gvern madwar €8,565 (15x€230 + 31x€165) fuq perjodu ta' ftit aktar minn sena u nofs, b'€4,950 minnhom wara li kont tajtu l-ittra datata 9/10/16 naghrfu li l-perizja tat-tieni kaz kienet ibbazata fuq konkluzjonijiet zbaljati ghax il-pirmli ma kont qatt hadthom fi 12-il sena mill-bidunett – cioe ma kienx bizzejjed li ilu mill-2002 li ordnali pirmli (fosthom biex jiskeriditani) u mill-2014 li ordnali njections (biex ikompli jibni fuq il-gideb sfaccat li beda 12-il sena qabel) li kien jaf li ma kellix bzonn, talli baqa' jippersegwita jiffroda u jdahhal lill-Gvern fi spejjez ghalxejn anki meta ghidtlu li ghandi l-provi b'pirmli li jmorru lura diversi snin mill-bidunett li kienu jinvalidaw l-perizja tat-tieni kaz ghax tigi li kienet ibbazata fuq fatti zbaljati. U bl-injection Olanzapine se jkompli jaggrava l-pozizzjoni tieghu ghax addirittura tiswa aktar, imma mhux se jaghti kaz ghax l-ghan tieghu hu li jsalva wiccu billi jkissirni johodli sahhti jgibni fejn irid illupjat u nkapacitat m'jien tajjeb ghalxejn.

20-Dec-17
19-Jan-18

U jekk mhux bizzejjed fl-20/12/17 David Cassar kien ghad jibghat biex ikellem lill-huti biex jghidilhom li jien marid, li darba jaqlibni fuq l-Olanzapine injection jekk ikun hemm xi side effects jordnali l-pirmli, u li ma kienx se jtini l-leave li tani l-Ministru ghax kont iddeterjorajt - GHAX PERESS LI HU HEKK FRODISTA KBIR U MANIPULATUR TAL-FATTI li tipprova tikxef l-abbuzi li ilek zmien issofri minnu jdawwarhom bhala sintomi ta’ paranoia, li zzomm kollox go fik zzomm halqek maghluq ifisser li l-pirmli u l-injections li qed jillupjak u jkissrek bihom qed ikollhom l-effetti tal-biza mixtieqa.

Fid-19/1/18 jigi jarani David Cassar u kont qalbi maqtugha li waslet l-injection Olanzapine li ried jaqlibni fuqha issa li bdiet sena gdida. Izda ohrog il-ghageb gie biex japprovali li nibda nohrog ftit leave fil-gimgha, minkejja li sa xahar u nofs qabel kien qalli li kont iddeterjorajt u ghalhekk kien qalli li m'hiniex tajjeb biex nibda nohrog ghax fosthom kont irrapurtajtu lill-Kunsill Mediku u anki kien qghad jibghat ghall-huti biex jghidilhom sempliciment l-istess li ddeterjorajt u li ma kienx se johrogni. Kienet u-turn impressjonanti minn Psikjatra hekk falz qisu biex jikkonferma kemm il-Psikjatrija hi daqstant iehor hekk falza u biex tkun erga aktar impressjonanti dan fiz-zmien meta kont ergajt ktibt darbtejn kontrih lill-Kunsill Mediku (suppost sintomi ta' mard dawn ghalih), bl-ahhar wahda 4 t'ijiem biss qabel fil-15/1/18 fejn ghaddejtilhom kopja tal-ittra tal-Ministru u ghidtilhom li se nzommhom responsabli talli ghax irrapurtajtu lilhom kien vendikattivament baqa' ma approvalix il-leave li tani l-Ministru. Din il u-turn kbira tieghu f'salt wiehed tikkonferma leak-offs li kien qed ikun hemm mill-Kunsill fejn biex jinfurmawh mill-ewwel u jzommuh aggornat b'dak kollu li nkun ktibt kontrih kollox sew, imma biex jiehdu passi kontrih jibqghu lura minhabba l-iskumdita doppja li ghandhom iridu jiehduha kontra wiehed 1) li hafna mil-membri tal-Kunsill huma pubblikament facebook friends mieghu u 2) li nzerta r-ragel ta' wahda mill-membri tal-Kunsill. U a spejjez ta’ min? Tieghi, ovvjament. Jista’ addirittura joqtolni, ma tarax li mhux se jhabblu rashom jew b’xi mod tniggizhom il-kuxjenza.

F'din id-data tad-19/1/18 japprovali li nohrog biss ghall-4 sieghat darba fil-gimgha, fil-15/2/18 japprovali li nohrog 4 sieghat darbtejn f'gimgha u wara aktar minn xahrejn fit-28/3/18 japprovali ghall-5 sieghat darbtejn fil-gimgha kemm originarjament kien tani l-Ministru aktar minn 6 xhur qabel (fis-16/9/17). Meta fl-istess data tat-28/3/18 nghid lit-tabiba li tidher f'ismu biex jikteb lill-Ministru biex izidli aktar leave forsi nkun nista' nibda nahdem, tghidli li qalila li ghalissa jibqa' kollox kif inhu. Cioe ghax ktibt kontrih lill-Kunsill Mediku qed izommni rikattat (forsi ma tafx kif sa fl-ahhar jirnexxielu jkissirni mentalment, issa meghjuna bil-pirmla Olanzapine) billi jibqa' ma jmexxix biex xi darba nkun nista' nohrog mill-isptar u mmur ghax-xoghol u nintegra lura fis-socjeta biex ikompli jikkonferma kemm hu l-vera tirann bla kuxjenza u li jixtieqli biss hsara.

4/4/18
5/4/18

Xi haga li trid tadatta ghaliha darba maqful f'istituzzjoni mentali hi s-superiority complex li l-Psikjatri u whud mill-istaff ghandhom taghhom infushom jistmaw lill-pazjenti sempliciment ta' imbecillati mentalment dizabbli mit-twelid, konsegwenza diretta tal-istigma li ggor mieghek darba ttimbrat mentali fejn kullhadd ihares lejk suspettozament (bhalma gara fit-tieni kaz li kelli l-Qorti fejn semplici cajt goff u ricerka li kont qed naghmel, minhabba t-timbru ta' mentali mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti, dawruhom f'xi haga djabolika u frott ta' psikopatiku b'mohh il-veru marid). Whud min-nurses jagixxu mod meta wicc imb'wicc mieghek il-pazjent imma jinbidlu kompletament quddiem il-Psikjatra, mill-impressjoni tieghi biex jiksbu s-simpatija tieghu u jimpressjonawh bid-dedikazzjoni lejn xogholhom. Lura fiz-zmien meta s-sena 2014 kienet qedgha toqrob lejn tmiema u fil-bidu tas-sena 2015 f'dawk iz-zminijiet turbulenti meta l-Magistrat Apap Bologna li kien jippresidi t-Tribunal miet, sussegwentament il-file tieghi ntilef sakemm instab fil-Ministeru l-hazin, it-Tribunal hadlu postu l-Kumitat b'hadd ma kien fic-cert fuq il-procedura gdida li trid tigi segwita, l-att dwar is-Sahha Mentali kien inbidel bil-Psikjatra flok il-pazjent sar il-persuna li jrid jikteb lill-Ministru tal-Gustizzja, u tant komplikazzjonijiet ohra, li kont nitlob lin-nurses biex ituni linja tat-telephone biex inkellem lil diversi entitajiet, bhas-segretarja tat-Tribunal, is-segretarju tal-Kumitat li gie mwaqqaf, biex insir naf dwar id-destin tieghi u l-pass 'l quddiem. Qisu fl-istess zmien kont ukoll incempel il-kwartieri tal-Pulizija biex nigbor lura l-laptop u l-hafna affarijiet u dokumenti li l-Pulizija kien hadu minn dari fil-jum tal-arrest tieghi. Gara li darba minnhom gie David Cassar biex jarani u n-nurse li kien xoghol irrapurtani talli kont noqghod nitlobhom biex incempel hekk spiss qisu gabha li kienet xi forma ta' fissazzjoni tieghi: ara dan (l-bniedem marid) dejjem gej biex icempel.

Fattur iehor tas-superiority complex taghhom hu li ghax tkun wettaqt xi haga hazina jew xi offiza kriminali jfisser li int schizophrenic. Maz-zmien sirt tal-konvinzjoni li l-Psikjatri kieku jigihom ic-cans jispiccaw jordnaw l-injection tal-ischizophrenia lill-prigunieri kollha li hemm il-habs u jispiccaw ifallu l-qasam tas-sahha. Ghax sempliciment tisraq tuffieha tkun qed tirriskja tigi rapurtak lill-Psikjatra. Imma zomm, ir-regoli ghalihom ma jghoddux. Jiehdu frott, u kwalunkwe ikel li jigi ghall-pazjenti jridu jbillu subghajjhom fih, imma ghalihom m'huma qed jaghmlu xejn hazin - abbuz sfaccat bhal dan ilu sejjer minn zmien hekk twil li spicca sar parti mir-rutina. L-istess David Cassar, jigdeb hekk sfaccatament fuqek hekk li tispicca maqful f'istituzzjoni mentali nnocentament fi 3 okkazjonijiet fuq il-gideb sfaccat tieghu fost l-ohrajn u l-krimini orrendi tieghu daqs li kieku m'ghamel xejn hazin, kollox gustifikat ghal dawn l-eliti, in-nuqqasijiet li l-pazjent l-akkuzat jaghmel jaraw bhala l-akbar offiza: ma tahsibx li offendejt is-sentimenti tan-nies bit-tislib tal-annimali jibqghu jsaqsuk, imma li jkollok il-media kollha toffendi s-sentimenti tieghi jsejhuli "cat killer" meta ma kontx u jinstigaw il-mibgheda kontrija bla dubju m'hemm xejn hazin fiha fost hafna ohrajn.

Fl-4/4/18 kelli kwistjoni ma nursing aid li ghall-kolazzjon ta’ fil-ghodu flok tani bajda u yoghurt kif kienet in-norma, qalli biex naghzel jew wahda jew l-ohra. Peress li dik il-gurnata kont se nohrog xi sighat leave mal-familja, peress li kelli mobile tal-irhis minghajr camera, gibt mieghi camera meta rritornajt u darba qassmu l-ikel ta’ fl-ghaxija u l-istess nursing aid beda jigbor il-hafna zejjed biex jiehdu d-dar, mort bil-camera biex nihodlu r-ritratti jaghmel dan biex ikolli l-provi biex ninkriminah. Darba rritornajt f’posti biex nibda niekol, gejt ikkonfrontat min-nurse li tilef it-tempra mieghi hekk li, apparti li kkonfiskali l-camera, spicca ramili l-ikel li kelli u spiccajt kelli naghmel min-nofsinhar ta' dakinhar l-ahhar li kont kilt sal-ghada fil-ghodu bil-guh minghajr ikel. Hu kollu ghalxejn tirraporta abbuz bhal dan ghax tispicca ddur kontrik, l-awtoritajiet dejjem bl-iskuza pronta f'halqhom biex jghattu u jiggustifikaw l-abbuzi tal-istaff, u bil-pregudizzju kontra l-pazjent li jinghata t-tort u l-htija ghal kollox, hi parti mis-superiority complex taghhom, trid taccettaha. Imma din id-darba marru oltre ghax l-ghada fil-5/4/18 giet it-tabiba f'isem David Cassar mhux biex tisma l-verzjoni tieghi tal-incident zgur li le, imma biex tirduppjali d-doza tal-pirmla Olanzapine minn 5mg ghal 10mg kuljum bl-iskuza li ratni agitat, waqt li n-nurse koncertat ghaddiha lixxa ma giex lanqas sospiz mix-xoghol (qabbel ma dak li gara f'dan il-kaz), ghemielu kien gustifikat u nholoq precedent fejn li tarmi l-ikel ta' pazjent sar parti mid-duties tal-istaff, att ta' minn ifahhru u ezempju li wiehed ghandu jimxi fuqu. Jekk xejn hi l-konferma ghal darba ohra ta' kemm mieghi David Cassar jordna l-pirmli mhux ghall-iskop li ghalihom huma ntenzjonati imma bhala strument biex jaghmel cover-up ghal min jabbuza u biex jiskreditak jirdupjalek id-doza jgibek tidher li qed timmagina l-affarijiet, qisu l-abbuz qatt ma sehh imma kien biss illuzjoni tieghek, sintomu tal-psikozi tad-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni li kien ivvinta li ghandi lura f'dik is-seduta tat-12/6/02 ezattament ghall-istess skop, il-veru kaz li ta’ tirann li hu jkollu vizzju difficli biex jaqtghu, u erga ghar minn hekk, din id-darba bil-barka kollha tal-Kummissarju ghas-Sahha Mentali John Cachia li kien infurmat bl-incident fejn Cassar irduppjali d-doza hekk vilment u ovvjament ma ha l-ebda azzjoni, bhalma m'ghamel xejn meta nfurmajtu lura fl-2016 ghal darba, tnejn, tlieta, li l-perizja tal-Psikjatri hi bbazata fuq konkluzjonijiet zbaljati u li ghandi l-provi biex insostni dan u minkejja dan hallini maqful innocentament f'istituzzjoni mentali u erga ghar minn hekk halla lil David Cassar jkompli jesperimenta fuqi b'pirmli u njections.

Ghalkemm fil-passat Cassar kien b’idejh marbutin biex hekk facilment izidli d-doza ghax dejjem gibt ruhi sew, issa kellu l-istaff mieghu biex jaghmel dan bil-kumdita kollha (qabel kienu jghidulu li dejjem gibt ruhi sew u ghaldaqstant ma kellux l-iskuza mixtieqa biex ikun jista’ jiddrogani aktar - ara din il-link fil-part t'isfel). U daqstant iehor dak il-Kummissarju tas-Sahha Mentali hekk falz ta’ John Cachia kellu kull interess ma jiehux azzjoni imma jhalli lil Cassar bla xkiel biex ikissirni bil-pirmli / injections kif xtaq ghax kellu hekk x’jitlef kieku jsir maghruf li kien ghamel cover-up ta’ Cassar flok ha azzjoni kontrih meta nfurmajtu ghal darba tnejn tlieta li l-konkluzjonijiet tieghu tal-Qorti li kkundannani ta’ mentali kienu bbazati fuq fatti skorretti. Bhal kaz tal-Kunsill Mediku, hu (Cassar) seta’ jekk irid joqtolni: ma tarax li Cachia kien se jhabbel rasu jew b’xi mod tniggzu l-kuzjenza? Rigward l-istaff tan-nurses, il-problema bihom mhux is-serq sfaccat tal-ikel tal-pazjenti u li huma arroganti mal-pazjenti ghax din hi xi haga endemika ma kwazi l-istaff kollu tal-isptar li jkun jinhtieg li kwazi l-istaff kollu jigi mkecci (minflok huma l-amministrazzjoni tal-isptar u l-Kummissarju tas-Sahha Mentali li ghandhom jigu mfittxija kriminalment talli dejjem jaghttu l-istaff fil-prattici korrotti taghhom minkejja r-rapporti mill-pazjenti), il-problema reali u severa bihom hi li kienu jafu sew li kont qed nigi ddrugat hekk vilment u ntenzjonalment sempliciment ghas-sodisfazzjon biex ipattuhieli. Sahansitra riedu jcahhduni mill-ftit sieghat leave li kelli.

28/4/18

7/5/18

Wara li kien ilni xi xhur nahdem fuq il-kitba u xi gimgha nahdem fuq il-website, nitfa' kollox online fit-28/4/18. Lejn l-ahhar ta' Mejju '18 inlesti l-verzjoni bl-ingliz. Fis-7/5/18 ninforma l-Ombudsman bil-website u nitolbu jiehu azzjoni fuq l-abbuzi li ilni zmien insofri. Irrisponda fis-17/5/18 il-Kummissarju ghas-Sahha fi hdan l-Ombudsman, Charles Messina, li presubilment hu hekk habib ta’ Cassar li sfaccatament ipprova jaghmillu cover-up gieli bi skuzi banali. Fit-28/6/18 incempel lil certu Monica Borg Galea fl-ufficju tal-Ombudsman nghidilha tistghax tqabbad Magistrat jinvestiga tghidli li l-Ombudsman m’ghandux awtorita, jew tinforma lill-Pulizija tghidli se titkellem mal-Ombudsman li nzerta kien jinsab imsiefer. Nghidilha dan nuqqas serju fil-qasam tas-sahha fejn Psikjatra gideb sfaccatament fuqi u li m’ghandu l-ebda bazi xjentifika ghall-mard li attribwili.

6/7/18

Fis-6/7/18 gie jarani Cassar, saqsini jekk kontx qed nissuspetta xi haga hazina mill-Pulizija, nghidlu dazgur li le, saqsini meta l-ahhar ktibt “fil-vlog,” ghidtlu madwar xahrejn ilu, u qalli li sabni tajjeb u kien se jikteb lill-Ministru (Owen Bonnici) biex izidli l-leave. Fit-28-Aug-18 nikkonferma mas-segretarja tieghu li Cassar kien ghadu kif kiteb lill-Ministru b'ittra datata 24-Aug-18.

3/8/18

Fit-3/8/18 ohti, x’aktarx ghax kienet imnizzla bhala ‘responsible carer’ tieghi’, tghidli li kien kitbilha l-Ombudsman biex tikkuntatja l-ufficju tieghu ghall-appuntament. Hi haga li ma titwemminx kif inressaq l-ilment jien quddiem l-Ombudsman u dan flok jibghat ghalija biex nixhed u nressaq il-provi, minn wara dahri jimmanuvra ma ohti meta din zgur mhix intiza daqsi fuq il-kaz. Ncempel dakinhar stess lil Monica Borg Galea u tghidli li jekk irrid immur m’ohti ghall-appuntament li ftehmna li jsir fid-9/8/18. Dakinhar flok ohti wahda hadthom it-tnejn biex ikunu bhala xhieda u ohrog il-ghageb l-iskop wara l-laqgha kien biex din Monica u Messina jghiduli ninsa kollox mill-passat (fosthom it-theddid ta’ Peralta fl-4/2/02) ghax kien ghadda wisq zmien (qisu qaluli biex ma nsemmix l-abbuzi tal-ghalliem fl-iskola ghax sehhew nghidu ahna meta kelli 10 snin tant snin ilu), biex tara x’cover-up sfaccat kienu qed jaghmlulu lil Cassar u dan kien ifisser li riduni naccetta t-timbru ta’ mentali li vvintali Cassar hekk malizjozament biex l-abbuzi sfaccati tieghu jigu miknusa taht it-tapit qisu qatt ma graw u addirittura nhallih ikissirni bil-pirmli u l-injections u jien nibqa’ mwahhal maqful innocentament fi sptar mentali, waqt li l-veru kriminal ta' Cassar jibqa’ jgawdi l-liberta kollha u aktar minn paga wahda u jien imcahhad milli naqla' l-ghajxien tieghi.

30/11/18

Fit-30/11/18, 2 minn dawk li kienu kellmu lill-Ministru Owen Bonnici fil-passat fuq il-kaz tieghi, marru l-ufficju tieghu z-Zurrieq ghall-istess skop u qallhom li se jibghat email biex igibulu l-file u li kien se jghinni. Imma meta jkunu ghaddew xi xahar u nofs iehor u ma gara xejn, wiehed minn dawn it-tnejn jibghat email lill-Ministru jfakkru fi x’kien weghdu. Imma aqta’ x’hiex, il-Ministru spicca rrisponda lura fis-16/1/19 jheddu li jiftahlu kawza l-Qorti ghax rah li kien qed jaghmel pressjoni fuqu. Kien qed vilment ghal darb’ohra ntenzjonalment jahlili l-hin vendikattivament tant li suppost skont l-ittra tal-Ministru stess li fiha ghall-ewwel darba kien approvali xi ftit sieghat leave, suppost kien qed jistenna li jghaddu semplici 3 xhur biex jerga jigi rivedut il-leave.

14/2/19
25/2/19
13/3/19

Gara li kien gie appuntat Kummissarju ghall-istandards fil-hajja pubblika xi xhur qabel u ddecidejt li niehu cans u ktibtlu fl-14/2/19 nsemmilu l-fatt li kelli 3 persuni bhala xhieda (fil-fatt wara sirt naf li kienu 4) li kienu semghu lill-Ministru Owen Bonnici jsemmi lill-blogger Daphne Caruana Galizia meta kienu saqsewh fuq il-kaz tieghi. Irrisponda fit-22/2/19 fejn talabni nikkonfermalu xi punti biex jara jekk jistghax ikollu sehem mill-kaz, u rrispondejtu fil-25/2/19 nispjegalu aktar fid-dettall il-punti msemmija fosthom l-involviment ta’ Fredrick Azzopardi. Nassumi li l-Kummissarju ghall-Istandards issa talab kjarifika minghand il-Ministru Owen Bonnici fuq dak li jien allegajt fuqu, u possibilment semmielu li sostnejt li kelli 3 persuni bhala xhieda li kien intenzjonalment qed jiddiskriminani ghax assocjawni mal-blogger Daphne. Ohrog il-ghageb fid-13/3/19, qisu 3 gimghat wara, jinfurmani id-Deputy Nurse tas-sala li jien u tal-familja kellna nidhru quddiem il-Kumitat ghar-revizjoni tas-Sahha Mentali fi zmien gimgha fil-21/3/19. Kollox sar b’ghagla hekk sfrenata li sahansitra dak il-Kummissarju falz tas-Sahha Mentali l-anqas kellu decenza jibghat ittra jinforma lili u lil tal-familja. Maqful f’dan il-maqjel ta’ Sptar Monte Carmeli u kien qghadni kif nizzilt lil dak it-tirann ta’ Ministru gharkubbtejh.

Nursing Report of 13 March 2019

Din t’hawn fuq hi li kiteb id-Deputy Nurse tas-sala N. Farrugia fuqi fin-“Nursing Report” ghall-gurnata tat-13/3/19 (il-pagna shiha tidher hawn): Nicholas Grech -[ Informed by Joe Sant there is Board Enquiry on 21 March 1030am Training Centre. To attend patient and carer (his sister ???), N. Farrugia and Dr. Cassar. Joe Sant hu xi Head tan-Nurses u t-Training Centre hi speci ta’ kamra fl-isptar Monte Carmeli.

21/3/19
16/4/19

Mela sa fl-ahhar waslet il-gurnata tal-21/3/19 u kont qalbi mimlija minn ghalija li sa fl-ahhar il-Kumitat kien sejjer japprova li nohrog ghal kollox mill-isptar. L-ewwel dahal is-soltu Cassar li dam xi nofs siegha, imbaghad id-Deputy Nurse tas-sala, u mbaghad mess lili. F’certu punt wiehed mill-membri semma l-fatt li ghemieli kien ghax kont waqaft niehu l-kura qabel l-arrest. Flok nirriskja li ma jtuni xejn leave jekk nazzarda nghid lil tali kretin li kont infurmajt minn zmien ilu lil dak ta’ fejnu dak il-falz ta’ Kummissarju John Cachia nnifsu 3 darbiet li fil-fatt qatt ma hadt kura mill-bidunett tas-sena 2002 meta Cassar beda jarani, bhal bahnan kelli sempliciment nghidlu li kont tghallimt sew l-importanza li jinhtiegli nibqa’ niehu l-kura. Imma kien kollu ghalxejn ghax sussegwentament qaluli li kienu se jirrakkomandaw lill-Ministru biex sempliciment izidli ftit aktar leave u gabu l-iskuza li ‘nkella l-Ministru jispicca jerga jdum ma japprovali l-leave li jkunu ssuggerewlu. Il-veru skuza kienet li Cachia ta' korrott li hu kien inkwetat li bl-irduppjar fid-doza tal-pirmla Olanzapine ma kontx imkisser bizzejjed u Cassar ma setghax ikompli jzida minghajr dik l-iskuza mehtiega. Msomma spicca kollox u bhalma din il-laqgha kienet saret hekk f’qasir zmien, daqstant iehor ma haditx fit-tul, ghall-kuntrarju ta’ kif gara fil-passat, l-approvazzjoni tal-Ministru ghaz-zieda fil-leave datata 16/4/19, u kont sussegwentament infurmat mid-Deputy Nurse tas-sala b’dan fl-24/4/19.

Nursing Report of 24th April 2019

Din t’hawn fuq hi li kiteb id-Deputy Nurse tas-sala N. Farrugia fin-“Nursing Report” ghall-gurnata tal-24/4/19 (il-pagna shiha tidher hawn): Nicholas Grech - Granted by approval of Minister. 5 days leave / week. To be back before 7pm. Can go unaccompanied and come accompanied or vice-versa.


Abbuzi tal-Psikjatra David Cassar (Back to Part Selection

 1. Fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti lura fl-2001, darba rani ghall-ewwel darba fl-18/2/02 u kont semmejtlu li kienet saret xhieda falza fuqi fil-Qorti, perjury, u tbaghbis ta' provi bl-iskop malinn biex itellfuli l-liberta provizorja fis-seduta tal-5/7/01, bil-Magistrat Carol Peralta jheddidni li jsabbatni mal-hajt fis-seduta tal-4/2/02, ma nformax lill-awtoritajiet kompetenti biex jigu nvestigati dawn l-abbuzi u tohrog il-verita.
 2. Flok kien ta' sostenn ghalija fir-rwol ta' Psikjatra / espert imqabbad mill-Qorti, minflok ra kif ghatta dawn ir-reati kriminali msemmija f'punt 1, ghamel cover-up u kien ta' spalla ghal min abbuza.
 3. Gideb u xehed falz meta minflok dawwarha li qed nimmagina li hemm konfoffa ghaddejja kontrija, biex nikkwota kliemu stess meta xehed fit-12/6/02 li qed inbati "minn psikozi tad-deluzzjonijiet ta' persekuzzjoni" meta dik l-ittra tal-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja datata 4/10/04 qed tikkontradixxih ghax turi li xi haga ghal kollox mhux normali kienet ghaddejja bi "kliem li seta ma nghadx ghax ma kienx utli ghall-andament tal-kawza" fil-konfront tieghi minn Magistrat "minn fuq it-Tribuna" li quddiemu kien qed jinstema l-kaz.
 4. Abbuza mill-medicini b'xejn b'dannu / frodi ghall-Gvern ta' Malta meta ordnali pirmli li kien jaf li ma kellix bzonn, spejjez tal-Gvern, fl-isforz tieghu biex jillupjani, jiskreditani u jgibni nidher ta' mentali fost l-ohrajn.
 5. Bl-iskuza li ma ridtx niehu l-pirmli, sejjah seduta ta' malajr il-Qorti fit-12/6/02 biex jaqfilni abbuzivament u nnocentament l-isptar Monte Carmeli. Dan meta kien ilni kwazi sena bil-liberta provizorja, ma ksirt ebda kundizzjoni minnhom, kont nahdem, u ma kont ta' periklu ghal hadd (ghajr ghal dawk li ghamlu l-abbuzi billi nikxifhom) u ma tghidx kelli xi Treatment Order tobbligani li rrid bilfors niehu l-pirmli li jordnali (ir-rwol tieghu kien biss li jaghmel rapport fuqi, rapport li wara kwazi sena mindu nhatar kien ghadu m'ghamlux). L-iskop indirett kien biex ma nkunx kredibli jekk nigi li nikxef dawk l-abbuzi u nitwemmen, l-importanti ghalih kien li l-hsara ghamilha, dik li jittimbrani ta' mentali u jiskreditani aktar minn kull haga ohra ghax darba ttimbrat hekk hadd ma jaghtik widen, hadd ma jaghti kazek, ma jibqaghlek dinjita ta' xejn, u kulhadd ihares lejk b'suspett, aktar u aktar meta int fir-rwol diga zvantaggjat tal-akkuzat trid twaqqa' l-kelma ta' Psikjatra, espert tal-Qorti.
 6. Fit-12/6/02 inqeda u ghamel uzu hazin minn facilita tal-Gvern, cioe minn sptar, u dahhal lill-Gvern fi spejjez ghalxejn meta abbuza mill-pozizzjoni tieghu biex qafilni fih innocentament , issekwestrani, ghall-intenzjonijiet malinji tieghu meta kien jaf li ma kelli l-ebda mard.
 7. Fir-rapport tal-perizja tal-ewwel kaz li kelli l-Qorti fl-2001 li saret fil-21/6/02 u jidhirli kien anki semmigha meta xehed f'xi seduta fil-Qorti, apparti l-mard mentali kronaku u gravissimu kollu li attribwili relatat ma paranoia (schizophrenia, psikozi tad-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni, alterazzjoni mentali u paranoid psychosis) kollox minghajr l-icken bazi xjentifika, kien vvinta li ghandi dopamine nieqsa minn mohhi, kimika jew hi x'inhi li ma tistghax titkejjel xjentifikament (eg. via test tad-demm, awrina, etc) biex ma jkunx jista' jinqabad li qed jigdeb – cioe abbuza minn termini li kienu u ghadhom suggettibli fil-psikjatrija biex pengihom bhala xi haga fattwali f'ghajnejn il-Qorti. Cioe mhux biss gideb imma xehed falz fil-Qorti u turi kemm ghalih il-perjury li ghidtlu li saret fuqi fil-Qorti ma kienet ghalih xejn ta' barra minn hawn ghax hu stess taf ghamel bhala qabel ma ohrajn (ma kellux biex jitkaza) u ma ddejjaq xejn jirrepeti reat simili mieghi.
 8. Inqeda mill-pozizzjoni vantaggjuza tieghu ta' espert imqabbad mill-Qorti u l-kredibilta li ggib maghha din il-kariga biex ghamel allegazzjonijiet foloz fuqi (li qed nimmagina konfoffa, li ghandi dopamine nieqsa minn mohhi, pingini ta' mentali, etc.), cioe sfrutta / ha vantagg mill-fatt li l-kelma tieghu ghandha aktar sahha u jghid x'jghid jitwemmen minghajr ma hadd jazzarda jsaqsih fuq il-kontradizzjonijiet li jkun qed jghid, biex immanipula l-kaz kif ried hu, qarraq u zvija bil-Qorti, heles milli jittiehdu passi kontra dawk li ghamlu l-abbuzi fuqi (ghamel cover-up), u ostakola l-kors tal-gustizzja.
 9. Fir-rapport tal-perizja tat-tieni kaz li kelli l-Qorti fl-2014 li saret fit-2-Jun-14 naqas li jsemmi l-kontradizzjonijiet u l-anomaliji fl-akkuzi li saruli mill-Pulizija. Ghalkemm fil-perizja jidher li semma li l-annimali kont insibhom mejtin, u allura tikkonferma li kien konxju li fuqi kien saru frame-ups u assassinju tal-karattru fejn il-Pulizija akkuzawni b'affarijiet infondati u kontradittorji li kienu konvintissimi li m'ghamiltx, ma hax passi u daqq il-qanpiena lill-Qorti biex jittiehdu passi fuq dawn l-abbuzi gravissimi, cioe ghal darba ohra ghamel cover-up ta' reati kriminali, xekkel milli tohrog il-verita u ssir gustizzja minn min abbuza mill-pozizzjoni tieghu u kien f'kariga li ghandu jippreveni li jsiru reati simili.
 10. Minkejja li bhala konsulent tieghi fit-tieni kaz tal-2014 kien jaf li qed fuq doza baxxa ta' pirmla wahda zghira kuljum, qarraq u zvija bil-Qorti meta njora dawk it-12-il punt li semmejt qabel u waqa' ghall-lixka tieghi meta wasal ghall-konkluzjoni li l-agir tieghi kien ghax waqaft niehu l-kura, meta din il-kura / pirmla wahda kuljum tant kienet insinifikanti li ma setghetx ghamlet bidliet fuq sahhti lanqas li kieku (fil-fatt ukoll il-gisem maz-zmien jidra l-pirmli u jsiru ineffettivi, aktar u aktar meta d-doza diga tkun ftit u nsinifikanti).
 11. Minhabba x-xhieda falza tieghu, kelli nsofri miscarriage of justice fiz-zewg kazijiet li kelli l-Qorti
 12. Sfurzani niehu medicini minkejja li fl-2014 kont iffirmajt consent form li kienet ittini d-dritt li nwaqqaf il-kura meta rrid u kif anki hemm imnizzel fil-Mental Health Act artiklu 3.1.i.
 13. Fil-4/8/14 beda jtini njection Fluanxol (Depixol) li whud mis-side effects taghha huma li tqabbdek dipressjoni u sal-punt li ggeghlek taghmel suwicidju, biex tara kemm hu psikjatra mill-aktar irresponsabli u dan wara li kont ghaddejt minn trawma bhal dik fejn f'salt wiehed tlift kollox, wara dak il-gideb kollu li ntqal fuqi fosthom fil-media, l-assassinju tal-karattru w il-kliem dispreggjattiv li nkiteb fuqi bhal titlu ta' "cat killer" tiela u niezla fost l-ohrajn.
 14. Meta fis-9/10/16 infurmajtu li ma kont qatt hadt il-pirmli fi 12-il sena (u mhux biss fic-cirka 3 snin qabel it-tieni arrest), u li dan il-fatt kien jaqleb kollox ta' taht fuq wara li kien ibbaza l-konkluzjoniiet tal-perizja tat-tieni kaz li kelli l-Qorti fl-2014 fuq li ghax waqaft niehu l-kura (u kwotatu l-media kollha), ma marx quddiem il-Qorti b'din ix-xhieda gdida li fuqha kien ibbaza l-konkluzjonijiet tieghu biex rega' kkundannani ta' mentali, izda ghal darba ohra heba milli tohrog il-verita u rega ostakola l-kors tal-gustizzja ghax hu l-Qorti (riferenza ghall-kazijiet tieghi) ma jmurx biex tohrog il-verita imma biex johrog il-gideb u biex jizvija lill-Qorti. Dan juri li ried biss iqarraq bil-Qorti meta kkonkluda li l-agir tieghi kien ghax waqaft niehu l-kura ghax fil-fatt ma kinitx taghmillu differenza – ried biss akkost ta' kollox isib l-iskuza biex jikkundannani ta' mentali u tajtu l-lixka u waqa' ghaliha. Skond l-Att dwar is-sahha mentali Kapitlu 525, Artiklu 37(a) tipprovdi li jsir rapport minn 3 Psikjatri, wiehed minnhom ikun l-ispecjalista responsabbli minni, David Cassar, biex il-Qorti tkun f'pozizzjoni li jew tehlisni ghal kollox mill-isptar jew tiddecidi li jitkomplew il-proceduri kontrija, u b'dan il-fatt li zvelajt (li mhux vera kien kaz ghax waqaft niehu l-pirmli kif kienu kkonkludew) zgur kien lokk ghat-tieni ghazla fejn David Cassar bhala l-ispecjalista responsabbli minni u ghar minn hekk kien involut direttament fil-perizja tat-tieni kaz li fiha bbaza l-konkluzjonijiet fuq dawn il-fatti zbaljati, altru ma setghax joqghod idejh fuq zaqqu imma kien fid-dmir bil-ligi li jmexxi fuq din ix-xhieda gdida li kienet taqleb kollox ta' taht fuq (tigi li kont gejt ikkundannat ta' mentali fuq fatti zbaljati u qed ninzamm innocentament fi sptar mentali). Minflok baqa' ma mexxiex u hallini maqful fi sptar innocentament u addirittura baqa' jesperimenta fuqi b'pirmli w injections bis-side effect koroh li dawn igibu maghhom fost l-ohrajn.
 15. Mhux biss ma nformax lill-Qorti, imma biex isalva wiccu, biex ma jigix jidher li ntenzjonalment ghamel dijanjozi ghal kollox zbaljata tieghi, biex ma jigix jidher li gideb u ilu jigdeb fuqi mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti mil-2002 meta beda jarani, hallini fuq injection (Risperdal) li gabitni nkapacitat b'side effects gravissimi u taf permanenti fuq sahhti (l-alternattiva injections ohra b'side effects ohra xejn sbieh) meta issa kien jaf aktar minn qatt qabel li m'ghandix bzonn l-ebda kura mhux biss ghax il-htiega ghall-kura kienet originat mill-manipulazzjoni sfaccati tal-fatti tieghu fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti bhala skuza biex jaqfilni ghal dawk is-37 jum l-isptar lura fl-2002 biex jiskreditani fost l-ohrajn, imma issa wkoll li kont zvelajt li dik il-pirmla wahda kuljum qatt ma hadta mhux biss fic-cirka 3 snin qabel l-arrest tal-2014 imma fil-fatt qatt ma hadt xejn fi 12-il sena. Dan juri kemm hu bniedem bla skrupli, bla kuxjenza u bla qalb u sa fejn kapaci jasal sal punt li lest jirrovina sahhet, hajjet u destin ta' bniedem b'kapricc, biex isalva wiccu.
 16. Ghax irrapurtajt 2 mill-abbuzi tieghu lill-Kummissarju ghas-Sahha Mentali (bejn Ottubru-Dicembru '16) u lic-Chairman tal-Psikjatrija qalli li "ddeterjorajt" u b'vendikazzjoni qata' kull kuntatt minn mieghi ghal-aktar minn sena (mil-20/10/16 sal-5/12/17), meta kieku vera ddeterjorajt wiehed kien jistenna li jibda jigi jzurni ta' spiss u mhux jaghmel ezattament l-oppost u jispicca ghal darba ohra jikkontradixxi lilu nnifsu. Iddeterjorajt ghalih tfisser li m'hiniex illuppjat bizzejjed, imkisser mentalment, u nkapacitat bl-injections u bil-pirmli daqs kemm xtaqni.
 17. Ghaddini minn tortura mentali wahda wara ghall-ohra, mill-injection Fluanxol (Depixol) li ggibek tixxengel, tqabdek ddipressjoni w iggeghlek taghmel suwicidju, ghall-injection Risperdal li ma thallikx torqod, li ggibek issofri minn impotenza, ugigh fl-ghadam / gogi ta' saqajja (bidu ta' Parkinson, cans ta' aktar minn 1 kull 10), dipressjoni (cans ta' aktar minn 1 kull 10), apparti li tista' tqabdek id-diabete (cans ta' 1 minn 100) u issa bl-Olanzapine li traqqdek, tqabbdek delirium, tibqa' xorta bis-sintomi tal-impotenza u ghanda mnejn tghollilek il-pressjoni fost l-ohrajn hekk li darba mill-pirmli jaqlibni fuq din l-injection jkolli kull darba li nihodha naghmel 3 sieghat imwahhal jippruvawli l-pressjoni u l-kumplament tal-gurnata kundannat naghmilhom mixhut go sodda.
 18. Iffroda lill-Gvern mill-2002 meta ordnali pirmli u mill-2014 meta ordnali njections li kien jaf li ma kellix bzonn, spejjez tal-Gvern, mit-taxxi tal-poplu. Baqa' jippersegwita fl-abbuz anki wara l-ittra datata 9/10/16 li fiha nfurmajtu li l-perizja tat-tieni kaz hi bbazata fuq fatti skorretti ghax fil-fatt ma kont qatt hadt pirmli fi 12-il sena u dan minkejja li nfurmajtu li ghandi provi biex insostni dan b'pirmli li jmorru lura mill-bidunett.
 19. Gideb, xehed falz, meta qal li jien schizophrenic meta jekk hawn marda li hi nkompatibli mieghi hi propju din. Kont bniedem inbiegh is-sahha fejn fuq perjodu ta' 15-il sena u nofs kemm domt nahdem qatt ma hadt gurnata wahda sick leave (hlief ghal dawk it-37 jum li qafilni fl-2002), kont ghamilt stunt naqdef mid-dar mill-Mosta sa Delimara ghax-xoghol u lura kwazi kuljum (hawn minn jaqta' qalbu jaghmilha anki bil-karozza), irnexxieli naghmel xejn anqas minn 12 imfietah (altru mhux xi haga facli biex taghmilhom u trid tkun temmen u jkollok kunfidenza fik innifsek), rnexxieli nidhol fil-kennierja tal-Mosta f'nofs ta' lejl (hawn minn jibza jidhol fiha anki filghodu), biex tara kemm ma stajt qatt inkun schizophrenic li jkun wiehed li jara l-vizjonijiet u jisma' l-ilhna u jibza minnhom, sintomi li jien qatt ma kelli u lanqas ohra. Apparti dan, biex irnexxieli ma niggenninx s'issa f'dawn is-snin kollha li ilni maqful l-isptar wara dawk l-ingustizzji, abbuzi, vendikazzjonijiet, ksur tad-drittijiet tal-bniedem u gideb li ntqal fuqi, biex ma nsemmux it-tortura mentali li ghaddini minnha bis-side effects ta' l-injections, altru ma kontx marid qabel l-arrest meta ma kien jonqosni xejn.
 20. Gideb sfaccatament fir-rapport tal-perizja tat-tieni kaz li kelli l-Qorti meta qal li kien ilni mentali mindu kont zghir u li kont gejt maqful l-isptar Monte Carmeli ghal diversi snin.
 21. Ghal dawn is-snin kollha zammni ostagg, mhedded u b'mazzra m'ghonqi li jekk nirrapporta l-abbuzi fosthom tieghu, jerga' jdawwarha li qed nimmagina li hemm konfoffa ghaddejja kontrija, jinterpretaha li waqaft niehu l-pirmli u skuza ohra biex jerga' jaqfilni l-isptar Monte Carmeli kif ghamel abbuzivament fl-2002. Meta qafilni fl-2002 kienet purament show-of-force, att ta' bullying, ried jurini sa fejn kapaci jasal u li lilu ma jista' ghalih hadd, li l-huta z-zghira qatt ma kielet il-huta l-kbira, li jista' jikkalpestak kif u fi x'hin irid u jimmanipula l-kaz kif irid hu minghajr ma hadd jazzarda jistaqsih jirrispondi ghall-ghemilu u ghall-kontradizzjonijiet li jkun qal. Darba ttimbrani ta' mentali kien l-ewwel pass ghall-aktar abbuzi, ried jghid li bhalma qafilni fl-2002, meta jrid u fi x'hin irid jerga' jaqfilni b'aktar facilita aktar minn qatt qabel ghax issa ttimbrat mentali u allura issa bla dinjita ta' xejn ghax ma jaghtik widen hadd b'dan it-timbru. Kienet raguni ohra l-ghala fit-2 kaz tal-Qorti tal-2014 kelli nghid li ghax kont waqaft niehu l-pirmli fic-cirka 3 snin qabel l-arrest flok nghid li qatt ma kont hadt il-pirmli tieghu f'aktar minn 12-il sena, jew nissogra li jerga' jaqfilni din id-darba ghall-ghomri l-isptar jew jaqlibni fuq l-injection kif fil-fatt ghamel. Kont imgarrab mill-esperjenza tal-2002 u kont tghallimt sew x'isarraf tirann bhalu bla kuxjenza u bla skrupli ta' xejn u sa fejn kapaci jasal.
 22. Ra kif kissirni mentalment u ghamilli hajti nfern meta kont l-aktar vulnerabbli. Fl-ewwel kaz tal-2001, wara li fis-seduta tal-5/7/01 kienet saret xhieda falza / perjury fil-Qorti u tbaghbis tal-provi fejn video ta' qabel l-arrest gabuh li sar wara bl-iskop malinn biex itellfuli l-Liberta Provizorja, wara li fis-seduta tal-4/2/02 il-Magistrat Carol Peralta heddidni li jsabbatni mal-hajt, u wara li l-avukati tieghi zammew lura milli jitkelmu u jiddefenduni fuq dawn l-abbuzi, kollha abbuzi li setghu facilment kissruni mentalment, ghamel seduta l-Qorti fit-12/6/02 biex qafilni l-isptar Monte Carmeli bl-iskuza li ma ridtx niehu l-pirmli li ordnali, dawwara u vvinta li qed inbati minn psikozi tad-deluzjonijiet ta' persekuzzjoni u gabni ta' mentali biex ma nkunx kredibli jekk nigi li nikxef dawn l-abbuzi. Fit-tieni kaz tal-2014, wara li kien konxju li saruli akkuzi infondati, frame-up u assassinju tal-karattru fost l-ohrajn u wara t-trawma w it-turrun ta' gideb li ntqalu mil-media fuq il-kaz, ingustizzji li sofrejt, u ksur tad-drittijiet tal-bniedem, kollha abbuzi li ghal darba ohra setghu facilment kissruni mentalment, tani njections li jqabbduk depressjoni, b'wahda minnhom sahansitra li ggeghlek taghmel suwicidju, b'side effects li gabuni nkapacitat fil-parti tieghi u wkoll fil-kaz tar-Risperdal ma thallikx torqod fost l-ohrajn, fl-isforz biex ikissirni mentalment u jirrovinali sahhti.
 23. Immalafamani meta ttimbrani ta' mentali bil-pregudizzji u l-istigma kollha li din iggib maghha sempliciment biex ma nkunx kredibli jekk nigi biex nikxef dawk l-abbuzi li kienu saru fuqi fl-ewwel kaz li kelli l-Qorti u fl-istess hin jghatti xtur dawk li ghamlu l-abbuzi fost l-ohrajn (cover-up), u fit-tieni kaz tal-2014 kompla bena fuq din id-dijanjozi intenzjonalment u malinjament hazina tieghu li kien beda 12-il sena qabel. Hi umiljazjoni kbira li tigi ttimbrat ta' mentali meta m'intx u sfurzat tieghu medicini/pirmli/injections li m'ghandikx bzonn u li qed jirrovinawlek sahhtek bis-side effects koroh taghhom.
 24. Xehed falz fil-Qorti, ghamel perjury, fiz-zewg kazi li kelli, u dan hu aktar gravi meta tqis li ghamlu fir-rwol tieghu ta' espert/perit imqabbad mill-Qorti u li a bazi tax-xhieda tieghu l-Magistrat ried jasal ghas-sentenza, meta pingini ta' mentali bil-mard kollu ta' paranoia li seta' jivvinta: minn paranoid psychosis ghal schizophrenia, minn psikozi tad-deluzjonijiet ta' persekuzzjoniji ghall-alterazzjoni mentali, gabni li ghandi d-dopamine nieqsa minn mohhi, etc., kollha frott diceriji tieghu minghajr l-icken bazi xjentifika bhal tghid originaw minn xi test tad-demm, awrina, CT scan, Neuroimaging (brain scan), etc. U minkejja dan il-mard kollu li vvinta li ghandi u sal-punt li kien ghad isejjah seduta l-Qorti fit-12/6/02 biex qafilni ghall-37 jum l-isptar tant kemm enfasizza li ghandi bzonn kura psikjatrika u li minghajr il-kura tieghu m'jien xejn mentali spiccut, l-fatti huma li qatt ma hadt gurnata sick leave f'aktar minn 15-il sena u nofs kemm domt nahdem sat-tieni arrest fl-2014 ghajr meta qafilni l-isptar fl-2002 u dan minkejja li qatt ma hadt il-pirmli li ordnali ghal dan il-mard mentali kronaku u gravissimu li vvinta li ghandi, etc.
 25. Qed joqtolni u jimmankani bil-mod il-mod, f'qasir l-ghomor qabel iz-zmien, l-ewwel b'injection Fluanxol li tant tqabbdek depressjoni li ggeghlek taghmel suwicidju, u mbaghad b'injection ohra Risperdal li apparti d-dipressjoni li tqabbdek, biha kien qed imarradni bil-marda tal-Parkinson fost l-ohrajn u issa bl-Olanzapine li traqqdek, tqabbdek delirium, u ghanda mnejn tghollilek il-pressjoni fost l-ohrajn u hallietni mmankat inbati minn impotenza fost l-ohrajn bis-side effects taghhom. Ukoll fil-5/4/18 irduppjali d-doza tal-pirmli minn pirmla wahda Olanzapine 5mg kuljum ghal wahda ta' 10mg bl-iskop ta' cover-up ta' abbuz iehor, jkompli jiskreditani qisu dan l-abbuz kien xi illuzjoni tieghi, u biex ikissirni mentalment u jillupjani, etc.
 26. Meta l-Ministru tal-Gustizzja approvali ftit leave fil-gimgha fis-16/9/17, hu baqa' ma mexxiex u kellhom jghaddu fuq 4 xhur biex approvali li nibda nohrog ftit sieghat fil-gimgha u fuq 6 xhur biex approvali l-5 sieghat darbtejn fil-gimgha kemm kien approvali l-Ministru originarjament. Cioe ghal diversi xhur hallini vendikattivament maqful sekwestrat (kidnapped) fi sptar u li mhux ghax ergajt ktibt lill-Kunsill Mediku fil-15/1/18 kieku x'aktarx baqa' m'approvali xejn. Ma tghidx kellu raguni valida tghid kont qed inkisser jew qed naghmel affarijiet tal-imgienen imma sempliciment biex jintimidani talli rrapurtajt l-abbuzi gravissimi tieghu li ilni nsofri ghal diversi snin. Imma mhux biss ghax fit-28/3/18 it-tabiba tieghu tghidli li qalla li ghalissa mhux se jikteb lill-Ministru biex izidli aktar leave biex tara kemm hu bniedem t'intern hazin u l-veru bhal kuxjenza, u dan wara dawn is-snin kollha maqful l-isptar, fejn donnu vilment irid jibqa' jcahhadni milli nohrog ghal kollox u nkun nista' mmur ghax-xoghol naqla' l-ghajxien tieghi u ngawdi l-liberta u nghix hajti. Fl-ittra li fiha l-Ministru approva ftit leave kien hemm miktub li dan jigi rivedut wara 3 xhur imma hu baqa' jtawwal s'Awissu '18 sakemm rega kitiblu. Cioe ma kienx bizzejjed li vilment ma kienx mexxa u hallini maqful innocentament l-isptar meta f'ittra datata 9/10/16 kont infurmajtu li fil-fatt il-pirmli ma kont qatt hadthom fi 12-il sena u li dan il-fatt kien jaqleb kollox ta' taht ghax tigi li l-perizja hi bbazata fuq konkluzjonijiet zbaljati li kont waqaft niehu l-kura fic-cirka 3 snin ta' qabel it-tieni arrest fl-2014 meta altru ma kienx il-kaz.
 27. F'Gunju 2020 ghamel cover-ups ghall-abbuzi tal-istaff meta rrapurtajthom lill-Customer Care u lic-CEO billi qafilni f'Male Ward 1 u wara f'Male Ward 7 biex aktar abbuzivament isikkitni.
 28. Ghamilli restriction of freedom of communication order ghal darba tnejn biex ikissirni mentalment u jimpedini milli nirraporta abbuzi tieghu u ta' ohrajn fuqi.
 29. Ziedli d-doza tal-pirmli Olanzapine b'50% ohra fuq gidba sfaccata li ridt intih xebgha sikkina meta kieku vera kien hekk kienu jitolbu l-intervent tal-Pulizija biex jinterrogawni.
 30. Cahhadni mid-dritt li nibdlu bhala konsulent ma Psikjatra iehor biex ikun jista' jkompli jabbuza minni bil-liberta kollha u aktar jittorturani psikologikament. Biex bdiltu htiegli nikteb lill-Ombudsman.
 31. X'aktarx bil-hbieb li ghandu l-Qorti kellu sehem biex il-kaz tieghi tal-Qorti tal-2014 insteraq mill-arkivji tal-Qorti ghax kien hemm ir-rapport tieghu bbazat fuq konkluzjoni zbaljata li tikxfu ta' frodist u nkompetenti.
 32. L-istess kien nvolut fis-serq tal-file tieghi tal-isptar Monte Carmeli lejn Ottubru '19 li kien fih hafna abbuzi li sofrejt tahtu. Kien irnexxieli nihodlu r-ritratti xi jiem qabel u uploadjajt partijiet minnu f'din il-webpage. Minn dakinhar kienu bdew file tal-isptar gdid, u biex nevita ripetizzjoni tal-istess storja, kont tlabt lejn Gunju 2021 lill-Psikjatra Catherine Dimech u l-Ombudsman kif jidher f'dawn l-emails biex nithalla niehu ritratti ta' partijiet minnu li kien fihom erga aktar abbuzi minnu fuqi (punti 27-30 hawn fuq fost l-ohrajn) flimkien ma ta' incident reports, li spiccat serviet ta' opportunita ghalihom biex ghal darb'ohra jeliminaw din l-evidenza li kont qed nitlob qabel lahqet spiccat f'idejja.

Abbuzi tal-Pulizija (jew li kienu Pulizija) Edmond Cuschieri, Joseph Busuttil u Raymond Zammit fit-2 kaz tieghi tal-Qorti tal-2014

 1. Ghamluli assassinju tal-karattru.
 2. Instigaw il-mibgheda tal-pubbliku kontrija.
 3. Iddemonizzawni/ivvilifikawni transformawni f'monstru psikopatiku pingut li nahqar noqtol l-annimali u niftah l-oqbra.
 4. Immalafamawni hammguli r-reputazzjoni tieghi.
 5. Ippregudikawli l-kaz b'konferenza stampa li saret qabel tellghuni l-ewwel darba l-Qorti fit-tieni kaz u mill-mod kif zewqu l-akkuzi ghamluhom jidhru l-aktar makabri possibli, fejn spiccaw bil-media kollha jqisuni bhala mentali u jirreferu ghalija bhala "cat killer" fost l-ohrajn.
 6. Abbuzaw mill-pozizzjoni taghhom li ggib maghha certu kredibilta biex xerrdu qlajjiet u taw lok biex jitrawmu u jitkebbsu ghajdut infondati fuqi.
 7. Flok akkuzawni li hammigt postijiet pubblici b'annimali mejta u li dhalt il-kennierja tal-knisja bla permess, ghamluli akkuzi nfondati / frame-ups meta kienu konvintissimi li m'ghamiltx xejn minn dak li capsuni bih hekk li akkuzawni li hqart qtilt l-annimali u mbaghad kelli 3 qtates pets id-dar fl-ebda hin ma ndenjaw jinvestigawhom jew jibghatu nies kompetenti biex jaghmlu dan, u akkuzawni bi vjolazzjoni tal-oqbra meta kienu ghamlu access fil-kennierja qabel arrestawni u raw b'ghajnejhom stess li m'ghamilt xejn minn dan, kont biss qed naghmel ricerka.
 8. Ghamlu dawn ir-reati meta kienu f'kariga li kellhom jipprevenu li jsiru reati simili, konxji li diga mcappas bit-timbru ta' mentali ma stajtx nehlisa milli nerga nigi dikjarat hekk, aktar u aktar meghjuna mill-mod kif zewqu l-akkuzi ghamluhom jidhru l-aktar makabri possibli, u b'dan il-mod il-kaz ma jasal qatt fi stadju fejn ikollhom jissostanzjaw bil-provi li ma kellhomx ta' dak li akkuzawni bih u jinkixfu fil-frame-up li ghamluli.
 9. Ghamlu dawn l-abbuzi fuq wiehed li kien minn ghalihom li hu marid mentali, meta diga huma gravi bizzejjed taghmilhom fuq bniedem normali ahseb u ara fuq wiehed li tahseb li hu marid, vulnerabbli.
 10. Ma hadux passi fuq il-kliem ta' mibgheda li nkiteb fuqi fuq is-social media u l-media in gererali (kif tippretendi li jiehdu passi meta kienu huma stess li bdew b'din l-instigar ta' mibgheda lejja?). Il-fatt biss li l-media kienu jirreferu ghalija bhala "cat killer" qabel biss gejt misjub hati kien minnu nnifsu nstigar ta' mibgheda lejja. Dan jikkuntasta mal-kaz ta' dak il-Pulizija li ricentament ittajjar b'karozza.

Abbuzi tal-avukat Martin Fenech fit-2 kaz tieghi tal-Qorti tal-2014

 1. Iffrodani bi flusi stess meta bhala avukat tieghi fit-tieni kaz tal-Qorti ma semma xejn mill-abbuzi li kienu saru fuqi mill-Pulizija u mill-Magistrat Carol Peralta nnifsu u ghamillom cover-up.
 2. Iffrodani meta bhala l-avukat tieghi ma semma xejn li l-kaz kien hekk sfaccatament pregudikat mill-bidunett fosthom bil-media jirreferu ghalija bhala l-Mosta cat killer bi vjolazzjoni tad-drittijiet umani tieghi ghal smiegh gust (trial by media) li nkun kunsidrat innocenti qabel ninsab hati.
 3. Intenzjonalment zamm lura milli jitlob lill Magistrat Carol Peralta jirrikuza ruhu milli jkompli jisma' l-kaz tieghi minhabba l-kunflitt t'interess ta' Peralta kont fil-passat irrapurtajtu lill-Kummissjoni Amministrazzjoni tal-Gustizzja, biex jevitalu l-ingombru u l-karriera jkun hemm xi hadd isaqsi fuqhiex kont irrapurtajtu, u hallieh bil-liberta kollha jaghmel il-vendetta tieghu fuqi li minn zmien kellu fil-hsieb jaghmilli.

Abbuzi tal-Magistrat Carol Peralta

 1. Fl-ewwel kaz tal-Qorti tal-2001 ghamel cover-up ghall-abbuzi li ghidtlu kienu saru fuqi.
 2. Flok investiga heddidni bil-kliem "Ara ma tirrispondinix ghax insabbtek mal-hajt f'awla tal-Qorti pubblikament.
 3. It-theddid li ndirizza lejja kien fil-forma ta' rikatt, bi kwalunkwe tifsira mohbija li kellha: 1) il-kundizzjoni - "Ara ma tirrispondinix", ghal 2) ir-riperkussjonijiet - "ghax insabbtek mal-hajt."
 4. Ra li nigi sekwestrat fl-isptar Monte Carmeli fl-2002 innocentament biex nigi skreditat u jsalva karriera tieghu.
 5. Meta ssekwestrani l-isptar kien jaf li se nigi ddrogat bil-pirmli biex nigi msikket darba ghal dejjem.
 6. Meta ssekwestrani l-isptar ghamlu bl-intenzjoni li jintimidani li nsofri riperkussjonijiet jekk nazzarda nirrapurtah.
 7. Hatarli avukat Tonio Azzopardi flok iehor li kien imissu t-turn intenzjonalment biex jiffavorixxi lilu u lil ta' kontrija ma jsemmi xejn fuq l-abbuzi taghhom.
 8. Kien komplici mal-Psikjatra David Cassar meta kien jaf li dan qed jixhed falz fuqi jgibni ta' mentali biex isalvalu karriera.
 9. Tort tal-abbuzi mibdija minnu meta nqatghet is-sentenza fl-2005 tal-ewwel kaz li kelli l-Qorti, spiccajt maqful innocentament mill-gdid fl-isptar Monte Carmeli u meta kelli t-tieni kaz tal-Qorti fl-2014 spiccajt ghal darb'ohra maqful mill-gdid f'dan l-isptar innocentament ghax komplew jibnu fuq il-gideb li kien inbeda fuqi mill-ewwel kaz.
 10. Ma rrikuzax ruhu fit-tieni kaz tal-Qorti tal-2014 meta kien jaf li kellu kunflitt t'interess minhabba l-abbuzi li kien ghamel fuqi fil-passat u jien kont irrapurtajtu lill-Kummissjoni Amministrazzjoni tal-Gustizzja u b'dan il-mod cahhadni ghal darb'ohra minn smiegh gust.
 11. Fit-2 kaz tieghi tal-Qorti tal-2014, minkejja li kien jaf li sar frame-up u assassinju tal-karattru tieghi mill-Pulizija hekk li fis-sentenza semma' li l-annimali kont insibhom mejtin, ma staqsix kif l-akkuzi saru ezatt fis-sens oppost u ghamel cover-up ta' dawn l-abbuzi.
 12. Hatar apposta l-Psikjatri tal-ewwel kaz ghax ovvjament kien mar tajjeb bihom, bhalli kieku Psikjatri ha jikkontradixxu lilhom infushom dak li jkun qalu snin qabel, addirittura jekk kollox kien inbeda malizjozament.
 13. Tant kien qed jaghmel kollox biex ipattihieli, li addirittura anki semplici data ta' meta ta is-sentenza 26-Jun-14, la gurnata qabel u lanqas wara, kienet intenzjonata biex jurini l-vendikazzjoni li kien ilu fil-hsieb li jaghmilli mil-ewwel kaz.
 14. Bis-sentenza li ta, zgura li ghal darb'ohra nerga nigi sekwestrat innocentament l-isptar Monte Carmeli meta kien jaf perfettament li r- rapporti tal-Psikjatri kienu ghal kollox foloz, mhux xjentifici, u mhux ta' min joqghod fuqhom, sal-punt li sejjah wiehed minnhom bhala nkonklussiv.
 15. Biex salva l-karriera tieghu ghamel cover-up ghall-abbuzi tieghu u tal-hbieb tieghu, kelli nsofri miscarriage of justice fiz-zewg kazi li kelli l-Qorti u nigi ttimbrat malizjozament ghall-ghomri ta' mentali li minnha 'n fiha kienet ir-rovina ta' hajti ghal dejjem u kellha riperkussjonijiet anki fuq qrabati.

Abbuzi tal-Ispettur, illum Supretendent, Carmelo Bartolo fl-1 kaz tieghi tal-Qorti tal-2001

 1. Ghamilli frame-up meta pprezenta stqarrija f'ismi li ma kellix il-firma vera tieghi tant li fl-istess hin akkuzani b'falsifikazzjoni ta' firem.
 2. Kien komplici fil-frame-up tal-video li ssemma fis-seduta tal-5-Jul-01 biex itellfuli l-Liberta Provizorja u anki xehed falz fil-Qorti meta qal li l-video kien ghadu qed jigi nvestigat.
 3. Baghbas il-provi, video li sehh qabel l-arrest gabu li sehh wara l-arrest biex itellifli l-liberta provizorja.
 4. Ghamel dawn l-abbuzi meta kien f'pozizzjoni li kellu jipprevenihom.

Abbuzi tal-avukati Anglu Farrugia u Edward Gatt fl-1 kaz tieghi tal-Qorti tal-2001

 1. Iffrodawni bi flusi stess meta bhala avukati tieghi fl-ewwel kaz ma semmew xejn fuq l-abbuzi li kienu qed isehhu minn dawk ta' kontrija u mill-Magistrat Carol Peralta nnifsu fuqi u ghamlulhom cover-up.
 2. Meta ma rrapurtawx dawn l-abbuzi u meta konxji minnhom ghamlu lilhom infushom komplici f'dawn l-abbuzi: not reporting makes you complicit
 3. Meta abbandunawni f'nofs kawza ftit jiem qabel is-seduta tat-12-Jun-02 ghamlu dan intenzjonalment biex jiffacilitaw li jsir reat gravissimu fuqi dik tas-sekwestru tieghi fl-isptar Monte Carmeli mill-Magistrat Carol Peralta u mill-Psikjatra David Cassar biex ikissruni mentalment u jiskreditawni.
 4. Hallew li dan isir ghax kellhom interess ulterjuri li nigi mkisser mentalment u skreditat ghax kelli dawn l-abbuzi x'nikxfilhom.

Abbuzi tal-avukat Tonio Azzopardi fl-1 kaz tieghi tal-Qorti tal-2001

 1. Iffrodani bi flusi stess meta bhala avukat tieghi fl-ewwel kaz ma semma xejn fuq l-abbuzi li kienu sehhew fuqi minn dawk ta' kontrija u mill-Magistrat Carol Peralta nnifsu u ghamillom cover-up.
 2. Iffrodani bi flusi stess meta ghamel minn kollox biex tawwalli l-kaz ghax aktar seduti kienu jfissru aktar flus ghalih minkejja li suppost kien mahtur mill-Qorti bhala avukat t'ghajnuna legali tieghi.
 3. Kien izommli l-flus tas-servizzi tieghu (Recording of 17-Jan-03) minkejja li kien gie nominat mill-Qorti bhala avukat t'ghajnuna legali u baqa' jippersevera fl-abbuz anki meta nfurmajtu b'ittra li mhux suppost qed jaghmel hekk.
 4. Meta ma rrapurtax l-abbuzi li kienu sehhew fuqi u meta konxju minnhom ghamel lilu nnifsu komplici f'dawn l-abbuzi: not reporting makes you complicit.
 5. Meta baghttli dik l-ittra datata 20-Jun-02 gurnata qabel kellhom jarawni t-3 Psikjatri, ghamilli att ta' sottomissjoni, rikatt - jew naccetta li niehu l-pirmli u jgibuni ta' mentali u jtuni il-helsien, jew inkella ihalluni maqful.
 6. Meta kont sekwestrat l-isptar fl-2002 kien jaf minn qabel li kont se nigi ddrugat bil-pirmli u li r-rapport tal-Psikjatri kien se jkun falz biex jittimbrani ta' mentali.